Indhold

Dette afsnit handler om kompetence og sagsbehandling ved afgørelse af anmodninger om aktindsigt.

Afsnittet indeholder:

  • Kompetence
  • Sagsbehandling
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre
  • Oversigt over udtalelser fra Folketingets Ombudsmand.

Kompetence

Kompetencen til at afgøre, om og i hvilken form en anmodning om aktindsigt skal imødekommes, er reguleret i henholdsvis FVL § 16 og OFL § 36.

Efter disse bestemmelser ligger kompetencen til at afgøre en anmodning om aktindsigt i 1. instans som udgangspunkt hos den myndighed, der har dokumentet i sin besiddelse, men indgår dokumentet i en afgørelsessag, ligger kompetencen hos den myndighed, der i øvrigt har afgørelsen af den pågældende sag. Se FVL § 16, stk. 1, og OFL § 36, stk. 1.

xI en sag om aktindsigt i Nationalbankens korrespondance med Skatteministeriet og to andre ministerier om SKATs ejendomsvurderinger, har  Ombudsmanden ikke udtalt kritik af, at Nationalbanken havde overladt det til ministeriet at træffe afgørelse i forhold til disse dokumenter. Ombudsmanden henviste til, at OFL § 36, stk. 1 - trods ordlyden- på baggrund af forarbejderne må forstås sådan, at kompetencen til at træffe afgørelse i aktindsigtssager om lovgivning ligger hos det ministerium, som har ansvaret for lovgivningssagen. Se FOU 2016.42.x 

SKAT kan som sekretariat for Skatterådet træffe afgørelse i sager om aktindsigt. Se bekendtgørelse nr. 1564 af 13. december 2013 § 1, stk. 1.

Endvidere kan Skatteankestyrelsen som sekretariat for Landsskatteretten, skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn træffe afgørelse i sager om aktindsigt. Se samme bekendtgørelse § 1, stk. 2.

Dokumenterne skal udleveres i den form, som parten ønsker, medmindre det er umuligt eller meget vanskeligt eller der foreligger tungtvejende modhensyn. Se FVL § 16, stk. 3. Dette kan for eksempel være tilfældet, såfremt dokumenternes karakter, antallet af dokumenter eller deres form med afgørende vægt taler herimod. 

For så vidt angår aktindsigt efter OFL, skal dokumenterne ligeledes udleveres i den form, som den, der har fremsat anmodningen, ønsker. Se OFL § 40, stk. 1. Dette gælder dog ikke, hvis det er umuligt eller meget vanskeligt eller der foreligger tungtvejende modhensyn. Se OFL § 40, stk. 1, nr. 1. Det gælder ligeledes ikke, hvis materialet er offentligt tilgængeligt. Se OFL § 40, stk. 1, nr. 2.

I en sag vedrørende formen af aktindsigt afgjorde Landsskatteretten, at en klagers anmodning om aktindsigt ikke ansås for imødekommet, da klageren af SKAT var blevet pålagt selv at afhente kopi af sagens dokumenter. Landsskatteretten fandt, at SKAT havde pligt til at fremsende kopi af sagens dokumenter til klageren. Der blev lagt vægt på, at der ikke var holdepunkter for at antage, at dokumenternes karakter, antallet af dokumenter eller deres form med afgørende vægt talte imod at pålægge SKAT at fremsende kopier. Se SKM2010.822.LSR.

Sagsbehandling

Frist

Ved anmodning om aktindsigt skal myndigheden træffe afgørelse snarest muligt. Se FVL § 16, stk. 2, 1. pkt. og OFL § 36, stk. 2, 1. pkt.

En anmodning om aktindsigt skal være færdigbehandlet inden 7 arbejdsdage efter myndigheden har modtaget anmodningen, med mindre dette undtagelsesvist ikke er muligt på grund af fx sagens omfang eller kompleksitet. Se FVL § 16, stk. 2, 2. pkt. og OFL § 36, stk. 2, 2. pkt.  

Udsættelse af fristen på 7 arbejdsdage kan også ske, hvis myndigheden holder lukket i en sammenhængende periode, fx mellem jul og nytår, eller hvis sagsbehandleren på den sag, der søges aktindsigt i, er syg eller fraværende i en længere periode.

Selvom en myndighed kan udsætte fristen på 7 arbejdsdage, skal myndigheden stadig prioritere aktindsigtssagen og behandle den så hurtigt som muligt.

Ved beregning af fristen på 7 arbejdsdage, skal lørdage, søndage og helligdage ikke tælles med.

xI en sag om udsættelse af behandlingen af en anmodning om aktindsigt på grund af sommerferie, har Ombudsmanden udtalt, at afholdelse af sommerferie hos de relevante sagsbehandlere ikke i sig selv kunne bevirke, at de frister, der er opstillet for færdigbehandlingen af en aktindsigtsanmodning i OFL § 36, stk. 2, og forarbejderne hertil, kunne udsættes. Se FOU 2016.45x

Hvis myndigheden ikke kan træffe afgørelse inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen, skal den der har fremsat anmodningen underrettes om grunden hertil, og om hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. Se FVL § 16, stk. 2, 3. pkt. og OFL § 36, stk. 2, 3. pkt.

I en sag om aktindsigt i Eritrea-sagen, har Ombudsmanden udtalt, at det var meget beklageligt, at de tre ministerier ved de løbende underretninger om sagens udsættelse - herunder i forbindelse med de trufne delafgørelser - ikke var i stand til at give et realistisk skøn over, hvornår en endelig afgørelse kunne forventes at foreligge. Desuden udtalte ombudsmanden, at det var meget beklageligt, at ministerierne ikke konsekvent havde sørget for at underrette journalisten om yderligere fristudsættelse inden udløbet af den tidligere udmeldte frist for færdigbehandling af sagen. Se Ombudsmandens udtalelse i sag nr. 15/03761 af 5. januar 2016.

Hvis en sag både indeholder dokumenter, hvor retten til aktindsigt er tvivlsom og kræver nærmere undersøgelse og overvejelse, og dokumenter, hvor retten til aktindsigt er utvivlsom, skal der straks - og senest inden udløbet af 7 arbejdsdage efter modtagelsen - meddeles aktindsigt i de dokumenter, hvor retten til aktindsigt er utvivlsom. Samtidig skal det oplyses, hvornår afgørelsen for øvrige dokumenter kan forventes. Se FOB 1994.356, der omhandler den tidligere frist på 10 dage.

Dette gælder også i tilfælde, hvor der utvivlsomt skal meddeles afslag på aktindsigt i visse dokumenter. Se Ombudsmandens udtalelse i FOB 2011, 13-4 om sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. Det fremgår af udtalelsen, at Ombudsmanden ikke kritiserede ministeriets sagsbehandlingstid. Dog mente Ombudsmanden, at ministeriet burde have taget stilling til anmodningen om aktindsigt i ministerens kalender snarest muligt efter modtagelsen, da ministeriet ikke på noget tidspunkt havde været i tvivl om, at ministerkalendere ikke er omfattet af adgangen til aktindsigt efter offentlighedsloven, og at der derfor skulle gives afslag på denne del af anmodningen.

Høring

Ombudsmanden har udtalt, at en myndighed i forbindelse med skriftlig høring af andre myndigheder bør fastsætte en kort høringsfrist for den hørte myndighed. Se Ombudsmandens udtalelse i sag nr. 15/05370 af 3. februar 2016.

Klage efter OFL

Hvis en anmodning om aktindsigt efter offentlighedsloven ikke er færdigbehandlet inden 14 arbejdsdage efter den er modtaget hos myndigheden, kan der fra den 1. januar 2014 særskilt klages over myndighedens sagsbehandlingstid. Se OFL § 39, stk. 1, og afsnit A.A.10.1.2

Klagen skal sendes til den myndighed, der skal behandle anmodningen om aktindsigt. Myndigheden skal videresende klagen til klageinstansen, hvis myndigheden ikke kan nå at færdigbehandle aktindsigtsanmodningen senest syv arbejdsdage efter klagen over sagsbehandlingstiden er modtaget. Myndigheden skal ved videresendelse til klageinstansen begrunde sagsbehandlingstiden. Se OFL § 39, stk. 2.

Se også

Se også afsnit

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante udtalelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2010.822.LSR

I en sag vedrørende formen af aktindsigt afgjorde Landsskatteretten, at en klagers anmodning om aktindsigt ikke ansås for imødekommet, da klageren af SKAT var blevet pålagt selv at afhente kopi af sagens dokumenter. Landsskatteretten fandt, at SKAT havde pligt til at fremsende kopi af sagens dokumenter til klageren, da der ikke var holdepunkter for at antage, at dokumenternes karakter, antallet af dokumenter eller deres form med afgørende vægt talte imod at pålægge SKAT at fremsende kopier.

Oversigt over udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

Skemaet viser relevante udtalelser på området:

Udtalelser fra Ombudsmanden

Udtalelsen i stikord

Yderligere kommentarer

xFOU 2016.45x

xI en sag om udsættelse af behandlingen af en anmodning om aktindsigt på grund af sommerferie, har ombudsmanden udtalt, at afholdelse af sommerferie hos de relevante sagsbehandlere ikke i sig selv kunne bevirke, at de frister, der er opstillet for færdigbehandlingen af en aktindsigtsanmodning i OFL § 36, stk. 2, og forarbejderne hertil, kunne udsættes.x

xFOU2016.42 x

xI en sag om aktindsigt i Nationalbankens korrespondance med Skatteministeriet og to andre ministerier om SKATs ejendomsvurderinger, har Ombudsmanden ikke udtalt kritik af, at Nationalbanken havde overladt det til ministeriet at træffe afgørelse i forhold til disse dokumenter. Ombudsmanden henviste til, at OFL § 36, stk. 1 - trods ordlyden- på baggrund af forarbejderne må forstås sådan, at kompetencen til at træffe afgørelse i aktindsigtssager om lovgivning ligger hos det ministerium, som har ansvaret for lovgivningssagen.x

Ombudsmandens udtalelse i sag nr. 15/05370 af 3. februar 2016

Ombudsmanden har udtalt, at en myndighed i forbindelse med skriftlig høring af andre myndigheder bør fastsætte en kort høringsfrist for den hørte myndighed.

Ombudsmandens udtalelse i sag nr. 15/03761 af 5. januar 2016

I en sag om aktindsigt i Eritrea-sagen, har Ombudsmanden udtalt, at det var meget beklageligt, at de tre ministerier ved de løbende underretninger om sagens udsættelse - herunder i forbindelse med de trufne delafgørelser - ikke var i stand til at give et realistisk skøn over, hvornår en endelig afgørelse kunne forventes at foreligge. Desuden udtalte ombudsmanden, at det var meget beklageligt, at ministerierne ikke konsekvent havde sørget for at underrette journalisten om yderligere fristudsættelse inden udløbet af den tidligere udmeldte frist for færdigbehandling af sagen.

 FOB 2015.38

I en sag, hvor Justitsministeriets samlede sagsbehandlingstid var mere end 4 måneder, og hvor ministeriet gentagne gange ikke havde kunnet overholde den frist for færdigbehandling af sagen, som var meddelt, udtalte Ombudsmanden, at han måtte anse Justitsministeriets behandling af sagen for særdeles kritisabelt. Ombudsmanden lagde desuden vægt på, at anmodningen alene vedrørte ét enkelt dokument.

FOB 2011 13-4

Om at afgørelsen skal træffes "snarest". Ombudsmanden mente, at ministeriet burde have taget stilling til anmodningen om aktindsigt i ministerens kalender snarest muligt efter at anmodningen var modtaget, da der utvivlsomt skulle gives afslag på denne del af anmodningen. Se den dagældende OFL § 16, stk. 1 (nugældende OFL § 36, stk. 2).

FOB 1994.356

Om den dagældende 10 dages reglen. Se FVL § 16, stk. 2, og den dagældende OFL § 16, stk. 2 (nugældende OFL § 36, stk. 2). Hvis myndigheden ikke kan træffe afgørelse inden 10 dage, skal der inden udløbet af 10 dage meddeles aktindsigt i dokumenter, der utvivlsomt er omfattet af aktindsigt samt oplyses om, hvornår afgørelsen for øvrige dokumenter kan forventes.