DBSL § 6 indeholder regler om skattefritagelse for de solvente, fuldt skattepligtige dødsboer, jf. § 3.

Efter § 6, stk. 1, er størrelsen af såvel boets aktiver som nettoformue på den skæringsdag, der er anvendt i boopgørelsen, afgørende for, om boet er fritaget for beskatning. Se SKM2002.35.LSR, hvor et dødsbo solgte en ejendom inden skæringsdagen til tredjemand. Landsskatteretten udtalte, at alene nettoprovenuet ved boets salg af den omhandlede ejendom skulle indgå ved opgørelsen af boets aktiver efter DBSL § 6, stk. 1 - "i hvert fald" da salget var sket til tredjemand.

Aktiverne

Det er ikke summen af aktiver og boets indtægter, som disse kan være vist i boopgørelsen, der er afgørende for, om boet er skattefritaget eller ej.

Når boets evt. skattefrihed efter § 6, stk. 1 skal afgøres, opgøres aktiverne som de værdier, der er i behold på skæringsdagen i boopgørelsen, tillagt værdierne af evt. aktiver, der er acontoudloddet.

Har boet solgt et gældsbehæftet aktiv til tredjemand i boperioden, er hverken aktivet eller gælden i behold på skæringsdagen. Det er derimod det, der er trådt i stedet. Provenuet ved salget kan være brugt til indløsning af andre gældsposter eller kan være brugt til anskaffelse af værdipapirer. Afgørende er derfor, hvilke aktiver der reelt er i behold på skæringsdagen (tillagt evt. aktiver, der er acontoudloddet).

Det er ikke summen af passiver og udgifter, som disse kan være vist i boopgørelsen, der regnskabsmæssigt og dermed skattemæssigt anses for boets passiver på skæringsdagen i boopgørelsen.

Derimod indgår de gældsposter, som boet endnu ikke har betalt på skæringsdagen i boopgørelsen, tillagt evt. passiver, der er acontoudloddet.

Nettoformuen udgør forskellen mellem de opgjorte aktiver og passiver.

For det enkelte bo er det beløbsgrænserne for det kalenderår, hvori skæringsdagen i boopgørelsen er placeret, der er afgørende. Beløbsgrænserne reguleres, jf. nedenfor.

Hvis afdøde ved dødsfaldet var gift, og der var fælleseje og/eller skilsmissesæreje i ægteskabet, omfatter boopgørelsen såvel afdødes som den efterlevende ægtefælles formue, og beløbsgrænserne anvendes således på den samlede formue, uanset at dødsbobeskatningen i øvrigt som udgangspunkt kun omfatter afdødes formue, jf. § 4, stk. 1.

Beløbsgrænsen for nettoformuen udgør 1.882.400kr. i 2008 (grundbeløb i 1987-niveau 1.065.300 kr.), og beløbsgrænsen for aktivmassen udgør 2.509.900 kr. i 2008 (grundbeløb i 1987-niveau 1.420.400 kr.). Se Skatteministeriets hjemmeside, www.skm.dk

Regulering af beløbsgrænserne PSL § 20

Beløbsgrænserne i DBSL § 6, stk. 1 reguleres efter PSL § 20, jf. DBSL § 6, stk. 6. Med en regulering efter PSL § 20 skal grundbeløbene (1987-niveau) reguleres med et årligt beregnet reguleringstal. Dette reguleringstal udgør for 2008 176,7.

Indeholdt udbytteskat tilbagebetales ikke

Skattefritagelsen omfatter såvel dødsboskatten, der betales af skattepligtig indkomst, som skat af aktieindkomst, jf. PSL § 4a, og skat af CFC-indkomst (indkomst fra controlled foreign company, jf. PSL § 4b, jf. LV Selskaber og aktionærer, afsnit S.F.1.2.). Dog skal indeholdt udbytteskat af aktieindkomst ikke tilbagebetales til det skattefritagne bo, jf. § 6, stk. 1, 2. pkt.

Ejendomsværdiskat

Foreløbige betalinger af ejendomsværdiskat, som forfaldt før dødsfaldet anses for endelige for afdøde for det indkomstår, hvori dødsfaldet har fundet sted, jf. EVSL § 15, stk. 2.

Nogle bobestyrerboer ikke skattefritaget

Efter § 6, stk. 2, finder skattefritagelsesbestemmelsen ikke anvendelse i tilfælde, hvor et dødsbo ikke afvikles inden for den længste normale frist i dødsboskifteloven, dvs. bobestyrerboernes 2-årsfrist i § 66, stk. 2.

Tillægsopgørelse evt. bortfald af skattefritagelse

Efter § 6, stk. 3 bortfalder skattefritagelsen, hvis summen af bobeholdningen ifølge boopgørelsen og tillægsopgørelsen vedrørende de dele af boet, hvis afslutning er udskudt, overstiger beløbsgrænserne i § 6, stk. 1. Det er beløbsgrænserne i det kalenderår, hvor boopgørelsens skæringsdag ligger, der er afgørende, jf. sidste led i § 6, stk. 3, 1. pkt.

I tilfælde, hvor boet efter boopgørelsen var skattefritaget, men efter tillægsopgørelsen bliver skattepligtig, kan der være foretaget skatteansættelse af mellemperioden efter reglerne i kapitel 4 (§§ 13-17). Sådan beskatning ophæves efter § 18, jf. § 6, stk. 3, 2. pkt.

Blandet formueordning

§ 6, stk. 4, omhandler tilfælde, hvor afdøde var gift og havde en blandet formueordning, hvori der indgår fuldstændigt særeje. I disse tilfælde opstår der som udgangspunkt to boer, jf. § 4, stk. 4, 1. pkt. Skiftes de to boer hver for sig, skal beløbsgrænserne i § 6, stk. 1, anvendes på summen af de to boer. Det er beløbsgrænserne for det kalenderår, hvori skæringsdagen for det først afsluttede bo ligger, der anvendes ved vurderingen af, om boerne er skattepligtige eller ej.

Successive skifter

Hvis kun særboet skiftes, mens den efterlevende ægtefælle overtager fællesboet til uskiftet bo el.lign., anvendes beløbsgrænserne derimod kun på særboet, jf. § 67, stk. 2. Hvis det uskiftede bo efterfølgende skiftes i den efterlevende ægtefælles levende live, skal beløbsgrænserne dog på tilsvarende måde anvendes på summen af de to boer, jf. § 72, stk. 2, jf. i øvrigt afsnit B.C.3.3. Beløbsgrænserne for det kalenderår, hvori skæringsdagen for det først skiftede bo ligger, skal bruges til afgørelse af, om det uskiftede bo er skattefritaget ved skiftet.

Hvis det uskiftede bo først skiftes ved den efterlevende ægtefælles død, sker der derimod ingen sammenlægning.

Opgørelse af nettoformuen Efter § 6, stk. 5 fragår beregnet dødsboskat efter § 30, stk. 1-4, ikke ved opgørelsen af boets nettoformue ved anvendelsen af reglerne i § 6, stk. 1, om, hvorvidt boet er fritaget for beskatning, eller om det skal beskattes. Når der er tale om fuldstændigt skifte af uskiftet bo i den efterlevende ægtefælles levende live, er det dog den beregnede dødsboskat efter § 30, stk. 1, sammenholdt med § 72, stk. 4, der ikke skal fragå ved opgørelsen af boets nettoformue.

Tilsvarende fragår beregnet dødsboskat ikke i forbindelse med opgørelsen af nettoformuen ved anvendelsen af reglerne i § 6, stk. 3 og 4.

Passivposter, der beregnes efter BAL § 13 a, fragår heller ikke ved opgørelsen af nettoformuen ved anvendelsen af reglerne i DBSL § 6.