Indhold

Dette afsnit handler om, i hvilket omfang skatteministeren har udnyttet bemyndigelsen i  SFL § 35 - der er ændret ved § 1 i lov nr. 545 af 26. maj 2010 - til at fastsætte regler om, at henvendelser til og fra SKAT skal være i digital form og til i den anledning at fravige formkrav i lovgivningen.   

Bemyndigelserne i SFL § 35, stk. 1-4 er udnyttet ved BEK nr. 147 af 4. februar 2015, der er gældende fra 1. marts 2015 og ændret ved BEK nr. 1571 af 9. december 2016, der er gældende fra 1. januar 2017.

Dermed ophæves BEK. nr. 784 af 24. juni 2010, der er trådt i kraft d. 1. juli 2010 og ændringen ved BEK. nr. 1311 af 15. december 2011.

Der er ved BEK nr. 808 af 30. juni 2015 fastsat regler om obligatorisk elektronisk kommunikation om godtgørelse af afgift.

SFL § 35, stk. 3, er en særlig bemyndigelse til i øvrigt at udstede dokumenter uden underskrift.

Efter SFL. § 35, stk. 4 kan der fastsættes nærmere regler om digital kommunikation med SKAT, herunder anvendelse af digital signatur. Desuden fremgår det af bestemmelsen, at meddelelser fra SKAT, som indeholder fortrolige oplysninger, skal krypteres eller sikres på anden forsvarlig måde.

Som følge af lov nr. 649 af 12. juni 2013 udvides skatteministerens hjemmel til at stille krav om digital kommunikation i forbindelse med henvendelser til og fra skatteankestyrelsen, ankenævnene, Landsskatteretten og spillemyndigheden.

Det fremgår af SFL § 35, stk. 5 at en digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er gjort tilgængelig for SKAT henholdsvis den skattepligtige eller indberetningspligtige.

Afsnittet indeholder:

 • Obligatorisk digital indberetning af selvangivelse for selskaber
 • Obligatorisk digital indberetning af selvangivelsen personer
 • Ændringer i selvangivelse ved genoptagelse
 • Karantæneordning
 • xSkattemappen og meddelelser om forskudsopgørelse, som er ændret på initiativ af SKAT, og årsopgørelse m.v.x
 • Hvornår er kravene til meddelelse opfyldte ?
 • Tilfælde hvor underskriftskravet fraviges.
 • Særlige digitale indberetningspligter
 • Særligt om digital kommunikation af forskudsopgørelsen for 2014
 • Historisk fra 1, marts 2015 vedrørende en indberetters pligt til at oplyse en e-mail-adresse
 • Historisk fra 1. marts 2015 vedrørende en borgeres pligt til at oplyse e-mail-adresse
 • Historisk fra 1. marts 2015 vedrørende skriftlighed eller underskrift i Skattemappen.

Obligatorisk digital indberetning af selvangivelse for selskaber.

Det fremgår af BEK. nr. 770 af 25. juni 2014 som ændret ved BEK nr. 678 af 6. maj 2015, at selskaber og foreninger med mere skal selvangive digitalt ved brug af digitale kanaler som SKAT anviser. Se § 4.

Anmodning om udsættelse af selvangivelsesfristen skal indgives digital til Skat i TastSelv Erhverv fra 30. juni 2015. Se § 5 i BEK. nr.  770 af 25. juni 2014 og ændret ved BEK nr. 678 af 6. maj 2015.

Anmodning om genoptagelse efter SFL § 26 og § 27 skal indgives digital til Skat i TastSelv erhverv fra den 30. september 2015. Se § 6 i BEK.nr.770 af 25. juni 2014 som ændret ved BEK nr. 678 af 6. maj 2015

Ved omlægning af indkomstår skal der ingives ansøgning til Skat i TastSelv Erhverv fra den 1. oktober 2014. Se § 7 i BEK. nr. 770 af 25. juni 2014 som ændret ved BEK nr. 678 af 6. maj 2015.

xMeddelelsen til SKAT om land for land-rapporteringspligten efter SKL § 3B, stk. 14 skal gives digitalt efter anvisning fra SKAT med virkning fra indkomståret 2016. Se nærmere BEK nr. 1133 af 27. august 2016 om land for land-rapportering, §§ 1-3, SKM2016.581.SKAT og afsnit C.D.11.13.2.x

Meddelelse efter SKL § 3C, stk. 3 og § 3C, stk. 5, skal indgives til Skat i TastSelv Erhverv fra den 30. november 2015. Se § 8 i BEK nr. 770 af 25. juni 2014 som ændret ved BEK nr. 678 af 6. maj 2015.

Registrerings meddelelser, der vedrører ændring af hvilken bestemmelsen, der skal ske beskatning efter skal indgives til Skat via TastSelv fra 30. november 2015. Se § 10, stk. 3 i BEK. nr.770 af 25. juni 2015 som ændret ved BEK nr. 678 af 6. maj 2015.

Selskaber og foreninger med mere omfattet af SEL eller FBL, og som ikke har skattepligtige indtægter her i landet, skal meddele Skat ændringer hertil gennem TastSelv erhverv fra 30. november 2015. Se § 10, stk. 4 i BEK nr. 770 af 25. juni 2014 som ændret ved BEK nr. 678  af 6. maj 2015

Obligatorisk digital indberetning af selvangivelsen for personer.

Det fremgår af BEK nr. 147 af 4. februar 2015 § 1, at fysiske personer, der efter SKL § 4 stk. 1, har pligt til at selvangive senest 1. juli året efter indkomstårets udløb, skal selvangive digitalt ved brug af de digitale kanaler, som SKAT anviser.

Undtaget for pligten til at selvangive digitalt er fysiske personer, der ikke er moms-eller lønsumsafgiftspligtige og/eller som er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post. Se BEK nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Post med mere og/eller BEK nr. 985 af 7. august 2013 om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer og fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post.

Det fremgår af BEK nr. 147 af 4. februar 2015 § 2 at pligten til at selvangive digitalt ikke omfatter:

 • 1) Selvangivelsespligtige, der er eller i løbet af indkomståret har været begrænset skattepligtige efter KSL.
 • 2) Selvangivelsespligtige, der i løbet af indkomståret indtræder eller udtræder af skattepligten efter KSL § 1.
 • 3) Selvangivelsespligtige efter KSL § 1, der har skattemæssig hjemsted i udlandet eller i løbet af indkomståret får skattemæssig hjemsted i udlandet og for det pågældende indkomstår ønsker at blive beskattet efter reglerne om grænsegængere.
 • 4) Selvangivelsespligtige, der ved indkomstopgørelsen skal medregne gevinst og tab af fordringer efter reglerne om næring i KGL.
 • 5) Selvangivelsespligtige, der efter regler fastsat af skatteministeren efter indstilling fra Skatterådet i medfør af SKL § 3, stk. 1-3, har pligt til at indsende skatteregnskab sammen med selvangivelsen.
 • 6) Selvangivelsespligtige, der har omdannet virksomheden til selskab efter reglerne i VOL og sammen med selvangivelsen indsender de selskabsretlige dokumenter. Se VOL § 2, stk. 1, nr. 7.
 • 7) Selvangivelsespligtige, der i løbet af indkomståret overdrager virksomhed efter KSL regler om skattemæssig succession.
 • 8) Selvangivelsespligtige, der har modtaget erstatnings-eller forsikringssum og efter EBL skal indsende meddelelse om genopførelse af fast ejendom sammen med indkomstårets selvangivelse.
 • 9) Selvangivelsespligtige, der efter KGL § 32, stk. 3, har opgjort et tab på visse aktiebaserede finansielle kontrakter, og som kun ønsker at bruge en del af det opgjorte tab.
 • 10) Selvangivelsespligtige, der i indkomståret sidder i uskiftet bo, og hvor skatten beregnes efter dødsboskattelovens kapital 10.
 • 11) Selvangivelsespligtige, der ikke er fyldt 18 år ved indkomstårets begyndelse.
 • 12) Selvangivelsespligtige, der efter værgemålsloven er umyndiggjorte.

x§ 2 nr. 10-12 fremgår af BEK nr. 1571 af 9. december 2016 og er gældende fra 1. januar 2017.x

Ændringer i selvangivelse ved genoptagelse

Hvis en fysisk person, som skal selvangive digitalt, anmoder om genoptagelse efter SFL § 26, stk.2 eller § 27, stk.1, skal anmodningen indgives digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skat anviser. Se BEK nr. 147 af 4. februar 2015 § 3.

Karantæneordning

En skattepligtig, der er afskåret fra at anvende TastSelv efter retningslinjerne i SKM2010.638.SKAT, er undtaget fra at selvangive digitalt. Selvangivelse, genoptagelse af årsopgørelse eller ændring af forskudsopgørelse kan ske ved at rette henvendelse til SKAT telefonisk, via www.skat.dk, ved brev. Se BEK nr. 147 af 4. februar 2015 § 4.

xSkattemappen og meddelelser om forskudsopgørelse, som er ændret på initiativ af SKAT, og årsopgørelse m.v.

SKAT kan sende meddelelser, afgørelser m.v., som indeholder fortrolige oplysninger, til borgeren eller virksomheden ved, at den pågældende meddelelse m.v. lægges i borgerens eller virksomhedens skattemappe. Se BEK nr. 1571 af 9. december 2016 § 5, stk. 1.

Nye årsopgørelser for indkomståret 2013 og tidligere år sendes dog som almindelig post, med mindre borgeren har valgt at modtage henvendelser fra SKAT digitalt i skattemappen og har oplyst e-mailadresse eller sms-nummer i TastSelv-borger på www.skat.dk. Se BEK nr. 1571 af 9. december 2016 § 5, stk. 2.x

Er en borger tilsluttet Offentlig Digital Post, vil vedkommende blive adviseret af SKAT gennem den fælles offentlige digitale postkasse for så vidt angår forskudsopgørelsen, som er ændret på initiativ af SKAT, og årsopgørelsen med mere, med mindre borgeren har oplyst e-mail-adresse eller mobiltelefonnummer til SKAT, hvorefter vedkommen vil blive adviseret gennem disse kanaler. Se BEK nr. 147 af 4. februar 2015 § 5, stk. 3 .x Ændret til stk. 3 ved BEK nr. 1571 af 9. december 2016.x

Er borgeren fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post med mere, se BEK nr. 1553 af 18. december 2013 eller fritagelse af juridisk enheder med CVR-nummer og fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post, se BEK nr. 985 af 7. august 2013, vil vedkommende modtage forskudsopgørelsen, som ændret på initiativ af SKAT, og årsopgørelsen med mere med almindelig post. Se BEK nr. 147 af 4. februar 2015 § 5, stk. 4 . x Ændret til stk. 4 ved BEK nr. 1571 af 9. december 2016.x

x Fra 1. april 2017 gælder følgende i forbindelse med anmodning om tilbagebetaling af udbytteskat:

Tilbagebetaling af udbytteskat skal ske via de digitale kanaler som SKAT anviser. Se nærmere BEK nr. 1571 af 9. december 2016 § 5a, stk. 1.

Tilbagebetaling efter KSL § 55 og SEL § 29D er undtaget. Se nærmere BEK nr. 1571 af 9. december 2016 § 5a, stk. 2.x

Hvornår er kravene til meddelelse opfyldte ?

Krav til skattelovgivningen om skriftlighed eller underskrift anses for opfyldte, når meddelelser med mere til SKAT sendes via TastSelv på www.skat.dk. Se nærmere BEK nr. 147 af 4. februar 2015 § 6.

Tilfælde hvor underskriftskravet fraviges

Det fremgår af BEK. nr. 908 af 24. juni 2013, der har hjemmel i SFL § 35, stk. 3, at følgende dokumenter kan udstedes uden underskrift og i retlig henseende er sidestillet med et dokument med personlig underskrift

 • 1) årsopgørelser
 • 2) underretninger efter SFL § 20, dvs. varslinger af afgørelser om ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat.
 • 3) forskudsopgørelser for fysiske og juridiske personer
 • 4) underretning om ændring af forskudsopgørelsen efter SFL § 19
 • 5) meddelelser om ejendomsvurdering
 • 6) meddelelser om værdifastsættelse af motorkøretøjer
 • 7) afgørelser om registreringsforhold for køretøjer i Køretøjsregistret, herunder om afgiftsbetaling og afgiftsfritagelse
 • 8) afgørelser om nummerplader, herunder om betaling for samt udlevering og inddragelse af nummerplader.
 • 9) afgørelser om registrering, ændring af registreringsforhold, ophør af registrering og afmeldelse fra registrering for afgifter og skatter.
 • 10) afgørelser om pålæg af rykkergebyr efter OPKL § 6.
 • 11) afgørelser om fastsættelse af foreløbigt tilsvar efter OPKL § 4, stk. 1, og gebyr for fastsættelse af foreløbigt tilsvar efter OPKL § 4, stk. 2.
 • 12) afgørelser om pålæg af morarenter efter OPKL § 7.
 • 13) afgørelser om nye afregningsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms
 • 14) afgørelser om opkrævning af told og afgifter ved import. 
 • 15) afgørelser om nedsættelse af ordinære a´contoskatterater, der modtages i TastSelv Erhverv
 • 16) afgørelser om modregning, der vises ved åbning af én skattekonto
 • 17) afgørelse om afdragsordninger
 • 18) afgørelser til medhæfter med oplysning om, at primær hæfter er blevet rykket for manglende betaling.       

Særlige digitale indberetningspligter

Ved lov nr. 540 af 29. april 2015 er i SEL § 35 bestemt, at selskaber skal foretage digital indberetning til Skat af resterende fremførelsesberettiget underskud. Dette for at selskaber med mere som ikke har registreret underskud for perioden 2002-2013, ikke fortaber underskuddene, men alene bliver pålagt at betale et tillæg på 5.000 kr. Dette skal understøtte, at digitaliseringen af selskabsskatten (DIAS) kan udvikle en løsning med forslag til konkret underskudsberegning omfattende så mange selskaber med mere som muligt.

Med hjemmel i SFL § 35, stk. 1, 2 og 4 er der udstedt BEK. nr. 147 af 4. februar 2015 om digital kommunikation på Skatteministeriets område og xBEK. nr. 1571 af 9. december 2016 om ændring af BEK. om digital kommunikation.x Fra 1. marts 2015 ophæves BEK. nr. 255 af 20. marts 2012 om obligatorisk digital indberetning af selvangivelsen for selvstændigt erhvervsdrivende og BEK. nr. 784 af 24. juni 2010 om digital kommunikation på Skatteministeriet område.

Med hjemmel i EBL § 6 A, stk. 6 og SFL § 35, stk. 1, 2 og 4 er der udstedt BEK. nr. 256 af 20. marts 2012 om hvilke oplysninger der skal indgives til SKAT ved genanbringelse af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom.

Med hjemmel i FUL § 6, stk.2 og § 13, stk. 2 er udstedt BEK nr. 1003 af 6. september 2014 om oplysningspligter efter FUL.

Med hjemmel i ML er udstedt BEK. nr. 808 af 30. juni 2015 om obligatorisk angivelse af afgift efter ML kapital 15 til Skat på TastSelv Erhverv. Se BEK § 71.

Særligt om digital kommunikation af forskudsopgørelsen for 2014

Med hjemmel i SFL § 35 er der udstedt BEK. nr. 1136 af 3. december 2012, hvorefter forskudsopgørelsen alene vil være tilgængelig i den skattepligtiges skattemappe på SKATs hjemmeside, medmindre den skattepligtige har anmodet SKAT om at få forskudsopgørelsen i en papirudgave.

Bekendtgørelsen er trådt i kraft d. 1. januar 2013 og har virkning for forskudsopgørelsen for 2014. Fristen for at anmode om papirudgave er 1. september 2013.

Se A.B.1.1.2.2.

De næste tre afsnit er historiske idet BEK. nr. 784 af 24. juni 2010, der er trådt i kraft d. 1. juli 2010 og ændringen ved BEK. nr. 1311 af 15. december 2011 er ophævet fra 1. marts 2015 og erstattet af BEK nr. 147 af 4. februar 2015.

Historisk fra 1. marts 2015 vedrørende en indberetters pligt til at oplyse e-mail-adresse

Det fremgår af BEK. § 1, at en indberetningspligtig til SKAT skal oplyse sin e-mail-adresse på TastSelv-Erhverv på www.skat.dk. Tilsvarende gælder om opdatering af eventuelle ændringer af e-mail-adressen. SKAT kan anvende oplysningerne om e-mail-adressen til at kontakte den indberetningspligtige på denne adresse. Endvidere kan SKAT stille denne adresse til rådighed for en skattepligtig til brug for dennes kontakt til den indberetningspligtige om indberettede oplysninger.

SKAT har mulighed for at dispensere fra indberetterens pligt til at oplyse om e-mail-adresse.

Historisk fra 1. marts 2015 vedrørende en borgers pligt til at oplyse e-mail-adresse

Det fremgår af BEK. § 2, at en borger, der anvender TastSelv-Borger og med retligt bindende virkning vælger at modtage henvendelser fra SKAT digitalt, skal oplyse sin e-mail-adresse eller sit sms-nummer på TastSelv-Borger på www.skat.dk. Tilsvarende gælder om opdatering af eventuelle ændringer af e-mailadressen eller sms-nummeret.

Når en borger således har valgt at modtage digitale henvendelser fra SKAT, anses en underretning om nyt i Skattemappen via e-mail eller sms-nr. for at være kommet frem, når underretningen kan gøres tilgængelig for SKAT, henholdsvis den skatte- eller indberetningspligtige. Dvs. at det er uden betydning, hvornår SKAT, henholdsvis den skatte- eller indberetningspligtige faktisk gør sig bekendt med underretningen. Dette har eksempelvis betydning i relation til ansættelses- og forældelsesfrister og i relation til beregning af klagefrister.

Historisk fra 1. marts 2015 vedrørende krav til skriftlighed eller underskrift i Skattemappen

Det fremgår af BEK. § 3, at krav i skattelovgivningen om skriftlighed eller underskrift anses for opfyldt, når meddelelser m.v. til SKAT sendes via Skattemappen på www.skat.dk.

Endvidere kan SKAT - når en borger eller virksomhed har valgt digital kommunikation og har oplyst e-mail-adresse eller sms-nr. - sende meddelelser og afgørelser m.v. ved, at den pågældende meddelelse lægges i borgerens eller virksomhedens skattemappe. I givet fald modtager borgeren eller virksomheden underretning om afsendelsen fra SKAT i form af en e-mail eller sms-besked, jf. BEK. § 5.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2010.638.SKAT

SKMmeddelelse om afskæring af TastSelv (karantæneordning)