Indhold

Dette afsnit beskriver regler for betaling af registreringsafgift for busser og autocampere.

Afsnittet indeholder:

 • Busser til privat anvendelse
 • Autocampere
 • Eldrevne køretøjer
 • Plug-in-hybridbiler
 • Brændselscelledrevne køretøjer
 • Natur- og biogasdrevne biler
 • Sygetransport-personbiler
 • Taxi
 • Limousiner
 • Kørselsdokumentation for taxi og limousiner
 • Biler til offentlig servicetrafik (OST-biler)
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Busser til privat anvendelse

Busser til privat anvendelse er defineret som køretøjer, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet, og har et til køretøjet svarende antal passagersæder og ikke er indrettet til andet formål end personbefordring (busser).

Afgiften udgør 0 kr. af de første 12.100 kr. og 60 pct. af resten af den afgiftspligtige værdi. Se REGAL § 5a, stk. 1 og 3 om afgiften for busser, herunder tillæg til den afgiftspligtige værdi for manglende airbags.

Bussen skal i original skikkelse fremtræde som "fuldt bestolet" og med mindst 10 siddepladser, føreren medregnet. Der stilles ikke særlige krav til sædernes anbringelse i passagerrummet, så længe bussen er "fuldt bestolet". Det betyder, at man foruden fremad- og bagudrettede sæder også accepterer langsgående sæder i bussen. Klapsæder og sammenfoldelige sæder bliver også accepteret.

Hvis en bus er indrettet til andre formål end personbefordring, kan der ikke ske afgiftsnedsættelse. Det gælder eksempelvis busser, hvis indretningen mere tager sigte på passagerernes ophold, og måske overnatning i bussen, end på befordring. Dette gælder også køretøjer, hvor placeringen eller antallet af sæderne gør, at bussen ikke kan anses for at være "fuldt bestolet". Fx i tilfælde, hvor der er etableret store friarealer, der gør, at bussen kan anvendes til andre formål end personbefordring (eventuelt samtidig godsbefordring).

For køretøjer, der er indrettet til beboelse, fx med opholds- og spiseplads, køkkenfaciliteter, toilet og bad mv., skal der uanset antallet af siddepladser betales afgift efter REGAL § 4.

Tillæg eller fradrag i afgift og afgiftspligtig værdi

Der gives tillæg til og fradrag i afgiften, alt efter udstyr, mv. efter de helt samme regler som gælder for personbiler.

Se også

Afsnit I.A.1.4.2 om fradrag og tillæg i afgiften og i den afgiftspligtige værdi.

Overgang til anden anvendelse

En bus, som er berigtiget med 60 pct. afgift, bliver afgiftsberigtiget med fuld afgift efter REGAL § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. Afgiften bliver dog nedsat med 60 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr. Se REGAL § 5a, stk. 4, om afgiftsbetaling, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt.

Køretøjet skal afgiftsberigtiges hos Motorstyrelsen, før indregistrering kan ske.

Autocampere (campingbiler)

Autocampere er defineret som køretøjer, der er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, og de afgiftsberigtiges efter REGAL § 4, dvs. som personbiler med 85/150 pct. afgift. Se afsnit I.A.1.4.2 "Personbiler og motorcykler".

Se REGAL § 5a, stk. 2, om afgift for autocampere.

For køretøjer med en tilladt totalvægt på mindst 2 tons, der er indrettet med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 2 personer, kan der dog ved afgiftsberigtigelsen ses bort fra udgiften til beboelsesindretningen samt fortjeneste og moms heraf. Afgiften skal for køretøjets samlede værdi eksklusive afgift dog mindst udgøre 0 kr. af de første 12.100 kr. og 45 pct. af resten (minimumsafgift efter REGAL § 5a, stk. 2).

Det betyder, at der ved afgiftsberigtigelsen af campingbiler skal fremlægges kopi af slutseddel, købsaftale eller kontrakt med henblik på beregning af en eventuel minimumsafgift.

Kravet om sovepladser er nedsat fra 4 til 2 ved lov nr. 1431 af 11. december 2017. Kravet om antal sovepladser har også virkning for køretøjer, der er afgiftsberigtiget som autocamper før den 1. januar 2018, uanset at der på registreringstidspunktet var krav om fire egentlige sovepladser.

Importør- eller forhandlervirksomheden skal fremlægge dokumentation i form af

 • prisopdeling fra fabrikken eller
 • en kalkulation, der eventuelt kan være baseret på bildelen, herunder med pris for en tilsvarende varebil/bilchassis. En skønsmæssig prisopdeling kan ligeledes indgå i kalkulationen
 • oplysning om den laveste pris, som autocamperen vil blive solgt til på det danske marked (eksklusive registreringsafgift).

En godkendelse af prisopdelingen indebærer, at autocamperen vil kunne afgiftsberigtiges på dette grundlag, forudsat at køretøjet bliver solgt til den anmeldte pris. For autocampere, der er godkendt til afgiftsberigtigelse med 45 pct. afgift, indebærer godkendelsen, at afgiftssatsen på 45 pct. fortsat skal anvendes, hvis autocamperen sælges til højere priser end den anmeldte. Afgiftssatsen på 45 pct. skal benyttes i forhold til den konkret opnåede pris til slutbruger (den samlede pris eksklusive registreringsafgift).

Anmeldt til registrering efter den 15. februar 1990 og før den 25. april 2007

Højesterets dom i SKM2014.728.HR har vist et behov for en uddybning og præcisering af hvilket udstyr, der skal være i en campingbil, der er anmeldt til registrering efter reglerne om tidligere gældende 60 pct. registreringsafgift og første gang er anmeldt til registrering før den 25. april 2007, for at den opfylder kravet om, at den utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse.

Reglerne og praksis vedr. campingbiler er beskrevet i SKATs vejledninger fra 1999 og frem til den særligt lempelige registreringsafgift for campingbiler blev ophævet ved lov nr. 541 af 6. juni 2007. Den beskrevne praksis i disse vejledninger finder fortsat anvendelse for campingbiler, der er anmeldt til registrering efter reglerne om 60 pct. afgift i den dagældende bestemmelse i registreringsafgiftslovs § 5a, stk. 1, og som første gang er anmeldt til registrering efter den 15. februar 1990.

I praksis bruges betegnelserne campingbiler og autocampere i flæng. I den følgende beskrivelse anvendes betegnelsen campingbil for et køretøj, der er anmeldt til registrering efter reglerne om 60 pct. afgift i den dagældende bestemmelse i REGAL § 5a, stk. 1, og som første gang er anmeldt til registrering efter den 15. februar 1990 (indførsel af særlig lempelig registreringsafgift for campingbiler ved lov nr. 61 af 7. februar 1990) og før den 25. april 2007 (ophævelse af særlig lempelig registreringsafgift for campingbiler ved lov nr. 541 af 6. juni 2007).

Afsnittet omfatter alle typer af campingbiler, herunder MPV- og SUV-campere, der er ombygget til campingbiler.

Motorstyrelsen skal herved uddybe og supplere beskrivelsen af praksis om hvilket udstyr, der skal være i en campingbil for at den opfylder kravet om, at den utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse.

Ad sæder

Der må ikke være monteret flere sæder end det antal sæder bilen er godkendt til som campingbil. Der er typisk tale om et mindre antal sæder end i en almindelig personbil.

Det vil fremgå af det enkelte køretøjs toldattest, om køretøjet er indrettet til fx "højst x antal sæder" eller indrettet til "præcist x antal sæder". Dette er afgørende i forhold til vurdering af køretøjets bestoling.

Ad sovepladser

Campingbilen skal være indrettet med sovepladser.

For campingbiler, der er anmeldt til registrering første gang efter den 1. september 2000, skal campingbilen være indrettet med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 2 personer. Ved den oprindelige afgiftsberigtigelse var der krav om 4 egentlige sovepladser, men dette krav er ved lov nr. 1195 af 14. november 2017 nedsat til 2 sovepladser.

Er campingbilen registreret første gang før 1. september 2000, skal der være mulighed for opredning af sovepladser til mindst 2 personer.

Sovepladserne kan indgå i kombination med køretøjets opholds- og spiseplads.

Ad køkkenarrangement med vand- og spildevandstank

Campingbilen skal være indrettet med køkkenarrangement, i form af koge- og/-eller gasblus og køkkenvask, der er tilsluttet vand- og spildevandstank.

Vand- og spildevandstank skal være af en art og omfang, der svarer til køretøjets størrelse.

For campingbiler, der er anmeldt til registrering første gang efter den 1. september 2000, skal køkkenarrangementet være fastmonteret i campingbilen. Det kan dog accepteres, at køkkenarrangementet er indrettet på en sådan måde, at det (under kørsel) kan sammenklappes helt eller delvist.

Ad bord

For campingbiler, der er anmeldt til registrering første gang efter den 1. september 2000, skal der altid under kørsel medbringes et bord (evt. aftageligt).

Efter anvisning skal bordet kunne fastmonteres i bilen ved hjælp af en roset eller lignende fastgørelsesanordning. Dette indebærer, at bordet og nødvendigt værktøj til at fastgøre bordet altid skal medbringes under kørslen.  

Ad passende loftshøjde.

Campingbilen skal have en passende loftshøjde for at opfylde kravet om at være konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. En passende loftshøjde betyder, at køretøjet enten skal have forhøjet tag eller løftbart tag.

Der er ikke fastsat en minimumslofthøjde, men der skal være sædvanlig ståhøjde ved køkkenarrangementet, og i bilens opholds- og gangarealer skal der være en loftshøjde, der tillader oprejst eller i det mindste let foroverbøjet gang. Motornævnet har i en konkret sag truffet afgørelse om, at en loftshøjde på 151 cm. ikke er tilstrækkelig.

Løftbart tag må ikke være svejset fast eller på anden måde fastgjort så taget ikke kan hæves/løftes.

Der skal altid medbringes det værktøj, der er nødvendigt til at hæve/løfte taget. Der skal endvidere medbringes og kunne etableres teltdug til løftbart tag.

Ad ændringer i forhold til Motorstyrelsens godkendelse som campingbil

Motorstyrelsens godkendelse af en bil som campingbil ("Camperfortegnelsen") indeholder udover oplysninger om mærke, type og model også en beskrivelse af campingbilens indretning, det vil sige oplysninger om antal siddepladser, sovepladser, køkkenmodulet, bord mv.

Det kan forekomme, at fx den oprindelige fastgørelse af et bord, eller placering af bordet, er ændret i forhold til Motorstyrelsens oprindelige godkendelse af campingbilen.

Hvis en sådan campingbil fortsat opfylder kravet om, at den utvivlsomt er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, som beskrevet i dette afsnit af den Juridiske Vejledning, er det ikke afgørende om der er sket ændringer af indretningen fx af et bords placering, således at indretningen ikke længere er identisk med det anførte i Motorstyrelsens godkendelse. Det afgørende er, at campingbilen, efter en konkret vurdering, opfylder de krav, der er beskrevet i dette afsnit af Den Juridiske Vejledning.

Konsekvenser, hvis udstyret ikke er med i campingbilen 

Det er et krav, for at campingbilen fortsat kan være indregistreret efter de tidligere gældende regler om 60 pct. afgift, at

 • der ikke må ske fjernelse af fastmonteret udstyr.
 • alt løst campingudstyr, der hører til den sædvanlige brug af campingbilen altid og til enhver tid skal medbringes i campingbilen under kørsel.
 • Fx skal der altid medbringes udstyr, så der kan etableres sovepladser, herunder nødvendige plader, madrasser, liggeunderlag mv. Der stilles ikke krav om, at der medbringes sengetøj, soveposer mv., hvis det blot med rimelighed er muligt at sove på den etablerede soveplads.
 • Fx skal udstyr til sædvanlig brug af køkkenet, herunder blus til madlavning og vandtank altid medbringes. Der stilles ikke krav om at service, herunder gryder, pander, tallerkner mv. medbringes.
 • der medbringes værktøj, der er nødvendigt til eksempelvis at hæve taget, montere bordet, udtage/vende stole mv.

Hvis alt udstyr ikke medbringes under kørslen, eller hvis fastmonteret udstyr er fjernet, vil campingbilen ikke længere kunne anses for at være "utvivlsomt konstrueret og indrettet som campingbil". Det bemærkes, at en enkelt tur uden påkrævet udstyr og indretning, er tilstrækkeligt til, at campingbilen ikke anses for at være utvivlsom konstrueret og indrettet som campingbil.

Hvis campingbilen ikke længere anses for utvivlsomt konstrueret og indrettet som campingbil, kan ejeren eller brugeren af bilen blive pålagt at betale registreringsafgift efter REGAL § 4, som om der er tale om en almindelig personbil. Registreringsafgiften beregnes ud fra handelsprisen for en tilsvarende personbil. Afgiften nedsættes dog med 45 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi der overstiger 12.100 kr. Nedsættelsen kan dog ikke overstige det afgiftsbeløb, der oprindeligt er betalt for køretøjet. Se REGAL § 5 a, stk. 4.

Hvis en campingbil er anvendt i strid med de betingelser der gælder for den lempelige registreringsafgift, kan ejeren eller brugeren pålægges en bøde, hvis der er handlet forsætligt eller groft uagtsomt, jf. REGAL § 27, stk. 1, nr. 4. 

Tillæg og fradrag i registreringsafgiften for brændstofforbrug for campingbiler

Campingbiler skal opgøre tillæg og fradrag i registreringsafgiften for brændstofforbrug efter reglerne i REGAL § 4, stk. 2-4 i lovbekendtgørelse nr. 1062 af 7. september 2017.

Der gives efter REGAL § 4, stk. 2-4 i lovbekendtgørelse nr. 1062 af 7. september 2017 et fradrag i afgiften på 4.000 kr./km, køretøjet tilbagelægger ud over 16 km/l brændstof for benzindrevne campingbiler, og 18 km/l brændstof for dieseldrevne campingbiler. Der gives et tillæg på 1.000 kr./km, køretøjet tilbagelægger under 16 km/l brændstof for benzindrevne campingbiler og 18 km/l brændstof for dieseldrevne campingbiler. 

Se REGAL § 4, stk. 12, som indsat ved lov nr. 1195 af 14. november 2017 og lov nr. 1431 af 5. december 2018.

Eldrevne køretøjer

Eldrevne køretøjer er fritaget for afgift, hvis køretøjet er anmeldt til registrering inden udgangen af 2015.

Fra den 1. januar 2016 gennemføres en indfasning af eldrevne køretøjer i registreringsafgiften over en 5-årig periode. Ved lov nr. 687 af 8. juni 2017 og ved lov nr. 91 af 31. januar 2020 blev indførelsen af afgift på elbiler udsat, og afgiften vil først være fuldt indfaset i 2023. Ved et eldrevet køretøj forstås et egentligt eldrevet køretøj, dvs. et køretøj med et drivkraftssystem som udelukkende består af elmotorer. 

Registreringsafgiften vil blive indfaset med en nærmere bestemt andel, som stiger gradvist over indfasningsperioden: 20 pct. i 2016-2019, 40 pct. i 2020, 65 pct. i 2021, 90 pct. i 2022 og 100 pct. i 2023.  Se REGAL § 5 b, stk. 1, som ændret ved lov nr. 91 af 31. januar 2020

Ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2016-2018 gives et fradrag i registreringsafgiften på 10.000 kr. Ved anmeldelse til registrering i 2019 og 2020 udgør fradraget 40.000 kr. Fradraget kan dog maksimalt udgøre afgiften, se REGAL § 5 b, stk.2, som ændret ved lov nr. 91 af 31. januar 2020. xFor køretøjer, der anmeldes til registrering i 2021, gives der ikke et fradrag i registreringsafgiften.x

Ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2017-2022 gives et fradrag i grundlaget for registreringsafgiften efter §§ 4, 5 eller 5 a som beregnet i medfør af § 5 b, stk. 2 på 1.700 kr. pr. kWh batterikapacitet, der anvendes til fremdrift, dog højst 45 kWh, se REGAL § 5 c, stk. 4

Plug-in-hybridbiler

For plug-in-hybridbiler betales registreringsafgift efter REGAL § 4 for personbiler, § 5 for varebiler eller § 5 a for autocampere og busser. 

Plug-in-hybridbiler er biler, som drives af el i kombination med benzin, diesel eller naturgas, og som kan oplades ved hjælp af en ekstern strømforsyning. 

Der gives fradrag og tillæg ved beregning af registreringsafgiften for person- og varebiler efter brændstofforbruget jf. REGAL § 4, stk. 2 og 3 og § 5, stk. 4 og 5, der opgøres efter § 8, stk.1 i lov nr. 1353 af 21. december 2012.

Fra den 1. januar 2016 medregnes plug-in-hybridbilers elektricitetsforbrug ved opgørelsen af bilens brændstofforbrug. Se REGAL § 5 c, stk. 1. Den ændrede beregning af brændstofforbruget for plug-in-hybridbiler fører til en merafgift, som indfases over en 5-årig periode.   

Registreringsafgiften for plug-in-hybridbiler i indfasningsperioden skal beregnes som hidtil, dvs. uden indregning af elektricitetsforbruget. I tillæg hertil betales gennem indfasningsperioden en andel af differencen mellem registreringsafgiften ved en fuld indregning af elektricitetsforbruget, og registreringsafgiften uden indregning af elektricitetsforbruget. Den andel af differencen, der skal betales i indfasningsperioden, stiger gradvist og udgør 20 pct. i 2016-2019, 40 pct. i 2019, 65 pct. i 2021, 90 pct. i 2022 og 100 pct. i 2023.      

I tillæg til den gradvise indfasning ydes i 2016-2018 et bundfradrag i merafgiften for plug-in-hybridbiler på 10.000 kr. Fradraget udgør i 2019 og 2020 40.000 kr. Fradraget kan dog maksimalt udgøre afgiften. Se REGAL § 5 c, stk.3, som ændret ved lov nr. 91 af 31. januar 2020. xFor køretøjer, der anmeldes til registrering i 2021, gives der ikke et fradrag i registreringsafgiften. x

Ved bilens anmeldelse til registrering i 2017-2022 gives et fradrag i grundlaget for registreringsafgiften efter §§ 4, 5 eller 5 a som beregnet i medfør af § 5 b, stk. 2, på 1.700 kr. pr. kWh batterikapacitet, der anvendes til fremdrift, dog højst 45 kWh, jf. REGAL § 5 c, stk. 4

Brændselscelledrevne køretøjer  

Brændselscelledrevne motorkøretøjer er fritaget for afgift, hvis køretøjet er anmeldt til registrering inden udgangen af 2021. Se REGAL § 2, stk. 1, nr. 14, om afgiftsfritagelse for brændselscelledrevne køretøjer, som ændret ved lov nr. 91 af 31. januar 2020.

Ved et brændselscelledrevet køretøj forstås et egentligt brændselscelledrevet køretøj, dvs. et køretøj, der alene drives af elektricitet genereret af en intern strømforsyning baseret på brændselsceller. 

Fra den 1. januar 2022 gennemføres en indfasning af brændselscelledrevne køretøjer i registreringsafgiften over en 5-årig periode. Registreringsafgiften vil blive indfaset med en nærmere bestemt andel, som stiger gradvist over indfasningsperioden: 20 pct. i 2022, 40 pct. i 2023, 65 pct. i 2024, 90 pct. i 2025 og 100 pct. i 2026. Se. REGAL § 5d, stk. 1, nr. 1-4, som ændret ved lov nr. 91 af 31. januar 2020.

Natur- og biogasdrevne biler

For natur- og biogasdrevne biler betales registreringsafgift efter REGAL § 4 for personbiler, § 5 for varebiler eller § 5 a for autocampere og busser. 

Der gives fradrag og tillæg ved beregning af registreringsafgiften for person- og varebiler efter brændstofforbruget jf. REGAL § 4, stk. 2 og 3, og § 5, stk. 4 og 5, med et brændstofforbrug opgjort efter reglerne i brændstofforbrugsafgiftslovens § 3, stk. 3, som var gældende den 31. december 2017, jf. lovbekendtgørelse nr. 40 af 16. januar 2014, med de ændringer, som følger af lov nr. 1889 af 29. december 2015. Pr. 31. december 2017 blev brændstofforbruget af natur- og biogasdrevne biler fastsat med udgangspunkt i CO2-udledningen. Se REGAL § 5 e, stk. 1, som indsat ved lov nr. 687 af 8. juni 2017 og ændret ved lov nr. 91 af 31. januar 2020.

Fra den 1. januar 2018 indfases registreringsafgiften på natur- og biogasdrevne biler med udgangspunkt i energieffektiviteten. Se REGAL § 5 e, stk. 2, som indsat ved lov nr. 687 af 8. juni 2017 og ændret ved lov nr. 91 af 31. januar 2020. Den ændrede beregning af brændstofforbruget for natur- og biogasdrevne biler fører til en merafgift, som indfases over en længere perioder.   

Registreringsafgiften for natur- og biogasdrevne biler beregnes i indfasningsperioden som en andel af differencen mellem registreringsafgiften med udgangspunkt i energieffektiviteten, og registreringsafgiften med udgangspunkt i CO2-udledningen. Den andel af differencen, der skal betales i indfasningsperioden, stiger gradvist og udgør 20 pct. i 2018-2019, 40 pct. i 2020, 65 pct. i 2021, 90 pct. i 2022 og 100 pct. i 2023.      

I tillæg til den gradvise indfasning ydes i 2018 et bundfradrag i merafgiften for natur- og biogasdrevne biler på 10.000 kr., Fradraget udgør i 2019 40.000 kr. og i 2020 77.500 kr. Fradraget kan dog maksimalt udgøre afgiften. Se REGAL § 5 c, stk.3, , som indsat ved lov nr. 687 af 8. juni 2017 og ændret ved lov nr. 91 af 31. januar 2020. xDer gives ikke fradrag i registreringsafgiften ved køretøjets anmeldelse til registrering i 2021. x

Sygetransport-personbiler

Afgiftsfritagelse fra 1. januar 2015

Fra 1. januar 2015 er personbiler til erhvervsmæssig persontransport, herunder sygetransport-personbiler, afgiftsfritaget. Se ændringen af REGAL § 2, stk. 1, nr. 6, ved § 1 i lov nr. 1503 af 23. december 2014.

Ved sygetransport forstås befordring af personer henvist til sundhedsfaglig behandling, og personer der på grund af sygdom eller handicap er afskåret fra eller kun med besvær kan benytte almindelige befordringsmidler, herunder taxi, samt hastende befordring af blod- og organdonorer i forbindelse med sygdoms- og ulykkestilfælde, jf. § 1, stk. 3, i bekendtgørelse om taxikørsel m.v. Ambulancekørsel er ikke omfattet.

Alle køretøjer til erhvervsmæssig persontransport er fremover fritaget for vægt- og brændstofforbrugsafgift, og der betales dobbelt udligningsafgift for dieselbiler. Se ændringen af REGAL § 2, stk. 1, nr. 6, ved § 1 i lov nr. 1503 af 23. december 2014.

Overgangsordning for sygetransport-personbiler

For afgiftsberigtigede sygetransport-personbiler udgør afgiften 20 pct. af den afgiftspligtige værdi over 12.100 kr.

Ved sygetransport-personbiler forstås køretøjer, der er godkendt til transport af mellem 5 og 9 personer, føreren indbefattet (hyrevognsmodel). Ifølge Trafikministeriets bekendtgørelse om taxikørsel mv. forstås ved sygetransport:

 • Befordring af personer henvist til sundhedsfaglig behandling og personer, der på grund af sygdom og/eller handicap er afskåret fra eller kun med besvær kan benytte almindelige befordringsmidler, herunder taxi, samt hastende befordring af blod- og organdonorer i forbindelse med sygdoms- og ulykkestilfælde.

Køretøjet skal på tydelig måde være påmalet ordet "Sygetransport" på begge sider.

Biler, der er afgiftsberigtiget som sygetransport-personbiler, kan ikke frikøres. Det er ifølge lov om taxikørsel (lov nr. 1538 af 19. december 2017) en betingelse, at der foreligger en tilladelse til sygetransport fra kommunen (taxinævnet). 

Overgang til anden anvendelse

Et køretøj, som er afgiftsberigtiget med 20 pct. afgift, bliver afgiftsberigtiget efter REGAL § 4, hvis betingelsen for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. Afgiften bliver nedsat med 20 pct. af den del af køretøjets værdi, der overstiger 12.100 kr.

Taxi

Afgiftsfritagelse fra 1. januar 2015

Fra 1. januar 2015 er køretøjer til erhvervsmæssig persontransport, herunder taxi/hyrevogne, afgiftsfritaget. Se ændringen af REGAL § 2, stk. 1, nr. 6, ved § 1 i lov nr. 1503 af 23. december 2014.

Taxier defineres i § 1, stk. 1, i lov om taxikørsel m.v., som køretøjer med tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring.

Med erhvervsmæssig personbefordring forstås, jf. § 1, i bekendtgørelse nr. 405 af 2012 om taxikørsel m.v., kørsel i et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet,

 1. med personer uden en nærmere tilknytning til den person, virksomhed eller sammenslutning, der udfører eller lader kørslen udføre,
 2. som udføres mod vederlag, idet godtgørelsen for de med kørslen direkte forbundne omkostninger, f.eks. udgifter til benzin eller olie, ikke anses som vederlag, eller
 3. som udgør den pågældende persons, virksomheds eller sammenslutnings primære formål.

Ved omregistrering til anden anvendelse end erhvervsmæssig persontransport skal der betales registreringsafgift i forhold til bilens afgiftspligtige værdi på salgstidspunktet 

Alle køretøjer til erhvervsmæssig persontransport er fremover fritaget for vægt- og brændstofforbrugsafgift, og der betales dobbelt udligningsafgift for dieselbiler. Se § 3 og § 4 i lov nr. 1503 af 23. december 2014

Overgangsordning for taxier

Taxier der er afgiftsberigtiget og anvendt således før 31. december 2014 efter de hidtil gældende regler i REGAL § 6 a, stk. 1-3, kan fortsat frikøres efter de tidligere bestemmelser herom. Disse køretøjer kan således afgiftsfrit overgå til anden anvendelse, når betingelserne for frikørsel er opfyldt.    

For afgiftsberigtigede hyrevogne/taxi udgør afgiften 70 pct. af afgiftsværdien over 230.000 kr.

Hyrevogne defineres som køretøjer, der i henhold til bevilling fra kommunalbestyrelsen må bruges til hyrevognskørsel, og som udelukkende bliver benyttet til erhvervsmæssig personbefordring. Hyrevogne må udelukkende anvendes til erhvervsmæssig personbefordring (befordring af personer mod betaling) og herudover kun

 • til lejlighedsvis kørsel med hastende småforsendelser (mindre postforsendelser og lignende småforsendelser, herunder lægerekvireret medicin fra apoteker til patienter, blod fra blodbanker og laboratorieprøver til og fra hospitaler mv.) uden ledsager, men efter taksten for passagertransport, eller
 • til kørsel af hastende karakter for de sociale myndigheder (fx udbringning af varm mad til pensionister).

Køretøjerne må i øvrigt ikke benyttes til godstransport uden samtidig personbefordring.

Køretøjerne kan også lejes/leases af vognmanden.

Bevillingsordningen omfatter kun personautomobiler, der er godkendt til erhvervsmæssig transport af mindst 5 og højst 9 personer (føreren medregnet).

Trafikministeriet kan godkende, at der anvendes et køretøj indrettet til befordring af indtil 15 personer, hvis den pågældende bevillingshaver også har tilladelse til at køre erhvervsmæssigt efter lov om buskørsel.

I de tilfælde, hvor der er givet tilladelse til en kombineret taxi- og buskørsel med samme køretøj, vil køretøjet også kunne frikøres. Det er alene antallet af kilometer vedrørende taxikørsel, der kan medregnes.

Overgang til anden anvendelse

Et køretøj, som er afgiftsberigtiget med 70 pct. afgift, bliver afgiftsberigtiget med fuld afgift efter REGAL § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldte. Afgiften bliver nedsat med 70 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 230.000 kr. Dette gælder ikke for køretøjer, der er anmeldt til registrering i Køretøjsregisteret til taxikørsel før den 1. januar 2010.

For hyrevogne, der er afgiftsberigtiget med 20 pct. afgift, gælder det hidtil gældende regelsæt om, at et køretøj, som er afgiftsberigtiget med 20 pct. afgift, afgiftsberigtiges efter REGAL § 4, hvis betingelsen for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere opfyldes. Afgiften bliver dog nedsat med 20 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr.

Frikørsel af hyrevogne erhvervet efter 1. januar 2009

For hyrevogne, som er erhvervet efter den 1. januar 2009, bortfalder afgiften, når disse omregistreres efter at have kørt som hyrevogn i

 1. mindst 3 år og mindst 210.000 kilometer, heraf mindst 97.000 besatte kilometer, eller
 2. mindst 2 år og mindst 250.000 kilometer, heraf mindst 115.000 besatte kilometer.

Se lov nr. 1344 af 19. december 2008 om bl.a. ændring af registreringsafgiftsloven.

Taxameterattest og trafikbog skal føres som dokumentation for, at de nævnte betingelser om kilometer er opfyldt.

Tidligere regler om frikørsel

For hyrevogne erhvervet før den 1. januar 2009 gælder følgende regler for frikørsel.

Der skal ikke betales afgift af hyrevogne, som omregistreres efter at have kørt i

 1. mindst 3 år og mindst 210.000 kilometer eller
 2. mindst 2 år og mindst 250.000 kilometer som hyrevogn.

Limousiner

Afgiftsfritagelse fra 1. januar 2015

Fra 1. januar 2015 er køretøjer til erhvervsmæssig persontransport, herunder limousiner, afgiftsfritaget. Se ændringen af REGAL § 2, stk. 1, nr. 6, ved § 1 i lov nr. 1503 af 23. december 2014.

Limousiner defineres som køretøjer med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, der udfører repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende kørsel i køretøjer med særlig indretning, udstyr og lignende, jf. § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om taxikørsel m.v.

Ved omregistrering til anden anvendelse end erhvervsmæssig persontransport skal der betales registreringsafgift i forhold til bilens afgiftspligtige værdi på salgstidspunktet.

Alle køretøjer til erhvervsmæssig persontransport er fremover fritaget for vægt- og brændstofforbrugsafgift, og der betales dobbelt udligningsafgift for dieselbiler.

Overgangsordning for limousiner

Limousiner der er afgiftsberigtiget og anvendt således før den 31. december 2014 efter de hidtil gældende regler i REGAL § 6 b, stk. 1-3, kan fortsat frikøres efter de tidligere bestemmelser herom. Disse køretøjer kan således afgiftsfrit overgå til anden anvendelse, når betingelserne for frikørsel er opfyldt.    

For afgiftsberigtigede limousiner, som har tilladelse til limousinekørsel efter § 2, stk. 3, i lov om taxikørsel, udgør afgiften 0 pct. af de første 12.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 20 pct. af resten, hvis køretøjet kun bliver benyttet til erhvervsmæssig befordring af personer i overensstemmelse med tilladelsen til limousinekørsel. Fra 1. januar 2015 er køretøjer til erhvervsmæssig persontransport, herunder limousiner, afgiftsfritaget.

Der er tale om en særlig gruppe af hyrevogne, der er omfattet af bevillingsordningen, men som er undtaget fra bestemmelsen om, at en hyrevogn skal være udstyret med taxameter. Hyrevogne uden taxameter er også omfattet af frikørselsordningen, men må udelukkende anvendes til kørsel af særlig art, fx repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende. Der bliver normalt ikke ført kørebøger for disse køretøjer, og der må derfor kræves anden dokumentation for de kørte kilometer. Det kan fx være skatteregnskab, eventuelt suppleret med kontrakter eller andet om kørselsaftaler, eller benzinregnskab (købsnotaer), eventuelt suppleret med fremlæggelse af servicebog.

Overgang til anden anvendelse

Et køretøj, som er afgiftsberigtiget med 20 pct. afgift, bliver afgiftsberigtiget efter REGAL § 4, hvis betingelsen for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. Afgiften bliver dog nedsat med 20 pct. af den del af køretøjets afgiftspligtige værdi, der overstiger 12.100 kr.

Tidligere regler om frikørsel

Der skal ikke betales afgift af limousiner, som omregistreres efter at have kørt

1)      i mindst 3 år og mindst 125.000 kilometer, heraf mindst 112.000 besatte kilometer, eller

2)      i mindst 2 år og mindst 150.000 kilometer, heraf mindst 135.000 besatte kilometer.

Taxameterattest og trafikbog skal føres som dokumentation for, at de nævnte betingelser om antallet af kilometer er opfyldt.

Kørselsdokumentation for taxi og limousiner

Som dokumentation for, at de nævnte betingelser om kørte kilometer er opfyldt, skal fremvises taxameterattest og kørebøger.

Hvis der er monteret et elektronisk taxameter i hyrevognen, skal der ikke fremvises kørebøger. Skatteforvaltningen skal derimod se den elektroniske kørselsregistrering, når hyrevognen er frikørt.

Som dokumentation for, at bilen opfylder kilometerkravet, skal der fremvises en udskrift af den seneste såkaldte taxameterattest.

Alle hyrevogne skal således én gang om året have udskrevet en taxameterattest på et autoriseret taxameterværksted. Attesten indeholder detaljerede oplysninger om taxiernes kørsel og omsætning siden sidste kontrol:

 • Total kilometer
 • Besatte kilometer efter taxameter
 • Total omsætning
 • Antal vagter
 • Kontrol-kilometer.

Taxameterattesten skal opbevares i bilen, hos vognmanden og på taxameterværkstederne. Attesterne er nummererede og indeholder også oplysning om bilens bevillingsnummer og stelnummer.

Den seneste taxameterattest vil sjældent dække perioden helt frem til frikørselstidspunktet. Som supplement til oplysningerne i taxameterattesten fremvises kørebøgerne som dokumentation for kørslen i perioden helt frem til frikørselstidspunktet.

For hyrevogne, der kører limousinekørsel skal antallet af besatte kilometer også kunne dokumenteres. Dette kan ske ved registrering af totalkilometer henholdsvis besatte kilometer. Da de fleste kørte kilometer bliver faktureret, dvs. besatte kilometer, skal de udstedte fakturaer indeholde oplysning om antal kørte kilometer. I forbindelse med kontrollen af dette, lægger Skatteforvaltningen vægt på, om antallet af besatte kilometer er sandsynliggjort på grundlag af udstedte fakturaer, skatteregnskab, eventuelt suppleret med kontrakter eller andet om kørselsaftaler, eller benzinregnskab, (købsnotaer) eventuelt suppleret med fremlæggelse af servicebog.

Tidligere regler om ejerskifte/frikørsel

Anmeldelser om ejerskifte eller om frigivelse af hyrevogne uden afgiftsberigtigelse behandles af Motorstyrelsen.

Der skal ikke tages hensyn til perioder, hvor køretøjet har været ude af drift som følge af almindelig reparation og vedligeholdelse. Det er dog en betingelse, at køretøjet efter reparation har samme ejer. Der skal heller ikke tages hensyn til perioder, hvor køretøjet har været afmeldt udelukkende på grund af reparation af en færdselsskade. Tilsvarende gælder stilstandsperioder som skyldes normal ferie og sygdom af kortere varighed.

Stilstandsperioder, som ikke står i direkte forbindelse med driften af hyrevognen, kan ikke medregnes til tidsrummet for hyrevognskørsel. Det kan eksempelvis være perioder i forbindelse med ejerskifte, hvor køretøjet har stået ubenyttet hos ejeren eller hos en autoforhandler.

Køretøjet skal afgiftsberigtiges hos Motorstyrelsen, før indregistrering kan finde sted.

Biler til offentlig servicetrafik (OST-biler)

Afgiftsfritagelse fra 1. januar 2015

Fra 1. januar 2015 er køretøjer til erhvervsmæssig persontransport, herunder OST-biler, afgiftsfritaget. Se ændringen af REGAL § 2, stk. 1, nr. 6, ved § 1 i lov nr. 1503 af 23. december 2014.

Ved offentlig servicetrafik forstås kørsel i forbindelse med kontrakt med et trafikselskab om almindelig rutekørsel jf. § 1, stk. 4, i bekendtgørelse om taxikørsel m.v.

Alle køretøjer til erhvervsmæssig persontransport er fremover fritaget for vægt-og brændstofforbrugsafgift, og der betales dobbelt udligningsafgift for dieselbiler. Se § 3 og § 4 i lov nr. 1503 af 23. december 2014

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2014.728.HR

T blev i juni 2011 standset i sin autocamper af politiet uden at have medbragt bilens camperudstyr, herunder bord, gasblus og liggeunderlag. Han havde i foråret 2011 foretaget flere tilsvarende kørsler.

Højesteret fandt, at det er i overensstemmelse med registreringsafgiftslovens ordlyd, forarbejder og formål at stille krav om, at bilens camperudstyr skal medbringes under kørsel i en autocamper. Der var ikke grundlag for straffrihed eller strafbortfald. T blev idømt en bøde på 3.000 kr.

Landsretten havde også fundet T skyldig i overtrædelse af registreringsafgiftsloven, men havde udmålt en højere bøde.

Landsretsdomme

SKM2015.655.ØLR

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt SKAT havde været berettiget til at opkræve yderligere registreringsafgift af de indstævntes autocampere (to ombyggede Land Rover'ere), idet bilerne i forbindelse med kørsel ikke havde medbragt diverse løst campingudstyr.

Landsretten fastslog med henvisning til SKM2014.728.HR, at de indstævntes køretøjer på kontroltidspunktet ikke opfyldte betingelserne for den lempelige afgiftsberigtigelse efter registreringslovens § 5 a, stk. 1.

Landsretten afviste de indstævntes synspunkt om, at opkrævning af yderligere registreringsafgift fordrede en konstruktiv ændring af køretøjerne, jf. registreringsafgiftslovens § 5 a, stk. 3. Landsretten henviste i den forbindelse til bestemmelsens ordlyd og forarbejder. Det forhold, at der efter de indstævntes forklaringer alene havde været tale om enkeltstående kørsler uden campingudstyret, kunne navnlig efter bestemmelsens formål heller ikke føre til, at der ikke skulle opkræves afgift.

SKAT havde dermed været berettiget til at opkræve yderligere registreringsafgift.

Byrettens flertal var nået til det modsatte resultat

Østre Landsret ændrer byrettens afgørelse i SKM2014.525.BR
Byretten

SKM2018.393.BR

Efter anmodning fra en bilimportør, der samtidig var ombygger af personvogne til autocampere, afgiftsberigtigede SKAT i 2007 et køretøj ombygget som autocamper efter den særlige lempelsesregel i registreringsafgiftslovens dagældende § 5 a om Betaling af afgift med 60 pct. af værdien af køretøjet over et vist beløb. Efterfølgende blev køretøjet solgt videre fra bilimportøren. Skatteyderen erhvervede køretøjet fra en brugtvognsforhandler i 2011. Under en kontrol i 2012 konstaterede SKAT, at køretøjets køkkenmodul ikke var fastmonteret som foreskrevet af SKAT som betingelse for afgiftsberigtigelsen som autocamper, men lå løst i bilen. Desuden var en rosette til fastmontering af benet til køkkenbordet til campingindretningen ikke fastmonteret i bunden af køretøjet.

Retten fandt det bevist, at køretøjet havde et fastmonteret køkken og en løs rosette, da det i 2007 blev godkendt som autocamper af SKAT.

Retten lagde til grund, at køkkenet - med en fastgørelsesordning, der på kontroltidspunktet var installeret i køretøjet - ikke ville kunne benyttes. Køkkenet var derfor uanvendeligt til sit formål, hvorfor køretøjet på dette tidspunkt ikke længere utvivlsomt var konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. Betingelserne for den lempelige afgiftsberigtigelse var derfor ikke længere opfyldt på kontroltidspunktet. Den omstændighed, at rosetten ikke var fastmonteret, kunne derimod ikke i sig selv medføre, at køretøjet ikke var omfattet af lempelsesreglen.

Skatteyderen var ejer af køretøjet på kontroltidspunktet og havde således ansvaret for, at køretøjet på dette tidspunkt opfyldte kravene udstyr og indretning. Da køretøjet blev anvendt på færdselslovens område på kontroltidspunktet, indtrådte skatteyderens pligt til at betale yderligere registreringsafgift på dette tidspunkt.

SKAT havde derfor været berettiget til at opkræve yderligere (fuld) registreringsafgift hos skatteyderen.

Landsskatteretten
SKM2017.492.LSR

Landsskatteretten fandt, at et køretøj måtte anses for "utvivlsomt indrettet til ophold og beboelse". Køretøjet opfyldte herefter betingelserne for afgiftsberigtigelse efter registreringsafgiftslovens § 5a, stk. 1. Retten fandt således ud fra en konkret vurdering, at det i tilstrækkelig grad var sandsynliggjort, at det nødvendige camperudstyr var medbragt i køretøjet på standsningstidspunktet.

SKM2017.62.LSR

Landsskatteretten fandt, at en autocamper opfyldte betingelserne for nedsat afgift efter registreringsafgiftslovens § 5a, stk. 1, uanset at en rosette til fastgørelse af et bord ikke var fastmonteret i køretøjets bund, idet udstyret befandt sig i køretøjet og kunne fastgøres ved en simpel montering ved hjælp af medbragt værktøj, jf. Den Juridiske Vejledning 2016-z, afsnit E.A.8.1.4.1.

SKM2016.407.LSR

Det kunne ikke antages, at alt nødvendigt campingudstyr for at opnå afgiftsnedsættelse havde været til stede ved SKATs kontrol. Således manglede bordplade, bordben og rosette på standsningstidspunktet.

SKM2012.304.LSR

En Land Rover Discovery 3 opfyldte ikke de angivne betingelser for at være afgiftsberigtiget som autocamper.

Skatterådet

SKM2011.814.SR

Skatterådet kan bekræfte, at en elbil anvendt som taxa ikke skal frikøres ligesom almindelige taxa-biler for at kunne sælges afgiftsfrit - under forudsætning af, at elbilen på købstidspunktet var afgiftsfrie for alle.