Ifølge momslovens § 11 a skal der betales moms af EU-varer, der efter at have været oplagt i Københavns Frihavn, på et frilager eller på et afgiftsoplag fraføres herfra, jf. Momsvejledningens afsnit D.9.3. Tilsvarende skal der efter momslovens § 12, stk. 2, betales importmoms af tredjelandsvarer, når varerne ikke længere er omfattet af visse toldordninger. Blandt disse toldordninger er oplæggelse i Københavns Frihavn, på frilager eller på toldoplag, jf. Momsvejledningens afsnit D.10.

Af momslovens § 46, stk. 3, fremgår det, at betaling af moms af varer, der fraføres Københavns Frihavn eller frilager, toldoplag eller et afgiftsoplag, påhviler den person, der foranlediger, at varen fraføres de nævnte ordninger. Dette kan f.eks. være varemodtageren.

Momsbekendtgørelsens § 98, stk. 3, nævner, at virksomheder, der foranlediger, at varer fraføres et afgiftsoplag, ved fraførslen skal anføre momsbeløbet på kontoen for udgående moms, jf. momslovens § 11 a.

Hæftelse - Frilager, toldoplag eller afgiftsoplagMomsbekendtgørelsen og toldbehandlingsbekendtgørelsen indeholder derudover bestemmelser om, at oplagsindehaveren hæfter for varer, der fraføres - eller må anses for fraført - fra lagret i modstrid med gældende regler. Jf. § 96 i Momsbekendtgørelsen og § 101 i Toldbehandlingsbekendtgørelsen.

I en sag om tyveri fra en provianteringsvirksomhed fandt Højesteret i SKM2002.149.HR, at der i den dagældende Toldbehandlingsbekendtgørelses § 87, stk. 1, jf. toldlovens § 57, sammenholdt med momslovens § 11 a, var hjemmel til at opkræve moms hos den registrerede oplagshaver for varer, der var gået tabt ved tyveri.

Ved indbrudstyveri fra frilagre, afgiftsoplag og toldoplag er der således pligt til at betale moms. Betalingspligten påhviler som udgangspunkt den person, der foranlediger, at varen fraføres de nævnte ordninger, jf. lovens § 46, stk. 3. Oplagsindehaveren hæfter imidlertid for momsen af stjålne varer, der ikke forefindes på lageret som følge af indbrudstyveri.

Told- og Skattestyrelsen har i SKM2004.160.TSS, som delvist er ændret ved SKM2008.715.SKAT, udtalt, at ved fraførsel af varer fra frilagere, afgiftsoplag og toldoplag som følge af fejlleveringer og ekspeditionsfejl er der ligeledes pligt til at betale moms efter lovens § 11 a henholdsvis § 12, stk. 2. Oplagsindehaveren er selv den betalingspligtige person efter lovens § 46, stk. 3, idet det er oplaget, der har begået fejlen. Dertil kommer, at oplagsindehaveren som nævnt hæfter for momsen efter toldbehandlingsbekendtgørelsens og momsbekendtgørelsens hæftelsesbestemmelser. Om fradragsret for moms i forbindelse med fejlleveringer og ekspeditionsfejl, se SKM2008.715.SKAT, der er omtalt i afsnit J.1.1.13.

Om fradragsret for moms, der i forbindelse med indbrudstyveri skal betales efter § 11 a eller § 12, stk. 2, se SKM2004.160.TSS, der er omtalt i afsnit J.1.1.13.

Hæftelse - Københavns FrihavnLandsretten fandt i SKM2004.475.ØLR, at Københavns Havn ikke hæftede for momskravet vedrørende cigaretter (tredjelandsvarer), der var stjålet fra frihavnen. Landsretten fandt, at Københavns Havn efter det oplyste ikke retligt havde kunnet råde over cigaretterne. Landsretten fandt heller ikke, at den skete omladning og kortvarige opbevaring af cigaretterne, der foregik som led i den almindelige havnemæssige håndtering af varerne, indebar, at Københavns Havn havde rådet over cigaretterne i toldlovens § 39, stk. 1's forstand. Ligeledes fandtes denne håndtering ikke at indebære, at Københavns Havn hæftede efter den dagældende toldbehandlingsbekendtgørelses § 80 (§ 94 i den nugældende bekendtgørelse), der som anført af Landsskatteretten måtte ses i sammenhæng med bekendtgørelsens § 79 (den nugældende bekendtgørelses § 93), ligesom de nævnte bestemmelser som anført ikke vedrørte selve frihavnsvirksomheden, men alene de virksomheder, der opererede på frihavnsområdet.

Landsretten fandt yderligere i SKM2004.475.ØLR, at Københavns Havn ikke hæftede for momskravet vedrørende spiritusvarer (EU-varer), der var stjålet fra frihavnen. Spiritusvarerne fandtes ikke at være oplagt efter momslovens §11a i Københavns Frihavn, og Københavns Havn havde ikke foranlediget, at varerne blev fraført oplaget efter momslovens §46, stk. 3.