For at sikre en effektiv udveksling af oplysninger er Listesystemet (VIES) etableret. Det indebærer, at oplysningerne indhentes hos virksomhederne og udveksles mellem medlemslandene.

Listesystemet har følgende to hovedformål:

 • virksomhederne får mulighed for at få kunders momsnummer bekræftet, og
 • medlemslandene får mulighed for at føre kontrol med, at momsen betales i forbrugslandet.

Ny tekst startVed lov nr. 1134 af 4. december 2009 (momspakken) er der sket ændring af reglerne om køb og salg af ydelser fra og til andre lande. Der indføres en ny hovedregel i momslovens § 16, stk. 1, for leveringsstedet af ydelser, der handles mellem to afgiftspligtige personer. Ændringen medfører, at ydelserne omfattes af omvendt betalingspligt. Det er obligatorisk for medlemslandene at indføre omvendt betalingspligt for disse ydelser. Samtidig udvides listesystemet til også at omfatte ydelserne. Derimod omfatter listesystemet fortsat ikke de ydelser, som er omfattet af omvendt betalingspligt, fordi den nationale lovgiver har valgt at udnytte mulighederne i Momssystemdirektivet for også at indføre omvendt betalingspligt på de pågældende ydelser.Ny tekst slut

Ny tekst startOm leveringsstedet for ydelser, se E.3Ny tekst slut.

Ny tekst startOm omvendt betalingspligt for ydelser, se L.1 og L.1.2.3.Ny tekst slut

De nærmere regler om de oplysninger, der skal afgives til listesystemet, findes i momsbekendtgørelsens §§ 72-73, Ny tekst startsom ændret ved bekendtgørelse nr. 1497 af 15. december 2009Ny tekst slut.

Virksomheder, der til registrerede virksomheder og personer i andre EU-lande leverer varer uden moms efter lovens § 34, stk. 1, nr. 1 og 3-4, Ny tekst startsamt leverer ydelser uden moms, hvor køberen er betalingspligtig for momsen af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1,Ny tekst slut skal for hvert kvartal (listeperiode) udarbejde en liste over de i perioden foretagne leverancer. Listen skal indeholde følgende oplysninger:

 1. virksomhedens registreringsnummer, navn og adresse samt listeperiode,
 2. køberens registreringsnummer.
 3. den samlede værdi af virksomhedens leverancer af varer uden moms til hver enkelt køber i andre EU-lande,
 4. den samlede værdi af virksomhedens leverancer af varer uden moms til andre EU-lande,
 5. Ny tekst startden samlede værdi af virksomhedens leverancer af ydelser uden moms til hver enkelt køber i andre EU-lande, hvor køberen er betalingspligtig for afgiften af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1, ogNy tekst slut
 6. Ny tekst startden samlede værdi af virksomhedens leverancer af ydelser uden moms til andre EU-lande, hvor køberen er betalingspligtig for momsen af ydelserne, idet leveringsstedet for ydelserne er bestemt efter lovens § 16, stk. 1.Ny tekst slut

Oplysningerne skal afgives hvert kvartal, Ny tekst startuanset virksomhedens afgiftsperiodeNy tekst slut.  Ny tekst startFristen for afgivelse af lister er senest den 20. i måneden efter listeperiodens udløb, jf. bekendtgørelsens § 73, stk. 1.Ny tekst slut  Hvordan disse oplysninger skal angives, se N.4.3.

Ny tekst startDe hidtidige lempelser for virksomheder med halvårsafregning og for små virksomheder er ophævet ved bekendtgørelse nr. 1497 af 15. december 2009.Ny tekst slut

Ny tekst startDen særlige listeindberetningspligt i forbindelse med trekantshandler er derimod opretholdt.Ny tekst slut

Ved trekantshandler skal mellemhandlere  særskilt angive følgende oplysninger, jf. momsbekendtgørelsens § 79, stk. 2:

 • Virksomhedens SE.-nummer, navn og adresse samt listeperiode.
 • Den registrerede varemodtagers (i et andet EU-land) registreringsnummer.
 • Den samlede værdi af virksomhedens salg uden afgift til den pågældende varemodtager.

Ny tekst startFristerne for afgivelse af listeoplysninger og reglerne om angivelsesmåde for listeoplysninger finder tilsvarende anvendelse på de særskilt angivne oplysninger fra mellemhandlere, jf. § 79, stk. 3, i momsbekendtgørelsen.Ny tekst slut

Oplysningerne skal afgives, jf. momsbekendtgørelsens § 73, stk. 2, på følgende måde:

 • Ved at indberette elektronisk til SKAT på www.skat.dk, TastSelv Erhverv 

Ny tekst startVirksomheder, der ikke har det fornødne tekniske udstyr til rådighed til elektronisk indgivelse af lister efter stk. 2, kan få SKATs tilladelse til at indgive lister ved at benytte en blanket, udarbejdet af SKAT, jf. § 73, stk. 3.Ny tekst slut

 

Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende virksomhedernes indsendelse af lister.