Indhold

Afsnittet indeholder reglerne om virksomhedernes og anlæggenes opgørelse og afregning af afgiften.

Afsnittet indeholder:

 • Opgørelse af den afgiftspligtige vægt for afgiftsperioden
 • Afgiftsperiode
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Opgørelse af den afgiftspligtige vægt for afgiftsperioden

Registrerede virksomheder og anlæg skal opgøre den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde affald, der er tilført virksomheden til deponering i perioden, fratrukket vægten af den del af det afgiftspligtige affald, der igen er fraført i perioden. Ved opgørelsen skal alt affald, der er tilført virksomheden medregnes. Det gælder også affald, der ikke er omfattet af kommunens anvisningspligt. Se AFFAL § 12.

I opgørelsen kan der ikke foretages fradrag i vægten for

 • perkolat. Ved perkolat forstås væske, som afstrømmer fra lossepladser
 • tilførte hjælpestoffer
 • materialer, der ikke er betalt afgift af ved tilførsel, med undtagelse af vand.

Det er ikke afgørende for opgørelsen, hvad det fraførte affald skal bruges til.

Det er principielt en forudsætning for at opnå fradrag efter § 12, at der er sket en reel fraførsel fra den registreringspligtige virksomheds område. Efterfølgende oprettelse/godkendelse af specielle deponeringsanlæg til farligt affald på en registreringspligtig virksomheds område ved opsætning af hegn og etablering af særskilt tilkørsel til det specielle deponeringsanlæg, er i praksis accepteret som en fraførsel.

Hvis vægten af det fraførte affald er større end vægten af det tilførte affald i perioden, tilbagebetales afgiften for den overskydende vægt. Da negative afgiftssaldi således udbetales, er det ikke længere muligt at spare op i negative affaldsmængder.

Virksomheder, der inden 1. januar 2010 har uudnyttede fradrag i de afgiftspligtige mængder, kan få udbetalt værdien af fradraget. Værdien af fradraget sættes til 375 kr. pr. ton affald. Virksomhederne kan få udbetalt de akkumulerede negative afgiftssaldi ved henvendelse til SKAT.

Se også

 • E.A.7.3.5 Overgangsregler vedrørende mellemdeponering. Afsnittet indeholder oplysning om anvendelse af satsen 330 kr. pr. ton ved tilbagebetaling for mellemdeponeret affald, der fraføres til forbrænding.
 • E.A.7.3.5 Vejning af affaldet. Vægten af det fraførte affald er affaldets bruttovægt ved fraførslen.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden efter affaldsafgiftsloven er kvartalet. Se AFFAL § 13.

Efter udløbet af hvert kvartal og senest den 15. i den følgende måned skal virksomheden angive

 • vægten af det tilførte affald
 • vægten af det fraførte affald og
 • den afgiftspligtige vægt.

Virksomheden eller anlægget skal angive og indbetale beløbet til SKAT senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. 

Se også

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt tilhørende
SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM.2016.297.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der ved fraførsel af affald fra en nedlukket deponeringsenhed kunne ske modregning i den afgiftspligtige vægt for affald, som tilføres til afgiftspligtig deponering på andre aktive deponeringsenheder.

Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at der kunne ske tilbagebetaling af afgiften for den overskydende mængde, når vægten af affald fraført en nedlukket deponeringsenhed overstiger vægten af affald tilført til deponering på andre aktive deponeringsenheder.