Bestemmelsen i § 15, stk. 1, indeholder hovedreglen om leveringsstedet for ydelser.

Leveringsstedet for en ydelse er her i landet, når den, der leverer ydelsen, har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted, hvorfra ydelsen leveres, her i landet, eller i mangel heraf har bopæl eller sædvanligt opholdssted her.

Da § 15, stk. 1, er en hovedregel, fastlægger bestemmelsen som udgangspunkt leveringsstedet for indenlandsk køb og salg af ydelser og leveringsstedet for grænseoverskridende køb og salg af ydelser (herunder levering mellem to EU-lande). Undtagelserne til hovedreglen fremgår af § 15, stk. 2 - § 20, og omtales i afsnit E.3.2 - 3.7.

EDB-ydelser, f.eks. Web-design, er omfattet af hovedreglen i § 15. Derimod er databehandling og meddelelse af oplysninger omfattet af § 18, stk. 1, nr. 3. Se E.3.5.3.3. Leveringsstedet for teleydelser er omfattet af § 18, stk. 1, nr. 9. Se E.3.5.3.9.

EF-domstolen har i sag C-167/95, Linthorst m.fl., fundet, at de tjenesteydelser, som en dyrlæge hovedsageligt og sædvanligt udfører, henhører under 6. momsdirektivs artikel 9, stk. 1. Dyrlægeydelser vil derfor sædvanligvis være omfattet af hovedreglen i § 15, stk. 1, om leveringsstedet for ydelser.

Når en dyrlæge eller hesteinseminør i henhold til bekendtgørelsen om kunstig sædoverføring på heste foretager inseminering af heste, er der efter styrelsens opfattelse ligeledes tale om en ydelse omfattet af § 15, stk. 1. Hvis bedækningen af en hoppe derimod sker ved, at en hingst bedækker hoppen naturligt, er ydelsen omfattet af momslovens § 17, stk. 1, nr. 3. Se SKM2001.423.TSS.