Indhold

Dette afsnit handler om en parts mulighed for at lade sig repræsentere eller bistå af andre.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Undtagelse
  • Hvem kan repræsentere eller bistå en part?
  • Særligt for told
  • Retsvirkningen af repræsentation
  • Dækning af omkostninger ved repræsentation

Hovedregel

Den, der er part i en sag, kan som udgangspunkt på ethvert tidspunkt under sagens behandling vælge at lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse. Se FVL § 8, stk. 1.

Uden en udtrykkelig hjemmel ville tilsvarende være gældende under henvisning til almindelige fuldmagtssynspunkter.

x Ved landsretten gjorde borgerne gældende, at de ikke kunne identificeres med deres repræsentant, der havde anmodet om henstanden, i det omfang repræsentanten var fremkommet med forkerte oplysninger i forbindelse med anmodningen. Landsretten fandt, at henstandssagerne var rejst efter ansøgning fra de pågældende borgeres repræsentant, med hvem de måtte identificeres. Se SKM2015.403.ØLR x

Undtagelse

Partens ret til at lade sig repræsentere gælder ikke, hvis denne ret må vige af hensyn til offentlige eller private interesser, herunder i særlige tilfælde parten selv. Se FVL § 8, stk. 2.

Der bør kun i ganske særlige tilfælde nægtes en part adgang til at lade sig repræsentere eller bistå af andre under sagens behandling.

Hvem kan repræsentere eller bistå en part?

Der er ikke fastsat regler om, hvem der kan repræsentere eller bistå en part.

Parten kan derfor lade sig repræsentere eller bistå af såvel sagkyndige - fx af en advokat eller revisor - som af andre. Af hensyn til et eventuelt straf- eller erstatningsansvar vil det dog normalt kunne kræves, at den, der repræsenterer en part, er myndig. Mindreårige, der har den fornødne modenhed, kan derimod godt bistå en part.

Eksempel

Et barn kan derfor bistå sine forældre som tolk.

Særligt for told

På toldområdet skal en repræsentant med undtagelse af nærmere angivne beskrevne tilfælde være etableret i Fællesskabet. Repræsentanten skal tilkendegive at handle på den persons vegne, der repræsenteres, og være i besiddelse af en fuldmagt fra denne.

Den person, der ikke tilkendegiver at handle i en anden persons navn eller for en anden persons regning, eller ikke er i besiddelse af den fornødne fuldmagt, anses for at handle i eget navn og for egen regning.

Se RFO 2913/1992 som senest ændret ved RFO af 1. januar 2007 om indførelse af en toldkodeks artikel 5 og artikel 64.

Retsvirkninger af repræsentation

Når en part har valgt at lade sig repræsentere af en anden, træder partsrepræsentanten i partens sted og har dermed alle partens rettigheder og forpligtelser.

Der er i en række tilfælde fastsat regler om, at forslag til afgørelse og afgørelsen i alle tilfælde skal sendes til både repræsentanten og parten.

Se

   BEK. nr. 1428 af 13. december 2013 om forretningsordenerne for Landsskatteretten § 14, BEK nr. 1035 af 25. oktober 2005 af forretningsordenen for Skatterådet § 13BEK nr. 1514 af 13. december 2013 om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn § 15, BEK nr. 1516 af 13. december 2013 om Skatteankestyrelsen § 18x BEK om S

Dækning af omkostninger ved repræsentation

Omkostninger ved eventuel sagkyndig bistand er myndighederne uvedkommende.

Det gælder dog ikke i tilfælde, hvor

  • myndighederne efter almindelige erstatningsregler er forpligtet til at dække udgifterne, eller
  • hvor udgifterne er omfattet af reglerne om omkostningsgodtgørelse. Se SFL kapitel 19.

Se også

Kapitel A.A.13 om omkostningsgodtgørelse.

 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretten

xSKM2015.403.ØLRx

 x Ansøgning fra de pågældende borgere var rejst af de pågældende borgeres repræsentant, med hvem de måtte identificeres.x