Der skal betales moms ved salg af virksomhedens aktiver, hvis der er fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling mv. af aktiverne.

Momspligten er uafhængig af, om virksomheden rent faktisk har foretaget fradrag ved indkøb, fremstilling mv. Til eksempel kan nævnes en situation, hvor en virksomhed har købt en PC af en privatperson. Den indkøbte PC anvendes af virksomheden til momspligtige aktiviteter. Virksomheden vil ikke kunne fradrage moms i forbindelse med købet, men skal opkræve moms ved et eventuelt efterfølgende salg.

Se SKM2002.416.VLR hvor Vestre Landsret har stadfæstet Landskatterettens kendelse i SKM2001.49.LSR, hvorefter der skulle betales moms ved salg af en bus, der delvist havde været benyttet til momspligtige aktiviteter, uanset bussen var købt uden tilfaktureret moms.

Se endvidere SKM2008.129.ØLR, hvor Østre Landsret i overensstemmelse med den allerede fastslåede retspraksis tiltrådte, at salg af en virksomheds aktiver er momspligtig i henhold til momslovens § 8, stk. 1, når der har været hel eller delvis fradragsret ved indkøbet, uanset om fradragsretten faktisk er blevet udnyttet eller ej. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at de sagen omhandlede busser ikke havde været anvendt til sagsøgtes momspligtige aktiviteter (bl.a. reklamering og pakketransport), og salget af busserne var derfor momspligtigt.

Den omstændighed, at busserne i perioden indtil salget var blevet gennemført, havde stået ubenyttet hen, var heller ikke ensbetydende med, at busserne kunne anses for udtaget efter momslovens § 8, stk. 2, med den virkning, at salget kunne ske uden opkrævning af moms. Se D.6.3. Det fremgår, at efter bestemmelsen i momslovens § 8, stk. 2, foreligger der udtagning, såfremt et aktiv udtages "til privat brug eller til andre formål, som ikke vedrører den afgiftspligtige virksomheds levering af vareydelser". Den omstændighed, at busserne i SKM2008.129.ØLR stod ubenyttede hen indtil gennemførelsen af et salg, kan derfor ikke anses som en udtagning i momslovens forstand.

I SKM2005.265.LSR har Landsskatteretten taget stilling til spørgsmålet om salg af driftsmidler, der udelukkende er anvendt til brug for et selskabs momsfritagne finansielle aktiviteter, men hvor der i henhold til momslovens § 45, stk. 4, er ydet godtgørelse af afgift, som er betalt i forbindelse med transaktioner omfattet af § 13, stk. 1, nr. 10 og 11, litra a-e, for ydelser leveret til aftagere uden for EU. Landsskatteretten har givet selskabet medhold i, at da der ikke er givet selskabet fradrag for nogen del af købsmomsen for disse driftsmidler efter momslovens kapitel 9, er salget af sådanne driftsmidler ikke momspligtigt. Se også D.12.

Momspligten gælder også salg af aktiver ved virksomhedens afmeldelse fra registrering.

Begrebet aktiver dækker både over materielle goder som driftsmidler og over immaterielle rettigheder som f.eks. ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og patentrettigheder.

Byttehandel
Bestemmelsen finder også anvendelse, når et aktiv, f.eks. en maskine, gives i bytte i forbindelse med anskaffelsen af en ny maskine.

Told- og Skattestyrelsen har på en forespørgsel svaret, at plejehjem og lignende institutioner, der får overdraget ejendomsretten til en minibus af et reklamefirma mod at forpligte sig til i en 3-års periode at køre med reklamer, skal momsregistreres, idet der er tale om leverancer mod vederlag, jf. TfS 1998, 604.