Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de bestemmelser i straffelovens, der også kan anvendes i forbindelse med økonomisk kriminalitet mod offentlige midler.

Afsnittet indeholder:

Straffelovens § 289

Straffelovens § 289 er en strafskærpelsesbestemmelse, der omfatter forsætlige overtrædelser med henblik på unddragelse af særlig grov karakter i hele skatte-, told-, afgifts- og tilskudslovgivningen.

Der skal være en direkte henvisning til § 289, for at denne kan anvendes i den pågældende skatte- eller afgiftslov. Strafferammen er fængsel indtil 8 år.

Anvendelsesområde

Straffelovens § 289 anvendes, når unddragelsen er på 500.000 kr. og derover. Dette krav gælder for hver af overtrædelserne. Fx kan en skatteunddragelse på 400.000 kr. og en momsunddragelse på 400.000 kr. ikke samlet føre til, at der kan tiltales for § 289 for både skatte- og momsunddragelsen.

Straffelovens § 289 a

Straffelovens § 289 a omfatter afgivelse af urigtige og vildledende oplysninger til brug for afgørelser om betaling eller tilbagebetaling af told eller afgifter til EU. Det strafbare gerningsindhold er begrænset til forsætlige overtrædelser, og strafferammen er fra bøde til fængsel i indtil 1 år og 6 måneder.

Bestemmelsen er subsidiær, så den kun anvendes, hvis der ikke i den relevante særlovgivning findes den fornødne strafferetlige beskyttelse.

Særlig grov overtrædelse af straffelovens § 289 a straffes efter § 289.

Straffelovens § 302

Straffelovens § 302 giver hjemmel til at straffe forsætlig overtrædelse af lovgivningens krav til regnskabsmateriale med fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Hvis forholdet begås af grov uagtsomhed er straffen bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.

Anvendelsesområde

I særlige grove tilfælde af uorden i regnskabsmateriale eller manglende regnskaber, kan denne bestemmelse således anvendes sammen med tilsvarende bestemmelser i skatte- og afgiftslovgivningen.