Indhold

Dette afsnit handler om, hvad der nærmere skal forstås ved en processuel beslutning.

En processuel beslutning er ikke en forvaltningsafgørelse og er derfor ikke omfattet af procedurereglerne i forvaltningsloven og skatteforvaltningsloven. Kendetegnet for en processuel beslutning er, at den har intern karakter og typisk har som formål at forberede en senere afgørelse.

Der kan gives følgende eksempler på processuelle beslutninger:

  • En enhed inden for SKAT videregiver kontroloplysninger til en anden enhed.
  • SKAT foretager høring af en anden myndighed eller indhenter oplysninger til brug for en senere afgørelse.
  • Der var tale om en processuel beslutning i et tilfælde, hvor den daværende Told- og skattestyrelse havde besluttet at oversende en sag til Kammeradvokaten til nærmere bedømmelse af, om der var grundlag for en civilretlig erstatningssag. Se FOB 1998.284.
  • SKATs stillingtagen til indsigelser mod sagsbehandling, hvor indsigelsen har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed. Dvs. tilfælde, hvor indsigelsen ikke vedrører gyldigheden af en afgørelse, fx. indsigelser mod sagsbehandlingstiden, indsigelser mod mangelfuld vejledning eller indsigelser mod den personlige behandling.
  • SKATs anmodning om udlevering af bankkontoudskrifter efter SKL § 1, henholdsvis SKL § 8 D. Se SKM2012.335.LSR, og SKM2013.458.LSR, der er beskrevet i afsnit A.A.2.2.
  • SKATs beslutning om, at en skattepligtig får karantæne med hensyn til benyttelse af TastSelv. Se afsnit 4 i SKM2010.638.SKAT.

Skemaet viser relevante udtalelser på området:

Udtalelse fra Ombudsmanden

Udtalelsen i stikord

Yderligere kommentarer

FOB 1998.284

Processuel beslutning - oversendelse af sag til Kammeradvokaten til vurdering.