Resumé

Oversigt over anvendte lovforkortelser i Den juridiske vejledning.

Hvad er nyt?

I forbindelse med omskrivningen af vejledningen i januar 2012 er lovændringer samt nye afgørelser indarbejdet i vejledningen:

Indledning

I dette afsnit beskrives, hvordan fordringer, gæld og finansielle kontrakter samt aktier, investeringsforeningsbeviser og andre værdipapirer skal beskattes. Beskatningen sker efter reglerne i kursgevinstloven (KGL), aktieavancebeskatningsloven (ABL), lov om kontoførende investeringsforeninger og ligningsloven (LL).

Afsnittet indeholder:

  • Beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter - kursgevinstloven mv. (C.B.1)
  • Beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. (C.B.2)
  • Beskatning af udbytter og udlodninger på aktier mv. (C.B.3)
  • Beskatning af gevinst og tab samt udbytter fra investeringsselskaber og forskellige investeringsforeninger (C.B.4).

Se også

Se også

  • Ligningsvejledningen 2012-1, afsnit A.D.1 "Renteindtægter" om beskatning af renteindtægter.
  • Afsnit C.D.6.3 "Aktieombytning med tilladelse", om reglerne om skattefri aktieombytning med tilladelse.
  • Afsnit C.D.7.4 "Aktieombytning uden tilladelse", om regler om skattefri aktieombytning uden tilladelse.

Bemærk

Reglerne som beskrives gælder fra den 1. januar 2012.

Se også

Se også Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit A.D.2, S.C.1.2.2, S.F. og S.G, om de gældende regler indtil 31. december 2010.