Ved kunstgenstande forstås:

  • Varer henhørende under KN-kode 97 01, dvs. malerier, kollager og lign., tegninger og pasteller, der af kunstneren udelukkende er udført i hånden. Undtaget herfra er bygnings- og maskintegninger samt egne tegninger til industrielle, kommercielle, topografiske eller lignende formål, hånddekorerede industriprodukter, malede teaterkulisser, atelierbagtæpper og lign.
  • Varer henhørende under KN-kode 97 02, dvs. originale stik, tryk og litografier. Herved forstås et begrænset antal direkte aftryk i sort og hvid eller i farve af én eller flere plader, der af kunstneren udelukkende er udført i hånden. Det er uden betydning, hvilken teknik og hvilket materiale, kunstneren har anvendt, dog må der ikke være benyttet nogen mekanisk eller fotomekanisk proces.
  • Skulpturer henhørende under KN-kode 97 03, udført af kunstneren selv, herunder afstøbninger af skulpturer i et antal på højst otte eksemplarer, kontrolleret af kunstneren eller dennes arvinger. Antallet på otte afstøbninger kan dog overskrides, såfremt afstøbningerne er foretaget før den 1. januar 1989, og skulpturen ikke har karakter af en handelsvare.
  • Tapisserier og vægtekstiler, henhørende under KN-kode 58 05 og 63 04, udført i hånden på grundlag af kunstnerens originale tegninger, såfremt der ikke findes mere end otte eksemplarer af hver.
  • Keramiske unika, udført i hånden af kunstneren og signeret af denne. Det forhold at kunstneren arbejder ud fra et tema og fremstiller forskellige varianter, fratager ikke nødvendigvis genstandene deres karakter af unika, jf. TfS 2000, 156.
  • Emaljearbejder på kobber, udelukkende udført i hånden i et antal på højst otte eksemplarer, som nummereres og signeres af kunstneren eller af kunstnerens atelier, bortset fra bijouterivarer og guld- og sølvsmedearbejder.
  • Fotokunst, se nærmere afsnit R.3.2.1

Told- og Skattestyrelsen har i SKM2001.644.TSS udtalt, at messehagler ikke er omfattet af § 69, stk. 4, og derfor ikke kan anses som kunstgenstande i momslovens forstand.

Skatterådet anså i SKM2007.540.SR ikke en kunstners samlede leverance som levering af egentlige kunstgenstande i form af skulpturer, men derimod som en samlet kunstnerisk udsmykningsydelse, som var momsfritaget efter § 13, stk. 1, nr. 7. Der var tale om udførelse af kunstværker i form af bl.a. skulpturer, der var integrerede bygningsinstallationer, samt vand- og lysinstallationer, der udsmykkede gulv, loft og rum i en bygning. Kunstværkerne kunne som helhed ikke anses for at opfylde betingelserne for at udgøre skulpturer, omfattet af momslovens § 69, stk. 4, nr. 2. Sagen er nærmere omtalt i afsnit D.A.5.7 i Den Juridiske Vjeledning og i afsnit G.6.

Se SKM2011.349.LSR, hvori Landsskatteretten stadfæstede SKAT´s bindende svar, hvorefter alle en virksomheds håndproducerede glasarbejder, ikke kunne anses for unika, og dermed omfattet af momslovens begreb kunstgenstande.

I SKM2011.348.LSR, fandt Landsskatteretten at aftryk af barnehænder og -fødder i bronce ikke kunne anses som kunstgenstande.

Fra 1. juli 2006 er fotokunst blevet omfattet af momslovens definition af kunstgenstande, og dermed blevet ligestillet med traditionel kunst, jf. lov nr. 518 af 7. juni 2006. Der er tale om fotografier, som er taget af kunstneren, aftryk foretaget af kunstneren eller under dennes tilsyn, og som er signerede og nummererede i et antal på op til 30 eksemplarer, uanset formater og underlag.

Det er ikke alle fotografier der kan anses for kunst, herunder ikke portrætfotos fremstillet med henblik på salg til afbillede personer eller deres nærtstående.

Som udgangspunkt vil der være tale om fotokunst, hvis det fotografiske værk er udført af en person, der er medlem af Kunstnersamfundet, Billedkunstnernes Forbund, Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK), Danske Billedkunstneres Fagforening, eller har gennemgået en uddannelse på Kunstakademiets Billedkunstskoler, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi eller en udenlandsk uddannelsesinstitution på samme niveau.

Værket skal være signeret af kunstneren, og der må højest fremstilles og sælges 30 eksemplarer af det pågældende værk. Hvis der i konkrete tilfælde opstår tvivl om, hvorvidt et givent foto kan anses for kunst, kan SKAT anmode Akademiraadet om en udtalelse herom.