Ny tekst startBestemmelsen er ved lov nr. 1134 af 4. december 2009 ændret med virkning fra den 1. januar 2010 som led i implemementeringen af den såkaldte "Momspakke", jf. Direktiv 2008/8/EF, om ændring af direktiv 2006/12/EF med hensyn til lerveringsstedet for ydelser. Se E.3.Ny tekst slut

Ny tekst startDerudover er der ved lov nr. 1134 af 4. december 2009 indført omvendt betalingspligt for så vidt angår indenlandsk handel med CO2-kvoter og CO2-kreditter for at hindre momskarusselsvig. Se L.1.2.6. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikraftrædelse af denne bestemmelse.Ny tekst slut

Baggrunden for undtagelserne fra udgangspunktet, at betalingspligten påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer og ydelser, jf. § 46, stk. 1, 1. punktum, og L.1.1, er primært, at det herved undgås at udenlandske leverandører skal momsregistreres her i landet, og at det sikres, at momsen rent faktisk betales her i landet. Dette afhjælper problemer i forhold til de lande, som Danmark ikke har et kontrol- og inddrivelsessamarbejde med, Ny tekst startog  i forbindelse med bekæmpelse af momskarrusselsvigNy tekst slut.

Anvendelse af omvendt betalingspligt er obligatorisk, jf. § 46 a, stk. 1. Ny tekst startDet gælder uanset, at en udenlandsk virksomhed har et dansk momsregistreringsnummer.Ny tekst slut

Sælger - den udenlandske virksomhed Ny tekst starthenholdsvis den danske virksomhed, for så vidt angår CO2-kvoterNy tekst slut - skal ikke opkræve momsen, og aftageren - den afgiftspligtige person [henholdsvis den registrerede virksomhed for så vidt angår investeringsguld og gas/elektricitet, jf. nr. 4 og 5] - er dermed altid betalingspligtig for momsen af transaktioner, som er omhandlet i § 46, stk. 1, nr. 1-6Ny tekst start, jf. § 15 og § 46aNy tekst slut. .

Udenlandske virksomheder

Ny tekst startVed "udenlandsk virksomhed" forstås også en afgiftspligtig person, der har et fast forretningssted her i landet i de tilfælde, hvor virksomheden foretager leverancer her, uden forretningsstedets medvirken, jf. § 46 a, stk. 3. Den udenlandske virksomhed skal heller ikke i dette tilfælde opkræve momsen, som det påhviler aftager af betale.Ny tekst slut

Ny tekst startHvis det faste forretningssteds tekniske eller menneskelige ressourcer på ingen måde bruges af leverandøren til at gennemføre ydelsen, skal leverandøren ikke, for så vidt angår denne levering, betragtes som en afgiftspligtig person, der er etableret i den pågældende medlemsstat. Når det faste forretningssted griber ind i leveringen af varer eller ydelser før eller under gennemførelsen af leveringen, eller når det i henhold til aftalen er forudset, at forretningsstedet kan komme til at gribe ind senere, såsom i forbindelse med eftersalgsservice eller anvendelse af garantibestemmelser, og denne potentielle indgriben ikke momsmæssigt udgør en særskilt levering, er omfanget af anvendelsen af dets tekniske og/eller menneskelige ressourcer i forbindelse med leveringen irrelevant, da det altid skal anses for at gribe ind i leveringen.Ny tekst slut 

Ny tekst startNår den afgiftspligtige person alene anvender det faste forretningssteds tekniske og/eller menneskelige ressourcer til administrative støtteopgaver som bogføring, fakturering og inddrivelse af fordringer, betragtes anvendelsen af disse ressourcer ikke som værende sket til leveringens gennemførelse, men alene til efterlevelsen af juridiske og bogføringsmæssige forpligtelser i forbindelse med transaktionen. Det faste forretningssted anses i så fald ikke for at gribe ind i leveringen.Ny tekst slut

Ny tekst startHvis en udenlandsk virksomhed udelukkende har aftagere, omfattet af omvendt betalingspligt, er virksomheden herefter undtaget fra momsregistreringspligten, jf. lovens § 47, stk. 2, 3. pkt. og M.1.3.Ny tekst slut

Ny tekst startDen udenlandske virksomhed skal dog registreres, når virksomheden er betalingspligtig for køb af varer og ydelser fra udenlandske virksomheder efter § 46, stk. 1, nr. 2 og 3, jf. § 50 b og § 46 a.Ny tekst slut

Betalingspligtige personer

Ved lov nr. 524 af 17. juni 2008 er såvel kredsen af aftagere, der er omfattet af omvendt betalingspligt, som omfanget af ydelser, allerede med virkning fra 1. januar 2009, udvidet.

Ikke-registrerede virksomheder blev herefter i samme omfang som registrerede virksomheder omfattet af omvendt betalingspligt, når de køber ydelser med leveringssted her i landet, og tjenesteyderen er en virksomhed, der er etableret i udlandet, herunder i 3.lande.

Ny tekst startSom led i gennemførelsen af Direktiv 2008/8/EF, jf. lov 1134 af 4. december 2009, er definitionen af en afgiftspligtig person udvidet i forhold til anvendelsen af den med virkning fra 1. januar 2010 gældende bestemmelse i § 46, stk. 1, nr. 2 og 3, om omvendt betalingspligt.Ny tekst slut

Ny tekst startSom afgiftspligtig person - og dermed som betalingspligtig aftager af ydelser, som omhandlet i § 46, stk. 1, nr. 2 og 3, jf. § 15, - anses:Ny tekst slut

  • Ny tekst startafgiftspligtige personer, såvel fysiske og juridiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed med leverancer af varer og ydelser mod vederlag,Ny tekst slut
  • Ny tekst startafgiftspligtige personer, der også udfører aktiviteter eller transaktioner, som ikke betragtes som værende afgiftspligtige leveringer af varer eller ydelser i henhold til reglerne i lovens kapitel 3, uanset ydelserne indkøbes til de ikke-afgiftspligtige aktiviteter,Ny tekst slut
  • Ny tekst startikke-afgiftspligtige juridiske personer, der er registreringspligtige eller registreret for erhvervelse af varer fra andre EU-lande i henhold til §§ 50 eller 50a eller tilsvarende bestemmelser i et andet EU-land.Ny tekst slut

Ny tekst startFormålet med bestemmelserne er det forenklingshensyn, at køberne bliver betalingspligtige for alle ydelser, som de indkøber, uanset om indkøbene er til momspligtige eller momsfri formål eller til aktiviteter uden for momssystemet. For eksempel vil også virksomheder, der ikke i forvejen er momsregistreret, fordi de alene driver momsfri virksomhed eller har en årlig omsætning under 50.000 kr., blive anset for momspligtige personer i relation til disse regler. Tilsvarende vil et selskab, der både er et holdingselskab og samtidig foretager momspligtige leverancer, blive anset for en momspligtig person, uanset om de indkøbte ydelser anvendes til brug for virket som holdingselskab eller i forbindelse med selskabets egne leverancer.Ny tekst slut

Ny tekst startDa også ikke-afgiftspligtige juridiske personer, der er momsregistreret for erhvervelser af varer fra andre EU-lande, anses for en momspligtig person, vil disse personer også være ansvarlige for indbetaling af moms af ydelserne købt fra andre EU-lande. Således vil f.eks. en statslig eller kommunal institution, der alene driver virksomhed i egenskab af offentlig myndighed uden for momslovens anvendelsesområde, men som er registreret for indkøb af varer fra andre EU-lande, blive anset for en momspligtig person i relation til indkøb af ydelser omfattet af reglerne for omvendt betalingspligt. Det samme gælder et "rent" holdingselskab.Ny tekst slut

Ny tekst startAfgiftspligtige personer, jf. ovenfor, der ikke er registreret, men som er betalingspligtige for køb af varer og ydelser fra udenlandske virksomheder efter § 46, stk. 1, nr. 2 og 3, skal registreres, jf. § 50 b og M.4.Ny tekst slut

Ny tekst startTilsvarende vil gælde afgiftspligtige personer, der ikke er registreret, når de betalingspligtige for køb af CO2-kvoter eller CO2-kreditter, jf. § 46, stk. 1, nr. 6, når bestemmelsen bliver sat i kraft.Ny tekst slut

Ydelser til privat brugNy tekst startBestemmelsen om omvendt betalingspligt anvendes ikke, hvis en afgiftspligtig person indkøber ydelser til privat brug eller til privat brug for sine ansatte.Ny tekst slut

Ny tekst startSkal ydelsen imidlertid anvendes til brug i såvel virksomheden som til privat brug, anses ydelsen som leveret til den afgiftspligtige person. Leveringen fra den udenlandske virksomhed er dermed omfattet af omvendt betalingspligt.Ny tekst slut

Ny tekst startOm fastlæggelsen af købers status og anvendelse af den modtagne ydelse, se E.3.1.1.Ny tekst slut

Ydelser omfattet af udvidet omvendt betalingspligtDen udvidede omvendte betalingspligt pr. 1. januar 2009 omhandler ydelser som nævnt i § 46, stk. 1, nr. 2, om levering og installering eller montering af varer her i landet, jf. § 14, stk. 1, nr. 3. Se E.2.2.1 og L.1.2.2. I forhold til de før 1. januar 2009 gældende regler består udvidelsen af anvendelsesområdet for den omvendte betalingspligt i, at leverancer fra lande udenfor EU (3.lande) herefter også er omfattet.

Ny tekst startDer er med lov nr. 1134 af 4. december 2009 alene sket en sproglig tilpasning af bestemmelsen, og hvorved det er tydeliggjort, at betalingspligten påhviler afgiftspligtige personer, herunder udenlandske virksomheder, hvis de her i landet modtager varer og ydelser, omfattet af § 46, stk. 1, nr. 2, jf. § 46 a, stk. 2.Ny tekst slut

Endvidere gælder den udvidede omvendte betalingspligt visse ydelser som nævnt i § 46, stk. 1, nr. 3, se L.1.2.3.

Ny tekst startFra 1. januar 2009 drejer det sig om ydelser vedrørende fast ejendom, beliggende her i landet, jf. § 18 

Ny tekst startEndvidere gælder det ydelser omfattet af § 21 a (restaurations og cateringydelser) og § 21 b (korttidsudlejning af transportmidler).Ny tekst slut

Ydelser omfattet af obligatorisk omvendt betalingspligtNy tekst startFor ydelser, hvor leveringsstedet er bestemt efter § 16, stk. 1 (hovedregelsydelser), gælder der obligatorisk omvendt betalingspligt. Herved skal forstås, at anvendelse af omvendt betalingspligt er obligatorisk for EU´s medlemslande, jf. momssystemdirektivets artikel 196. I forhold til den afgiftspligtige person er anvendelse af nationale regler om omvendt betalingspligt således altid  obligatorisk for den afgiftspligtige person.Ny tekst slut

Ny tekst startFra den 1. januar 2011  er aktiviteter inden for kunst og kultur, sport, underholdning mv., jf. § 21, stk. 2, tilsvarende omfattet af obligatorisk omvendt betalingspligt.Ny tekst slut

Ny tekst startRegistrerede virksomheder, der leverer de omhandlede ydelser til andre EU-lande, hvor modtageren er betalingspligtig for afgiften, skal indsende lister over leverancerne, jf. § 54, stk. 1. Se N.4.Ny tekst slutEn afgiftspligtig person her i landet, jf. lovens § 46, stk. 1, nr. 2 og 3, omfatter også en udenlandsk virksomhed, der ikke er etableret her i landet, hvis den her i landet modtager de nævnte ydelser fra en anden udenlandsk virksomhed (underleverandør), til brug for sine leverancer her.

Som virksomhed etableret i udlandet forstås også en afgiftspligtig person, der har et fast forretningssted her i landet i de tilfælde, hvor virksomheden foretager leverancer her, uden forretningsstedets medvirken.

Hvis en udenlandsk virksomhed, der leverer ydelser, omfattet af § 46, stk. 1, nr. 2 og 3, således køber sådanne ydelser hos en anden udenlandsk virksomhed, skal først nævnte virksomhed betale moms af ydelserne efter reglerne om omvendt betalingspligt, og betale momsen efter de forenklede afregningsregler i § 65. Se P.9. Den udenlandske virksomhed kan få godtgjort den betalte moms af de indkøb, som virksomheden har haft her i landet og den moms, som er betalt af ydelser leveret af den udenlandske underleverandør, efter reglerne i § 45, stk. 1. Se K.1.

Aftageren skal betale momsen, når denne er en registreret virksomhed, der har modtaget varen fra et andet EU-land ved en trekantshandel, jf.momslovens § 35, stk. 1, nr. 2.

Reglerne for, hvornår der er tale om trekantshandel, således at slutbruger, der er registreret her i landet, derfor skal betale momsen, er nærmere omtalt i afsnit I.

Mellemhandlere, der ikke er registreret her i landet, og som leverer varer direkte fra et andet EU-land til en registreret varemodtager her i landet, kan efter momsbekendtgørelsens § 80, undlade at lade sig registrere og svare moms her i landet, når mellemhandleren i det andet EU-land har opfyldt betingelserne i momsbekendtgørelsens § 79 (se P.9).

Afgiftspligtige personer, som af en virksomhed etableret i udlandet, eller for dennes regning, får leveret og installeret eller monteret varer, er betalingspligtig for momsen.

Hvis varen installeres af en virksomhed, der er etableret her i landet, følger det af bestemmelsen, at det er installatøren - og ikke aftageren - der skal betale momsen. Er der tale om en udenlandsk virksomhed, forudsætter det dog, at leverancen i alle tilfælde er foretaget ved forretningsstedets medvirken, jf momsbekendtgørelsens § 40a, stk. 2, nr. 4.

Hvis aftageren er en privatperson, skal den udenlandske leverandør lade sig registrere her i landet og betale moms af leverancen. Tilsvarende gælder, hvis aftageren er et selskab eller en anden juridisk person, der ikke er en momspligtig person. Om momspligtige personer, se C.

Efter momslovens § 46, stk.1, nr. 2, 2. pkt. kan skatteministeren fastsætte nærmere regler om dokumentation for, at aftageren er betalingspligtig. Dette er gjort i momsbekendtgørelsens § 78, stk. 2.

Efter denne bestemmelse skal den udenlandske virksomhed på fakturaen anføre virksomhedens og aftagerens registreringsnummer, og at det er varemodtageren, der skal betale momsen, der påhviler varerne. Aftageren skal endvidere på momsangivelsen anføre det momsbeløb, der skal betales i forbindelse med transaktionen. Se i denne forbindelse P.9 om de særlige afregningsregler for virksomheder, der ikke er momsregistreret.

Om levering og installering eller montering af varer, se evt. tillige E.2.2.1.

Hvis en afgiftspligtig person fra en leverandør, der er etableret i udlandet, aftager ydelser nævnt i momslovens Ny tekst start§ 16, stk. 1, § 18 og § 21, bortset fra adgang til arrangementer og ydelser i tilknytning hertil, § 21 a og § 21 b,Ny tekst slut skal momsen afregnes af aftageren.

Ny tekst startDe nævnte ydelser, omfattet af omvendt betalingspligt, er de, hvor leveringsstedet er bestemt efter hovedreglen i § 16, stk. 1. D.v.s., som udgangspunkt alle ydelser, der leveres til afgiftspligtige personer, og som ikke er omfattet særregler. Se E.3.2. Ny tekst slut

Ny tekst startDerudover er det ydelser, omfattet af særregler for ydelser leveret såvel til afgiftspligtige personer som til ikke-afgiftspligtige personervedrørende vedrørende fast ejendom i § 18, se E.3.3.1, ydelser i forbindelse med aktiviteter inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende i § 21, bortset fra adgang til arrangementer og ydelser i tilknytning hertil, se E.3.3.3, restaurant- og cateringydelser i 21 a, se E.3.3.4, og korttidsudlejning af transportmidler i 21 b, se E.3.3.5.Ny tekst slut

I SKM2002.663.LSR omtalt i E.3E.3.1.3 og E.3.1.5 lagde Landsskatteretten på baggrund af det af told- og skatteregionen og selskabet oplyste til grund, at det pågældende selskab var en momspligtig person efter momslovens § 3, stk. 1, og dermed betalingspligtig efter § 46, stk. 1, nr. 3.

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en retssag vedrørende Landsskatterettens kendelse i SKM2002.663.LSR. Som følge af, at der er taget bekræftende til genmæle har Told- og Skattestyrelsen udarbejdet en kommentar i SKM2004.333.TSS. Under sagens behandling ved landsretten bestred selskabet, at det var en momspligtig person på det tidspunkt, hvor selskabet modtog ydelserne. Selskabet fremlagde endvidere nye oplysninger m.v., der ikke havde foreligget i forbindelse med Landsskatterettens behandling af sagen. Såsom sagen forelå oplyst ved landsretten fandt Skatteministeriet det sandsynligt, at landsretten ville nå frem til, at selskabet ikke kunne anses for at være en afgiftspligtig person, hvorfor selskabet allerede af denne grund ikke skal betale erhvervelsesmoms af de omhandlede tjenesteydelser i henhold til momslovens dagældende § 18, stk. 1, nr. 3. Skatteministeriet tog af disse grunde bekræftende til genmæle i sagen ved landsretten.

Ny tekst startI SKM2009.665.LSR fandt Landsskatteretten, at et selskab skulle beregne moms ved køb af ydelser fra et engelsk selskab i forbindelse med betalingsoverførsler, idet ydelserne ikke ansås for momsfrie finansielle ydelser. Ydelserne var omfattet af omvendt betalingspligt, jf. den dagældende § 15, stk. 2, nr. 3, og den dagældende affattelse af § 46, stk. 1, nr. 3.Ny tekst slut  

SKM2008.844.SR omhandler en udenlandsk virksomhed, der leverede rådgivningsydelser fra et andet EU-land til Danmark. Virksomheden havde en postkasse filial i et kontorhotel, dette var alene et telefonnummer, der blev omstillet til hovedsædet i det andet EU-land. Momsmæssigt blev dette ikke anset som et fast forretningssted, da en postkassefunktion som i den givne sag, ikke var tilstrækkelig til at etablere et hjemsted for den økonomiske virksomhed, se afsnit E.3. Af sagen fremgår, at rådgivningsydelsen i alt væsentlighed vil blive udført på virksomhedens kontor i det andet EU-land, den eneste aktivitet her i landet er den "fysiske" indsamling af informationer og gennemsyn af lokaler. Rådgivningsydelserne blev anset for at være omfattet af § 15, stk. 2, nr. 3, og aftageren af ydelsen var således betalingspligtig af ydelsen efter § 46, stk. 1, nr 3, sidste punktum.

Ved levering her i landet til momsregistrede virksomheder af visse former for guld, der er pålagt moms, er det efter § 46, stk. 1, nr. 4, aftageren, der er den betalingspligtige person. Bestemmelsens grundlag i Momssystemdirektivet er artikel 198 (tidligere 6. momsdirektivs artikel 26b, punkt F).

Bestemmelsen omfatter dels leveringer af investeringsguld, hvor sælgeren har valgt at levere guldet med moms, jf § 51a, stk. 3, dels leveringer af andet guld som råmetal eller som halvforarbejdede produkter af en lødighed på 325 tusindedele eller derover.

Om frivillig registrering efter § 51 a for levering af investeringsguld, se D.11.21.

Fra 1. januar 2005 er det aftageren, der er den betalingspligtige person ved visse køb af gas og elektricitet. Efter bestemmelsen er momsregistrerede virksomheder betalingspligtige, når de fra en virksomhed, der er etableret i udlandet, modtager gas leveret gennem distributionssystemet for naturgas eller elektricitet.

Bestemmelsen er indsat i momsloven ved lov nr. 356 af 19. maj 2004. Ved denne lov ændres leveringsstedsbestemmelserne for disse leveringer af gas og elektricitet. Den nye bestemmelse om betalingspligt betyder, at udenlandske virksomheder - som ikke i forvejen er momsregistreret her i landet - ikke behøver at blive momsregistreret her, selvom de har leverancer, der har leveringssted her. Det er dog en betingelse, at de alene leverer de omhandlede leverancer af gas og elektricitet til momsregistrerede virksomheder.

Om de nye bestemmelser for leveringsstedet, se E.2.4.

Leverancer før 1. januar 2005For leverancer før den 1. januar 2005 finder reglerne om EU-handel anvendelse ved leverancer, der efter de hidtilgældende regler har leveringssted i et andet EU-land. Momspligtige personer er derfor betalingspligtige efter bestemmelsen i § 46, stk. 2, om betalingspligt ved erhvervelse af varer fra andre EU-lande. Se L.2.

For at hindre momskarruselsvig i forbindelse med handel med CO2-kvoter og CO2-kreditter, er der ved lov nr. 1134 af 4. december 2009 indført omvendt betalingspligt ved indenlandsk handel med CO2-kvoter og CO2-kreditter.

Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikraftrædelse af bestemmelsen.