Indhold

Dette afsnit handler om fristreglerne i EUTK.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Frister vedrørende toldskyld
  • Frister ved godtgørelse og fritagelser
  • Praksis vedrørende Toldkodeksen (TK)
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

EUTK art 103 og art 121. Samt TDL § 30 b.

Frister vedrørende toldskyld:

Fristen er 3 år regnet fra toldskyldens opståen. Se EUTK art 103, stk. 1.

Fristen er dog 10 år regnet fra toldskyldens opståen, hvis toldskylden er opstået på grund af en strafbar handling. Se EUTK art 103, stk. 2 og TDL § 30 b (indført ved Lov nr. 322 af 5. april 2016).

I Danmark er en strafbar handling, hvis tilregnelsen er mindst groft uagtsomt. Se A.C.3.2.4.

Fristerne kan suspenderes:

a) Hvis der klages. Suspensionen har virkning fra klagen indgives og til klageprocessen er afsluttet. Se EUTK art 103, stk. 3.

b) I perioden mellem forslag og høringsfristens udløb. Se EUTK art 103, stk. 3.

c) Hvis der genindføres en toldskyld på grund af Toldstyrelsen med urette har indrømmet godtgørelse eller fritagelse. Suspensionen har virkning fra tidpunktet, hvor ansøgning om godtgørelse eller fritagelse blev indgivet til tidpunktet, hvor der blev truffet afgørelse om godtgørelse eller fritagelse. Se EUTK art 103, stk. 4.

Frister ved godtgørelse og fritagelse

Fristerne er:

a) 3 år fra meddelelse af toldskylden ved import- og eksportafgiftsbeløb, myndighedsfejl, eller ret og rimelighed. Se EUTK art 121, stk. 1.

b) 1 år fra meddelelse af toldskylden ved defekte varer eller varer, der er ikkebestillingssvarende. Se EUTK art 121, stk. 1.

c) Fristen for ugyldighed, når en toldangivelse erklæres ugyldig. Fristen for ugyldighed er 90 dage i henhold til DF art 148. Se EUTK art 121, stk. 1.

Fristerne på 3 år og 1 år kan forlænges, hvis ansøger godtgør, at vedkommende har været forhindret i at indgive ansøgning indenfor fristerne på grund af hændelige omstændigheder eller force majeure. Se EUTK art 121, stk. 1.

Fristerne suspenderes ved klage. Suspensionen har virkning fra klagen indgives og til klageprocessen er afsluttet. Se EUTK art 121, stk. 3.

Praksis vedrørende Toldkodeksen (TK)

Ingen forlængelse af 3-års fristen i TK art 236

En virksomhed fremsatte anmodning om toldgodtgørelse, fordi den forordning, som lå til grund for opgørelse af toldskylden, var blevet erklæret ugyldig. Kravet blev fremsat efter udløbet af 3-års fristen. Virksomheden anmodede om at få fristen forlænget på grund af force majeure. Højesteret fandt imidlertid, at bestemmelsen i TK art 236 om "hændelige omstændigheder eller force majeure" ikke gav grundlag for forlængelse af fristen i det foreliggende tilfælde. Se SKM2006.401.HR

Ingen forlængelse af 3-års fristen i TK art 236 eller 12-måneders fristen i TK art 239

Et krav om godtgørelse af told, der var opkrævet i forbindelse med import af tekstilvarer fra Bangladesh, blev fremsat efter udløbet af 3-års fristen. Landsskatteretten anså kravet som værende forældet og mente ikke, at der forelå omstændigheder i form af force majeure, som kunne medføre, at fristen blev forlænget. De behørigt begrundede tilfælde, der i henhold til TK art 239 kan medføre tilladelse til fristforlængelse, kunne heller ikke bevirke, at forældelsesfristen kunne forlænges ud over de 3 år som er anført i TK art 236, medmindre klageren opfyldte betingelserne om hændelige omstændigheder eller force majeure. Se SKM2004.50.LSR

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2006.401.HR

Ingen forlængelse af 3-års fristen i TK art 236.

Nu EUTK art 121.

Byretsdomme

SKM2014.698.BR

SKAT havde med rette foretaget efteropkrævning af antidumpingtold, da toldskylden var opstået som følge af en handling, der kunne give anledning til strafferetlig forfølgning, idet plastposerne både groft uagtsomt og gentagne gange var blevet urigtigt angivet. Ifølge praksis fra EU-Domstolen tilkommer det de nationale myndigheder at tage stilling til, om en handling kan give anledning til retsforfølgning efter de strafferetlige regler.

Nu EUTK art 103 og TDL § 30 b.

Landsskatteretskendelser

SKM2004.50.LSR

Ingen forlængelse af 3-års fristen i TK art 236 eller 12-måneders fristen i TK art 239.

Nu EUTK art 121.