Indhold

Dette afsnit handler om særlige klageregler på Skatteforvaltningens og Spillemyndighedens område.

Afsnittet indeholder:

 • Klage på inddrivelsesområdet
 • Klage over sagsbehandlingen
 • Klage i personalesager
 • Klage vedrørende kompetent myndighed efter dobbeltbeskatningsoverenskomsterne
 • Klage vedrørende aktindsigt
 • Klage vedrørende den registreredes rettigheder efter databeskyttelsesforordningen
 • Klage vedrørende Spillemyndigheden
 • Særlige regler vedrørende vurderinger
 • Klage vedrørende bindende svar
 • Klage over brud på tavshedspligten
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Klage på inddrivelsesområdet

På inddrivelsesområdet er der særlige klageregler. Se afsnit G.A.2.2.

Klage over sagsbehandlingen

Skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser, kan ikke klages til Skatteministeriets departement.

Se BEK. nr. 804 af 20/6 2018 § 1, stk. 2, og SFL § 14, stk. 3.

Ugyldighedsindsigelser

Er der tale om klager over afgørelser og sagsbehandling, der kan medføre, at en afgørelse anses for ugyldig, er kompetencen henlagt til det almindelige klagesystem. Se afsnit A.A.10.1.1. Klagerne skal vejledes herom. Se FVL § 7 og afsnit A.A.7.4.1.

Retningslinjer

Som følge af den manglende klageadgang over spørgsmål, som ikke er afgørelser, er der ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt fastsat retningslinjer, der indebærer, at indsigelser af den nævnte art kan behandles i Skatteforvaltningen.

Hvilke klager

Retningslinjerne gælder for indsigelser over Skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser, og som ikke har betydning for en afgørelses gyldighed.

Det drejer sig fx. om klager over:

 • Sagsbehandlingen
 • Sagsbehandlerens adfærd
 • Sagsbehandlingstiden
 • Manglende vejledning
 • Brud på tavshedspligten.

Retningslinjerne gælder endvidere for indsigelser over Skatteforvaltningens eller en medarbejders videregivelse af oplysninger. Retningslinjerne gælder således for alle indsigelser over videregivelse af fortrolige oplysninger eller brud på tavshedspligten, uanset om videregivelsen er foregået efter anmodning, af egen drift, eller uden tilknytning til medarbejderens varetagelse af sit arbejde, uanset om oplysningerne er videregivet til en privat, til en anden forvaltningsmyndighed eller inden for Skatteforvaltningen, og uanset om de pågældende oplysninger indgår i en afgørelsessag eller ej.

Første behandling af indsigelser over Skatteforvaltningens sagsbehandling mv.

For at sikre, at indsigelser over sagsbehandling mv. får en væsentlig ledelsesmæssig opmærksomhed, skal disse indsigelser behandles af direktøren eller en fagdirektør i den styrelse, hvor sagsbehandlingen har fundet sted. Det er i den forbindelse en ubetinget forudsætning, at der ved sagsbehandling af indsigelsen ikke medvirker medarbejdere, der har deltaget i behandlingen af den oprindelige sag.

Det betyder, at indsigelser over Skatteforvaltningens sagsbehandling mv. behandles af:

 • Direktøren for den styrelse, som indsigelsen vedrører eller
 • Fagdirektøren for det område i en styrelse, som indsigelsen vedrører.

Hvis indsigelsen er behandlet af en fagdirektør, orienteres styrelsesdirektøren om svaret inden afsendelsen. Det svar, der fremkommer som resultat af første behandling, skal forsynes med en vejledning om, at klager efter anmodning har adgang til en anden og endelig behandling af indsigelsen, jf. nedenstående retningslinjer.

Anden behandling af indsigelser over Skatteforvaltningens sagsbehandling mv.

Er den, der har fået behandlet en indsigelse over Skatteforvaltningens sagsbehandling eller medarbejdere efter ovenstående retningslinjer, utilfreds med resultatet heraf, skal en sådan indsigelse efter klagers anmodning herom behandles af:

 • Skatteforvaltningens Borger- og retssikkerhedschef.

Indgivelse af indsigelser over Skatteforvaltningens sagsbehandling mv.

Indsigelser omfattet af ovenstående retningslinjer skal rettes til Administrations- og Servicestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing eller mailboks klage-sagsbehandling@adst.dk, uanset hvilken styrelse indsigelsen vedrører.

Visiteringsfunktionen, som er placeret i Administrations- og Servicestyrelsen, sender en kvittering til klager med oplysning om, at indsigelsen er modtaget og videresendt til den person, der ifølge ovenstående retningslinjer er udpeget til at behandle indsigelsen.

I tilfælde af særskilt klage over sagsbehandling mv., der ikke er omfattet af disse retningslinjer, dvs. ved klage over sagsbehandling, der kan have betydning for afgørelsens gyldighed, skal klager vejledes om adgangen til at klage inden for det almindelige klagesystem.

Kvalitetssikring af behandlingen af indsigelser.

Med henblik på at sikre den fornødne kvalitet, herunder ensartethed, i behandlingen af indsigelserne følger Borger- og retssikkerhedschefen kvartalsvis op på indsigelser og svar herpå og drøfter status med styrelsesdirektørerne. Borger- og retssikkerhedschefen vil desuden afgive en årlig beretning om behandlingen af indsigelserne, som vil blive offentliggjort. 

Se SKM2018.349.SKTST. Se også afsnit A.A.1.2

Klage i personalesager

Skatteforvaltningens afgørelser i personalesager kan klages til Skatteministeriets departement. Se SFL § 14, stk. 2, og BEK nr. 936 af 27/6 2018 § 1, stk. 2.

Dette gælder dog ikke afgørelser om uansøgt afsked af tjenestemænd i lønramme 36 og derover. Se BEK nr. 936 af 27/6 2018 § 1, stk. 2, nr. 2.

Klagefristen er tre måneder. Se BEK nr. 936 af 27/6 2018 § 3.

Klage vedrørende kompetent myndighed efter dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Skatteforvaltningen er den kompetente myndighed i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Se BEK. nr. 1029 af 24/10/2005 § 1.

Skatteforvaltningens afgørelser kan ikke klages til andre administrative myndigheder. Se BEK. nr. 1029 af 24/10/2005 § 2.

Klage vedrørende aktindsigt

Aktindsigt efter offentlighedsloven

Afgørelser om aktindsigt kan påklages særskilt og direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører.

Se OFL § 37, stk. 1.

Klager over Skatteforvaltningens afgørelse om aktindsigt kan påklages til Skatteankestyrelsen.

Se BEK nr. 1564 af 13/12/2013 § 2, stk. 1, jf. BEK nr. 1 af 02/01/2014 § 1, stk. 1, nr. 97.

Se nærmere herom nederst i dette afsnit.  

Indgives til den myndighed der klages over

En klage over en afgørelse om aktindsigt skal fremsendes til den (underordnede) myndighed, hvis afgørelse der klages over. Der er således tale om en remonstrationsordning.

Klager over Skatteforvaltningens afgørelser om aktindsigt skal således indgives til Skatteforvaltningen.

Skatteforvaltningen skal, hvis afgørelsen ønskes fastholdt, snarest og som udgangspunkt senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen af klagen videresende sagen og dens dokumenter til klageinstansen.

Se OFL § 37, stk. 2.

Udskydelse af fristen på 7 arbejdsdage

Der vil i almindelighed ikke være grundlag for at udskyde fristen på 7 arbejdsdage i de tilfælde, hvor der i klagen blot er gjort de samme synspunkter og anbringender gældende som i forhold til den underordnede myndigheds behandling af aktindsigtsanmodningen. Derimod vil fristen kunne udsættes i en kortere periode, hvis der i klagen gøres nye synspunkter og anbringender gældende.

Afgørelse af klagesagen

Klageinstansen skal inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen af en klage over en afgørelse om aktindsigt have færdigbehandlet klagen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet ikke er muligt. Klageren skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Se OFL § 37, stk. 3.

Tilsvarende gælder i forbindelse med klager over afgørelser om sammenstilling af oplysninger, og om indsigt i databeskrivelser.

Se OFL § 37, stk. 5, OFL § 11 og OFL § 12.

Aktindsigt efter forvaltningsloven

Afgørelser om aktindsigt kan påklages særskilt og direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører.

Se FVL § 16, stk. 4.

Klager over Skatteforvaltningens afgørelse om aktindsigt kan påklages til Skatteankestyrelsen.

Se BEK nr. 1564 af 13/12/2013 § 2, stk. 1, jf. BEK nr. 1 af 02/01/2014 § 1, stk. 1, nr. 40.

Se nærmere herom i det følgende.      

Hvilken myndighed træffer afgørelse - offentlighedsloven og forvaltningsloven

Hovedregel

Klager over afgørelser i sager om aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser truffet af Skatteforvaltningen, Skatterådet eller Spillemyndigheden afgøres af Landsskatteretten, medmindre andet følger af regler udstedt i medfør af SFL § 35 b, stk. 3.

Se BEK nr. 1564 af 13/12/2013 § 2, stk. 1.

Klager over sagsbehandlingstiden efter lov om offentlighed i forvaltningen i sager, der vedrører anmodning om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser, som Skatteforvaltningen, Skatterådet eller Spillemyndigheden behandler, afgøres af Landsskatteretten, medmindre andet følger af regler udstedt i medfør af SFL § 35 b, stk. 3.

Se BEK nr. 1564 af 13/12/2013 § 2, stk. 2 og OFL § 39, stk. 1 og 5.

Skatteankestyrelsen afgør klager over spørgsmål om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger, indsigt i databeskrivelser og sagsbehandlingstid truffet af Skatteforvaltningen, Skatterådet eller Spillemyndigheden, medmindre sagen visiteres til Landsskatteretten.

Se BEK nr. 1 af 02/01/14 § 1, stk. 1, nr. 40 og nr. 97 og SFL § 35 b, stk. 1, 2. og 3. pkt.

Undtagelse 1

Afgørelser om aktindsigt truffet af Skatteforvaltningen eller Spillemyndigheden i ansættelses- og personalesager kan af den person, som sagen vedrører, påklages til Skatteministeriets departement.

Se BEK nr. 1564 af 13/12/2013 § 2, stk. 3.

Undtagelse 2

Afgørelser om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser truffet af Skatterådet i tilfælde, hvor der ikke er klageadgang i den sag, anmodningen om aktindsigt, sammenstillingen af oplysninger eller indsigten i databeskrivelser vedrører, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Tilsvarende gælder for klager over sagsbehandlingstiden.

Se BEK nr. 1564 af 13/12/2013 § 2, stk. 4.

Der er ingen klagefrist. Se FOB2005.621. Se afsnit A.A.6.2.2.3.4.

Der skal ikke betales gebyr ved klage. Se SFL § 35 c, stk. 2, nr. 1.

Der kan ikke gives omkostningsgodtgørelse ved klage til Landsskatteretten over afgørelser vedrørende aktindsigt. Se SKM2009.814.LSR. Se også afsnit A.A.13.5.

Se afsnit A.A.6.2.3 om kompetence og sagsbehandling ved afgørelser om aktindsigt.

Klage vedrørende den registreredes rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

Den registrerede har ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, hvis den registrerede finder, at behandlingen af personoplysninger vedrørende vedkommende overtræder databeskyttelsesforordningen (DBF). Se DBF artikel 77, stk. 1, og databeskyttelsesloven (DBL) § 39, stk. 1.

Det betyder, at den registrerede kan klage over Skatteforvaltningens behandling af vedkommendes personoplysninger til Datatilsynet, herunder klage over Skatteforvaltningens afgørelser vedrørende den registreredes rettigheder efter DBF artikel 15-22, jf. DBL § 22, og over en manglende iagttagelse af oplysningspligten efter DBF artikel 13-14, jf. DBL § 22.

Der er ingen klagefrist. 

Der skal ikke betales gebyr ved klage til Datatilsynet.

Datatilsynets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Derudover kan den registrerede anlægge et civilt søgsmål ved domstolene, hvis den registrerede mener, at vedkommendes rettigheder efter databeskyttelsesforordningen er blevet krænket som følge af behandling af vedkommendes personoplysninger i strid med forordningen. Se DBF artikel 79, og DBL § 39, stk. 3.

Den registrerede kan selv vælge, om vedkommende ønsker at indgive klage til Datatilsynet eller anlægge sag ved domstolene.

Klage vedrørende Spillemyndigheden

Spillemyndighedens afgørelser overfor tilladelsesindehaveren kan klages til Landsskatteretten, medmindre andet følger af regler fastsat efter SFL § 35 b, stk. 3

Kompetencen til at træffe afgørelse efter Spilleloven er herefter henlagt til Skatteankestyrelsen bortset fra afgørelser truffet efter denne Spillelovens kapitel 3, 4, 6 og 8.

Se Spillelovens §§ 50 - 54 og BEK nr. 1 af 02/01/2014 § 1, nr. 135.

Se Spil afsnit J.A.19.

Særlige regler vedrørende vurderinger

De almindelige vurderinger af ejerboliger pr. 1. oktober 2013 og pr. 1. oktober 2015, kan påklages i det tidsrum, hvor de vurderinger, der foretages pr. 1. oktober 2017, efter skatteforvaltningslovens bestemmelser kan påklages.

Dette vil sige, at de pågældende vurderinger vil kunne påklages i tidsrummet fra offentliggørelsen, hvilket vil ske omkring den 1. marts 2018 til 1. juli 2018.

Se VUL § 44, stk. 1.

Omvurderinger af ejerboliger og andre ansættelser, som er foretaget efter den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2011 kan påklages inden for skatteforvaltningslovens generelle frist for klage over ejendomsvurderinger, dvs. den 1. juli i året efter det år, hvor vurderingen er foretaget.

For omvurderinger/ansættelser foretaget pr. 1. oktober 2013 er klagefristen den 1. juli 2015, svarende til klagefristen for omvurderinger foretaget pr. 1. oktober 2014.

Ansættelser som følge af en afgørelse truffet af et vurderingsankenævn, af Landsskatteretten eller af domstolene vil ikke kunne påklages efter denne bestemmelse.

Se VUL § 44, stk. 2.

De almindelige vurderinger af andre ejendomme end ejerboliger pr. 1. oktober 2014 og pr. 1. oktober 2016 kan påklages i det tidsrum, hvor de vurderinger, der foretages pr. 1. oktober 2018, efter skatteforvaltningslovens bestemmelser kan påklages. Dette vil sige, at de pågældende vurderinger vil kunne påklages i tidsrummet fra offentliggørelsen, hvilket vil ske omkring den 1. marts 2019, til 1. juli 2019.

Se VUL § 44, stk. 3.

Omvurderinger af andre ejendomme end ejerboliger og andre ansættelser, som er foretaget efter den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2012, kan påklages inden for skatteforvaltningslovens generelle frist for klage over ejendomsvurderinger, dvs. den 1. juli i året efter det år, hvor vurderingen er foretaget.

Ansættelser som følge af en afgørelse truffet af et vurderingsankenævn, af Landsskatteretten eller af domstolene vil ikke kunne påklages efter denne bestemmelse.

Se VUL § 44, stk. 4.

Se afsnit H.A.1.1.3 om vurderingerne i 2013-16.

Klage vedrørende bindende svar

Se afsnit A.A.3.13.

Klage vedrørende brud på tavshedspligten

Se afsnit A.A.6.1.2.7.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser mv. på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2009.814.LSR

Der kan ikke gives omkostningsgodtgørelse ved klage til Landsskatteretten i sager vedrørende aktindsigt.

 

SKM-meddelelser

SKM2018.349.SKTST Retningslinjer for behandling af indsigelser over Skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser.