Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at  Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Gældstyrelsen er ansvarlig for afsnit G.A. Inddrivelse.

Skattestyrelsen er dog ansvarlig for følgende underafsnit:

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens område er beskrevet i

  • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
  • Afsnit A.B Angivelse og afregning
  • Afsnit A.C Kontrol og straf.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

  • lovforkortelser
  • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
  • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnittet indeholder:

  • Skatteforvaltningen som inddrivelsesmyndighed (G.A.1)
  • Fælles regler for Skatteforvaltningens inddrivelsesværktøjer (G.A.2)
  • Værktøjer (opdelt på person/virksomhed) (G.A.3).
Hvad er nyt?

 

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den nyeste lovgivning og praksis m.v.:

 

Ny lovgivning - Nr.

Titel

Relevant for afsnit

Lov nr. 258 af 10. april 2018

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark

G.A.3.1.8

G.A.3.1.8.6

BKG nr. 1512 af 14. december 2018

Bekendtgørelse om vederlag til stævningsmænd og til vidner i fogedforretninger

G.A.2.1

BKG nr. 1494 af 11. december 2018

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

G.A.3.1.1.1.3.2

G.A.3.1.2.10

BKG nr. 1476 af 07. december 2018

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gældssanering

G.A.3.1.7.8

G.A.3.1.7.9

 

Afgørelser mv.

Kort beskrivelse:

Relevant for afsnit

UfR2018.3090HK

Vedrører rekonstruktion af en personlig skylder, samt tydeliggøre at forarbejderne til rekonstruktionsinstituttet skal inddrages i vurderingen af, hvorvidt en rekonstruktion skal stadfæstes af skifteretten.

G.A.3.4.2.1

UfR2018.1591

Medlemsån skulle ikke holdes uden for kendelse om gældssanering, da der ikke er det samme beskyttelseshensyn ved lønforskrivning over for overenskomstansatte, som over for tjenestemænd.

G.A.3.1.7.3

G.A.3.1.7.5

UfR2017.3507VLK

Vedrør situationen hvor en konkursbegæring indgives på baggrund af en fordring, der ikke er forfalden til betaling.

G.A.3.4.1.3.1.1

UfR2010.1384H

Konkursbo kunne ikke modregne med et forældet krav

G.A.3.1.4.3.3

SKM2018.340.LSR

Landsskatteretten fandt, at SKAT med rette havde stillet krav om sikkerhed som betingelse for registrering af selskabet, men hjemviste sagen til SKAT vedrørende den beløbsmæssige opgørelse af sikkerhedsstillelsen

G.A.3.3.1.4

SKM2018.442.LSR

Landsretten – dog med dissens - fandt, at et konkursbos krav på negativt momstilsvar var stiftet efter fristdagen den 14. maj 2013, og at der derfor som udgangspunkt ikke kunne ske modregning i afgiftstilsvaret for april 2013, jf. konkurslovens § 42, stk. 1. Da kravene endvidere ikke fandtes at være konnekse, havde SKAT ikke med rette kunnet foretage modregning

G.A.3.1.4.3.2

G.A.3.4.1.4.2

SKM2018.465.LSR

Nulstilling – A-skat og AM-bidrag (forældelse)

G.A.3.3.8

SKM2018.489.BR

Nulstilling –  A-skat og AM-bidrag

G.A.3.3.8

SKM2018.51.BR

Anmodning om eftergivelse af gæld til det offentlige ikke imødekommet

G.A.3.1.6.2.2.3

SKM2016.53.BR

Anmodning om eftergivelse af gæld til det offentlige ikke imødekommet, da der ikke forelå sociale eller andre forhold efter INDOG § 13, stk. 6.

 G.A.3.1.6.2.2.3

SKM2018.570.SKTST

Regulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 2019

G.A.3.1.1.1.3.3

G.A.3.1.1.1.5

G.A.3.1.6.2.2.2