Hent certifikatkoder og Tekster (Rubrik 44.2) i Excel format

23.09.2019  
Cert kod Tekst
0013 Oprindelseserklæring
0014 Oprindelsescertifikat
0035 Plantesundhedscertifikat
0036 Re-eksportcertifikat fra afsendelsesland
0037 Tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen (videnskabeligt brug)
0040 Kontrolattest - Økologiske varer
0050 Virksomhedstilladelse - lægemidler
0055 Importtilladelse - Sikkerhedsstyrelsen vedr. fyrværkeri
0056 Licens fra ToldSkat
0057 Indførselstilladelse fra ToldSkat
0058 Indførselstilladelse/Politimesteren
0059 Indførselstilladelse/Justitsministeren
0060 Indførselstilladelse - radioaktive stoffer 
0061 Forhåndstilladelse
0100 Importtilladelse - Udstedt af EU-Kommissionen - DG Miljø
0133 Kontrolattest - frugt og grønt
0633 Attest til industriel anvendelse for friske frugter og grøntsager omfattet af EF-handelsnorm i henhold til artikel 19, stk 2 og bilag V i forordning (EF) nr. 1580/2007 (EFT L 350, 31.12.2007)
5100
Registreringsnummer for godkendt bananmodneri  
5200
Nye maskiner  
5555 Erklær, at varen ikke har oprindelse øst for Uralfloden i Kasakhstan, øst for Uralbjergene i Rusland, øst for Bosporus Strædet
7777 Ikke omfattet af betingelse
8005 Toldunionsvarer fra Tyrkiet - textiler
8888 Særlig bestemmelse - Importeret af politiet eller militære myndigheder
A001 Ægthedscertifikat-Friske druer til spisebrug 'EMPEROR'.
A004 Ægthedscertifikat-Tobak.
A007 Ægthedsbevis - frosset kalve- og oksekød (udskæringer benævnt "crop and blade" og "brisket"
A008 Ægthedscertifikat friske appelsiner af høj kvalitet
A009 Ægthedscertifikat friske minneolas.
A010 Ægthedscertifkat for koncentreret appelsinsaft
A014 Ægthedscertifikat HANDI
A015 Ægthedscertifikat (Håndvævede produkter af silke eller bomuld)
A017 Ægthedscertifikat som nævnt i forordning (EF) nr 593/2013 (EFT L 170)
A019 Kvalitetscertifikat (Chilesalpeter)
A022 Ægthedscertifikat: "Certificate of authenticity B "Basmatic Rice" for export to the European Community"
A023 Ægthedscertifikat som nævnt i forordning (EU) nr 481/2012 (EFT L 148) 
C001 Ligestillingsattest som nævnt i forordning (EF) nr. 1295/2008 (EUT L 340)
C006 Export permit (Rådets afgørelse (EU) 2017/37 (EFT L 11))
C008 Dokument, der er udstedt af den kompetente myndighed eller det kompetente organ i oprindelsestredielandet (artikel 5, stk. 3 i forordning (EU) nr. 1354/2011)
C013 Certifikat IMA 1.
C014 VI 1 dokument
C015 VI 2 uddrag
C018 VI 2 uddrag påtegnet i overensstemmelse med artikel 25, stk 2, i forordning (EU) nr. 2018/273
C026 Afstamningscertifikat eller et bevis for indførelse i en stambog til attest af racerenhed
C027 Afstamningscertifikat 
C034 Kimberley  fællesskabscertifikat
C039 ICCAT-Statistikdokument for sværdfisk
C040 ICCAT-Statistikdokument for storøjet tun eller IOTC-Statistikdokument for storøjet tun
C041 ICCAT-Reeksportcertifikat for almindelig tun
C042 ICCAT-Reeksportcertifikat for sværdfisk forordning (EU) nr. 640/2010, L194)
C043 ICCAT-Reeksportcertifikat for storøjet tun eller IOTC-Reeksportcertifikat for storøjet tun
C046 Vejningscertifikat for bananer
C047 ICCAT - fangstopgørelsesdokument for almindelig tun
C048 Certifikat for import af spirer eller frø beregnet til produktion af spirer som defineret i bilaget til forordning (EU) Nr  704/2014
C050 Attesten som nævnt i forordning (EF) nr 1308/2013 (EFT L347)
C051 Erklæring fra fødevare-veterinær og miljømyndighederne på Færøerne, udstedt i overensstemmelse med forordning (EF) nr 1381/2007 (EU-tidende L 309 af 27.11.2007, s 24)
C055 Declaration of compliance (Annex IV of Regulation (EU) No 10/2011)
C056 Certifikat for skind af visse vilde dyrearter og varer af sådanne skind, som er omfattet af Rådets forordning (EØF) No 3254/91
C057 Kopi af overensstemmelseserklæringen - mulighed A jf. artikel 1, stk. 2 i forordning (EU) 2016/879 og bilaget til samme forordning
0058 Erklæring om overensstemmelse med kriterierne for affladsfasens ophør jf. artikel 5, stk 1, i Rådets forordning (EU) nr 333/11
C060 Erklæring skal afgives for hver sending af køkkenartikler, som er omfattet af forordning (EU) nr. 284/2011 med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina og Det Særlige Administrative Område Hongkong, Kina.
C064
Tilladelse til eksport eller import af varer, der kan anvendes til tortur (forordning (EU) 2019/125)
C065 Tilladelse til invasive ikke hjemmehørende arter i henhold til artikel 8 i forordning (EU) nr. 1143/2014
C067 Importtilladelse til varer og teknologier, der er underlagt restriktioner (Rådets forordning (EU) nr. 267/2012)
C071 Formular i henhold til artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og rådets Forordning (EU) 2017/852 om kviksølv til brug ved skriftligt samtykke til tilladelse til eller afslag på import af kviksølv eller kviksølvblandinger, der er opført i bilag I til nævnte forordning
C072 Luftfartøjets registreringsattest i overensstemmelse med konventionen om international civil luftfart af 7. december 1944
C073
REACH-godkendelse iht. afsnit VII i forordning 1907/2006
C074 Zooteknisk certifikat (forordning (EU) 2016/1012, artikel 37)
C075 Dokument der angiver at racerene avlsdyr skal opføres i en avlsbog, som administreres af en avlsorganisation eller registreres i et avlsregister, der administreres af en avlsforening (forordning (EU) 2016/1012, artikel 37)
C078 Identifikationsdokument for dyr af hestefamilien (forordning (EU) 2016/1012, artikel 32)
C079 Kopi af overensstemmelseserklæringen - mulighed B, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2016/879 og bilaget til samme forordning
C100 Registreret eksportørnummer
C119 Autoriseret frigivelsesbevis — EASA-formular 1 (tillæg I til bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012) eller tilsvarende certifikat.
C400 Forelæggelse af det krævede "CITES" certifikat
C406 CITES certifikat for musikinstrumenter
C501 AEOC - Bevilling vedrørende status som autoriseret økonomisk operatør - toldbestemmelser (Kolonne 2 i bilag A til delegerede forordning (EU) 2015/2446)
C502 AEOS- Bevilling vedrørende status som autoriseret økonomisk operatør - sikkerheds- og sikringsrelaterede lettelser (Kolonne 2 i bilag A til delegerede forordning (EU) 2015/2446)
C503 AEOF - Bevilling vedrørende status som autoriseret økonomisk operatør - toldbestemmelser/sikkerheds og sikringsrelaterede lettelser (Kolonne 2 i bilag A til delegerede forordning (EU) 2015/2446)
C603 Oplysningsformular INF1
C604 Oplysningsformular INF2
C605 Oplysningsformular INF3
C606 Oplysningsformular INF5
C607 Oplysningsformular INF6
C608 Oplysningsformular INF7
C609 Oplysningsformular INF8
C610 Oplysningsformular INF9
C611 Oplysningsdokument
C623 Omladningscertifikat EXP. 1
C624 Formular 302
C626 BTO - Afgørelse vedrørende bindende tariferingsoplysninger (Kolonne 1 a i bilag A til delegerede forordning (EU) 2015/2446)
C627 BOO - Afgørelse vedrørende bindende oprindelsesoplysninger (kolonne 1b i bilag A til delegerede forordning (EU) 2015/2446)
C629 Stambog/Stamblad
C631 Officielt brev udstedt af ministeriet for industri i det land, som er med i den frivillige partnerskabsaftale, og hvor papirprodukterne har oprindelsesstatus, hvorved brugen af andre materialer end træ eller genanvendt materiale valideres 
C635 Cites etiket til videnskabeligt materiale
C638 Cites-Importtilladelse
C639 Cites-Importmeddelelser
C640 Fælles veterinærdokument (CVED) i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 282/2004, der skal anvendes til veterinærkontrol af levende dyr
C641 Dissostichus - Fangstdokument, import
C642 Nationalt plantesundhedsbevis svarende til plantesundhedscertifikat N851
C644 Kontrolattest for økologiske produkter
C645 Certifikat for militærmateriel
C647 Modtagelsesbevis
C648 Attest for udbenet kød
C652 Ledsagedokumenter ved forsendelse af vinsektorens produkter
C655 Attest - produktbevis
C657 Sanitærcertifikat
C659 Skriftlig forhåndserklæring
C661 Udtrykkeligt samtykke
C662 Importbeslutning
C664 CN22 deklaration i henhold til artikel 237 i forordning (EF) nr 2454/93
C665 CN23 deklaration i henhold til artikel 237 i forordning (EF) 2454/93
C666 Certifikat udstedt af Federal Grain Inspection Service (FGIS)
C667 Laboratorieanalyse
C668 Certifikat udstedt før 7.3.2017 af vådmølleindustrien i USA i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1375/2007 
C669 Anmeldelsesformular som nævnt i forordning (EF) nr 1013/2006 (EFT L 190) artikel 4 og bilag A1
C670 Transportformular som nævnt i forordning (EF) 1013/2006 (EFT L 190) -Artikel 4 og Bilag 1B
C671 Certifikat udstedt af Canadian Grain Commission (CGC)
C672 Ledsagedokument med oplysninger ved overførsel af affald som nævnt i forordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L190) - artikel 18 og bilag VII
C673 Fangstattest
C678 Fælles importdokument (CED) forordning 669/2009 (EUT L194)
C679 Certifikat (sælprodukter), der udstedes af et anerkendt  organ i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 737/2010 før den 18. oktober 2015
C680 Skriftlig importanmeldelse og dokument der beviser hvor produkterne er erhvervet (sælprodukter)
C683 Den europæiske union - Certifikat for sælprodukter , der stammer fra Inuits samfundenes og andre oprindelige samfunds jagter, til omsætning på EU's marked i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1007/2009 om handel med sælprodukter
C684 Certifikat i overensstemmelse med modellen i bilaget til forordning 2015/949 (EUT L 156, s.2)
C687 Sundhedscertifikat som omhandlet i bilag III til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) nr. 884/2011 (EUT. L 343, s. 140)
C688 Analyserapport som omhandlet i bilag IV til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) nr. 884/2011 (EUT. L 343, s. 140)
C690 FLEGT - importlicens træ
C692 Resultaterne af prøveudtagning og analyser, der er foretaget af et laboratorium godkendt af USDA, og som er gennemført i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006 af 23. februar 2006
C693 Certifikat udstedt af vådmølleindustrien i USA, der er udstedt i overensstemmelse med Kommissionens gennemførselsforordning (EU) 2017/337
C990 Skibe og platforme med bevilling angående anvendelse til særlige formål (Kolonne 8c i bilag A til delegerede forordning (EU) 2015/2446
D005 Handelsfaktura inden for rammerne af tilsagn.
D008 Faktura, der skal omfatte en underskrevet erklæring
D017 Handelsfaktura inden for rammerne af tilsagn og eksporttilsagnscertifikat udstedt af CCCME (Bilag II og IV til forordning (EU) nr. 2017/367; identiske med de elementer, som er fastsat i bilag II og III til forordning (EU) nr. 2017/366)
D018 Faktura for transaktioner, som ikke er fritaget fra udligningstold/antidumpingtold (bilag V til forordning (EU) nr. 2017/367; identisk med bilag IV til forordning (EU) nr. 2017/366)
D019 Bevilling til at benytte en toldprocedure af økonomisk betydning/særligt anvendelsesformål i forbindelse med en antidumping-/udligningsforanstaltning    
D020 Handelsfaktura og valseværkscertifikat som omhandlet i forordning (EU) 2015/1953
E017 Eksportcertifikater, der er udstedt af tredjelandes kompetente myndigheder
I004 Tilsynsdokument udstedt af de kompetente myndigheder i en medlemsstat med gyldighed i hele Fællesskab
L001 Importlicens AGRIM
L079 Textilvarer: Importlicens
L081 Attest for den analyse (forordning EF nr 1064/2009)
L082 Overensstemmelsescertifikat (forordn EF nr 1064/2009)
L100 Importtilladelse "kontrollerede stoffer" (ozonlaget), udstedes af Kommissionen
L116 Kimberley  procescertifikat
L135 Importtilladelse (prækursorer) udstedt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor importøren er etableret.
L136 Varer, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af ozonlagsnedbrydende stoffer, og som skal anvendes som råvare eller til laboratorie- og analyseformål
N380 Handelsfaktura
N853 Fælles veterinærdokument til brug ved indførsel i (CVED) overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004
N862 Oprindelseserklæring
N864 Fakturaerklæring eller oprindelseserklæring udfærdiget af en godkendt eksportør på en faktura eller ethvert andet handelsdokument.
N990 EUS - Bevilling vedrørende anvendelse af særlige anvendelsesformål (end use) - Kolonne 8c i bilag A til delegerede forordning (EU) 2015/2446)
U003 Oprindelsescertifikat, der opfylder betingelserne i artikel 47 i forordning (EØ ) nr. 2454/93.
U004 Oprindelsescertifikat til brug ved import til Den Europæiske Union af produkter, der er omfattet af særlige ikkepræferentielle importordninger, der blev indført ved artikel 57 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447
U005 Attest for oprindelsesbetegnelse udstedt af de kompetente myndigheder
U031 Varecertifikat EUR 1 forsynet med påtegningen "Derogation-Decision 2014/461/EC" eller Derogation-Decision 2014/461/CE
U045 Varecertifikat EUR-MED
U048 EUR-MED fakturaerklæring
U052  Formular A med påtegningen "Undtagelse - gennemførelsesforordning (EU) 2017/968"
U058 Varecertifikat EUR.1 forsynet med påtegningen "Derogation-Decision 2011/122/EU eller "Déregation-Décision 2011/122UE"
U059 Oprindelseserklæring indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Derogation - Annex II(a) of Protocol concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation"
U062 Henvisning til bilag 5-A i Rådets afgørelse (EU) 2017/37 (EFT L 11)
U063 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Derogation-Annex II(a) of Protocol 3 - name of the Development Zone or indudstrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan"
U067 Varecertifiat EUR.1 forsynet med påtegningen "Derogation-Decision No 1/2012 og the ESA-EU Customs Cooperation Committee og  29/11/2011" eller Dérogation - Décision No 1/2012 du Comité de Coopération Douanière AfOS-UE du 29/11/2012
U068 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II"
U069 Oprindelsesbeviset indeholdende følgende erklæring på engelsk: "Product originating in accordance with Appendix 5 of Annex II"
U071 Bevis for oprindelse, der indeholder følgende erklæring: "Produkt med oprindelsesstatus i henhold til tillæg 2A til bilag II (vedrørende definitionen af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde)" (EFT L 346, 15.12.2012)
U072

Formular A med påtegningen "Undtagelse - gennemførelsesforordning (EU) 2019/561"

U088

Oprindelseserklæring med angivelse af EU-oprindelse i henhold til oprindelsesreglerne for den samlede økonomiske og handelsmæssige aftale mellem Canada og Den Europæiske Union (CETA)

U090 Varecertifikat EUR1-varecertifikat EUR-MED (under forudsætning af, at bemærkningen i rubrik 7 "no cumulation applied" markeres med et kryds) med angivelse af oprindelse i Det Europæiske Fællesskab i forbindelse med aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweziske Edsforbund
U091 Varecertifikat EUR1-varecertifikat EUR-MED (under forudsætning af, at bemærkningen i rubrik 7 "no cumulation applied" markeres med et kryds) med angivelse af oprindelse i Det Europæiske Fællesskab i forbindelse med aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Schweziske Edsforbund
U095 Formular A med påtegningen "Derogation - Commission Implementing Regulation (EU) No 2018/348
U096 Varecertificat EUR.1 forsynet med påtegningen »Derogation — [Commission Implementing Decision (EU) 2015/164]« eller »Dérogation — [Décision d'exécution (UE) 2015/164 de la Commission]«.
U099 Varecertifikat EUR.1 forsynet med påtegningen ”Derogation-Regulation (EU) 2017/882”. 
U110 Oprindelseserklæring med hjemmel i artikel 3.16, stk. 2, litra a) og 3.17, stk. 5, litra a) i EPA-aftalen mellem EU og Japan
U111 Erklæring om oprindelse for flere forsendelser af identiske produkter med hjemmel i artikel 3.16, stk.2, litra a) og artikel 3.17, stk. 5, litra b) i EPA-aftalen mellem EU og Japan
U112 Importørens viden, som har retsgrundlag. Artikel 3.16, stk. 2, litra b) i EPA-aftalen mellem EU og Japan
U164 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
U165 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en registreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus overstiger 6000 €
U166 Udtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret eksportør inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af de forsendte produkter med oprindelsesstatus ikke overstiger 6000 €
U167 Erstatningsudtalelse om oprindelse udfærdiget af en ikkeregistreret afsender i EU inden for rammerne af GSP, såfremt den samlede værdi af produkterne med oprindelsesstatus i den oprindelige sending overstiger 6 000 EUR inden deling
U176 Varecertifikat EUR 1 forsynet med påtegningen "Derogation-Decision No 2/2017 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017
Y001 Fremstillet i Libanon og transporteret direkte fra dette land til Fællesskabet.
Y003 Udelukkende fremstillet i Tunesien og transporteret direkte fra dette land til Fællesskabet.
Y006 Stempel (i begge ender af hvert stofstykke) og transporteret direkte
Y007 Plombe (på hvert stofstykke) og transporteret direkte
Y008 Transporteret direkte Tyrkiet til Fællesskabet.
Y013 Indsæt en af følgende sætninger i rubrikken  Bemærkninger  i vare certifikatet. Forordning (EØF) nr. 1518/76 (EFT L 169/37: Taxe spéciale l'exportation appliquée - Særlig udførselsafgift opkrævet - Sonderausfuhrabgabe erhoben - Special export charge collected - Applicata tassa speciale all'esportazione - Bijzondere uitvoerheffing voldaan.
Y015 De uslebne diamanter skal være placeret i en beholder, der er sikret mod manipulation, og de segl, den  deltagende part (Kimberlay) process) har påført med henblik på eksport må ikke være brudt.
Y017 Udelukkende fremstillet i Jordanien og transporteret direkte fra dette land til Fællesskabet.
Y019 Anmodning om præferencebehandling for Island
Y020 Anmodning om præferencebehandling for Norge
Y021 Anmodning om præferencebehandling for EØS
Y022 Afsender/eksportør (AEO-certifikatnummer)
Y023 Modtager (AEO-certifikatnummer)
Y024 Klarerer (AEO-certifikatnummer)
Y025 Repræsentant (AEO-certifikatnummer)
Y026 Hovedforpligtet (AEO-certifikatnummer)
Y027 Oplagshaver (AEO-certifikatnummer)
Y028 Transportør (AEO-certifikatnummer)
Y029 Andre autoriserede økonomiske operatører (AEO-certifikatnummer)
Y031 Denne certifikatkode kan benyttes til at angive, at forsendelser kommer fra eller går til en autoriseret økonomisk operatør (AEO) i et tredjeland, som den Europæiske Union (EU) har indgået en aftale med om gensidig anerkendelse vedrørende AEO-programmer. Ud over certifikatkoden (Y031) skal identifikationskoden for denne AEO fra tredjelandet indføres i den relevante rubrik.
Y032 Andre varer end de sælprodukter, som nævnt i Forordning (EU) nr. 2015/1850 (EUT L 271)
Y033 Fravigelse af importforbud i medfør af artikel 4, nr 2) i Rådets forordning (EU) 2017/1509
Y035 Integrerede multichipkredsløb (MCP) i overensstemmelse med bilag I, Del I, Afsnit II, punkt G i forordning (EØF) nr. 2658/87
Y036 De angivne varer er undtaget for fremlæggelse af den pågældende licens i medfør af artikel 3 (1) punkt a,b,c,d og e og (2) i Kommissionens delegerede forordning (EU)2016/1237 (EUT L206) 
Y038 Fritagelse fra importforbud i henhold til artikel 4c, stk 2. i Rådets forordning (EU) 2017/330 om ændring af forordning (EF) om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007
Y041 Momsregistreringsnummeret for den kunde, der efter artikel 200 i momsdirektivet er momspligtig for erhvervelser af varer inden for EF
Y044 Bevis for, at de indførte varer er bestemt til at blive transporteret eller forsendt fra indførselsmedlemsstaten til en anden medlemsstat
Y047 Trækul, som er blevet eksporteret fra Somalia inden den 22. februar 2012
Y053 Varer der ikke er berørt af mærkningsreglerne vedrørende flourholdige drivhusgasser i henhold til artikel 12, stk 1, i forordning nr. 517/2014
Y054 varer der er mærket i henhold til artikel 12, stk 1, i forordning nr. 517/2014
Y057 Varer, der ikke kræver fremlæggelse af en FLEGT-importlicens for træ
Y058 Ikke-kommercielle sendinger af animalske produkter til eget forbrug, jf. artikel 2 i forordning (EF) nr. 206/2009
Y062 Produkter, og som ikke indeholder, består af eller er fremstillet af ris (Kommissionens gennemførelses beslutning 2011/884/EU)
Y063 Vare, der ikke er afsendt fra Kina
Y064 Træ og træprodukter, som har oprindelsesstatus i eller afsendes fra et land, der er part i en frivillig FLEGT-partnerskabsaftale, men som er undtaget fra kravene i FLEGT-licensordningen, fordi de blev eksporteret før den frivillige partnerskabsaftale trådte i kraft
Y065 Varer, der ikke er afsendt fra Indien
Y066 Produkter, og som ikke indeholder eller fremstillet af betelblade (blade of Piper betle)
Y068 Varer, der ikke er afsendt fra Nordkorea
Y069 Varer, der ikke er afsendt fra Iran
Y070 Fritagelse fra kravet om at fremlæggelse af FLEGT licens i henhold til artikel 4.3 i Rådets forordning (EC) nr. 2173/2005
Y072 Varer med EU oprindelse, retur fra Andorra iht. til gældende EU lovgivning
Y073 Varer med EU oprindelse, retur fra Schweiz iht. til gældende EU lovgivning
Y074 Varer med EU oprindelse, retur fra Færøerne iht. til gældende EU lovgivning
Y075 Varer med EU oprindelse, retur fra Grønland iht. til gældende EU lovgivning
Y076 Varer med EU oprindelse, retur fra Island iht. til gældende EU lovgivning
Y077 Varer med EU oprindelse, retur fra Lichtenstein iht. til gældende EU lovgivning
Y078 Varer med EU oprindelse, retur fra Norge iht. til gældende EU lovgivning
Y079 Varer med EU oprindelse, retur fra San Marino iht. til gældende EU lovgivning 
Y084 Fravigelse af importforbud i medfør af artikel 16i, nr 1 i Rådets forordning 2017/1509
Y085 Varer importeret inden for rammerne af "autonome handelsforanstaltninger"
Y086 Anmodning om præferencebehandling for Albanien
Y087 Anmodning om præferencebehandling for Bosnien-Hercegovina
Y088 Anmodning om præferencebehandling for Montenegro
Y089 Anmodning om præferencebehandling for den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
Y090 Anmodning om præferencebehandling for Kosovos toldområde
Y091 Anmodning om præferencebehandling for Serbien
Y100 Særlige angivelser på importlicensen AGRIM
Y105 Generel undtagelse fra krav om REACH-godkendelse (art. 56 i forordning 1907/2006)
Y109
Særlig undtagelse fra krav om REACH-godkendelse (undtagne anvendelsesformål - se bilag XIV - forordning 1907/2006)
Y223 Undtagelser fra beskyttelsesforanstaltninger iht. art. 2 i forordning (EU) 2019/67
Y800 Varer ikke afsendt fra Bangladesh
Y900 De angivne varer er ikke indeholdt i Washington-konventionen (CITES)
Y901 Produkt, der ikke er opført på listen over produkter med dobbelt anvendelse.
Y902 Andre varer end dem, der beskrives i OZ-fodnoterne til foranstaltningen.
Y903 De angivne varer er ikke opført på listen over kulturgoder
Y904 Andre varer end dem, der beskrives i TR-fodnoterne (Torture and Repression) til foranstaltningen.
Y906 Andre varer end dem, der beskrives i TR-fodnoterne til foranstaltningen (708)
Y907 Varer der benyttes af en medlemsstats militære eller civile personale, der deltager i en fredsbevarende mission eller en krisestyringsoperation, som EU eller FN udfører i bestemmelsestredjelande, eller deltager i en operation, der bygger på en forsvarsaftale mellem medlemsstaterne og tredjelande
Y909 De anførte varer er ikke omfattet af Rådets forordning (EF) nr 1984/2003 (og/eller forordning (EU) nr. 640/2010)
Y910 Storøjet tun, som fanges af notfartøjer eller stangfartøjer (maddingfiskeri) og primært er beregnet til konservesfabrikker i de områder, hvor aftalen om oprettelse af en tunkommission for Det Indiske Ocean (IOTC-aftalen) og ICCAT-konventionen, anvendes.
Y915 Reference-id-nummer
Y916 Produktet er ikke omfattet af bestemmelserne i bilag I til forordning (EF) nr 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier.
Y917 Produktet er ikke omfattet af bestemmelserne i bilag V til forordning (EF) nr 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier.
Y919 Reference identifikationsnummer for kemikalier, der er omfattet af bestemmelserne i artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 649/2012
Y920 Andre varer end dem, der er beskrevet i de til foranstaltningen knyttede fodnoter
Y921 Varer fritaget for forbuddet
Y922 Andre pelsskind end fra katte og hunde som nævnt i forordning (EF) nr. 1523/2007 (EU tidende L343
Y923 Varer ikke omfattet af betingelserne i (EU) nr. 1013/20016 (EUT L 190)
Y924 Varer der ikke er omfattet af forordning (EU) 2017/852
Y926 Varer ikke omfattet af importforbuddet for fluorholdige drivhusgasser
Y927 De indførte varer er ikke omfattet af RFO 1005/2008
Y928 De angivne varer er ikke omfattet af Kommissionens Gennemførselsforordning (EU) nr. 2016/6
Y929 Varer, som ikke er omfattet af forordning (EF) nr 834/2007 ((økologiske produkter
Y930 De angivne varer er ikke berørt af Kommissionens beslutning 2007/275/EF
Y931 Varer, der omfattet af en undtagelse for veterinærkontrol i henhold til artikel 6 i Kommissionens beslutning 2007/275/EF
Y933 Varer, der ikke er berørt af artikel 4, stk 1 i forordning (EU) 208/2013
Y937 De angivne varer er ikke omfattet af Kommissionens Gennemførselsforordning (EU) nr. 669/2009
Y940 De angivne varer er ikke omfattet af Kommissionens Gennemførselsforordning (EU) 175/2015
Y942 De angivne varer er ikke omfattet af Kommissionens Gennemførselsforordning (EU) 2016/1141
Y944 Produktet er ikke omfattet af bestemmelserne i bilag Ic, If, lh eller llla til forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea
Y945 Rejsendes personlige effekter eller varer uden erhvervsmæssig karakter, der er indeholdt i rejsendes bagage og bestemt til deres personlige brug (artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) 2017/1509)
Y946 Varer, som er nødvendige til officielle formål med medlemsstaternes diplomatiske eller konsulære repræsentationer i DPRK eller med internationale organisationer, der har immunitet i henhold til folkeretten, eller deres ansattes personlige effekter (artikel 10, stk. 3 i forordning (EU) 2017/1509
Y947 Transaktionen tillades af den kompetente myndighed i medlemsstaten til humanitære formål (artikel 10, stk.4, i forordning (EU) 2017/1509
Y949 Andre varer end de i fodnoterne beskrevne, som er knyttet til foranstaltningen (R267/2012)
Y950 Andre varer end udstyr, som på forhånd er påfyldt med hydrofluorcarboner
Y951 Undtagelser fra reduktion af mængden af hydrofluorcarbiner der markedsføres i henhold til artikel 15, stk. 2 i forordning (EU) 517/2014
Y963 Andre varer end dem, der er beskrevet i fodnoterne "MG" i forbindelse med foranstaltningen (del IV i bilag II til forordning (EU) 2017/1509
Y964 Andre varer end dem, der er beskrevet i bilag XIa (Fisk og skaldyr) i forordning (EU) 2017/1509
Y965 Andre varer end dem, der er beskrevet i bilag XIb (Bly og blymalm) i forordning (EU) 2017/1509
Y966 Andre varer end dem, der er beskrevet i fodnoterne "MG" i forbindelse med foranstaltningen (bilag IIi til forordning (EU) 267/2012)
Y969 Produkter tilsat kviksølv, der er væsentlige i forbindelse med civilbeskyttelse og militære anvendelser, eller som er beregnet til forskning, til kalibrering af instrumenter eller til anvendelse som en referencestandard  (artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) 2017/852)
Y970
Andre varer end dem, der er beskrevet i fodnoterne "MG" i forbindelse med foranstaltningen (del VI i bilag II til forordning (EU) 2017/1509)
Y971 Andre varer end dem, der er beskrevet i fodnoterne "MG" i forbindelse med foranstaltningen (del VIII i bilag II til forordning (EU) 2017/1509)