åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.3 Fællesregistrering og delregistrering" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Fællesregistrering § 3, stk. 3, 1. pkt.Hvis flere personer registreres under ét, dvs. fællesregistreres, betragtes de som én momspligtig person, og hæfter solidarisk for betaling af moms, jf. § 46, stk. 7, se L.7. Se M.1.5 om betingelserne for fællesregistrering efter § 47, stk. 4.

Se SKM2009.119.SR, hvor Skatterådet fandt, at da et forsikringsselskabs filial i udlandet ikke kunne anses for et fast forretningssted i momslovens kunne filialen og selskabet, der var en del af en fællesregistrering, anses for én og samme momspligtige person.

Delregistrering § 3, stk. 3, 2. pkt.Har en momspligtig person flere virksomheder, der registreres hver for sig, dvs. delregistreres, anses hver af de selvstændigt registrerede virksomheder som én momspligtig person.

Se M.1.4 om betingelserne for delregistrering efter § 47, stk. 3, 2. pkt.

I SKM2010.382.VLR fik en skole ikke medhold i, at skolens delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1, skulle opgøres under medtagelse af den momspligtige omsætning fra et særskilt af skolen oprettet praktikpladscenter, idet centret, der drev to momspligtige detailhandelsforretninger, efter skolens egen anmodning måtte anses for omfattet af en delregistrering, jf. momslovens § 47, stk. 3, 2. pkt., og derved var en selvstændig afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3, stk. 3, 2. pkt.