En skadelidt virksomhed kan fradrage momsen vedrørende indkøb, reparationer mv., der bruges til at genoprette skader, som virksomheden er blevet påført, efter de almindelige regler om momsfradrag, jf. specielt §§ 37 og 38.
 
Det gælder, uanset om den skadelidte virksomhed selv må bære tabet ved skaden, eller den kan få tabet dækket ved erstatning fra en skadevolder eller et forsikringsselskab. Det tab, der i sidstnævnte tilfælde skal erstattes, bliver således genanskaffelses-/reparationsprisen uden moms.

Sagen SKM2008.1043.SR omhandlede fradragsretten for udgifter til genopførelse af nogle driftsbygninger, som var nedbrændt. Bygningerne havde frem til tidspunktet for branden været anvendt til driftsformål på en landbrugsejendom. Ejendommen var inden branden solgt til en køber, der ikke var momsregistreret. Ejendommen var endnu ikke overtaget på tidspunktet for branden. Skatterådet svarede, at den hidtidige ejer, som drev landbrugsvirksomhed, havde fradragsret for tilfakturerede udgifter vedrørende genopførelse af driftsbygningerne, frem til overtagelsesdagen. Efter dette tidspunkt kunne den hidtidige ejer ikke foretage momsfradrag, fordi bygningerne derefter var overgået til ikke-fradragsberettigede formål. Da fradragene og overtagelsen var sket i samme regnskabsår fremgik det endvidere, at den hidtidige ejer på overtagelsesdagen var forpligtet til at regulere (indbetale) hele den fratrukne moms, efter reglerne for regulering for investeringsgoder efter momslovens §§ 43 og 44. Ved genopførelsen af ejendommen og de foretagne fradrag var der således opstået en reguleringsforpligtelse, som ikke kunne overtages af køberen, fordi denne ikke var momsregistreret. Reglerne om reguleringsforpligtelse ved salg af fast ejendom er nærmere beskrevet i afsnit J.4.1.3.4.

 Hvis skadelidte kun har delvis fradragsret for købsmomsen, bliver det tab, der skal erstattes, værdien plus den del af momsen, som skadelidte ikke kan fradrage som købsmoms.