§ 12, stk. 1

Efter bestemmelsen beregnes der moms (importmoms) af varer, der indføres her til landet fra steder uden for EU. Om momsgrundlaget ved indførsel, se G.8.

Bestemmelsen gennemfører Momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1, litra d) og artikel 30 i dansk ret. Efter direktivbestemmelserne er indførsel af varer momspligtig, jf. artikel 2, stk. 1, litra d). Ved "indførsel af varer" forstås ankomst til Fællesskabet af en vare, der ikke er i fri omsætning som defineret i traktatens artikel 24, jf. direktivets artikel 30, stk. 1. Ud over de i stk. 1 omhandlede transaktioner betragtes ankomst til Fællesskabet af en vare, der er i fri omsætning, fra et tredjelandsområde, der udgør en del af Fællesskabets toldområde, som indførsel af varer.

Om fri omsætning og Fællesskabets toldområde, se Toldvejledningen, herunder A.1.2.2, B.1.10, C.2 og C.2.2.

Momslovens § 2, stk. 2, omhandler hvilke områder, der nærmere skal henføres til EU´s momsområde, se .

Ved lov nr. 1299 af 20. december 2000, er momsloven ændret således, at momsregistrerede virksomheder, der indfører varer fra steder uden for EU skal afregne momsen over virksomhedens momsangivelse efter § 56. Der henvises til afsnit O og afsnit N.5.2.

Ændringen trådte i kraft den 1. april 2001.

Private og virksomheder, der ikke er momsregistrerede skal efter momslovens § 61 afregne importmomsen efter de regler, der gælder for afregning af told. Der henvises til afsnit P.4.

Toldordninger § 12, stk. 2

Når varen fra et tredjeland ved indførslen henføres under særlige toldordninger, hvor der indrømmes fuldstændig toldfritagelse ved indførelsen, indtræder momspligten først, når varen ikke længere er omfattet af en af disse ordninger.

Det drejer sig om ordningen vedrørende Ny tekst startforsendelse af varer inden for EUNy tekst slut (fællesskabsforsendelse), aktiv forædling og midlertidig indførsel , hvor der indrømmes fuldstændig toldfritagelse ved indførelsen. Det samme gælder, når varen oplægges i Københavns Frihavn, på frilager eller på toldoplag med tilladelse til afgiftsfri oplæggelse, .

For en nærmere beskrivelse af de særlige toldordninger henvises til Toldvejledningen.

I sag C-371/99 Liberexim BV fastslår EF-domstolen, at ved flere på hinanden følgende overtrædelser af betingelserne for at være omfattet af en af toldordningerne nævnt i § 12, stk. 2, indtræder pligten til at betale importmoms i det EU-land, hvor varerne befandt sig på tidspunktet for den første overtrædelse.  Det fremgår desuden af dommen, at det ikke alene er forsætlige handlinger, der indebærer, at varerne ikke længere kan anses for omfattet af ordningen.

Landsskatteretten fandt i SKM2003.119.LSR og SKM2003.171.LSR med grundlag i EF's toldbestemmelser, at der skulle betales told og importmoms her i landet i forbindelse med ekstern fællesskabsforsendelse med afgangstoldsted her i landet. I begge sager var der tale om forsendelser, hvor forsendelserne ikke var forskriftsmæssigt gennemført, og hvor det ikke kunnne påvises, hvor overtrædelserne var begået.

Told- og Skattestyrelsen har i SKM2004.160.TSS udtalt, at ved indbrudstyveri fra frilagre, afgiftsoplag og toldoplag er der efter momslovens § 11 a og § 12, stk. 2, pligt til at betale moms. Betalingspligten påhviler som udgangspunkt den person, der foranlediger, at varen fraføres de nævnte ordninger, jf. lovens § 46, stk. 3. Imidlertid hæfter oplagsindehaveren for momsen efter toldbehandlingsbekendtgørelsens og momsbekendtgørelsens hæftelsesbestemmelser. Ved fraførsel af varer fra frilagere, afgiftsoplag og toldoplag som følge af fejlleveringer og ekspeditionsfejl er der ligeledes pligt til at betale moms efter lovens § 11 a henholdsvis § 12, stk. 2. Oplagsindehaveren er selv den betalingspligtige person efter lovens § 46, stk. 3, idet det er oplaget, der har begået fejlen. Dertil kommer, at oplagsindehaveren som nævnt hæfter for momsen efter toldbehandlingsbekendtgørelsens og momsbekendtgørelsens hæftelsesbestemmelser.

Om fradragsret for moms, der skal betales efter § 12, stk. 2, se styrelsens udtalelse i SKM2004.160.TSS, der er omtalt i afsnit J.1.1.13.

Udvidelser af EU

Om varer henført under særlige toldordninger på tidspunktet for en udvidelse af EU, se I.3.2.1.