Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a, hvis samlede momspligtige leverancer (inklusive eksportleverancer mv. af varer og ydelser) overstiger 15 mio. kr. årligt har kalendermåneden som momsperiode. En momspligtig person med flere virksomheder, som har ladet sine virksomheder blive registreret hver for sig (delregistrering), se M.1.4, skal afregne moms hver måned, hvis virksomhedernes samlede momspligtige leverancer tilsammen overstiger 15 mio. kr.

Månedsafregnende virksomheder skal angive momsen senest 25 dage efter momsperiodens udløb. Fx. skal momsangivelsen for januar måned afgives senest 25. februar. Angivelse for juni måned skal dog først ske 1 måned og 17 dage efter periodens udløb.

Betaling

Den skyldige moms skal indbetales senest samtidig med angivelsesfristens udløb. Momsen forfalder den 1. i den måned, hvor indbetalingen af momsen skal foretages.

Såfremt den sidste rettidige angivelsesdag er en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige angivelses- og betalingsdag.

Udskudte betalingsfrister 2009

For kalendermånederne januar - oktober 2009 gælder der dog længere angivelses- og betalingsfrister.

Se § 5, i lov nr. 175 af 12. marts 2009 (som ændret ved lov nr. 526 af 12. juni 2009):

"§ 5. Den frist for angivelse af moms, som følger af momslovens § 57, stk. 2, udskydes for månederne januar 2009 til og med juni 2009 til den 25. i den anden måned efter afgiftsperiodens udløb. Virksomhedens angivelse for juli 2009 skal foretages senest den 21. september 2009. Virksomhedens angivelse for august 2009 skal foretages senest den 13. oktober 2009. Virksomhedens angivelse for september 2009 skal foretages senest den 9. november 2009. Virksomhedens angivelse for oktober 2009 skal foretages senest den 1. december 2009.

Stk. 2. Hvis den sidste rettidige angivelsesdag, som er nævnt i stk. 1, er en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige angivelsesdag."

For virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a, hvis samlede momspligtige leverancer (inklusive eksportleverancer af varer og ydelser) overstiger 1 mio. kr., men ikke overstiger 15 mio. kr. årligt, er momsperioden kvartalet.

Disse virksomheder skal afgive momsangivelse senest 1 måned og 10 dage efter momsperiodens udløb. Fx skal momsangivelsen for januar kvartal afgives senest 10. maj. Angivelse for april kvartal skal dog først ske 1 måned og 17 dage efter periodens udløb.

En momspligtig person med flere virksomheder, som har ladet sine virksomheder blive registreret hver for sig (delregistrering), se M.1.4, skal afregne moms hver måned, hvis virksomhedernes samlede momspligtige leverancer tilsammen overstiger 15 mio. kr., jf. P.1.2.1. Overstiger virksomhedernes samlede momspligtige leverancer tilsammen 1 mio. kr., men ikke 15 mio. kr., skal de afregne moms hvert kvartal.

Betaling

Den skyldige moms skal indbetales senest samtidig med angivelsesfristens udløb. Momsen forfalder den 1. i den måned, hvor indbetalingen af momsen skal foretages.

Såfremt den sidste rettidige angivelsesdag er en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige angivelses- og betalingsdag.

Udskudte betalingsfrister 2009

For kvartalerne januar, april og juli 2009 gælder der dog længere angivelses- og betalingsfrister.

Se § 7 i lov nr. 175 af 12. marts 2009 (som ændret ved lov nr. 526 af 12. juni 2009):

"§ 7. Den frist for angivelse af moms, som følger af momslovens § 57, stk. 3, udskydes til den 2. juni 2009, for så vidt angår januar kvartal 2009. For april kvartal 2009 udskydes fristen til den 1. september 2009. For juli kvartal 2009 udskydes fristen til den 1. december 2009."

For virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a, hvis samlede momspligtige leverancer (inklusive eksportleverancer mv. af varer og ydelser) ikke overstiger 1 mio. kr. årligt, er momsperioden første og andet halvår af kalenderåret.

Disse virksomheder skal afgive momsangivelse senest den 1. dag i den tredje måned efter momsperiodens udløb. Det betyder, at momsangivelsen for perioden januar-juni skal afgives senest 1. september, og at momsangivelsen for perioden juli-december skal afgives senest 1. marts.

En momspligtig person med flere virksomheder, som har ladet sine virksomheder blive registreret hver for sig (delregistrering), se M.1.4, skal afregne moms hver måned, hvis virksomhedernes samlede momspligtige leverancer tilsammen overstiger 15 mio. kr., jf. P.1.2.1. Overstiger virksomhedernes samlede momspligtige leverancer tilsammen 1 mio. kr., men ikke 15 mio. kr., skal de afregne moms hvert kvartal, jf. P.1.2.2.

Betaling

Den skyldige moms skal indbetales senest samtidig med angivelsesfristens udløb. Afgiften forfalder den 1. i den måned, hvor indbetalingen af moms skal foretages.

Såfremt den sidste rettidige angivelsesdag er en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige angivelses- og betalingsdag.

Udskudte betalingsfrister

For 2. kalenderhalvår 2008 gælder der i praksis for mange virksomheder en længere angivelses- og betalingsfrist.

Se § 8 i lov nr. 175 af 12. marts 2009:

"§ 8. For virksomheder, der i medfør af momslovens § 57, stk. 4, anvender kalenderhalvåret som afgiftsperiode for såvel anden halvdel af kalenderåret 2008 som første halvdel af kalenderåret 2009, sammenlægges anden halvdel af kalenderåret 2008 med første halvdel af kalenderåret 2009, således at angivelsesfristen for den samlede periode udløber den 1. september 2009, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En virksomhed kan ved at indgive særskilt momsangivelse for anden halvdel af kalenderåret 2008 vælge, at stk. 1 ikke skal finde anvendelse.

Stk. 3. En momsangivelse indgivet i medfør af stk. 2 kan tilbagekaldes, indtil den angivelsesfrist, som er nævnt i stk. 1, er udløbet. Hvis virksomhedens moms vedrørende anden halvdel af kalenderåret 2008 er indbetalt, kan momsangivelsen dog kun tilbagekaldes, hvis den indbetalte moms tilbagebetales efter § 9. Den særskilte momsangivelse anses for tilbagekaldt ved tilbagebetaling efter § 9."

Nyregistrerede virksomheder

Nye virksomheder, der anmeldes til registrering, skal som hovedregel registreres med kvartalet som momsperiode i den første tid efter registreringen. Selv om virksomheden i etableringsperioden forventer en årlig omsætning på over 15 mill. kr. og derfor efter § 57, stk. 2, skal anvende kalendermåneden som momsperiode, skal virksomheden som udgangspunkt fra starten registreres med kvartalet som momsperiode.

Tilsvarende skal virksomheder med en forventet årlig omsætning, der ikke overstiger 1 mill. kr. i starten anvende kvartalet som momsperiode, uanset disse virksomheder efter § 57, stk. 4, har kalenderhalvåret som momsperiode.

Der gælder dog den undtagelse, at hvis virksomhedens forventede momspligtige leverancer overstiger 20 mill. kr., registreres virksomheden med kalendermåneden som momsperiode.

Virksomheden skal ved anmeldelsen til registrering oplyse, hvis den forventede omsætning overstiger 20 mill. kr., jf. lovens § 47, stk. 5, 4. pkt. Tilsidesætter virksomheden denne oplysningspligt, og konstateres det efterfølgende, at virksomhedens omsætning i det første år efter registreringen har oversteget 20 mill. kr., kan virksomheden blive pålagt en bøde. Det gælder, hvis det fx på grund af virksomhedens forhold burde have stået denne klart ved anmeldelsen til registrering, at den årlige omsætning allerede fra starten ville overstige de 20 mill. kr.

Ændring af en virksomheds momsperiode foretages automatisk af SKAT. Ændringen sker på grundlag af virksomhedens momspligtige leverancer (inklusive eksportleverancer mv. af varer og ydelser) i en 12-måneders periode, der omfatter anden halvdel af kalenderåret og første halvår af det følgende kalenderår.

Hvis virksomheden ikke har foretaget rettidig angivelse af momsen, og told- og skatteforvaltningen i stedet har foretaget en foreløbig fastsættelse af virksomhedens momstilsvar efter OPKL § 4, stk. 1, opgøres virkomhedens omsætning i den pågældende periode på grundlag heraf. Denne omsætning medregnes til virkomhedens omsætning i ovennævnte 12-måneders periode. Ændringen har virkning fra og med 1. januar i året efter udløbet af denne 12-måneders periode. Ændring af momsperiode og angivelsesfrist efter denne bestemmelse kan kun ske én gang om året.

Virksomhedens momsperiode kan dog kun forlænges, hvis virksomheden for momsperioderne i hele den 12-måneders periode har angivet og indbetalt momsen rettidigt efter loven.  

Anmodning om ændring af momsperiode En virksomhed, der anvender kvartalet som momsperiode, kan anmode Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at anvende kalendermåneden som momsperiode, jf. momslovens § 57, stk. 7, 1. pkt. og P.1.2.1.

En virksomhed, der anvender halvåret som momsperiode, kan anmode Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at anvende kalendermåneden eller kvartalet som momsperiode, jf. momslovens § 57, stk. 7, 2. pkt. samt P.1.2.1 eller P.1.2.2.

Ændring af momsperioden kan kun ske med virkning fra 1. januar eller 1. juli, og anmodning om ændring skal ske senest 1 måned før ændringen ønskes iværksat. En virksomhed, der efter anmodning får ændret sin momsperiode, kan ikke inden for de følgende 2 år få lov til at ændre momsperioden efter anmodning.