Dato for udgivelse
10 Aug 2011 10:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Jun 2011 11:00
SKM-nummer
SKM2011.512.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
17. afdeling, B-3727-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift, leasing, forholdsmæssig, omkostningsudligningstillæg, udland
Resumé
Sagsøgeren, der har hjemsted i et andet EU-land og er udbyder af leasingbiler, gjorde gældende, at beregningen af forholdsmæssig registreringsafgift i henhold til den dagældende registreringsafgiftslovs § 3 b, stk. 2, udgjorde en restriktion i strid med TEUF artikel 56. Sagsøgeren gjorde endvidere gældende, at betaling af omkostningsudligningstillæg efter samme bestemmelse var i strid med TEUF artiklerne 56 og 110. Sagsøgeren påstod i forlængelse heraf, at Skatteministeriet skulle tilbagebetale de opkrævede beløb vedrørende den konkrete leasingbil.

Landsretten fandt, at TEUF artikel 110 ikke var relevant i denne situation. Landsretten fastslog herefter, at den dagældende registreringsafgiftslovs § 3 b, stk. 2, måtte anses for at være i strid med TEUF artikel 56 i de tilfælde, hvor anvendelsen af bestemmelsen samlet medførte en konkret afgiftsmæssig forskelsbehandling. På baggrund af et af Skatteministeriet fremlagt hjælpebilag fandt retten, at afgiftsberegningen på baggrund af den dagældende registreringsafgiftslov § 3 b, stk. 2, samlet set konkret havde medført en økonomisk fordel for sagsøgeren i forhold til en sammenlignelig dansk-baseret leasinggiver.

Retten lagde vedrørende omkostningsudligningstillægget vægt på, at sagsøgerens tab i forhold til en sammenlignelig dansk-baseret leasinggiver var mindre end den økonomiske fordel ved beregningen af den forholdsmæssige registreringsafgift. Retten fandt herefter, at sagsøgeren ikke konkret var blevet udsat for en restriktion i strid med TEUF artikel 56.

Reference(r)
Registreringsafgiftloven § 3 b, stk. 2 (dagældende)
Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde artikel 56
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-2 E.A.8.1.7.2
Redaktionelle noter

Sagen er anket til Højesteret og efterfølgende hævet

Parter

 

H1
(Advokat Anders Hedetoft)

 

mod

 

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Rass Holdgaard)

 

Afsagt af landsdommerne

 

Dorthe Wiisbye, Katja Høegh og Lone Bach Nielsen (kst.)

 

Sagsanlægget og parternes påstande

 

Under denne sag, der er anlagt den 13. december 2003, har sagsøgeren, H1 over for sagsøgte, Skatteministeriet, nedlagt følgende påstande:

1a.

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at det i forbindelse med ekspedition A-nr. ... af 19. juni 2003 i medfør af lov nr. 154 af 12. marts 2003, § 3 b, stk. 2, 5. punktum) opkrævede omkostningsudligningstillæg på 13.149 kr. er opkrævet med urette.

   

1b.

Sagsøgte skal til sagsøger betale 13.149 kr. med tillæg af procesrente fra den 7. juli 2003 til betaling sker.

   

2a.

Sagsøgte skal anerkende, at den i forbindelse med ekspedition A-nr. ... af 19. juni 2003 i medfør af lov nr. 154 af 12. marts 2003, § 3 b, stk. 2, opkrævede afgift på 2 % af den beregnede registreringsafgift pr. begyndt måned i de første tre måneder efter første ibrugtagningstidspunkt på 8.777 kr. er opkrævet med urette,

   

2b.

Sagsøgte skal til sagsøger betale 8.777 kr. med tillæg af procesrente fra den 20. november 2003 til betaling sker.

   

3a.

Sagsøgte skal anerkende, at den i forbindelse med ekspedition A-nr. ... af 19. juni 2003 i medfør af lov nr. 154 af 12. marts 2003, § 3 b, stk. 2, opkrævede afgift på 1 % af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned fra og med fjerde måned efter første ibrugtagningstidspunkt på 35.108 kr. er opkrævet med urette.

   

3b.

Sagsøgte skal til sagsøger betale 35.108 kr. med tillæg af procesrente fra den 20. november 2003 til betaling sker.

   

4a.

Sagsøgte skal anerkende, at det i forbindelse med ekspedition A-nr. ... af 19. juni 2003 i medfør af lov nr. 154 af 12. marts 2003, § 3 b, stk. 2, opkrævede tillæg på 5.000 kr. er opkrævet med urette.

   

4b.

Sagsøgte skal til sagsøger betale 5.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 20. november 2003 til betaling sker.

 

Over for Skatteministeriets påstand om afvisning har H1 påstået sagen fremmet til realitetsbehandling.

 

H1 har endvidere anmodet om, at der stilles præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen, hvis landsretten finder, at der ikke umiddelbart kan gives H1 medhold og de EU-retlige spørgsmål i sagen samtidig giver anledning til rimelig tvivl.

 

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt principal påstand om afvisning af sagen, subsidiært frifindelse og mere subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

 

Skatteministeriet har endvidere nedlagt påstand om, at anmodningen om præjudiciel forelæggelse ikke tages til følge.

 

Sagen angår en forholdsmæssig registreringsafgift og et omkostningsudligningstillæg, som skattemyndighederne i henhold til dagældende regler i registreringsafgiftsloven opkrævede i 2003 hos H1 i forbindelse med indregistrering af en i Danmark udleaset personbil. Sagen drejer sig om, hvorvidt disse regler og dermed opkrævningen var i strid med Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde. H1s påstande angår en bestemt personbil, som H1 indregistrerede i Danmark i juni 2003 med forholdsmæssig registreringsafgift for at lease den til en dansk virksomhed.

 

H1 har til støtte for sine påstande overordnet gjort gældende, at registreringsafgiftslovens § 3 b, som affattet ved lov nr. 154 af 12. marts 2003, udgjorde en hindring for den frie bevægelighed af tjenesteydelser, jf. Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (herefter TEUF) artikel 56, samt at omkostningsudligningstillægget er en diskriminerende intern afgift, som strider mod TEUF artikel 110, idet udenlandske leasinggivere ved brug af adgangen til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift efter § 3 b for leasingkøretøjer belastes afgiftsmæssigt hårdere end de danske leasinggivere i den periode, køretøjet anvendes i Danmark.

 

Sagsfremstilling

 

Faktiske oplysninger om leasingbilen og betalingen af den forholdsmæssige registreringsafgift

 

H1 har hjemsted i udlandet og leaser blandt andet personbiler ud til momsregistrerede virksomheder i Danmark.

 

H1 købte en fabriksny stationcar Citroën C5, 1,8i Plaisir Weekend af en dansk bilforhandler den 18. juni 2003 for 98.919 kr. med tillæg af moms på 24.435 kr., men eksklusiv registreringsafgift. Ved en leasingaftale af 20. juni 2003 leasede H1 bilen til en dansk leasingtager for perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2006 (36 måneder).

 

H1 ansøgte om tilladelse til at benytte muligheden for som udenlandsk leasinggiver at lade leasingbilen indregistrere med forholdsmæssig registreringsafgift, jf. dagældende § 3, stk. 2, i registreringsafgiftsloven.

 

H1 indregistrerede ved toldattest af 19. juni 2003 (ekspeditionsnummer A ...) bilen i Danmark for en periode på 36 måneder. Bilen havde ifølge toldattesten en beregnet afgiftspligtig værdi på 106.394 kr. opgjort på grundlag af den anmeldte standardpris på 105.091 kr. med tillæg for afgiftspligtigt ekstraudstyr for 1.303 kr., idet salgsprisen var lavere end den anmeldte standardpris, jf. registreringsafgiftslovens § 9, stk. 2.

 

Den beregnede registreringsafgift efter fradrag på 600 kr. for sikkerhedsfremmende udstyr var ifølge toldattesten 146.283 kr., jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 1. i leasingaftalen er beskatningsværdien inkl. moms, registreringsafgift, leveringsomkostninger og nummerplader angivet til 266.242 kr.

 

På grundlag af den beregnede registreringsafgift på 146.283 kr. blev den forholdsmæssige registreringsafgift for en leasingperiode på 36 måneder beregnet til 62.050 kr. (57.050 kr. 5.000-kroners tillægget) og omkostningsudligningstillægget til 15.162 kr., jf. den dagældende registreringsafgiftslov § 3 b, stk. 2.

 

Leasingperioden varede kun 27 måneder, idet bilen blev totalskadet den 30. september 2005. Bilen havde på det tidspunkt kørt 117.155 km. G1 forsikring A/S (herefter G1 forsikring) udbetalte et forsikringsbeløb på 121.000 kr. ekskl. moms til H1 i erstatning for den totalskadede bil.

 

Som følge af at bilen blev totalskadet efter en leasingperiode på 27 måneder, havde H1 krav på tilbagebetaling af den afgift, der var betalt for meget, jf. dagældende registreringsafgiftslov § 3 b, stk. 5. Omkostningsudligningstillægget på 15.162 kr. blev som følge heraf nedsat til 13.149 kr., og registreringsafgiften på 57.050 kr. blev nedsat til 43.885 kr. Disse nedsatte beløb suppleredes med 5.000 kroners-tillægget, hvorefter det samlede beløb opgjort på grundlag af en leasingperiode på 27 måneder udgjorde 62.034 kr., svarende til det samlede beløb i H1s påstande.

 

Parterne er enige om, at skattemyndighedernes beregning af registreringsafgiften og omkostningsudligningstillægget efter § 3 b, stk. 2, i lov nr. 154 af 12. marts 2003 for både de 36 måneder og 27 måneder er korrekt.

 

H1 krævede ved breve af henholdsvis 7. juli 2003 og af 20. november 2003 til ToldSkat tilbagebetaling af omkostningsudligningstillægget og registreringsafgiften under henvisning til, at afgifterne var i strid med Traktatens bestemmelser om fri bevægelighed for tjenesteydelser. ToldSkat fastholdt i endelige administrative afgørelser af henholdsvis 15. september 2003 og 13. januar 2004 afgifterne.

 

Erstatningen for bilen

 

Skatteministeriet har anmodet den taksator hos G1 forsikring, som beregnede erstatningen til
H1, om at oplyse, hvordan G1 forsikring ville have beregnet erstatningen i en fuldstændig tilsvarende situation (samme bil, alder, antal kørte km, totalskadet i 2005 etc.), hvis der fra begyndelsen var blevet betalt fuld registreringsafgift. I besvarelsen har taksator taget udgangspunkt i den værdi på 194.000 kr., som en Citroën C5 1,8 18V Advance Stationcar med 40.000 kørte km angives at have i et DAF-katalog fra sommeren 2005. Baseret herpå har taksator anslået, at der ekskl. moms ville være blevet afregnet 173.000 kr., hvis bilen havde kørt 117.000 km. Parterne er uenige om, hvorvidt den Citroën C5 Advance-model, som taksator i stedet har taget udgangspunkt i, er sammenlignelig med den Citroen C5, 1,8i Plaisir Weekend, som sagen drejer sig om.

 

Ifølge en oplysning, som Skatteministeriet har fra bilpriser.dk, ville en Citroën C5, 1,8, Prestige, 5d, 5g, Stationcar 117 HK, som første gang var indregistreret i juni 2003, og som var solgt i perioden 2004-2006, efter at have kørt 120.000 km have en vejledende udsalgspris ved køb hos forhandler 170.200 kr., hvis den var i fejlfri stand. Den ville ifølge en tilsvarende oplysning fra bilpriser.dk ved salg til forhandler indbringe:

 

- 131.400 kr. uden samtidigt køb af en anden bil hos en Citroën forhandler eller anden forhandler

- 139.400 kr. ved samtidigt køb af en ny bil hos en Citroen forhandler,

- 137.000 kr. ved samtidigt køb af en ny bil hos en anden forhandler,

- 142.500 kr. ved samtidigt køb af en brugt bil hos en Citroën forhandler og

- 141.400 kr. ved samtidigt køb af en brugt bil hos en anden forhandler.

 

Traktatkrænkelsessagen

 

Kommissionen indledte ved åbningsskrivelse af 1. februar 2006 en traktatkrænkelsessag mod Danmark vedrørende registreringsafgiftslovens 3 b som affattet ved lov nr. 154 af 12. marts 2003. Ifølge et notat, som den 18. april 2006 er sendt fra Skatteministeriet til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg, var det Kommissionens opfattelse,

 

"...

 

at bestemmelserne i registreringsafgiftslovens § 3 b ikke sikrer en proportional afgift i forhold til varigheden af køretøjets indregistrering i den stat, hvor det anvendes og derfor ikke er forenelig[e] med Traktatens artikel 49 [nu TEUF artikel 56]. Desuden er det Kommissionens opfattelse, at den afgift på 0,5 % af det resterende afgiftsbeløb, der tillægges pr. påbegyndt måned er i strid med såvel EF-Traktatens artikel 49 om fri udveksling af tjenesteydelser som artikel 90 [nu TEUF artikel 1101 om diskriminerende interne afgifter.

 

..."

 

Det fremgår af Kommissionens pressemeddelelse IP/06/1877 af 21. december 2006 om overtrædelsesprocedurer mod Danmark og Finland, at Kommissionen med hensyn til registreringsafgiftslovens § 3 b havde følgende opfattelse:

 

"...

 

Disse afgiftssatser [for nye biler 2 % pr. måned de første 3 måneder og 1 % pr. måned herefter] betyder, at den fulde registreringsafgift vil være betalt efter rundt regnet otte år, hvilket resulterer i en beskatning, som ikke er proportional med varigheden af køretøjets registrering i Danmark, hvilket ellers kræves af EF-Domstolen. Denne konklusion forstærkes af, at der i tilgift opkræves en periodisk tillægsafgift af den resterende fulde registreringsafgift.

 

..."

 

Af et notat sendt den 23. februar 2007 fra Skatteministeriet til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg fremgår, at Kommissionen den 15. december 2006 havde fremsendt en begrundet udtalelse vedrørende registreringsafgiftslovens § 3 b. Ifølge notatet indeholdt den begrundede udtalelse samme indsigelser som åbningsskrivelsen om manglende fuldstændig proportionalitet mellem afgiften og varigheden af leasingperioden, hvor bilen skulle anvendes i Danmark, og om at omkostningsudligningstillægget var i strid med både dagældende artikel 49 og 90.

 

I et brev af 9. juni 2009 til Danmarks faste repræsentant ved Den Europæiske Union fra Kommissionen hedder det:

 

"...

 

Kommissionen er blevet underrettet om, at lovgivningen blev ændret pr. 19. december 2008 ved lov nr. 1342.

 

Det glæder mig at kunne meddele Dem, at eftersom Danmarks lov herved er bragt i overensstemmelse med fællesskabskravene, besluttede Kommissionen den 14. maj 2009 (E/2009/3636) at afslutte denne overtrædelsesprocedure.

 

..."

 

Omberegningsadgangen

 

Registreringsafgiftslovens § 3 b blev som nævnt ændret ved lov nr. 1342 af 19. december 2008. I den forbindelse blev i ændringslovens § 2, stk. 2, fastsat en overgangsordning for køretøjer, der efter den 1. juni 2003 var afgiftsberigtiget efter den hidtil gældende § 3 b. Efter overgangsordningen kunne registreringsafgiften for sådanne køretøjer, herunder det af sagen omfattede, efter ansøgning omberegnes efter den nye § 3 b. Omkostningsudligningstillægget indgik ikke i omberegningen.

 

H1 ansøgte ikke om omberegning af den erlagte registreringsafgift for den omtvistede bil efter § 2, stk. 2, i ændringsloven.

 

H1 ansøgte derimod om omberegning af afgiften for 210 biler, som virksomheden havde indregistreret i Danmark efter den dagældende § 3 b, hvilket svarede til ca. 25 % af H1s leasingbiler. H1 fik i april 2010 tilbagebetalt 2.701.352,67 kr. i registreringsafgift efter overgangsordningen fordelt på disse 210 biler. Af H1s ansøgning om omberegning fremgår, at de tilbagesøgte beløb pr. bil ligger mellem henholdsvis 358 kr. og 59.359 kr., og at mange af beløbene pr. bil ligger mellem 10.000 kr. og 30.000 kr. I gennemsnit er der tilbagebetalt 12.863 kr. pr. bil.

 

Generelle oplysninger om rente

 

Af udskrifter fra Danmarks Statistik om den gennemsnitlige udlånsrente til finansielle selskaber, henholdsvis ikke-finansielle selskaber, for perioden 2003-2008 fremgår, at udlånsrenten til finansielle selskaber lå noget under udlånsrenten til ikke-finansielle selskaber og i hele perioden har ligget under 6 % årligt. Udlånsrenten til ikke-finansielle selskaber har i perioden ligget lidt under eller lidt over 6 % årligt og har gennemsnitligt ligget under en årlig rente på 6 %.

 

Generelle oplysninger om værditab på og levetid for personbiler samt regneeksempler m. v.

 

Der er fremlagt en række generelle statiske oplysninger, artikler, beregninger, grafiske illustrationer m.v. om personbilers værditab, levealder, aldersfordeling samt beregninger med eksempler på forholdsmæssig registreringsafgift, hvis afgiften fordeles over en sædvanlig levealder på 14 år og på tab i registreringsafgift for danske og udenlandske leasingselskaber. Eksemplerne vedrører for en stor dels vedkommende andre bilmærker end den i sagen omhandlede Citroën C5.

 

Der er enighed om, at materialet blandt andet illustrerer, at danske biler har en høj levealder og med tendens til stigende levealder.

 

Parterne er endvidere enige om, at der, hvis man i almindelighed ser på konkret udleasede biler, kan påvises en række eksempler, hvor en udenlandsk leasinggiver, som betalte forholdsmæssig registreringsafgift efter 2003-lovens § 3 b, blev stillet ringere end en dansk leasinggiver, der betalte fuld registreringsafgift. Der er ligeledes enighed om, at det ikke ud fra de foreliggende oplysninger kan vurderes, om der ud fra en gennemsnitsbetragtning var en fuldstændig ligestilling mellem danske leasingtagere, der betalte fuld registreringsafgift, og udenlandske, som betalte forholdsmæssig registreringsafgift,

 

Parternes beregningsbilag

 

Parterne har til brug for sagen udarbejdet forskellige hjælpebilag, der sammen med nedennævnte bemærkninger danner grundlag for parternes procedureindlæg.

 

Hjælpebilagene afspejler følgende grundlæggende uenigheder mellem parterne:

 

1) Om en sammenlignelig dansk leasinggivers "tab" af registreringsafgift i tiden frem til totalskaden skal beregnes efter "skalaknækket", der anvendes ved indregistrering af brugte køretøjer, eller proportionalt med bilens øvrige værditab.

2) Hvilken værdi den totalskadede bil ville have haft på skadestidspunktet, det vil sige, hvad erstatningen fra G1 forsikring ville have været, hvis bilen havde været ejet og indregistreret med fuld afgift af et dansk leasingselskab (183.716 kr. eller 173.000 kr. ekskl. moms).

 

H1s beregninger og forudsætninger:

 

H1 har vedrørende den konkrete Citroën C5, 1,8-16V, B-line, Plaisir Stationcar udfærdiget et hjælpebilag, som ifølge H1 viser, at erstatningssummen fra G1 forsikring på 121.000 kr. svarer til en bruttoerstatning inklusiv moms efter momslovens § 30 (forskelsmoms) på 183.716 kr., og at dette beløb ville have udgjort handelsprisen for en tilsvarende bil indregistreret med fuld registreringsafgift. Beregningen ser ud som følger:

 

"...

Baggrundsoplysninger/forudsætninger

 
   

Køb af ny bil, inkl. levering, ekskl. moms og registreringsafgift ... - faktura

98.919

   

Moms ... - faktura

24.435

   

Registreringsafgift ... - afgiftsberigtigelse over for SKAT

146.283

   

Bilens nypris, inkl. registreringsafgift, moms og leveringsomkostninger

269.637

   

Bilen leases for en periode på 36 måneder

 
   

Beregning af den forholdsmæssige registreringsafgift for en periode på 36 måneder:

 
   

Forholdsmæssig afgift for 36 måneder (0,39 * 146.283 kr.)

57.050

   

Tillæg på 5000 kr.

5.000

   

Resterende afgift

84.233

   

Omkostningsudligningstillægget

15.162

   

Afgift i alt for en 36-måneders leasingperiode

77.212

   

Bilen totalskades efter 27 måneder, hvor G1 forsikring udbetaler erstatning

 
   

Erstatningssum fra G1 forsikring (ekskl. moms, inkl. forholdsvis registreringsafgift)

121.000

   

Beregninger:

 
   

Bilens indkøbspris ekskl. moms og afgifter

98.919

   

Almindelig registreringsafgift

146.283

   

Bilens faktiske indkøbspris inkl. almindelig afgift, men ekskl. moms

245.202

   

Bilens indkøbspris ekskl. moms og afgifter

98.919

   

Forholdsmæssig registreringsafgift

77.212

   

Bilens faktiske indkøbspris inkl. forholdsmæssig afgift, men ekskl. moms

176.131

   

Dette svarer til en anskaffelsesprocent (176.131/245.202)

71,83%

   

Beregning af anskaffelsesprocenten - faktor Y - er sket ved:

 

Y = pris inkl. almindelig registreringsafgiftspris inkl. forhold. reg. afgift

 
   

Denne faktor Y er det samme, når udgangspunktet er erstatningen, dvs.:

 

Y = erstatning inkl. almindelig registreringsafgift/erstatning inkl. forholdsmæssig registreringsafgift.

 
 

I forhold til erstatningssummen betyder det således, at bruttoerstatningen ekskl. moms (Z) kan beregnes som (121.000/Z) = 0,7183

168.451

   

Beregning af den i bilen hvilende forskelsmoms/§ 30 moms:

 

Forskelsmoms = oprindelig moms ved køb x salgspris/købspris

 
   

Idet der ikke er nogen salgspris, men en bruttoerstatning ekskl. moms, bliver formlen:

 
   

Forskelsmoms = oprindelig moms ved køb x bruttoerstatning ekskl. moms/købspris

 
   

Forskelsmoms= 24.435 x 168.451/269.637

15.265

   

Samlet bruttoerstatning inkl. forskelsmoms, svarende til handelsprisen

183.716

 

..."

 

H1 har udarbejdet yderligere hjælpebilag, som ifølge H1 viser, at H1 både i relation til den bil, som sagen drejer sig om, og generelt set er blevet belastet afgiftsmæssigt hårdere ved indregistreringen med forholdsmæssig registreringsafgift, end danske leasinggivere blev ved indregistrering af en tilsvarende bil med betaling af fuld registreringsafgift.

 

H1 har endvidere fremlagt en beregning af registreringsafgiften i en brugt bil svarende til den omtvistede bil, der var mellem 2 og 3 år i 2005. I denne beregning er det på grundlag af den foranstående beregning af bilens værdi, inklusiv fuld registreringsafgift, til 183.716 kr., beregnet, hvad der ville være "tilbage" af registreringsafgift i en normalt indregistreret bil, hvoraf der er betalt fuld registreringsafgift. H1 har ved beregningen taget udgangspunkt i den registreringsafgift, der skulle betales ved indregistrering af en brugt bil i 2005, det vil sige således, at der ved beregningen af den "tabte" registreringsafgift anvendes det skalaknæk, som benyttes ved første indregistrering af en brugt bil i Danmark. Beregningen ser således ud:

 

"...

 

Citroën C5

Beregning af henholdsvis sagsøgers og et dansk leasingselskabs tab ved indregistrering af den konkrete bil - under hensyntagen til flåderabat

 

Følgende er oplyst for bilen, som er købt i 2003:

 

Pris før afgift

106.394

Registreringsafgift

146.283

Samlede pris - efter flåderabat

252.677

   

Beregning af leasingafgift for periode på 27 måneder

 
   

Forholdsmæssig afgift for 27 måneder (0,3 * 146.283 kr.)

43.885

Tillæg på 5000 kr.

5.000

Resterende afgift

97.398

Omkostningsudligningstillægget

13.149

Afgift i alt for en 27 måneders leasingperiode

62.034

   

Bilen totalskades efter de 27 måneder. På dette tidspunkt udbetales en bruttoerstatning inklusive moms svarende til handelsprisen

 
   

Bruttoerstatning

183.716

   

Beregning af, hvor meget registreringsafgiften udgør af bruttoerstatningen i en bil, der er mellem 2 og 3 år i 2005

 
   

Bilens værdi inklusive moms og afgift

183.716

   

Bilens værdi uden afgift

60.449

§ 30 moms

15.262

Bilens værdi inklusive moms

75.711

(afgiftspligtige værdi)

 
   

Dansk registreringsafgift

 

105% af 37.700

39.585

180% af resten

68.420

Registreringsafgift i alt i den brugte bil

108.005

   

Tab i registreringsafgift (for dansk leasinggiver) over en periode på 27 måneder:

 
   

Registreringsafgift ved køb af den nye bil

146.283

Registreringsafgift indeholdt i erstatningen

108.005

Tab i registreringsafgift ved fuld indregistrering

38.278

   

Beregning af forskel mellem den registreringsafgift, danske leasinggivere "betaler", og den registreringsafgift, udenlandske leasingselskaber betaler

 
   

Registreringsafgift ved leasing

48.885

Yderligere afgift i forhold til fuld indregistrering

10.607

   

Såfremt der tages højde for omkostningsudligningstillæg

 

Registreringsafgift ved leasing

62.034

Yderligere afgift i forhold til fuld indregistrering

23.755

 

..."

 

Efter H1s opfattelse illustrerer beregningen, at en sædvanlig dansk leasinggiver med en totalskadet bil af samme type som H1s "taber" mindre registreringsafgift end en udenlandsk leasinggiver som H1.

 

Samme beregning er foretaget af H1 i støttebilag II, der vedrører registreringsafgift i Citroën C5 ved en forudsat værdi på 173.000 kr. Af bilaget fremgår følgende:

 

"...

 

Citroen C5

Antager at bilen har en værdi./bruttoerstatningen udgør

173.000

Forskel til vores beregning

10.000

Forskel i procent

5,46%

Oprindelig udbetalt

121.000

Hvis udbetalt cirka 5 % for meget, da skulle udbetalingen være

114.388

eks. moms og inklusive forholdsmæssig registreringsafgift

 

"Erstatning" inklusive fuld registreringsafgift

159.248

eks. moms - beregner beløbet som tidligere på baggrund af anskaffelsesprocent

 
   

Beregning af forskelsmoms

14.431

   

Beregning af hvilende registreringsafgift i bilen med en værdi på 173.000

 
   

Bilens værdi inklusive moms og afgift

173.000

Bilens værdi uden afgift

57.500

§30 moms

14.431

Bilens værdi inklusive moms

71.931

   

Dansk registreringsafgift

 

105% af 37.700

39.585

180% af resten

61.616

   

Kontrol

173.132

   

Registreringsafgift i alt i den brugte bil

101.201

   

Tab i registreringsafgift (for dansk leasinggiver) over en periode på 27 mdr.

 
   

Registreringsafgift ved køb af den nye bil

146.283

Registreringsafgift indeholdt i erstatningen

101.201

Tab i registreringsafgift ved fuld indregistrering

45.082

   

Beregning af forskel mellem den registreringsafgift, danske leasinggivere "betaler", og den registreringsafgift, udenlandske leasingselskaber betaler

 
   

Registreringsafgift ved leasing

48.885

Yderligere afgift i forhold til fuld indregistrering

3.803

   

Såfremt der tages højde for omkostningsudligningstillæg

 

Registreringsafgift ved leasing

62.034

Yderligere afgift i forhold til fuld indregistrering

16.952

 

..."

 

Herudover har H1 fremlagt et hjælpebilag, hvori der tages udgangspunkt i beregningerne i de 2 foranstående bilag. Bilaget har følgende indhold:

 

"...

 

Tab i registreringsafgift på den af sagen omfattede C5

...

 

1 Omregnet erstatningssum kr. 183.716

 

H1s indkøbspris inkl. registreringsafgift, moms og leveringsomkostninger

Registreringsafgift i købspris

Forsikringssum fra G1 forsikring inkl. registreringsafgift og moms, ... (omregning af erstatning i bil med forholdsmæssig reg.afgift til bil med fuld betalt reg.afgift)

Registreringsafgift i
erstatningssummen/
brugtpris ...

Tab i registreringsafgift i bilag for dansk leasinggiver

§ 3b, stk. 2 afgift inkl. 5.000 ...
men ekskl. omkostningsudligningstillæg

269.637

146.283

183.716

108.005

26 % 1)

33 % 2) og 3)

 

Note 1) 38.278 kr.

Note 2) 48.885 kr.

Note 3) 10.607 kr. (forskel)

 

2 Omregnet erstatningssum kr. 173.000

H1s indkøbspris inkl. registreringsafgift, moms og leveringsomkostninger

Registreringsafgift i købspris

Forsikringssum fra G1 forsikring inkl. registreringsafgift og moms, ... (omregning af erstatning i bil med forholdsmæssig reg.afgift til bil med fuld betalt reg.afgift)

Registreringsafgift i
erstatningssummen/
brugtpris ...

Tab i registreringsafgift i bilag for dansk leasinggiver

§ 3b, stk. 2 afgift inkl. 5.000 ...
men ekskl. omkostningsudligningstillæg

266.637

146.283

173.000

101.201

31 % 4)

33 % 5)

 

Note 4) 45.082 kr.

Note 5) 3.803 kr. (forskel)

 

..."

 

Skatteministeriets beregninger og forudsætninger:

 

Af Skatteministeriets notat af 9. november 2005 til brug for sagen fremgår blandt andet:

 

"...

 

Værditabsprofilen

 

I tabellen nedenfor er anført den værditabsprofil, som registreringsafgiftslovens § 3 b bygger på:

 

Værditabsprofil

   

Alder

 

Leasingskala

0

 

100,0

1

 

85,0

2

 

73,0

3

 

61,0

4

 

49,0

 

Der er enighed om, at tabellen illustrerer, at registreringsafgiftslovens § 3 b bygger på en forudsætning om et værditab til 0 inden for en periode på 8 år.

 

Skatteministeriet har ikke talmæssige indsigelser til H1s beregninger, men har anført, at forudsætningerne for beregningerne er forkerte.

 

Ifølge Skatteministeriet kan det blandt andet ikke lægges til grund, at en dansk leasinggiver ville have fået udbetalt 183.716 kr. i erstatning fra forsikringen for en tilsvarende bil. Det er tillige en fejl, at H1 i beregningen forudsætter, at den udbetalte forsikringssum på de 121.000 kr. indeholder en vis resterende registreringsafgift. Systemet i den forholdsmæssige registreringsafgift og herunder adgangen til tilbagebetaling, hvis leasingperioden, som tilfældet er her, forkortes, indebærer således, at der ikke kan være en resterende afgift, idet den indbetalte afgift er "forbrugt" i den periode, bilen har kørt i Danmark.

 

Med hensyn til beregningerne af, hvilken registreringsafgift der er indeholdt i en tilsvarende dansk indregistreret bil, har Skatteministeriet anført, at det grundlæggende er forkert at sammenligne med den registreringsafgift, som ville blive opkrævet efter registreringsafgiftslovens § 10 ved første indregistrering af en brugt bil. I stedet skal der sammenlignes med den registreringsafgift, som er "tilbage" i en tilsvarende bil, som indregistreres som ny, og hvoraf der er betalt fuld dansk registreringsafgift. Registreringsafgiften skal således afskrives proportionalt med køretøjets samlede afskrivning, som forudsat ved differenceberegningen i 2008-lovens § 3 b, stk. 7, og i overgangsreglen i ændringsloven fra 2008.

 

Skatteministeriet har udarbejdet hjælpebilag A og A2, som ifølge ministeriet viser, hvad resultatet af en ansøgning om tilbagebetaling i henhold til overgangsordningen vil være, hvis der ved beregningen tages udgangspunkt i værdien af en tilsvarende bil (model, alder, antal kørte km, tidspunkt, hvor køretøjet udgår som leasingbil (totalskaden) mv.), men hvoraf der er betalt fuld registreringsafgift.

 

I den første beregning er den tilsvarende bils værdi fastlagt som det beløb på 173.000 kr., som G1 forsikrings taksator har anslået erstatningen til, hvis der havde været betalt fuld afgift af bilen.

 

Beregningen i hjælpebilag A ser ud som følger:

 

"...

 

Oversigt for det konkrete køretøj, Citroen C5 1,8i - 16V B-Line Plaisir St.car

 

Forudsætninger:

 

Aftalt leasingperiode, jf. Leasingaftale ...

36 mdr. fra 1/7-2003

   

Totalskadet 30/9 -2005 - faktisk leasingperiode

27 mdr. fra 1/7-2003

   

Km.-tal ved totalskade, ca.

117.000,00

   

Afgiftspligtig værdi iht. toldattest,..

106.394,00

(inkl. moms, ekskl. reg.afgift)

 
   

Nyværdi, inkl. moms, inkl. reg.afgift... 

 269.637,00

   

Reg.afgift, jf. § 4, stk, 1 ...

146.883,00

   

Heraf 105 % af kr. 59.500

62.475,00

   

Heraf 180 % af resten (106.394 - 59.500)

84.409,20

   

Fradrag for sikkerhedsfremmende udstyr ...

600,00

   

"Beregnet reg.afgift"...

146.283,00

   

--------------------------------------------------

 
   

1. DK Hovedregel: DK leasingkøretøj

 
   

Forudsætninger:

 
   

Leasingperiode, jf. Leasingaftale...

36 mdr., pr. 1/7-2003

   

"Beregnet reg.afgift"

146.283,00

   

Nyværdi, inkl. moms, inkl. reg.afgift...

269.637,00

   

Berigtiget reg.afgift, jf. § 4, stk. 1

146.283,00

   

Totalskade efter 27 mdr. - ca. 117.000 km.

 
   

Skønnet "kontanterstatning" udgør kontant købspris for et tilsvarende køretøj...

 

Forsikringsselskabets værdiansættelse (købspris)

173.000,00

   

Køretøjets værdifald

96.637,00

   

Køretøjets samlede afskrivning

0,36

   

Registreringsafgiften afskrives proportionalt med køretøjets samlede afskrivning...

 
   

Reg.afgift indeholdt i køretøjet under forudsætning heraf

93.855,66

   

"Tabt" reg.afgift

52.427,34

   

Afskrivning i registreringsafgift

0,36

   

2. Undtagelsen, § 3B (FØR 2008)

 
   

Forudsætninger:

 
   

Leasingperiode, jf. Leasingaftale...

36 mdr.

   

Faktisk leasingperiode

27 mdr.

   

"Beregnet reg.afgift"

146.283,00

   

Nyværdi, inkl. moms, inkl. reg.afgift...

269.637,00

   

Forholdsmæssig reg.afgift for 36 mdr.:

 
   

2% af beregnet reg.afgift pr. påbegyndt mdr. i mdr. 1-3

8.776,98

   

1% af beregnet reg.afgift pr. påbegyndt mdr. i mdr. 4-36

48.273,39

   

Tillæg på kr. 5.000

5.000,00

   

I alt

62.050,37

   

Omkostningsudligningstillæg:

 
   

Beregnet reg.afgift, rest efter betaling

84.232,63

   

0,5% af rest efter betaling pr. påbegyndt mdr. i mdr. 1-27

15.161,87

   

Faktisk berigtiget reg.afgift for 36 mdr...

77.212,24

   

Forholdsmæssig reg.afgift for 27 mdr. (§ 3b, stk. 5:)

 
   

2% af beregnet reg.afgift pr. påbegyndt mdr. i mdr. 1-3

8.776,98

   

1% af beregnet reg.afgift pr. påbegyndt mdr. i mdr. 4-27

35.107,92

   

Tillæg på kr. 5.000

5.000,00

   

I alt

48.884,90

   

Omkostningsudligningstillæg:

 
   

Beregnet reg.afgift, rest efter betaling

97.398,10

   

0,5% af rest efter betaling pr. påbegyndt mdr. i mdr. 1-27

13.148,74

   

Reg.afgift svarende til leasingperiode på 27 mdr.

62.033,64

   

Afskrivning på 27 mdr. i registreringafgift

0,33

(Forh.mæss. reg. afgift for 27 mdr. / Beregnet reg.afgift)

 
   

Difference til tilbagebetaling efter 3b, stk. 5

15.178,60

   

3. Overgangsreglen iht. Lov nr. 1342 af 2008 § 2, stk. 2

 
   

Forudsætninger:

 
   

Faktisk leasingperiode

27 mdr.

   

"Beregnet reg.afgift"

146.283,00

   

Nyværdi, inkl. moms, inkl. reg.afgift...

269.637,00

   

Berigtiget reg.afgift

48.884,90

   

Konkret beregning af reg.afgift

 
   

Forsikringsselskabets værdiansættelse

173.000,00

   

Køretøjets samlede værdifald

96.637,00

   

Afskrivning

0,36

   

Reg.afgift indeholdt i køretøjet

93.855,66

   

"Tabt" reg.afgift

52.427,34

   

Afskrivning i registreringsafgift

0,36

   

Difference efter overgangsordningen

-3.542,44

 

Der foretages ikke opkrævning af for lidt erlagt reg.afgift efter overgangsordningen ...

 

..."

 

Ifølge Skatteministeriet viser beregningen, at der, hvis ansøgning var indgivet, ikke ville være sket tilbagebetaling af registreringsafgift. Ifølge hjælpebilaget er der således en difference på 3.542 kr. mellem på den ene side den faktisk betalte registreringsafgift inkl., tillægget på 5.000 kr. for de 27 måneder på 48.885 kr. og på den anden side den "tabte" registreringsafgift på 52.427 kr. Ifølge beregningen har H1 således ved betaling af den forholdsmæssige registreringsafgift betalt 3.542 kr. mindre end det, der ville udgøre tabet eller faldet i den beholdne registreringsafgift i bilen på 52.427 kr. for en dansk leasingvirksomhed.

 

I Skatteministeriets anden beregning er den tilsvarende bils værdi fastlagt som det beløb på 183.716 kr., som ifølge H1 er den rette værdiansættelse af en tilsvarende bil inklusiv fuld afgift. Beregningen i hjælpebilag A2 ser ud som følger:

 

"...

 

Oversigt for det konkrete køretøj, Citroen C5 1,8i - 16V B-Line Plaisir St.car

 

Forudsætninger:

 

Aftalt leasingperiode, jf. Leasingaftale...

36 mdr. fra 1/7-2003

   

Totalskadet 30/9 - 2005 - faktisk leasingperiode

27 mdr. fra 1/7-2003

   

Km.-tal ved totalskade, ca.

117.000,00

   

Afgiftspligtig værdi iht. toldattest..

106.394,00

(inkl. moms, ekskl. reg.afgift)

 
   

Nyværdi, inkl. moms, inkl. reg.afgift...

269.637,00

   

Reg.afgift, jf. § 4, stk. 1...

146.883,00

   

Heraf 105% af kr. 59.500

62.475,00

   

Heraf 180% af resten (106.394 -59.500)

84.409,20

   

Fradrag for sikkerhedsfremmende udstyr...

600,00

   

"Beregnet reg.afgift"...

146.283,00

   

--------------------------------------------------

 
 

1. DK Hovedregel: DK leasingkøretøj

 
   

Forudsætninger:

 
   

Leasingperiode, jf. Leasingaftale...

36 mdr., pr. 1/7-2003

   

"Beregnet reg.afgift"

146.283,00

   

Nyværdi, inkl. moms, inkl. reg.afgift...

269.637,00

   

Berigtiget reg.afgift, jf. § 4, stk. 1

146.283,00

   

Totalskade efter 27 mdr. - ca. 117.000 km.

 
   

Samlet bruttoerstatning, inkl. forskelsmoms, svarende til handelsprisen...

 

Forsikringsselskabets værdiansættelse (købspris)

183.716,00

   

Køretøjets værdifald

85.921,00

   

Køretøjets samlede afskrivning

0,32

   

Registreringsafgiften afskrives proportionalt med køretøjets samlede afskrivning

 
   

Reg.afgift indeholdt i køretøjet under forudsætning heraf

99.669,29

   

"Tabt" reg.afgift

46.613,71

   

Afskrivning i registreringsafgift

0,32

   

2. Undtagelsen, § 3B (FØR 2008)

 
   

Forudsætninger:

 
   

Leasingperiode, jf Leasingaftale...

36 mdr.

   

Faktisk leasingperiode

27 mdr

   

"Beregnet reg.afgift"

146.283,00

   

Nyværdi, inkl. Moms, inkl. Reg.afgift...

269.637,00

   

Forholdsmæssig reg.afgift for 36 mdr.:

 
   

2% af beregnet reg.afgift pr. påbegyndt mdr. i mdr. 1-3

8.776,98

   

1% af beregnet reg.afgift pr. påbegyndt mdr, i mdr. 4-36

48.273,39

   

Tillæg på kr. 5.000

5.000,00

   

I alt

62.050,37

   

Omkostningsudligningstillæg:

 
   

Beregnet reg.afgift, rest efter betaling

84.232,63

   

0,5% af rest efter betaling pr. påbegyndt mdr. i mdr 1-27

15.161,87

   

Faktisk berigtiget reg.afgift for 36 mdr...

77.212,24

   
   

Forholdsmæssig reg.afgift for 27 mdr. (§ 3b, stk. 5):

 
   

2% af beregnet reg.afgift pr. påbegyndt mdr. i mdr. 1-3

8.776,98

   

1% af beregnet reg.afgift pr. påbegyndt mdr. i mdr. 4-27

35.107,92

   

Tillæg på kr. 5.000

5.000,00

   

Ialt

48.884,90

   

Omkostningsudligningstillæg:

 
   

Beregnet reg.afgift, rest efter betaling

97.398,10

   

0,5% af rest efter betaling pr. påbegyndt mdr. i mdr. 1-27

13.148,74

   

Reg.afgift svarende til leasingperiode på 27 mdr.

62.033,64

   

Afskrivning på 27 mdr. i registreringsafgift

0,33

(Forh.mæss. reg.afgift for 27 mdr. / Beregnet reg.afgift

 
   

Difference til tilbagebetaling efter § 3b, stk. 5

15.178,60

   

3. Overgangsreglen iht. Lov nr. 1342 af 2008 § 2, stk. 2

 
   

Forudsætninger:

 
   

Faktisk leasingperiode

27 mdr.

   

"Beregnet reg.afgift"

146.283,00

   

Nyværdi, inkl. moms, inkl. reg.afgift...

269.637,00

   

Berigtiget reg.afgift

48.884,90

   

Konkret beregning af reg.afgift

 
   

Forsikringsselskabets værdiansættelse

183.716,00

   

Køretejets samlede værdifald

85.921,00

   

Afskrivning

0,32

   

Reg.afgift indeholdt i køretøjet

99.669,29

   

"Tabt" reg.afgift

46.613,71

   

Afskrivning i registreringsafgift

0,32

   

Difference til betaling efter overgangsordningen 

 2.271,19

 

..."

 

Ifølge denne beregning i hjælpebilag A2 ville der være en difference til udbetaling efter overgangsreglen på 2.271,19 kr. til H1 i anledning af for meget betalt registreringsafgift. Ifølge Skatteministeriet viser denne beregning sammenholdt med den ovennævnte beregning i hjælpebilag A, at H1s "tab" af registreringsafgift for den konkrete bil set i forhold til en dansk leasinggiver afhænger af, om værdien af den tilsvarende af en dansk leasinggiver udleaset bil, hvoraf der er betalt fuld registreringsafgift, ligger over eller under ca. 180.000kr.

 

Skatteministeriet har om forskellen mellem opgørelsen af omkostningsudligningstillægget efter 2003-loven på 0,5 % om måneden sammenholdt med en opgørelse efter 2008-loven, hvorefter renten udgjorde Nationalbankens officielle udlånsrente tillagt 2,3 procentpoint, oplyst, at der for så vidt angår den konkrete leasingperiode på 27 måneder er betalt 13,5 % i omkostningstillæg, hvorimod forrentning i henhold til 2008-loven ville have udgjort 10 %.

 

Skatteministeriet har i et hjælpebilag B foretaget følgende beregning af differencen mellem omkostningsudligningstillægget beregnet efter 2003-loven og 2008-loven i relation til den konkrete bil. Af bilaget fremgår:

 

"...

 

Oversigt for det konkrete køretøj, Citroën C5 1,8i - 16V B-Line Plaisir St.car

 

Forudsætninger:

 

Aftalt leasingperiode, jf. Leasingaftale...

36 mdr. fra 1/7-2003

   

Totalskadet 30/9-2005 - faktisk leasingperiode

27 mdr. fra 1/7-2003

   

Km-tal ved totalskade, ca.

117.000,00

   

Afgiftspligtig værdi iht. toldattest.

106.394,00

(inkl. moms, eksl. reg.afgift)

 
   

Nyværdi, inkl. moms, inkl. reg.afgift...

269.637,00

   

Reg.afgift, jf. § 4, stk. 1

146.883,00

   

Heraf 105% af kr. 59.500

62.475,00

   

Heraf 180% af resten (106.394- 59.500)

84.409,20

   

Fradrag for sikkerhedsfremmende udstyr...

600,00

   

"Beregnet reg.afgift"...

146.283,00

   
--------------------------------------------------  
   

1. Faktisk erlagt omkostningsudligningstillæg

 
   

Forholdsmæssig reg.afgift for 27 mdr. (§ 3b, stk. 2):

 
   

2% af beregnet reg.afgift pr. påbegyndt mdr. i mdr. 1-3

8.776,98

   

1% af beregnet reg. afgift pr. påbegyndt mdr. i mdr. 4-27

35.107,92

   

Tillæg på kr. 5.000

5.000,00

   

I alt

48.884,90

   

Omkostingsudligningstillæg:

 
   

Beregnet reg.afgift, rest efter betaling

97.398,10

   

0,5% af rest efter betaling pr. påbegyndt mdr. i mdr. 1-27

13.148,74

   
   

2. Ændringsloven § 3b, stk. 3(2008)

 
   

Forudsætninger:

 
   

Nationalbankens udlånsrente

2,15

   

Nationalbankens udlånsrente 2,3 procentpoint, jf. § 3b, stk. 3

4,45

   

Pr. mdr. (4,45/12)

0,370833333

   

Forholdsmæssig reg.afgift for 27 mdr. (§ 3b, stk. 2):

 
   

2% af beregnet reg.afgift pr. påbegyndt mdr. i mdr. 1-3

8.776,98

   

1% af beregnet reg.afgift pr. påbegyndt mdr. i mdr. 4-27

35.107,92

   

Tillæg på kr. 5.000 afskaffet

0,00

   

I alt

43.884,90

   

Omkostningsudligningstillæg:

 
   

Beregnet reg.afgift, rest efter betaling

102.398,10

   

0,37% af rest efter betaling pr. påbegyndt mdr. i mdr. 1-27

10.229,57

   

3. Ændringslov § 3b, stk. 3 (2010)

 
   

Forudsætninger:

 
   

DK statistik gn.snitlige udlånsrente for ikke-finansielle virksomheder...

5,2

   

Pr. mdr. (5,2/12)

0,433333333

   

Forholdsmæssig reg.afgift for 27 mdr. (§ 3b, stk. 3:)

 
   

2% af beregnet reg.afgift pr. påbegyndt mdr. i mdr. 1-3

8.776,98

   

1% af beregnet reg.afgift pr. påbegyndt mdr. i mdr. 4-27

35.107,92

   

Tillæg på kr. 5.000 afskaffet

0,00

   

I alt

43.884,90

   

Omkostningsudligningstillæg:

 
   

Beregnet reg.afgift, rest efter betaling

102.398,10

   

0,43% af rest efter betaling pr. påbegyndt mdr. i mdr. 1-27

11.888,42

 

..."

 

Forklaringer

 

Der er afgivet forklaring af SL, UP, SN og TN.

 

SL har forklaret blandt andet, at han har været ansat hos H1 i 11 år, tidligere som salgschef og nu som leder af afdelingen for governance support and controlling. H1-koncernen er ejet af et dansk holdingselskab. H1 er i dag momsmæssigt ligestillet med danske selskaber for så vidt angår erhvervsleasing, idet kunderne nu betaler dansk moms. Der gælder stadig en overgangsordning for privatleasing, som betyder, at kunderne betaler udenlandsk moms. H1 havde i 2008 en markedsandel inden for erhvervsleasing i Danmark på omkring 5 %. Markedsandelen er steget jævnt fra 1998, hvor H1-koncernen begyndte erhvervsleasing-virksomheden, frem til 2003 og har herefter stabilt ligget omkring de 5 %. H1 har og havde i perioden 2003-2008 stort set kun kunder i Danmark. Den største danske konkurrent er G2 Leasing.

 

H1 havde i 2009 ca. 900 biler, som der kunne have været søgt om tilbagebetaling for i henhold til overgangsordningen. H1 har indbetalt ca. 70-80 mio. kr. i forholdsmæssig registreringsafgift vedrørende disse 900 biler. Heri er ikke indregnet de betalte omkostningsudligningstillæg. Der blev ikke søgt om tilbagebetaling af afgift for den i sagen omhandlede bil, fordi den var omfattet af retssagen. H1 søgte om tilbagebetaling for 210 biler. Det var ressourcekrævende at søge afgiften retur. H1 valgte derfor efter en indledende drøftelse med SKAT om kravene til ansøgningen kun at søge tilbage for ca. 25 % af bilerne. Disse biler var standard-mellemklassebiler, hvor der ikke skulle tages højde for ekstra udstyr m.v. SKAT havde ikke bemærkninger til de af H1 anslåede vurderede handelspriser. H1 var ikke enig i, at værditabet skulle opgøres lineært, men H1 valgte at acceptere dette. H1 har endnu ikke så mange konkrete erfaringer med muligheden efter 2008-loven for at få revurderet afgiftsberegningen, men der er indsendt anmodninger til SKAT.

 

Leasingbilerne kører gennemsnitlig 35.- 40.000 km årligt. Leasingperioden er typisk 40 måneder. Frem til 2009 blev 80 % af de biler, som kom retur og herefter skulle sælges, solgt i Danmark. De resterende 20 % blev solgt i udlandet. I dag er fordelingen snarere 50 % /50 %. For at få bilen indregistreret med forholdsmæssig afgift skal H1 indsende et af kunden underskrevet leasingtilbud, et udfyldt certifikat og en faktura på bilen samt en udfyldt ansøgningsblanket. Desuden skal der vedlægges en kvittering for betaling af den forholdsmæssige registreringsafgift. Forhandleren udfylder salgsprisen i ansøgninger om at betale forholdsmæssig registreringsafgift. Oprindelig blev materialet telefaxet til SKAT, nu sendes det pr. e-mail, H1 får en toldattest retur, som danner grundlag for forhandlerens registrering af bilen. Ansøgningsproceduren har været sådan siden 2003. I 2003 - 2008 skulle alle ansøgninger indgives til SKAT i Haderslev, Sagsbehandlingstiden var i 2003 - 2008 på mellem 1 - 14 dage og i enkelte tilfælde 3 uger. Usikkerheden om sagsbehandlingstiden betød, at H1 i enkelte tilfælde var nødt til at indregistrere med fuld afgift for at kunne overholde den leveringstid, der var aftalt med kunden. Konkurrenterne i Danmark indregistrerede i 2003 - 2008 med fuld afgift, hvor forhandleren, som det generelt gælder, står for indregistreringen baseret på den anmeldte standardpris. Denne procedure er langt hurtigere. Hvis forhandleren har papirerne hjemme, kan ekspeditionen ske i løbet af en dag. Forhandlerne har en kredit hos SKAT, som dækker registreringsafgiften. H1 benyttede sig også af den procedure før lovændringen i 2003, da H1 betalte fuld registreringsafgift. Proceduren vedrørende registrering med forholdsmæssig afgift har ikke ændret sig efter lovændringen i 2008, bortset fra at ansøgningerne nu sendes til SKAT i Odense. De danske leasingselskaber indregistrerer, når de anvender ordningen med forholdsmæssig afgift, under en storkunde-ordning og har dermed på samme måde som forhandlerne en kredit hos SKAT.

 

I 2003 var den typiske leasingbil til erhvervskunder i Danmark hvad han vil kalde en mellemklassebil, som for eksempel Ford Mondeo, i prisklassen 250-400.000 kr. 80 % af H1s bilpark er sådanne mellemklassebiler. Det er generelt den type biler, som leases af erhvervskunder. Den fremlagte udskrift fra bilpriser.dk med eksempler på værditab illustrerer, at værditabet varierer meget fra bil til bil, hvilket også er hans egen erfaring. Flere faktorer, herunder den konkrete brug af bilen, udstyr og bilmodel m.v., spiller ind. Når man beregner "den tabte registreringsafgift", skal der tages udgangspunkt i gadeprisen, det vil sige prisen hos forhandleren, hvilket SKAT også selv gør, når SKAT vurderer brugte biler med henblik på registrering.

 

Både erstatningen på 121.000 kr., som H1 fik udbetalt af forsikringsselskabet, og det anslåede beløb i taksatorens e-mail på 173.000 kr. indeholder forhandleravance. Hvis H1 selv havde solgt bilen, fordi leasingperioden var udløbet, ville man ikke have fået forhandleravancen ved salg af bilen som brugt. Den pågældende Citroën C 5 havde ekstra meget udstyr. Han drøftede fastsættelsen af køretøjets værdi med G1 forsikring. Der tages udgangspunkt i, hvad det vil koste at genskaffe en tilsvarende bil med de omkostninger, H1 har, når køretøjet er indregistreret med forholdsmæssig afgift. Han husker ikke den præcise drøftelse vedrørende den konkrete bil, herunder om han og taksator regnede baglæns fra et bruttotal, for en bil, hvoraf der er betalt fuld registreringsafgift, jf. den fremlagte beregning, hvor bruttoværdien udgør 183.000 kr. ved indregning af fuld registreringsafgift. I beløbet på 121.000 kr. må være indeholdt delvis registreringsafgift. Med hensyn til den værdi på 173.000 kr., som taksatoren fra G1 forsikring har anslået, ville taksator, hvis han i forbindelse med erstatningsudbetalingen havde regnet "baglæns" fra denne bruttoværdi, være nået til en ca. 10.000 kr. lavere erstatning til H1. Han kan ikke forklare den præcise forskel på en Citroën C5, 1,8-16V, B-line, Plaisir Stationcar og den Citroen C5 Advance-model, som taksator tager udgangspunkt i, i svaret til Skatteministeriets advokat. I DAF-kataloget beregnes der på grundlag af antal kørte km, medens der ikke tages højde for ekstraudstyr. En forhandler, som skulle prissætte en brugt bil, ville derfor ikke tage udgangspunkt alene i DAF-kataloget. I dag er dette katalog afløst at internettet, hvor der på blandt andet bilbasen.dk kan angives ekstra udstyr o. lign. SKAT bruger ham bekendt også internettet i dag. Det var først, da H1 skulle besvare Skatteministeriets opfordringer om at oplyse bilens værdi under retssagen, at man blev opmærksom på, at bilen var totalskadet, idet bilen ikke var særligt markeret i selskabets system.

 

Afskrivningsprofilen på 8 år, som er forudsætningen i 2003-lovens § 3 b, er urealistisk. Biler har en længere levetid. Det er ikke sværere at sælge en leasingbil end andre biler. Det vigtige er, at prisen er rigtig. Det kan være en fordel, at bilerne er fuldt serviceret i hele perioden. Selv om leasingbiler typisk har kørt mere end den gennemsnitlige brugte bil, er dette ikke en væsentlig negativ faktor.

 

I perioden 2003-2008 lånte H1 til en rente på mellem 3 % og 5 %. Renten steg mod slutningen af perioden. Der var sådanne likviditetsmæssige fordele ved den forholdsmæssige registreringsafgift, at denne model blev anvendt frem for at betale fuld registreringsafgift, selv om omkostningsudligningstillægget på 6 % p.a. var højere end bankrenten. Ved salg af en brugt leasingbil til en kunde i Danmark, skal bilen afmeldes og indregistreres på ny. Registreringsafgiften på en sådan brugt bil beregnes på grundlag af prisen ved salg fra forhandleren til slutbrugeren.

 

UP har forklaret blandt andet, at han var ansat som økonomichef i H1 i perioden fra 1. marts 2003 til 30. juni 2007. Han er i dag ansat i holdingselskabet. Principperne i 2003-lovgivningen, herunder tankegangen bag omkostningsudligningstillægget og den korte afskrivningsprofil på 8 år for den forholdsmæssige registreringsafgift, betød, at de udenlandske leasingselskaber ikke reelt blev ligestillet med de danske leasingselskaber. At H1 alligevel valgte ikke at betale fuld registreringsafgift, skyldtes de likviditetsmæssige fordele ved den forholdsmæssige registreringsafgift. Han har blandt andet været med til at udarbejde de eksempler, som H1 har fremlagt på, hvad danske, henholdsvis udenlandske leasingselskaber "taber" i registreringsafgift over tid på en Passat Variant. Beregningerne viser, at en bil, der er indregistreret fuldt ud, taber "langsommere", end man som udenlandsk leasinggiver indbetaler den forholdsmæssige registreringsafgift. Dette viser, at der er en længere afskrivningsprofil på afgiften på den fuldt indregistrerede bil end de 8 år, som er forudsat i 2003-loven.

 

SN har forklaret blandt andet, at han har været ansat i G2 Leasing i 21 år. I maj 2007 var han indkøbs- og logistikdirektør, og i dag er han salgsdirektør. Han er formand for G3, som er en arbejdsgruppe under de danske leasingselskabers interesseorganisation, G4. Han har sendt brevet af 21. maj 2007 i sin egenskab af medlem af denne interessegruppe som svar på Skatteministeriets advokats anmodning om at kommentere nogle af H1 fremlagte eksempler på registreringsafgiftsberegninger for udenlandske leasingselskaber (forholdsmæssig afgift) og danske leasingselskaber (fuld afgift). Når han i mailen til advokaten angav, at han håbede, at brevet med bilag kunne understøtte retssagen mod H1, skyldtes det, at de danske leasingselskaber følte sig forfordelt i forhold til de udenlandske leasingselskaber som H1, der havde mulighed for at betale forholdsmæssig registreringsafgift. Det var Skatteministeriets advokat, der henvendte sig til G3 i 2006 eller begyndelsen af 2007. Advokaten spurgte, om G3 kunne bidrage med oplysninger eller beregninger om forholdene på det danske leasingmarked. Han drøftede med de øvrige deltagere i G3, hvad de kunne udarbejde uden udveksling af konkurrencefølsomme data. På grundlag af drøftelsen udarbejdede han den fremlagte liste over fem firmabiler på det danske leasingmarked. De pågældende beregninger viser, at danske leasingselskabers "tab" af afgift varierer afhængig af hvad bilen bliver solgt til, når den ophører som leasingbil (afskrivningsprocenten), medens afgiften altid er den samme for den udenlandske leasinggiver, uanset hvad bilen sælges til ved ophør som leasingbil. Som anført i hans brev ligger "break-even" på en afskrivningsprocent på mellem 35-40 % i relation til, om den danske eller udenlandske leasinggiver er bedst stillet i relation til tab af registreringsafgift. Hans kommentarer er baseret på bemærkninger fra G2 Leasing og 3 andre leasingselskaber, som alle var medlem af G3, og som på daværende tidspunkt havde en markedsandel på tilsammen ca. 75 % inden for operationel leasing til erhvervskunder. Alle fire selskaber har givet de gennemsnitsoplysninger om indkøbspriser for biler (inkl. rabatter) og engrossalgspriser, der ligger til grund for listen med beregninger af gennemsnitlige værditab over tid på leasingbiler solgt som brugte i 2006 af leasingselskaberne. Bilmodellerne (Citroen C5, Ford Mondeo, Peugeot 307, Peugeot 406 og Ford Focus) på listen er de 5 mest anvendte biltyper ved operationel leasing til erhvervskunder. Tallene viser, at afskrivningerne ligger mellem 43-56 %. Der var et ret godt marked for salg af brugte leasingbiler i 2006. Der er ikke taget udgangspunkt i forhandlerprisen inklusive forhandleravancen, fordi leasingselskaber typisk ikke sælger brugte leasingbiler direkte til slutbrugerne. I så fald ville der også være nogle omkostninger til salgsorganisation, reparation og klargøring af bilen m.m. Man behøver ikke at kende forhandlerens salgspris for at kunne beregne, hvilken registreringsafgift der er "tilbage" i bilen. Hvis H1s beregninger vedrørende værditab (nedskrivningsprocent) er baseret på forhandlerpriser, er de ikke direkte sammenlignelige med G3s liste.

 

Allerede da forslaget til 2003-ændringsloven kom i høring, mente de danske leasingselskaber, at de udenlandske leasingselskaber ville få en fordel set i forhold til de danske leasingselskaber. Man fulgte op på det med en lobbyindsats over for Skatteministeriet for at få samme muligheder for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, og det lykkedes med 2008-loven. Den forholdsmæssige registreringsafgift har blandt andet den fordel, at leasingselskabet har en mindre økonomisk risiko, hvis bilmarkedet ændrer sig i nedadgående retning. En tidligere mulighed herfor ville have begrænset de meget store tab, de danske leasingselskaber led, da markedet vendte i 2009-2010. Efter lovændringen i 2008 er de danske leasingselskaber i meget vidt omfang gået over til at betale forholdsmæssig registreringsafgift. Registreringsproceduren er noget tungere, idet leasingselskabet i modsætning til, hvad der er tilfældet ved en fuld registreringsafgift, står for registreringsproceduren. Leasingselskabet skal i den forbindelse indlevere en dokumentpakke vedrørende hver enkelt bil. Et leasingselskab får storkunde-status hos SKAT, hvis man indregistrerer omkring 200 biler om året. Fordelen er, at man ikke skal afregne for hver bil, men har en generel godkendelse og kredit.

 

G2 Leasing, som er en division af F1 Bank, har en markedsandel inden for erhvervsleasingmarkedet på ca. 20 %. G2 Leasing finansierer sine bilkøb via F1 Bank. De andre danske bankejede autoleasingselskaber har forskellige finansieringsmodeller, men i princippet har de alle en bank i ryggen som finansieringskilde. De danske bankejede autoleasingselskaber havde i 2006 en markedsandel på omkring 50 % vedrørende større erhvervskunder. Markedsandelen var 80 % vedrørende de mindre kunder.

 

Citroën C5, 1,8-16V, B-line, Plaisir Stationcar er ikke en sædvanlig model på det danske marked. Han kender den ikke. Derimod er Citroën C5 Weekend Stationcar en sædvanlig model. Han mener ikke, at forskellene i værdi og afskrivning mellem de to modeller kan være stor. Citroën har således altid lavet flere forskellige udgaver af samme bilmodel, hvor den faktiske forskel er meget lille. Citroën og herunder C5-modellen har altid haft en stor andel af erhvervsleasingmarkedet.

 

TN har forklaret blandt andet, at han og hans familie ejer bilpriser.dk. Han begyndte at arbejde med vurdering af bilpriser i 1995 og udviklede sammen med sin søn bilpriser.dk, som været i drift siden 1998. Han er handelsskoleuddannet og har, før han begyndte at arbejde specifikt med vurdering af bilpriser, handlet med biler siden 1962. Bilpriser.dk er et automatisk system, som i dag generelt anvendes af forhandlere til at vurdere bilpriser. Afskrivningssatserne i systemet varierer afhængig af mærke og model. Bilbasen.dk er et lignende edb-baseret vurderingsredskab, der er baseret på de annoncerede udsalgspriser fra forhandleren, men forhandlerne bruger i højere grad bilpriser.dk. DAF-kataloget var oprindelig farvet af holdningerne hos de fire personer, som redigerede kataloget. I dag er DAF-kataloget i meget høj grad baseret på bilpriser.dk. SKATs værdifastsættelse af brugte køretøjer m.v. er, ligesom bilbasen.dk, baseret på udsalgsprisen hos forhandler. SKAT anvender egne systemer til disse værdifastsættelser.

 

Afskrivningsmodellen i 2003-loven på 8 år er urealistisk lav. Bilpriser.dk's laveste afskrivningsmodel er 14 år, og den anvendes for en Citroën C5. Citroen C5-stationcarmodellen har en afskrivningsperiode på 15 år. Den gennemsnitlige levetid på biler er i dag 14 år og derover.

 

Han kender godt Citroën C5-modellen, 1,8-16V, B-line, Plaisir Weekend Stationcar. Plaisir-modellen ligger udstyrs- og prismæssigt mellem Elegance-modellen og Prestige-modellen. De er alle businessline-modeller. Der er ikke væsentlig forskel mellem de tre modeller med hensyn til udstyr og pris. Udstyret i de enkelte modeller varierer også afhængig af konkrete kampagnetilbud. Den omtvistede Citroen C5-bil ville hos forhandleren i Danmark blive betegnet Prestige, det vil sige svarende til den bil, som vurderes i en fremlagt udskrift fra bilpriser.dk.

 

Prestige-, Plaisir- og Elegance-modellerne er som udgangspunkt alle dyrere end Advancemodellen, fordi deres udstyrspakke er større. At bilen ifølge leasingkontrakten har træk og metallak forøger værdien. Erhvervsleasede biler kører gennemsnitligt flere kilometer end normale biler. I det første indregistreringsår regnes der ved normale biler med 15.000 km og i de følgende år 20.000 km årligt.

 

Efter en vurdering baseret på en programopdatering i 2006 i bilpriser.dk ville en bil som den Prestige-lignende model, leasingkontrakten vedrører, som havde kørt 40.000 km, være ca. 200.000 kr. værd. Hvis en sådan Citroën C5 Prestige havde kørt 117.000 km, ville den på bilpriser.dk i 2005 få en udsalgspris på 160.000 kr. Heri er ikke taget højde for metallak og træk, men der er taget højde for den ekstra udstyrspakke, som Prestige-modellen har. Bilpriser.dk's system straffer "overkørte" kilometer (det forhold at bilen har kørt flere km end sædvanligt for en tilsvarende brugt bil), i højere grad end SKATs vurderingssystemer. SKAT ville derfor være nået frem til en vurdering på ca. 174.000 kr. for samme Prestige- model ved 117.000 km. G1 forsikrings vurdering, hvorefter G1 forsikring på grundlag af DAF-katalogets pris for en Advance-model ville have udbetalt ca. 173.000 kr. i erstatning, hvis bilen havde været fuldt indregistreret, fremtræder som baseret på SKATS system for bedømmelse af overkørte kilometer. Det må antages, at G1 forsikrings vurderingspris er uden metallak og det ekstraudstyr, en Prestige har i forhold til Advance-modellen. Prisforskellen mellem Prestige- og Advance-modellen ville ved 117.000 km i 2005 være ca. 7-8.000 kr. på grund af det ekstraudstyr, Prestige-modellen indeholder. H1s egen vurdering på 183.000 kr. svarer efter hans opfattelse til bilforhandlerens udsalgspris for en Prestige/Plaisir-model, hvoraf der var betalt fuldt registreringsafgift. Forhandlerne sætter typisk prisen højere, end hvad de faktisk kan få for bilen. Efter hans opfattelse burde forbrugeren imidlertid ikke give mere end de 160.000 kr., som er vurderingsprisen i bilpriser.dk. Den endelige pris ville bero på en forhandling mellem forhandleren og forbrugeren.

 

Procedure

 

H1 har med hensyn til Skatteministeriets afvisningspåstand blandt andet gjort gældende, at den omstændighed, at der under sagens forberedelse er vedtaget en lovændring, der giver H1 adgang til at søge en andel af registreringsafgiften retur, må sidestilles med fremsættelse af et tidsbegrænset og udenretligt forligstilbud, der ikke fuldt ud imødekommer H1s påstand. Fremsættelse af et sådant forligstilbud kan ikke danne grundlag for en afvisningspåstand. Ændringsloven medfører ikke en sådan tilbagebetaling af den erlagte afgift krone for krone, som H1 har påstået. Der består således fortsat en reel tvist mellem parterne, hvorfor H1 uanset lovændringen fortsat har retlig interesse i at få prøvet sagens realitet.

 

Om realiteten har H1 navnlig gjort gældende, at registreringsafgiftsloven § 3 b og den heraf følgende ansøgnings- og indregistreringsprocedure uden at være begrundet i et legitimt hensyn principalt er diskriminerende og subsidiært udgør en gene for udenlandske leasingvirksomheder, da proceduren er uforholdsmæssig ressource- og tidskrævende samt vanskeliggør serviceringen af danske leasingtagere.

 

Registreringsafgiftsloven § 3 b, stk. 2, er endvidere baseret på en åbenlyst forkert forudsætning om, at bilers levetid alene er 8 år, mens realiteten er, at levetiden for den danske bilpark gennemsnitligt er 14-16 år. Det er ligeledes grundlæggende fejlagtigt at forudsætte, at alle leasingbiler afskrives på samme måde, herunder at alle leasingbiler er særlig dyre og lider et usædvanlig hurtigt værditab. Bevisførelsen viser tydeligt, at disse forudsætninger er forkerte. De fejlagtige forudsætninger indebærer hver for sig og tilsammen, at den udenlandske leasinggiver i forhold til danske leasinggivere belastes med en uforholdsmæssig og dermed traktatstridig høj afgift ved indregistrering af leasingbiler i Danmark, jf. herved TEUF artikel 56. På samme måde, som det gælder efter retspraksis i henhold til TEUF artikel 110, kræves det således efter artikel 56, at tjenesteyderen skal kunne opnå en prøvelse af den på gennemsnitlige betragtninger baserede afgift med henblik på at undgå at betale en afgift, der i det konkrete tilfælde er for høj set i forhold til indenlandske konkurrenter.

 

Da bestemmelsen i 2003-lovens § 3 b ikke opfylder dette krav, og den i en række tilfælde vil lede til en uforholdsmæssig høj afgift, er § 3 b i strid med TEUF artikel 56. Bestemmelsen har dermed ikke lovligt kunne danne grundlag for den opkrævede 2 %- og 1 %-afgift og tillægget på 5.000 kroner.

 

Den i § 3 b, stk. 2, indeholdte forudsætning om, at samtlige leasingbiler fra luksusbilen til minibilen lider et værditab svarede til en afgift på 5000 kr. i det øjeblik, den sælges som ny fra forhandleren, er positivt forkert og i strid med diskriminationsforbuddet i TEUF artikel 56 og i hvert fald med proportionalitetsprincippet i bestemmelsen. Afgiften på 5.000 kr. er derfor ulovlig og skal følgelig refunderes. Det er en fejl, når 5.000 kroners-tillægget efter overgangsordningen indregnes i den samlede sammenligning mellem faktisk betalt afgift og den tilsvarende danske leasinggivers situation. De 5.000 kr. burde således i alle tilfælde have været tilbagebetalt.

 

Endelig er omkostningsudligningstillægget diskriminerende og i øvrigt uproportionalt, idet det alene pålægges udenlandske leasinggivere, og idet det rent størrelsesmæssigt ikke er i tråd med markedsrenten, således som det er påberåbt og forudsat i forarbejderne til registreringsafgiftslovens § 3 b. Den relevante sammenligningsrente er den udlånsrente, der gælder for finansielle selskaber, idet flere af de store danske leasingvirksomheder er ejet af banker og derfor må sidestilles med finansielle selskaber. Tillægget er som følge heraf i strid med TEUF artikel 56 og artikel 110, jf. praksis om artikel 110 om diskriminerende interne afgifter.

 

H1 har i overensstemmelse med Kommissionens stillingtagen i traktatbrudssagen gjort gældende, at det af Skatteministeriet påberåbte hensyn til opnåelse af konkurrenceneutralitet og til varetagelsen af den danske beskatningskompetence kunne være opnået på en måde, der er langt mindre indgribende over for udenlandske leasinggivere, for eksempel ved foretagelse af konkrete vurderinger af de enkelte leasingbiler, således som det i en vis grad nu er sket i lov nr. 1342 af 19. december 2008. Proportionalitetsprincippet er således ikke iagttaget i 2003-loven.

 

Registreringsafgiftslovens traktatstridighed understøttes af den ændring af registreringsafgiftsloven, som skete i 2008 for at imødekomme Kommissionen efter Kommissionens indledning af traktatbrudssag i 2007. Kommissionens indsigelser blev imødekommet i ændringsloven. Den forholdsmæssige registreringsafgift blev således fastlagt ud fra en afskrivningsprofil (levealder for den leasede bil) på ca. 13 år i stedet for tidligere ca. 8 år og blev dermed afskrevet over en længere periode. 5.000 kroners-tillægget blev ligeledes fjernet, ligesom omkostningsudligningstillægget blev ændret. Der blev endvidere indført en mulighed for omberegning af registreringsafgiften ved køretøjets afgang fra ordningen med henblik på at sikre en afgiftsberigtigelse baseret på køretøjets konkrete værditab. Registreringsafgifts lovens uforenelighed med EU-retten understreges yderligere af den med ændringsloven indførte overgangsbestemmelse, der indtil 1. juni 2009 tillod regulering af den indbetalte afgift efter registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 2, i det omfang denne oversteg den afgift, som blev beregnet efter ændringsloven.

 

Ulovligheden af reglen i § 3 b indebærer, at enhver afgift opkrævet på grundlag heraf er ulovlig og skal tilbagebetales. Som følge heraf skal H1 have fuldt medhold i både sine anerkendelses- og betalingspåstande. Subsidiært skal i hvert fald differencen mellem den registreringsafgift, en tilsvarende dansk leasinggiver "tabte" på en tilsvarende bil, hvoraf der er betalt fuld registreringsafgift, og det større tab af registreringsafgift inklusiv omkostningsudligningstillæg, H1 har haft, tilbagebetales. Ved sammenligningen med en dansk leasinggiver må der med hensyn til værdien af den konkrete bil inklusiv fuld registreringsafgift lægges vægt på det erstatningsbeløb, som G1 forsikring og H1 forhandlede sig frem til, hvor en ren matematisk tilbageregning til fuld registreringsafgift resulterer i den af H1 anførte værdi på ca. 183.000 kr. Under alle omstændigheder ligger værdien mellem 173.000 kr. - 183.000 kr. Selv hvis der tages udgangspunkt i de 173.000 kr., har H1 et tab set i forhold til det danske leasingselskab, jf. herved støttebilag II. Når Skatteministeriet når til et andet og fejlagtigt resultat i sit støttebilag A, skyldes det, at Skatteministeriet opererer med en lineær afskrivning af registreringsafgiften, hvor der i stedet skal indregnes det skalaknæk, som gælder ved beregning af registreringsafgift for brugte køretøjer med den pågældende alder og værdi på 173.000 kr. Allerede med hensyn til 2 %´s- og 1 %´s-afgiften har H1 således lidt et tab på i hvert fald 3.803 kr. Hertil skal lægges tabet i form af det betalte tillæg på 5.000 kroner samt differencen mellem det betalte omkostningsudligningstillæg og det beløb, tillægget ville have udgjort, hvis det havde været beregnet på grundlag af udlånsrenten til finansielle selskaber, hvilket som nævnt er den relevante markedsrente.

 

H1 har endvidere henvist til det, der er anført ovenfor i tilknytning til beregningsbilagene.

 

Principalt har H1 gjort gældende, at praksis efter TEUF artikel 56 samt praksis generelt i relation til traktatens bestemmelser om den frie bevægelighed er tilstrækkelig klar til, at landsretten uden medvirken fra EU-Domstolen kan tage påstandene til følge. Såfremt landsretten finder, at der består rimelig tvivl om anvendelsen af traktatens artikel 56, anmoder H1 om, at der stilles præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen som anført i processkrift II af 8. februar 2005, jf. traktatens artikel 267. Der bør af procesøkonomiske grunde ske forelæggelse allerede nu frem for at vente til sidste instans. Det forhold, at sagen er anlagt i 2003, kan ikke tillægges betydning ved afgørelsen af, om der skal ske forelæggelse, idet H1s begæring herom er fremsat tidligt i skriftvekslingen.

 

Skatteministeriet har til støtte for den principale påstand om afvisning blandt andet gjort gældende, at sagen efter lovændringen i 2008 er blevet genstandsløs, og at H1 følgelig ikke har retlig interesse i, at landsretten tager stilling til påstandene. Overgangsordningen i § 2, stk. 2, i lov nr. 1342/2008 er udarbejdet efter drøftelser med Kommissionen, således at der er taget højde for de EU-retlige betænkeligheder, som Kommissionen havde ved den gamle lov. H1 har haft valget mellem enten at få sin sag behandlet efter de nye regler i registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7, og i givet fald få tilbagebetalt for meget betalt registreringsafgift, jf. overgangsreglen i § 2, stk. 2, i lov nr. 1342/2008, eller at lade sagen behandle efter de gamle regler. Selv hvis det antages, at den dagældende registreringsafgiftslovs 3 b, som H1s påstande angår, var i strid mcd EU-retten, fik H1 med lov nr. 1342/2008 mulighed for betaling af en registreringsafgift, der utvivlsomt ikke strider mod EU-retlige regler. Det forhold, at H1 har valgt ikke at benytte sig af denne mulighed, giver ikke H1 retlig interesse i påkendelsen af de nedlagte påstande.

 

Skatteministeriet har om realiteten gjort gældende, at TEUF artikel 56 i EU-Domstolens praksis overvejende er anvendt sådan, at den alene er til hinder for anvendelse af nationale afgifter, som bevirker, at levering af tjenesteydelser mellem medlemsstater bliver vanskeligere end levering af tjenesteydelser internt i en medlemsstat (det vil sige diskriminerende foranstaltninger), men ikke omfatter afgiftsforanstaltninger, hvis eneste virkning er at skabe yderligere omkostninger for den pågældende ydelse, og som påvirker leveringen af tjenesteydelser.

 

Skatteministeriet har endvidere overordnet gjort gældende, at H1 på grundlag af de påstande, der er nedlagt under denne retssag, alene kan få prøvet lovligheden af den konkrete anvendelse af registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 2, i forhold til TEUF artikel 56.

 

H1 kan derimod ikke få prøvet, om registreringsafgiftslovens § 3 b helt generelt er i overensstemmelse med disse traktatbestemmelser, ligesom H1 ikke kan få prøvet lovligheden af hypotetiske eksempler på anvendelsen af lovens § 3 b, stk. 2, på andre typer biler med andre leasingperioder. Det afgørende for, om H1 kan få medhold i de nedlagte påstande er alene, om den samlede afgiftsbyrde i henhold til registreringsafgiftslovens § 3 b, således som denne bestemmelse skal anvendes i lyset af overgangsordningen, der blev indført med lov nr. 1342/2008, på den konkrete bil, var i strid med TEUF artikel 56.

 

Ved vurderingen af, om registreringsafgiftslovens § 3 b med senere ændringer er i strid med artikel 56, er det således afgørende, om bestemmelsen samlet set stiller H1 ringere end sammenlignelige danske leasinggivere. De standardiserede gennemsnitsbetragtninger, der ligger til grund for afgiftsberegningen efter lovens § 3 b, stk. 2, skal således vurderes i deres helhed og sammenhæng, og der kan ikke som anført af H1 ske en punktvis og adskilt bedømmelse af hvert enkelt element i afgifter. Diskriminationsforbuddet i TEUF artikel 56 stiller endvidere ikke krav om fuldstændig ligestilling i alle konkrete tilfælde. Subsidiært kan der alene foretages en opdelt bedømmelse med hensyn til på den ene side registreringsafgiften inklusive 5.000 kroners-tillægget og på den anden side omkostningsudligningstillægget.

 

Allerede fordi det ikke kan lægges til grund, at H1 i relation til den konkrete bil er blevet stillet ringere end en dansk leasinggiver, som har betalt fuld registreringsafgift af en tilsvarende bil, skal Skatteministeriet frifindes. Skatteministeriet har herved henvist til de af ministeriet udarbejdede hjælpebilag og det herom anførte. Det må i den forbindelse også tillægges processuel skadevirkning, at H1 ikke trods mange opfordringer under sagens forberedelse har bidraget med oplysninger om bilens værdi, og at H1 er fremkommet med oplysningen om totalskaden så sent, at det ikke har været muligt at få oplyst nøjagtigt, dels hvilke elementer der indgår i G1 forsikrings erstatningsbeløb, dels hvad den præcise erstatningssum ville have været for en fuldstændig tilsvarende leasingbil, hvoraf der var betalt fuld registreringsafgift.

 

Registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 1 (ansøgningsproceduren) og stk. 2, (registreringsafgiften og omkostningsudligningstillægget) er samlet set ikke i strid med artikel 56. For at sikre, at udenlandske leasingbiler i afgiftsmæssig henseende reelt blev ligestillet med danske leasingbiler, var det på det relevante tidspunkt nødvendigt at have differentierede regler for henholdsvis udenlandske og danske leasingbiler. Dette var en betingelse for, at der overhovedet kunne indføres en ordning for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for udenlandske leasingbiler som påkrævet ved Cura Anlagen-dommen, præmis 67-69. En sådan ordning fandtes slet ikke for danske leasinggivere.

 

H1 har bevisbyrden for, at H1 som udenlandsk tjenesteyder har haft en ringere mulighed for at tilbyde sin ydelse, det vil sige udleasing af den konkrete Citroën C5-bil på det danske marked, end en sammenlignelig dansk tjenesteyder har, jf. f.eks. præmis 30 i Cura Anlagen-dommen.
H1 har ikke dokumenteret en sådan forskelsbehandling.

 

Det er herunder ikke i strid med forbuddet mod forskelsbehandling i artikel 56, at fastsættelsen af afgiftsbetalingen efter registreringsafgiftslovens § 3 b sker ud fra objektivt sagligt begrundede gennemsnitsbetragtninger som sket. H1 er konkret samlet set ikke blevet stillet ringere end en sædvanlig dansk leasinggiver, som havde betalt fuld registreringsafgift af en tilsvarende bil, men har tværtimod opnået en række fordele i forhold til danske leasinggivere, herunder navnlig en betydelig likviditetsmæssig fordel og en mindre risiko for konjunkturfølsomhed.

 

Om de konkrete elementer i § 3 b har Skatteministeriet anført følgende:

 

Ansøgningsproceduren er et naturligt og nødvendigt led i indførelsen af den forholdsmæssige registreringsafgiftsordning som påkrævet i henhold til Cura Anlagen-dommen, præmis 67-69. Tilladelseskravet er blandt andet nødvendigt for, at skattemyndighederne kan komme i besiddelse af faktiske oplysninger om leasingkontraktens varighed med det formål at beregne den forholdsmæssige registreringsafgift for udenlandske leasingbiler.

 

Registreringsafgiften er for så vidt angår procentsatserne på henholdsvis 1 % og 2 % fastholdt for de første 36 måneder af leasingperioden efter lovændringen i 2008, som er udarbejdet under drøftelse med Kommissionen. Med undtagelse af tillægget på 5.000 kr. er afskrivningsprocenten i de første fire år af leasingperioden dermed fastholdt. Tillægget på 5.000 kr. skal vurderes i sammenhæng med de ovennævnte procentsatser og er begrundet i de typiske afskrivningsprofiler for leasingbiler. Gennemsnitligt er den fastlagte afskrivningsprofil rimelig og fører til en generel ligestilling af udenlandske og danske leasinggivere. At der muligvis kan påvises tilfælde, hvor den udenlandske leasinggiver stilles ringere, indebærer ikke, at registreringsafgiften inklusive 5.000 kroners-tillægget er i strid med TEUF artikel 56. Den af H1 påberåbte praksis vedrørende TEUF artikel 110 er herved ikke relevant. Under alle omstændigheder er der med hensyn til den konkrete bil hverken påvist en konkret eller abstrakt forskelsbehandling set i forhold til en sammenlignelig dansk leasinggiver.

 

Omkostningsudligningstillægget har alene til formål og følge, at danske leasingvirksomheder ikke samlet set rammes hårdere afgiftsmæssigt end udenlandske leasingvirksomheder, det vil sige, at der er konkurrenceneutralitet. Udover at tage højde for leasinggiverens rentefordel ved ikke at skulle indbetale den fulde registreringsafgift skal omkostningsudligningstillægget også tage højde for den begrænsning i konjunkturrisiko, lavere forsikringspræmie og større likviditet, som den udenlandske leasinggiver nyder godt af i kraft af adgangen til at betale forholdsmæssig registreringsafgift. Tillægget skal således alene kompensere for, at en udenlandsk leasinggiver opnår en fordel ved kun at skulle berigtige en forholdsmæssig registreringsafgift i stedet for fuld registreringsafgift som en tilsvarende dansk leasingvirksomhed. Denne funktion er tydeliggjort i de nye regler, hvor omkostningsudligningstillægget er afskaffet, men erstattet af en markedsreguleret forrentning fastlagt i forhold til Nationalbankens udlånsrente tillagt 2,3 procentpoint, jf. § 3 b, stk. 4, i lov nr. 1342/2008, der senere er ændret. Selve funktionen bag tillægget er således fastholdt i den ændringslov, som Kommissionen har godkendt. Renteniveauet for omkostningstillægget i den oprindelige lov, der svarer til 6 % p.a., må ud fra en gennemsnitsbetragtning anses for passende i lyset af tillæggets funktion og sammenhæng med hele afgiftsordningen. Nationalbankens udlånsrente udgjorde således i juni 2003 2,15 %, hvilket tillagt 2,3 procentpoint udgør en årlig forrentning på 4,45 %. For den konkrete sag adskiller den standardiserede procentsats på 6 % sig således ikke markant fra den markedsregulerede rente, såfremt denne i stedet havde været anvendt på den konkrete bil, særligt ikke i lyset af at forrentningen sker over relativt korte leasingperioder. For så vidt angår den konkrete leasingperiode på 27 måneder er der betalt 13,5 % i omkostningstillæg, hvorimod forrentning i henhold til 2008-lovændringen ville have udgjort 10 %. Havde Nationalbankens udlånsrente i perioden været marginalt højere, ville udenlandske leasinggivere have fået en likviditetsmæssig fordel i forhold til danske leasinggivere, der måtte svare fuld afgift ved indregistrering. På den baggrund kan omkostningstillægget ikke anses for diskriminerende.

 

Tillægget udgør under alle omstændigheder ikke en reel, mærkbar forskelsbehandling i forhold til danske leasingtagere og må, jf. princippet i sag C-110/05, Kommissionen mod Italien, præmis 67, anses for en lovlig almen og simpel regel, som det tilkommer medlemsstaterne at gennemføre, uanset om man ikke kan udelukke, at man ved andre foranstaltninger kunne have opnået samme konkurrenceudligning.

 

Der er en sådan balance i fordelingen mellem tilfælde, hvor den udenlandske leasinggiver "vinder", henholdsvis "taber", set i forhold til den danske leasinggiver, at de gennemsnitsbetragtninger, som 2003-lovens § 3 b hviler på, må anses for rimelige og valide - og dermed fuldt ud EU-medholdelige, jf. Skatteministerjets grundlæggende anbringende om det lovlige i at basere en gennemførelse af principperne i Cura Anlagen-dommen på gennemsnitsbetragtninger.

 

Både registreringsafgiften og omkostningsudligningstillægget er under alle omstændigheder begrundet i tvingende almene eller samfundsmæssige hensyn vedrørende medlemsstaternes udøvelse af deres beskatningskompetence og konkurrenceneutralitet. Herunder er udøvelsen af beskatningskompetencen sket på en sådan måde, at der opnåedes ligebehandling mellem indenlandske og udenlandske leasingselskaber på det danske marked ud fra varigheden af leasingkontrakten, jf. præmis 69 i Cura Anlagen, Kommissionen mod Danmark (firmabildommen), navnlig præmis 74-78 og de forenede sager C-151/04 og C152/04, Nadine og Nadine, præmis 40-41 samt om konkurrenceneutralitet sag 17 1/78, Kommissionen mod Danmark (snapsesagen) og sag 252/86, Bergandi.

 

Endelig er registreringsafgiftsordningen samlet set proportional, herunder navnlig for så vidt angår tilladelsen til og afgiftsopkrævningen for den bil, som retssagen angår, men også en gennemsnitlig leasingkontrakt.

 

Det forhold, at den danske regering efter en dialog med Kommissionen valgte at forlige den traktatkrænkelsessag, som Kommissionen havde indledt, med lovændringen i 2008, kan og skal ikke tages som udtryk for, at man dermed har accepteret, at de tidligere regler var i strid med TEUF artikel 56.

 

Skatteministeriet har endvidere henvist til det, der er anført ovenfor i tilknytning til beregningsbilagene.

 

Skatteministeriet finder ikke, at der er en sådan tvivl om forståelsen af TEUF artikel 56, at der er grundlag for at stille præjudicielle spørgsmål, jf. TEUF artikel 267. Hertil kommer endvidere, at sagen har verseret siden 2003 og drejer sig om et regelsæt, som er ændret i 2008, og om tilbagebetaling vedrørende en enkelt bil. Selv hvis landsretten måtte være i en vis tvivl om forståelsen af TEUF artikel 56, taler procesøkonomiske hensyn derfor med styrke for ikke at stille præjudicielle spørgsmål.

 

Retsgrundlaget

 

Lovgrundlaget for opkrævning af registreringsafgift af personbiler i juni 2003

 

Efter registreringsafgiftslovens § 1 skal der som hovedregel betales fuld registreringsafgift af køretøjer, som anvendes permanent i Danmark.

 

For nye personbiler skulle der i 2003 betales 105 procent af 59.500 kr. og 180 procent af resten af værdien. For hovedparten af nye køretøjer blev registreringsafgiften beregnet på grundlag af en af importørvirksomheden over for skattemyndighederne anmeldt standardpris.

 

Ved lov nr. 154 af 12. marts 2003 om ændring af registreringsafgiftsloven m.v., der trådte i kraft 14. marts 2003, fik udenlandske leasinggivere mulighed for efter ansøgning at betale en forholdsmæssig registreringsafgift for køretøjer, der leases tidsbegrænset til danske leasingtagere, jf. lovens § 3 b.

 

Registreringsafgiftslovens § 3 b som affattet ved lov nr. 154 af 12. marts 2003 har følgende ordlyd:

 

"...

 

§ 3 b. Efter ansøgning kan de statslige told- og skattemyndigheder meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, betales efter reglerne i stk. 2, når motorkøretøjet tilhører en virksomhed eller et fast driftssted, der er beliggende i udlandet, og når køretøjet i en tidsbegrænset periode leases til en person, der er bosiddende her i landet i henhold til en skriftlig aftale. Kontrakten skal indeholde nøjagtige oplysninger om den aftalte leasingperiode. Ansøgningen skal indgives af enten den udenlandske leasingvirksomhed eller den person, som leaser køretøjet.

 

Stk. 2. Der betales afgift af køretøjer, der skal registreres efter færdselsloven. Registreringspligten og derved afgiftspligten indtræder den dato, hvor køretøjet tages i anvendelse her i landet af en herboende. Afgiften opkræves for hele den kontraktfastsatte leasingperiodes varighed. For køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 3 måneder regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, udgør afgiften 1 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned. Ved betalingen tillægges endvidere 0,5 pct. pr. påbegyndt måned af den del af den beregnede registreringsafgift, som resterer efter betaling. For køretøjer, der er mellem 0 og 3 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, udgør afgiften 2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned efter første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt i de første 3 måneder og 1 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned for de efterfølgende måneder. Ved betalingen tillægges endvidere 0,5 pct. pr. påbegyndt måned af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. For alle køretøjer, der på indførselstidspunktet er under 1 år regnet fra køretøjets første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om dette er i Danmark eller udlandet, skal der endvidere betales et tillæg på 5.000 kr., første gang køretøjet registreres, og afgiften beregnes efter reglerne i stk. 1 og 2.

 

Stk. 3. For betaling af afgiften hæfter den, i hvis navn køretøjet er registreret (leasingvirksomheden), og den person eller virksomhed, der er anført som bruger på registreringsattesten (leasetager) i fællesskab.

 

Stk. 4. I tilfælde, hvor parterne ønsker at forlænge den kontraktaftalte leasingperiode, skal de statslige told- og skattemyndigheder ansøges herom, senest 14 dage inden den gældende kontrakt udløber. Der skal på ansøgningstidspunktet foreligge en skriftlig aftale mellem den herboende bruger og den udenlandske leasingvirksomhed. Aftalen skal indeholde oplysninger om den præcise tidsperiode, som kontrakten forlænges med. Afgiften udgør i pct. af den oprindeligt beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned, som kontrakten forlænges med. Ved betalingen tillægges endvidere 0,5 pct. pr. påbegyndt måned af den del af registreringsafgiften, der resterer efter betaling. Det samlede registreringsafgiftsbeløb, der skal betales, kan dog ikke overstige den oprindeligt beregnede registreringsafgift eksklusive tillæg.

 

Stk. 5. Hvis leasingkontrakten afbrydes eller køretøjet udgår af ordningen, jf. § 1, stk. 3, 5. og 6. pkt., skal leasingvirksomheden eller leasetager meddele det til de statslige told- og skattemyndigheder, og køretøjets nummerplader skal indleveres til det lokale motorkontor. De statslige told- og skattemyndigheder tilbagebetaler den afgift og det tillæg, der eventuelt er betalt for meget. Der tilbagebetales kun afgift og tillæg for hele måneder.

 

Stk. 6. ...

 

Stk. 7. Der skal udfærdiges en skriftlig leasingkontrakt for leasingkøretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter stk. 2. Kontrakten skal omhandle køretøjet i den skikkelse, hvori det skal leases, og indeholde nærmere oplysninger til identifikation af køretøjet, navn og adresse på den udenlandske leasingvirksomhed og leasetager samt lejebeløbet. Leasingkontrakten skal indeholde en præcis angivelse af leasingperioden. Samtlige brugere skal fremgå af leasingkontrakten. Kontrakten skal være bilagt specifikation af bilens beskaffenhed og udstyr.

 

Stk. 8. Overgår et motorkøretøj til varig anvendelse her i landet ved salg eller anden overdragelse, forfalder resten af afgiften, medmindre afgiften af køretøjet i stedet berigtiges efter reglerne i § 4, stk. 6-14, § 5, § 5 a eller § 6.

 

..."

 

Bemærkningerne til lovforslag nr. 97 fremsat den 27. november 2002 indeholder blandt andet følgende afsnit:

 

"...

 

Almindelige bemærkninger

 

Baggrund

 

...

 

Den 21. marts 2002 afsagde EF-domstolen dom i en sag vedr. udenlandske leasingbiler forelagt af en domstol i Østrig. Domstolen fastslår i dommen, at den registreringsafgift der opkræves af udenlandske leasingkøretøjer, skal være proportional med den periode, køretøjet anvendes i landet. Det betyder, at registreringsafgiften af registreringspligtige leasingkøretøjer, som ejes af en udenlandsk etableret leasingvirksomhed, skal beregnes på grundlag af leasingperiodens varighed.

 

Dette lovforslag bringer reglerne vedrørende registreringsafgift af udenlandske leasingbiler i overensstemmelse med de EU-retlige principper, EF-domstolen har fastslået ved dommen.

 

...

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

 

Til § 1

 

...

 

Til nr. 3

 

Efter de gældende regler i bekendtgørelse om registrering og syn af motorkøretøjer skal et køretøj, der indføres i Danmark med henblik på permanent anvendelse her i landet, som hovedregel registreres på danske nummerplader med dertil hørende betaling af registreringsafgift, før køretøjet kan anvendes af en person med fast bopæl her i landet.

 

Det foreslås, at de statslige told- og skattemyndigheder efter reglerne i § 3 b, stk. 1, og efter ansøgning, skal kunne meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige køretøjer, der indregistreres af udenlandske leasingvirksomheder, og hvor der er tale om tidsbegrænset leasing til personer eller virksomheder med fast bopæl eller driftssted i Danmark, kan betale en afgift, der er proportional med leasingperiodens varighed.

 

Køretøjer, der leases for en tidsbegrænsede periode skal registreres på samme vilkår som almindelige køretøjer. Forskellen er, at registreringsafgiften kun betales for den tidsbegrænsede periode. Registreringspligten og derved afgiftspligten indtræder på det tidspunkt, køretøjet tages i anvendelse af en herboende person. Det betyder, at der skal betales afgift fra den dato hvor køretøjet første gang anvendes af en herboende person. Ved udløbet af tidsperioden skal køretøjet afmeldes fra registrering og nummerpladerne tilbageleveres til Centralregisteret for Motorkøretøjer.

 

Det er en betingelse for afgiftsberigtigelse af et motorkøretøj efter denne regel, at der på ansøgningstidspunktet foreligger en tidsbegrænset leasingkontrakt mellem den udenlandske virksomhed eller driftssted og den person eller virksomhed, der ønsker at lease motorkøretøjet. I kontrakten skal datoen for leasingperiodens indgåelse og ophør tydeligt angives. Endvidere skal kontrakten indeholde præcise oplysninger vedrørende køretøjets stand og skikkelse, navn og adresse på den udenlandske leasingvirksomhed og leasé, samt lejebeløbet. Samtlige brugere skal fremgå af leasingkontrakten, ligesom kontrakten skal være bilagt specificerede oplysninger om bilens beskaffenhed og udstyr. Det skal sikre fuld viden om den udenlandske leasingvirksomhed, leasé og brugere og, at der er et tilstrækkeligt grundlag til brug for afgiftsberegningen. Endvidere anses bestemmelsen ikke for at være administrativ bebyrdende for borgerne, idet oplysningerne vil være et naturligt indhold i almindelige leasingkontrakter.

 

Kravet om ansøgning skyldes, at der skal forelægge en dokumentation i form af en kontrakt af, at der rent faktisk er indgået en leasingaftale, og dokumentation for leasingperiodens varighed der danner grundlag for afgiftsberegningen.

 

Afgiften foreslås opkrævet som 1 procent af den beregnede totale registreringsafgift pr. påbegyndt måned for køretøjer ældre end 3 måneder. Til afgiften lægges et omkostningsudligningstillæg på 0,5 procent pr. måned for hele den periode, som leasingkontrakten varer. Omkostningsudligningstillægget beregnes på grundlag af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. For køretøjer der på indførselstidspunktet er mellem 0 og 3 måneder gamle, foreslås afgiften beregnet som 2 procent af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de første tre måneder efter første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om dette er i Danmark eller udlandet. I de efterfølgende måneder foreslås afgiften beregnet som 1 procent af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned. Til afgiften lægges et omkostningsudligningstillæg på 0,5 procent pr. måned for hele den periode, som leasingkontrakten varer. Omkostningsudligningstillægget beregnes på grundlag af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling.

 

For alle køretøjer, der på indførselstidspunktet er under 1 år regnet fra køretøjets første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt uanset om dette er i Danmark eller udlandet, skal der første gang køretøjet registreres under den foreslåede ordning om forholdsmæssig betaling af registreringsafgift, endvidere betales et tillæg på 5.000 kr. De 5.000 kr. anses som en del af den allerede betalte registreringsafgift og skal derfor fratrækkes i restafgiften ved beregning af omkostningsudligningstillægget. Baggrunden for det foreslåede tillæg på 5.000 kr. er, at leasingbiler, i kraft af deres anvendelse som udlejningskøretøjer, erfaringsmæssigt har et større værditab end personbiler, der anvendes til almindeligt brug. Tillægget kan kun opkræves en gang pr. køretøj.

 

Der er ved afgiftsfastsættelsen taget udgangspunkt i, at leasingbiler ofte er relativt store og dyre, og at der derved sker en større afskrivning i køretøjets første leveår end i de efterfølgende. Derfor foreslås, at helt nye køretøjer skal betale 6 procent i afgift i de første 3 måneder og 1 procent pr. måned i resten af perioden. Det svarer til 15 procent afgift i det første år og 12 procent i afgift i de efterfølgende år. Køretøjer, der er ældre end 3 måneder, betaler 12 procent om året i afgift for hele afgiftsperioden. Det svarer til den anvendte afskrivningsprofil, der ligger til grund for afgiftsberegningen af brugte importerede køretøjer mellem 0 og 12 måneder gamle.

 

Ud over afgiften betales et omkostningsudligningstillæg på 0,5 pct. pr. påbegyndt måned, som beregnes på grundlag af den registreringsafgift, der resterer i køretøjet, når afgiften for den pågældende leasingperiode er betalt. Dette omkostningsudligningstillæg skal kompensere for, at en udenlandsk leasingvirksomhed får en likviditetsmæssig fordel sammenlignet med, hvad de generelle omkostninger er ved at købe en bil i Danmark. Omkostningsudligningstillægget har derfor til hensigt at sikre, at et køretøj, der registreres i henhold til de foreslåede regler om forholdsmæssig betaling af registreringsafgift, afgiftsmæssigt ligestilles med leasingkøretøjer, hvoraf der skal betales fuld afgift. Reglerne som foreslået skal således sikre, at der skabes en konkurrencemæssig ligestilling mellem danske og udenlandske leasingvirksomheder ved leasing til personer bosiddende i Danmark. Udenlandske leasingvirksomheder får ved lovforslaget herved en lettere adgang til det danske leasingmarked, uden at de afgiftsmæssigt stilles bedre end en tilsvarende dansk leasingvirksomhed.

 

Køretøjerne skal i alle tilfælde registreres på danske nummerplader, ligesom der skal betales dansk vægtafgift eller grøn ejerafgift.

 

...

 

Afgiften opkræves af de statslige told- og skattemyndigheder.

 

...

 

I tilfælde af at parterne, der indgik den oprindelige leasingkontrakt, ønsker at forlænge den gældende leasingperiode, skal de statslige told- og skattemyndigheder ansøges herom, senest 14 dage inden leasingperiodens ophør. Der skal på ansøgningstidspunktet foreligge en skriftlig aftale mellem den herboende bruger og det udenlandske leasingselskab. Aftalen skal indeholde oplysninger om den præcise tidsperiode, som kontrakten ønskes forlænget med. Afgiften beregnes som 1 pct. pr. påbegyndt måned kontrakten forlænges, af den registreringsafgift der blev beregnet ved den oprindelige leasingperiodes påbegyndelse. Til afgiften lægges et omkostningsudligningstillæg på 0,5 procent pr. måned for hele den periode, som leasingkontrakten forlænges med. Omkostningsudligningstillægget beregnes på grundlag af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Tillægget på 5.000 kr. skal ikke betales på ny.

 

Et motorkøretøj, der indføres med henblik på anvendelse af en person med fast bopæl her i landet, skal i dag indregistreres inden køretøjet tages i brug. EF-Domstolen har i den tidligere omtalte dom udtalt, at en frist på tre dage til at indregistrere et køretøj er for kort og derfor i strid med EF-traktaten. Justitsministeren vil som konsekvens heraf, i forbindelse med nærværende lovforslag, ændre registreringsbekendtgørelsen, så der gælder en frist på 14 dage, indenfor hvilken der skal ansøges om at et køretøj, der indføres med henblik på grænseoverskridende leasing, kan berigtiges reglerne efter i § 3 b. Det betyder, at indenfor 14 dage skal de statslige told og skattemyndigheder ansøges om tilladelse til, at et køretøj kan registreres under de i § 3 b anførte regler. Registreringspligten og derved afgiftspligten indtræder dog på det tidspunkt, køretøjet tages i anvendelse af en herboende person.

 

Ophører leasingkontrakten før den på forhånd fastsatte periodes udløb eller udgår køretøjet af ordningen efter § 1, stk. 3, tilbagebetaler de statslige told- og skattemyndigheder eventuelt for meget betalt afgift og tillæg. Der tilbagebetales alene afgift og tillæg for hele måneder og kun for perioder udover de første 3 måneder. I tilfælde hvor køretøjet afgiftsberigtiges efter stk. 5, kan de statslige told og skattemyndigheder i stedet modregne evt. for meget betalt afgift og tillæg i afgiftstilsvaret.

 

..."

 

Afgift af brugte biler

 

Den pr. 1.juni 2003 gældende registreringsafgiftslov § 4, stk. 6 og stk. 11 og § 10, som affattet ved lov nr. 342 af 27. maj 2002, lød således:

 

§ 4, stk. 6 og 11:

 

"...

 

§4.

 

Stk. 6. Afgiften for brugte køretøjer beregnes af køretøjets afgiftspligtige værdi og efter dets alder med følgende satser, jf. dog stk. 12 og §§ 5, 5 a og 6:

 

1) Motorcykler:

...

 

2) Andre køretøjer:

1-2 år: 105 pct. af 41.700 kr. og 180 pct. af resten.

2-3 år: 105 pct. af 34.500 kr. og 180 pct. af resten.

3-4 år: 105 pct. af 27.300 kr. og 180 pct. af resten.

4-5 år: 105 pct. af 20.100 kr. og 180 pct. af resten.

5-6 år: 105 pct. af 13.000 kr. og 180 pct. af resten.

Over 6 år: 105 pct. af 5.800 kr. og 180 pct. af resten.

 

...

 

Stk. 11. De i stk. 1, 6 og 13 fastsatte beløbsgrænser reguleres årligt med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. De således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Regulering efter 1. pkt. foretages første gang med virkning for 2003.

 

..."

 

§ 10:

 

"...

 

§ 10. For brugte køretøjer fastsættes den afgiftspligtige værdi ved vurdering. Ved vurderingen ansættes køretøjets almindelige pris, indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov, ved salg til bruger her i landet i den stand, hvori det skal registreres. Den afgiftspligtige værdi kan dog ikke overstige køretøjets oprindelige pris som nyt.

 

Stk. 2. Kan de statslige told- og skattemyndigheder ikke konstatere køretøjets pris som nyt, fastsættes denne pris skønsmæssigt af de i § 13 nævnte vurderingsmænd.

 

Stk. 3. Brugte biler og motorcykler, der skal registreres her i landet første gang, skal inden værdifastsættelsen forevises Statens Bilinspektion, der syner køretøjet med henblik på at fastslå køretøjets identitet, kilometerstand, udstyr og stand generelt. Bilinspektionens påtegninger på synspapirerne indgår i værdifastsættelsen, som kan ske, uden at køretøjet forevises for de i § 13 nævnte vurderingsmænd. De i § 13 nævnte vurderingsmænd kan efter anmodning besigtige et køretøj, hvis de finder det nødvendigt, eller hvis den, der frembyder køretøjet, ønsker det.

 

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte regler, hvorefter de statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj på grundlag af oplysninger fra de i § 13 nævnte vurderingsmænd om foretagne vurderinger af tilsvarende køretøjer. Klage over de af de statslige told- og skattemyndigheder trufne afgørelser kan indbringes for vurderingsmændene.

 

Stk. 5. Den afgiftspligtige værdi for køretøjer, der er mere end 35 år gamle, jf. § 4, stk. 6, og fremtræder som ved første registrering, er køretøjets brugsværdi.

 

..."

 

Ifølge Punktafgiftsvejledningen for 2005 pkt. E.1.4.1 skulle der for brugte køretøjer efter regulering af beløbsgrænserne, jf. dagældende registreringsafgiftslovs § 4, stk. 11, betales afgift på grundlag af følgende beløb (skalaknæk), som H1 har anvendt ved beregningen i støttebilag II:

 

"...

 

Brugte personbiler

Bilens alder

Afgift

 

1-2 år

105 pct. af 45.600 kr. og 180 pct. af resten

 

2-3 år

105 pct. af 37.700 kr. og 180 pct. af resten

 

3-4 år

105 pct. af 29.900 kr og 180 pct. af resten

 

4-5 år

105 pct. af 22.000 kr. og 180 pct. af resten

 

5-6 år

105 pct. af 14.200 kr. og 180 pct. af resten

 

Over 6 år

105 pct. af 6.400 kr. og 180 pct. af resten

 

Registreringsafgiften for en brugt personbil udgør som en tommelfingerregel ca. 60 pct. af handelsprisen her i landet (inklusive moms og registreringsafgift).

 

..."

 

Lov nr. 1342 af 19. december 2008 om ændring af registreringsafgiftsloven

 

Registreringsafgiftsloven § 3 b blev ændret ved lov nr. 1342 af 19. december 2008, der trådte i kraft den 21, december 2008. Bestemmelsen lød herefter:

 

"...

 

3 b. Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, betales efter stk. 2 og 3, når motorkøretøjet tilhører en virksomhed eller et fast driftssted, der er beliggende her i landet eller i udlandet, og når køretøjet i en tidsbegrænset periode i henhold til en skriftlig aftale leases til en fysisk eller juridisk person, der er bosiddende her i landet. Kontrakten skal indeholde nøjagtige oplysninger om den aftalte leasingperiode. Ansøgning skal indgives af enten leasingvirksomheden eller den person, som leaser køretøjet.

 

Stk. 2. Der betales afgift af køretøjer, der skal registreres efter færdselsloven. Registreringspligten og derved afgiftspligten indtræder den dato, hvor køretøjet tages i anvendelse her i landet af en herboende. Afgiften opkræves for hele den kontraktfastsatte leasingperiodes varighed. Afgiften udgør

 

1)

for køretøjer, der er mellem 0 og 3 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, 2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned efter første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt i de første 3 måneder,

2)

for køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 3 måneder regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, i pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende 33 måneder og

3)

for køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 36 måneder regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, 1/2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende måneder.

 

Stk. 3. Ved betaling tillægges endvidere en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker med den på tidspunktet for afgiftsberegningen senest offentliggjorte officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg af 2,3 procentpoint p.a.

 

Stk. 4. For betaling af afgiften, rente og tillæg efter stk. 2 og 3 hæfter leasingvirksomheden.

 

Stk. 5. Forlænges den i stk. i kontraktaftalte leasingperiode, kan told- og skatteforvaltningen tillade, at afgiften for den tidsbegrænsede periode betales efter stk. 2 og 3, hvis ansøgning herom indgives, senest 14 dage inden den gældende kontrakt udløber. Der skal på ansøgningstidspunktet foreligge en skriftlig aftale mellem den herboende bruger og leasingvirksomheden. Aftalen skal indeholde oplysninger om den præcise tidsperiode, som kontrakten forlænges med.

 

Stk. 6. Hvis leasingkontrakten afbrydes eller køretøjet udgår af ordningen, jf. § 1, stk. 3, 5. og 6. pkt., skal leasingvirksomheden eller leasingtager meddele det til told- og skatteforvaltningen, og køretøjets nummerplader skal afleveres.

Told- og skatteforvaltningen tilbagebetaler den afgift og rente og det tillæg, der eventuelt er betalt for meget for leasingperioden.

 

Stk. 7. På det tidspunkt, hvor leasingkontrakten afbrydes, eller hvor køretøjet udgår af ordningen, jf. § 1, stk. 3, 5. og 6. pkt., fastsætter told- og skatteforvaltningen efter ansøgning køretøjets aktuelle afgiftspligtige værdi efter § 10. Hvis den betalte afgift efter stk. 2 overstiger den beregnede afgift efter 1. pkt., tilbagebetales differencen. Hvis den betalte afgift efter stk. 2 er mindre end den beregnede afgift efter 1. pkt., opkræves differencen.

 

Stk. 8. ...

 

Stk. 9. Der skal udfærdiges en skriftlig leasingkontrakt for leasingkøretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter stk. 2 og 3. Kontrakten skal omhandle køretøjet i den skikkelse, hvori det skal leases, og indeholde nærmere oplysninger til identifikation af køretøjet, navn og adresse på leasingvirksomheden og leasingtager samt leasingbeløbet. Kontrakten skal indeholde oplysninger om, hvorvidt der er aftalt en køberet og købepligt, samt betingelserne herfor. Leasingkontrakten skal indeholde en præcis angivelse af leasingperioden. Samtlige brugere skal fremgå af leasingkontrakten. Kontrakten skal være bilagt specifikation af bilens beskaffenhed og udstyr.

 

Stk. 10. Overgår et motorkøretøj til varig anvendelse her i landet ved salg eller anden overdragelse, forfalder resten af afgiften, medmindre afgiften af køretøjet i stedet berigtiges efter reglerne i §§ 4, 5, 5 a eller 6.

 

Stk. 11. Tillægget til den senest offentliggjorte udlånsrente, jf. stk. 3, reguleres hvert 5. år, første gang den 1. januar 2014. Tillægget reguleres således, at det svarer til en gennemsnitlig difference mellem Nationalbankens udlånsrente og pengeinstitutternes rente ved udlån til ikke finansielle virksomheder.

 

Stk. 12. Skatteministeren bekendtgør hvert 5. år, hvilken regulering der skal finde sted efter stk. 11.

 

..."

 

Endvidere blev i § 2, stk. 2, i ændringsloven fastsat en overgangsordning for køretøjer, der efter den 1. juni 2003 var afgiftsberigtiget efter den hidtil gældende § 3 b, således at registreringsafgiften for sådanne køretøjer, herunder den omtvistede bil, efter ansøgning kunne omberegnes efter den nye § 3 b. Overgangsbestemmelsen har følgende ordlyd:

 

"...

 

Stk. 2. For køretøjer, der efter den 1. juni 2003 er afgiftsberigtiget efter de hidtil gældende regler i registreringsafgiftslovens § 3 b, kan der efter ansøgning foretages omberegning af registreringsafgiften efter registreringsafgiftslovens § 3 b, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4. Hvis omberegningen viser, at den tidligere betalte afgift overstiger afgiften beregnet efter registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7, 1. og 2. pkt. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, tilbagebetales differencen. Ansøgning om omberegning skal være modtaget hos told- og skatteforvaltningen inden den 1. juni 2009.

 

..."

 

I bemærkningerne til lovforslag nr. 64 fremsat den 13. november 2008 anføres blandt andet:

 

"...

 

Almindelige bemærkninger

 

1. Lovforslagets formål og baggrund

 

Kommissionen har indledt to traktatkrænkelsesprocedurer mod Danmark i forhold til registreringsafgiftsloven § 3 a om forholdsmæssig betaling af registreringsafgift for henholdsvis udenlandske firmabiler, der skal anvendes eller i det væsentlige anvendes varigt i Danmark, og registreringsafgiftslovens § 3 b om registreringsafgift af udenlandske leasingkøretøjer. Kommissionen har senest den 15. december 2006 fremsendt to begrundede udtalelser. Det er Kommissionens opfattelse, at registreringsafgiftslovens § 3 a er i strid med EF-Traktatens artikel 39 om arbejdskraftens fri bevægelighed, artikel 49 om fri udveksling af tjenesteydelser og artikel 90 om diskriminerende interne afgifter. I relation til registreringsafgiftslovens § 3 b har Kommissionen påberåbt sig, at EF-Traktatens artikel 49 er overtrådt. Det er Kommissionens opfattelse, at der skal sikres fuld proportionalitet mellem den opkrævede afgift og varigheden af køretøjets anvendelse i Danmark i hvert enkelt tilfælde. Dette sker ifølge Kommissionen ikke, fordi de danske regler bygger på gennemsnitsbetragtninger om motorkøretøjers værditab.

 

Grundet den opståede uenighed om reglernes overensstemmelse med EU-retten har der efterfølgende været drøftelser mellem Skatteministeriet og Kommissionen med henblik på at opnå en forståelse mellem parterne.

 

Forslaget har således til formål at sikre, at registreringsafgiftslovens bestemmelser vedrørende betaling af den forholdsmæssige registreringsafgift er i overensstemmelse med EU-retten, herunder at sikre en ligestilling mellem indenlandske leasingselskaber og udenlandske leasingselskaber, der leaser til det danske marked. Derfor medfører forslaget også, at indenlandske leasingselskaber får mulighed for at betale den forholdsmæssige registreringsafgift, og at hæftelsesbestemmelsen i § 3 b, stk. 3, forslås ændret, da den i visse situationer har haft en utilsigtet konsekvens i forhold til momsafregningen af leasingydelsen til ugunst for indenlandske leasingselskaber.

 

2. Gældende ret

 

Efter registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1, skal den fulde registreringsafgift som udgangspunkt betales i forbindelse med køretøjets første registrering i Danmark. Registreringsafgiften beregnes ud fra køretøjets almindelige pris inklusive moms, jf. for nye køretøjer § 4 og § 8 i registreringsafgiftsloven og for brugte køretøjer § 10.

 

...

 

2.2. Biler leaset i udlandet - registreringsafgiftslovens § 3 b

 

Registreringsafgiftslovens § 3 b, der vedrører afgift af biler leaset i udlandet, er på samme måde som § 3 a en undtagelse til betaling af den fulde registreringsafgift ved køretøjets første indregistrering i Danmark.

 

På baggrund af EF-Domstolens dom af 21. marts 2002 i sag C-451/99, Cura Anlagen, blev bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 3 b indsat ved lov nr. 154 af 12. marts 2003.

Registreringsafgiftslovens § 3 b finder alene anvendelse på udenlandske leasingselskaber.

 

Registreringsafgiftslovens § 3 b giver mulighed for, at afgiften af registreringspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, kan betales som en forholdsmæssig registreringsafgift. Det følger af registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 2, at afgiften opkræves for hele den kontraktfastsatte leasingperiode.

 

For køretøjer, der er ældre end 3 måneder, udgør afgiften 1 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned. Ved betalingen tillægges endvidere 0,5 pct. pr. påbegyndt måned af den del af den beregnede registreringsafgift, som resterer efter betaling. Der skal desuden betales et tillæg på 5.000 kr., såfremt køretøjet er under 1 år.

 

For køretøjer, der er mellem 0 og 3 måneder, udgør den forholdsmæssige afgift 2 pct. af den beregnede fulde registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de første 3 måneder og 1 pct. af den beregnede fulde registreringsafgift pr. påbegyndt måned for de efterfølgende måneder. Ved betalingen tillægges endvidere 0,5 pct. pr. påbegyndt måned af den del af den beregnede fulde registreringsafgift, der resterer efter betaling. Der skal ligeledes betales et tillæg på 5.000 kr., såfremt køretøjet er under 1 år.

 

Efter hæftelsesbestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 3, hæfter både leasingvirksomhed og leasingtager for betaling af afgiften i fællesskab. Det følger af registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 5, at hvis leasingkontrakten afbrydes, eller hvis køretøjet udgår af ordningen, tilbagebetaler told- og skatteforvaltningen den afgift og det tillæg, der evt. er betalt for meget. Der tilbagebetales kun afgift og tillæg for hele måneder.

 

3. Lovforslagets indhold

 

Det vil stadigvæk være muligt at betale registreringsafgiften på to måder. Enten ved at betale den fulde registreringsafgift ved køretøjets indregistrering i Danmark eller ved at betale en forholdsmæssig registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 3a, § 3b eller § 3c.

 

I forhold til gældende ret indeholder forslaget primært to ændringer. For det første ændres beregningen af den forholdsmæssige afgift. Dernæst foreslås det, at der indføres en mulighed for at få en endelig vurdering af køretøjets værditab sammenholdt med den betalte afgift, når køretøjet ikke er omfattet af ordningen længere. For meget betalt afgift vil blive tilbagebetalt og modsat vil for lidt blive opkrævet.

 

Det foreslås desuden, at ændringerne i registreringsafgiftslovens § 3 a (udenlandske firmabiler) med hensyn til afgiftsberegningen foretages i registreringsafgiftslovens § 3 c (udlændingebiler). Dette skyldes, at den forholdsmæssige registreringsafgift i registreringsafgiftslovens § 3 c beregnes på samme måde som efter registreringsafgiftslovens § 3 a.

 

Klager over told- og skatteforvaltningens afgørelse i disse sager vil kunne påklages til Landsskatteretten efter gældende regler, dog med undtagelse af told- og skatteforvaltningens afgørelse, jf. registreringsafgiftslovens § 10, der vil kunne påklages til motorankenævnene, jf. registreringsafgiftslovens § 11, stk. 1, nr.2.

 

...

 

3.2. Leasede biler

 

I forhold til gældende ret foreslås det at udvide muligheden for at betale en forholdsmæssig registreringsafgift til også at omfatte leasingselskaber med hjemsted i Danmark. Dermed opnås en ligebehandling mellem indenlandske og udenlandske leasingselskaber på det danske marked i forhold til registreringsafgiften.

 

Afgiftsberegningen tager udgangspunkt i køretøjets alder regnet fra køretøjets første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, og betales på en gang for hele den kontraktfastsatte leasingperiodes varighed.

 

Det foreslås, at afgiften for køretøjer, der er mellem 0 og 3 måneder gamle, udgør 2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de første 3 måneder.

 

For køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 3 måneder, udgør afgiften 1 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende 33 måneder.

 

For køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 36 måneder, udgør afgiften ½ pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende måneder.

 

Det foreslås samtidig, at der ved betaling tillægges en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker med den seneste offentliggjorte officielle udlånsrente på tidspunktet for afgiftsberegningen, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg af 2,3 pct. point p.a. Disse datoer svarer til datoerne i rentelovens § 5, stk. 1.

 

Renten og tillægget til renten skal sikre en ligestilling mellem de leasingselskaber, der vælger at betale den fulde registreringsafgift og de selskaber, der vælger at betale den forholdsmæssige afgift. Sammenligningsgrundlaget er pengeinstitutternes rente ved udlån til ikke-finansielle virksomheder offentliggjort af Danmarks Statistik. Denne rente har gennemsnitligt siden 2002 været 2,3 pct. point højere end Nationalbankens udlånsrente. Dette tillæg vil ligeledes blive reguleret hvert femte år. Der henvises til afsnit 3.1.

 

Det foreslås ligeledes, at der indføres en mulighed for at få en endelig vurdering af den residuale afgift, der er i køretøjet på det tidspunkt, hvor køretøjet udgår af ordningen. Vurderingen vil også i denne situation alene blive foretaget, såfremt ejeren af bilen ansøger herom. Hvis det viser sig, at der oprindeligt er betalt for meget i registreringsafgift, vil differencen blive tilbagebetalt. Modsat hvis der oprindeligt er betalt for lidt i registreringsafgift, vil differencen blive genopkrævet. Rentetillægget, som beskrevet ovenfor, sikrer, at for lidt eller for meget betalt registreringsafgift bliver forrentet.

 

Det foreslås endvidere at ændre hæftelsesbestemmelsen, således at det fremover alene er leasingselskabet, der hæfter for den forholdsmæssige afgift, da det er leasingselskabet, der ejer køretøjet. Dette betyder, at det også er leasingselskabet, der efter ansøgning vil få evt. for meget betalt afgift tilbagebetalt, og modsat vil det være hos leasingselskabet at for lidt betalt afgift vil blive opkrævet.

 

Med den foreslåede ændring kommer bestemmelsen til at svare til hæftelsesbestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 3 a, stk. 4, hvor det er den udenlandske arbejdsgiver, som stiller køretøjet til rådighed for den herboende arbejdstager, der hæfter for den forholdsmæssige afgift.

 

Ændringen i hæftelsesbestemmelsen får en afledet effekt i forhold til momsafregningen af leasingydelsen, da det ikke længere vil være muligt for et leasingselskab at lade leasingtager betale registreringsafgiften separat til told- og skatteforvaltningen, og dermed holde registreringsafgiften udenfor den samlede leasingydelse og momsafregningen heraf.

 

Leasingselskaber, som er etableret i udlandet, betaler moms i det land, hvor ydelsen bliver udbudt, eksempelvis i Sverige. Fra 1. januar 2010 ændres momsreglerne for leasing til erhvervsdrivende, således at momsen skal betales i det land, hvor ydelsen forbruges, dvs. i Danmark, hvis bilen bruges her. Fra 2013 ændres reglerne for leasing til private også til moms i forbrugslandet.

 

4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige

 

Den forholdsmæssige registreringsafgift, som betales af udenlandske leasingselskaber, vil blive ændret med lovforslaget. Som følge heraf forventes den varige virkning at være et begrænset årligt provenutab.

 

Desuden vil indførelsen af mulighed for, at danske leasingselskaber kan anvende forholdsmæssig registreringsafgift betyde, at der vil ske en ændret periodisering af betalingen af registreringsafgift. Forudsat at de afskrivningssatser, der ligger til grund for den forholdsmæssige registreringsafgift, gennemsnitligt set er korrekte, vil den varige effekt være nul. Der vil alene blive tale om periodemæssige forskydninger af statens indtægter.

 

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for regioner og kommuner. Antallet af leasede biler i Danmark skønnes at udgøre 110.000 biler, der er leaset hos danske leasingselskaber, hvor til kommer ca. 5.000-10.000 biler leaset fra udenlandske leasingselskaber. Antallet af udenlandske firmabiler i Danmark skønnes at være begrænset.

 

De ændrede regler for beregning af den forholdsmæssige registreringsafgift for udenlandske leasingselskaber vil føre til en ændring i registreringsafgiften. Ændringen afhænger af leasingperiodens længde, og der er foretaget vurderinger af konsekvenserne ved de typisk anvendte leasingperioder på henholdsvis 36 måneder og 48 måneder. For en typisk leasingbil vil registreringsafgiften blive forøget med ca. 2.000 kr. ved en leasingperiode på 36 måneder. Omvendt vil registreringsafgiften blive reduceret med ca. 5.000 kr. ved en leasingperiode på 48 måneder. Samlet set forventes ændringen at medføre et årligt provenutab på op mod 5 mio. kr. som følge af mindre registreringsafgift.

 

Hvis provenutabet ikke kompenseres med modgående finansiering, vil det automatiske tilbageløb via moms og andre afgifter i gennemsnit udgøre 24,5 pct. af provenutabet vedr. private. Vedrørende den del af bilerne, der er leasede til erhvervslivet kan der være en tilsvarende tilbageløbsfaktor (selskabsskat), hvorved det årlige provenutab inkl. tilbageløb skønnes at udgøre op mod 4 mio. kr.

 

Det beregnede provenutab forudsætter, at de leasede biler fordeler sig ligeligt på henholdsvis 36 måneders og 48 måneders leasingperioder. Fremadrettet bliver det relativt mere fordelagtigt at lease i 48 måneder frem for 36 måneder. Det er usikkert, hvorvidt ændringen får betydning for kundernes og leasingselskabernes valg af leasingperioder, men hvis flere vælger en 48 måneders leasingperiode, vil provenutabet øges. Det maksimale provenutab opnås, hvis samtlige forudsatte leasingbiler fra udenlandske selskaber leases for 48 måneder. I så fald vil provenutabet øges til op mod 10 mio. kr. og op mod 8 mio. kr. efter automatisk tilbageløb via moms og afgifter.

 

Hvad angår danske leasingselskaber, som med forslaget får mulighed for at anvende den forholdsmæssige registreringsafgift, vil der på kort sigt opstå et provenutab som følge af forskydninger i de regnskabsmæssige periodiseringer af statens indtægter fra registreringsafgiften. De danske leasingselskaber får således mulighed for kun at betale en forholdsmæssig andel af den samlede registreringsafgift i modsætning til gældende regler, hvor de danske leasingselskaber betaler den fulde afgift ved køretøjets registrering i Danmark. Omfanget af de provenumæssige forskydninger afhænger af i hvor høj grad leasingselskaberne vælger at anvende den forholdsmæssige registreringsafgift frem for traditionel afgiftsberegning. Hvis leasingselskaberne vælger ikke at anvende den forholdsmæssige registreringsafgift, vil der ikke være provenumæssige forskydninger.

 

Under den beregningstekniske forudsætning, at adfærden ændres, således at det vælges at betale forholdsmæssig registreringsafgift for 20 procent af leasingbilerne fra danske leasingselskaber, vil der de første år være et provenutab på ca. 425 mio. kr. årligt. Efter 4 år vil der blive tale om, at statens indtægter fra registreringsafgiften bliver forøget med ca. 150 mio. kr. årligt. Dette modsvarer forrentningen af de midlertidige provenutab i de første 4 år. Tages der højde for renteeffekten, skønnes denne del af forslaget at have en provenuneutral varig virkning.

 

Hvis de gennemsnitlige afskrivningssatser undervurderer de faktiske afskrivninger, vil der komme et provenutab udover de periodemæssige forskydninger. For biler, der forbliver indregistreret i Danmark efter leasingperiodens udløb, vil dette provenutab dog blive modsvaret ved den efterfølgende betaling af den resterende registreringsafgift, men statens udlæg til den reducerede afgift i leasingperioden vil ikke blive forrentet.

 

Der indføres mulighed for en afsluttende vurdering. Muligheden for en afsluttende vurdering må formodes at blive anvendt alene i tilfælde, hvor leasingselskabet forventer at kunne få tilbagebetalt registreringsafgift. Den forholdsmæssige registreringsafgift forventes at afspejle afskrivningsforløbet for de fleste biler. Muligheden for vurdering vil imidlertid kunne resultere i et øget provenutab i forhold til det ovenfor nævnte.

 

Hvad angår den momsmæssige behandling af leasingydelsen, skønnes statens indtægter fra moms, hvis der ikke ændres i hæftelsesbestemmelsen for de udenlandske leasingselskaber, at blive reduceret med ca. 90 mio. kr. årligt på kort sigt og op imod 1,6 mia. kr. på sigt. Det vil være tilfældet frem til 2013, hvor moms ved leasing i udlandet skal betales i Danmark. Ved at ændre reglerne, så leasingselskabet selv hæfter for registreringsafgiften, undgås disse fald i statens indtægter.

 

10. Forholdet til EU-retten

 

Forslaget har bl.a. til formål at sikre registreringsafgiftslovens § 3 a og § 3 b overensstemmelse med EU-retten herunder er ligestilling af indenlandske og udenlandske leasingselskaber.

 

...

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

 

Til § 1

 

...

 

Til nr. 4

 

...

 

§ 3 b, stk. 1

 

Det foreslås, at bestemmelsen udvides til også at omfatte danske leasingselskaber. Derudover er der ingen ændringer i forhold til den gældende bestemmelse. Det er således stadigvæk et krav, at selskabet skal ansøge om at få en konkret bil afgiftsberigtiget efter bestemmelsen.

 

§ 3 b, stk. 2

 

De forslåede ændringer vedrører beregningen af afgiften.

 

Afgiftsberegningen tager udgangspunkt i køretøjets alder regnet fra køretøjets første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet.

 

For køretøjer, der er mellem 0 og 3 måneder gamle, udgør afgiften 2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de første 3 måneder.

 

For køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 3 måneder, udgør afgiften 1 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende 33 måneder.

 

For køretøjer, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 36 måneder, udgør afgiften ½ pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende måneder.

 

§ 3 b, stk. 3

 

Det foreslås, at der ved betaling tillægges en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker med den seneste offentliggjorte officielle udlånsrente på tidspunktet for afgiftsberegningen, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg af 2,3 pct. point p.a.

 

For så vidt angår den løbende regulering af tillægget henvises der til bemærkningerne til § 3 a, stk. 4.

 

§ 3 b, stk. 4

 

Hæftelsesbestemmelsen foreslås ændret, således at det fremover er leasingselskabet, der hæfter for afgiften. Dette betyder, at det også er leasingselskabet, der efter ansøgning vil få evt. for meget betalt afgift tilbagebetalt og modsat vil det være hos leasingselskabet at for lidt betalt afgift vil blive opkrævet.

 

Ændringen medfører, at det ikke længere vil være muligt for leasingselskabet at lade leasingtager betale afgiften direkte til told- og skatteforvaltningen, og dermed holde registreringsafgiften udenfor den samlede leasingydelse og momsafregningen heraf

 

Køretøjer, der er omfattet af registreringsafgiftslovens § 3 b, skal være indregistreret i Danmark og have danske nummerplader. Dette medfører, at disse køretøjer også er omfattet af enten vægtafgiftsloven eller brændstofforbrugsafgiftsloven, hvilket svarer til gældende ret.

 

§ 3 b, stk. 5

 

Afgiftsberegningen i bestemmelsen ændres i overensstemmelse mcd den forslåede ændring i stk. 2 og 3.

 

§ 3 b stk. 6

 

Der er tale om en videreførelse af den gældende bestemmelse i § 3 b, stk. 5.

 

§ 3 b, stk. 7

 

Der er tale om en ny bestemmelse, hvor der foreslås indført en mulighed for at få en endelig vurdering af den residuale afgift, der er i køretøjet på det tidspunkt, hvor køretøjet udgår af ordningen. Vurderingen vil alene blive foretaget, såfremt ejeren af bilen ansøger herom. Vurderingen tager udgangspunkt i køretøjets afgiftspligtige værdi, jf. registreringsafgiftslovens § 10, og fastsættes af told- og skatteforvaltningen.

 

Hvis det viser sig, at der oprindeligt er betalt for meget i registreringsafgift, vil differencen blive tilbagebetalt. Modsat hvis der oprindeligt er betalt for lidt i registreringsafgift, vil differencen blive genopkrævet.

 

Eksempel 1 (for meget betalt registreringsafgift)

 

Der tages udgangspunkt i en personbil, der leases i 36 måneder, og hvor den fulde registreringsafgift er 175.000 kr.

 

Den forholdsmæssige registreringsafgift for de 36 måneder udgør 68.250 kr., beregnet som 175.000 * (0,02 * 3 0,01 * 33).

 

Den ikke-betalte afgift udgør 106.750 kr., beregnet som 175.000 kr. - 68.250 kr.

 

Renteelementet udgør 0,078 * 3 * 106.750 = 24.980 kr.

 

Den samlede ex ante betaling af den forholdsmæssige registreringsafgift dvs. summen af den forholdsmæssige registreringsafgift og renteelementet bliver 93.230 kr.

Efter leasingperiodens ophør sker der en vurdering, jf. § 10, der viser at den faktiske afskrivning er 30 pct., hvilket er mindre end de 39 pct., der lå til grund for ex ante betalingen. Som konsekvens skal leasingselskabet have 15.750 kr. tilbage i registreringsafgift (ex post regulering).

 

Eksempel 2 (for lidt betalt registreringsafgift)

 

Der tages ligeledes udgangspunkt i en personbil, der leases i 36 måneder og hvor den fulde registreringsafgift er 175.000 kr.

 

Ex ante skal der jf. eksempel 1 betales 93.230 kr., som dækker over de forventede typiske afskrivninger på 39 pct. samt forrentning af residualafgiften.

 

Ved en vurdering, jf. § 10 efter periodens ophør viser det sig, at bilens værdi er faldet med 50 pct., og der skal derfor ske efterbetaling af afgift på 19.250 kr.

 

...

 

§ 3 b, stk. 8

 

Der er tale om en videreførelse af registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 6 med konsekvensrettelser som følge af forslagets § 1, stk. 4 og som følge af, at told- og skatteforvaltningen den 1. januar 2008 har overtaget administrationen af registreringen af køretøjer fra Rigspolitiet.

 

§ 3b, stk. 9 og 10

 

Der er primært tale om en videreførelse af registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7 og 8.

 

Den gældende bestemmelse i § 3 b, stk. 8 indeholder en opremsning af, hvilke oplysninger den foreviste leasingkontakt skal indeholde.

 

I lovforslagets § 3 b, stk. 9 forestås det, at kontrakten, udover de allerede nævnte oplysninger, også skal indeholde oplysninger om, hvorvidt det er en del af leasingaftalen, at der er en køberet og/eller en købepligt, samt den aftalte pris og øvrige betingelser ved overtagelsen af bilen.

 

Det er alene køretøjer, som er ejet af et leasingselskab, som er omfattet af muligheden for at betale den forholdsmæssige afgift. Hvis told- og skatteforvaltningen vurderer, at kontrakten er udformet på en sådan måde, at der ikke er tale om en leasingaftale men om et kreditkøb, vil køretøjet ikke være omfattet af muligheden for at betale den forholdsmæssige afgift. Fortolkningen af kreditkøb følger af kreditaftaleloven.

 

En sådan afgørelse vil kunne påklages til Landsskatteretten.

 

§ 3 b, stk. 11 og 12

 

Det foreslås, at tillægget til den seneste offentliggjorte udlånsrente reguleres hvert 5 år. Første gang bliver den 1. januar 2014. Tillægget vil blive offentliggjort på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.

 

...

 

Til § 2

 

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

 

Stk. 2. Det forslås samtidig, at køretøjer, der efter den 1. juni 2003 er afgiftsberigtiget efter de hidtil gældende regler i registreringsafgiftslovens § 3 b, efter ansøgning kan få en omberegning af registreringsafgiften efter den foreslåede § 3 b. Hvis omregningen viser, at den tidligere betalte afgift overstiger afgiften beregnet efter § 3 b, stk. 7, 1. og 2. pkt., tilbagebetales differencen.

Ansøgningen om omberegningen skal være modtaget hos told- og skatteforvaltningen inden den 1. juni 2009.

 

..."

 

Lov nr. 1361 af 8. december 2010

 

Ved lov nr. 1361 af 8. december 2010 blev bestemmelsen om omkostningsudligningstillæg i registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 3, ændret med virkning for ansøgninger modtaget hos told- og skatteforvaltningen efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2011.

 

Bestemmelsen i § 3 b, stk. 3, har nu følgende ordlyd:

 

"...

 

Stk.3. Ved betaling tillægges endvidere en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker med den af Danmarks Statistik på tidspunktet for afgiftsberegningen senest offentliggjorte gennemsnitlige udlånsrente fra pengeinstitutter til ikkefinansielle selskaber, der foreligger pr. 1. januar, henholdsvis pr. 1. juli.

 

..."

 

I bemærkningerne til lovforslag nr. 23 fremsat den 6. oktober 2010 anføres blandt andet følgende:

 

"...

 

Almindelige bemærkninger

 

...

 

3. Lovforslagets enkelte elementer

 

...

 

3.4. Registreringsafgiftsloven

 

...

 

3.4.2. Lovforslaget

 

Det foreslås, at forrentningen ved løbende eller forholdsmæssig betaling af registreringsafgift ændres, så den i højere grad kommer til at følge markedsrenten.

 

Formålet med ændringen er at sikre, at markedet for køb og leasing af biler ikke forvrides som følge af et renteniveau ved leasing, der afviger fra markedsrenten. I det omfang den anvendte rentesats er lavere end markedsrenten, tilskyndes flere til at vælge leasing med forholdsmæssig afgift. Omvendt hvis den anvendte rente er højere end markedsrenten, bliver det mere attraktivt at betale den fulde registreringsafgift ved første indregistrering, enten i forbindelse med leasing eller ved køb.

 

Den gældende forrentning fastsættes, jf. afsnit 3.4.1 ovenfor, med udgangspunkt i den af Nationalbanken fastsatte udlånsrente pr. henholdsvis den 1. januar og den 1. juli det pågældende år samt et tillæg, der i øjeblikket udgør 2,3 pct. p.a. Tillægget justeres hver 5. år, første gang den 1. januar 2014, så det svarer til en gennemsnitlig difference de seneste 5 år mellem Nationalbankens udlånsrente og pengeinstitutternes udlånsrente til ikke-finansielle selskaber.

 

Nationalbankens udlånsrente fastsættes imidlertid især ud fra pengepolitiske hensyn som en rente over for pengeinstitutter, mens pengeinstitutternes rentesatser over for kunder fastsættes ud fra flere hensyn, herunder Nationalbankens udlånsrente, men lige såvel forrentning ved alternative placeringer samt konkurrenceforhold i forhold til danske og udenlandske pengeinstitutter. Afhængigt af Nationalbankens og pengeinstitutternes aktuelle rentevilkår, vil den af Nationalbanken fastsatte forrentning således kunne afvige mere eller mindre fra den aktuelle markedsrente for pengeinstitutternes udlån til ikke-finansielle selskaber.

 

I øjeblikket er Nationalbankens udlånsrente relativt lav på grund af ønsket om at stimulere den økonomiske aktivitet. Det gældende tillæg på de 2,3 pct. point er fastsat ud fra forskellen i rentesatserne fra og med 1. kvartal 2002 frem til og med 2. kvartal 2008. Dette var før finanskrisen fik afgørende betydning for fastsættelsen af Nationalbankens udlånsrente. Den aktuelle forrentning er på 3,35 pct. p.a., hvilket er næsten 1 pct, point under pengeinstitutternes udlånsrente til ikke-finansielle selskaber, der udgør 4,2 pct. p.a. i 2. kvartal 2010.

 

Med henblik på at undgå renterelaterede forvridninger af markedet for køb og leasing af biler, foreslås det, at forrentningen af den udskudte registreringsafgift ændres fra den af Nationalbanken fastsatte udlånsrente med et tillæg på 2,3 pct. point til den af Danmarks Statistik senest offentliggjorte gennemsnitlige udlånsrente fra pengeinstitutter til ikke-flnansielle selskaber, der foreligger pr. 1. januar, henholdsvis pr. 1. juli.

 

...

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

 

...

 

Til § 10

 

Til nr.1

 

Med bestemmelsen tilsigtes en tilpasning af den rente, der skal betales af den resterende registreringsafgift ved forholdsmæssig eller løbende betaling af afgiften til markedsrenten.

 

Dette sker ved at knytte renteniveauet til Danmarks Statistik senest offentliggjorte gennemsnitlige udlånsrente fra pengeinstitutter til ikke-finansielle selskaber.

 

Denne gennemsnitsrente opgøres kvartalsvis. Offentliggørelsen foreligger normalt omkring en måned efter et kvartalsudløb,

 

Renten fastlægges på en gang for hele den periode, hvor ordningen løber. Renten fastlægges på tidspunktet for afgiftsberegningen. Det vil sige ved ordningens begyndelse. Der anvendes den gennemsnitlige rente, der foreligger offentliggjort pr. den nærmest forudgående 1. januar, henholdsvis 1. juli.

 

..."

 

Landsrettens begrundelse og resultat

 

Afvisningspåstanden

 

H1s påstande 1b, 2b, 3b, og 4b indebærer, at den fulde forholdsmæssige registreringsafgift og omkostningsudligningstillægget skal tilbagebetales, og Skatteministeriet har afslået sådan tilbagebetaling. Allerede derfor er der ikke grundlag for at tage ministeriets påstand om afvisning til følge.

 

Sagens indhold

 

Sagen vedrører udveksling af tjenesteydelser. Som H1s påstande er formuleret, skal der tages stilling til, om der ved beregningen og opkrævningen af forholdsmæssig registreringsafgift vedrørende den konkrete, udleasede bil er handlet i strid med forbuddet i TEUF artikel 56, og om der som følge heraf helt eller delvist skal ske tilbagebetaling af afgiften.

 

Selv om en bedømmelse af foreneligheden af registreringsafgiftslovens § 3 b, som affattet ved lov nr. 154 af 12. marts 2003, med TEUF artikel 56, måtte føre til, at anvendelsen af bestemmelsen kan være i strid med TEUF 56, er en forudsætning for, at H1 kan få helt eller delvist medhold i de nedlagte påstande, at den opkrævede registreringsafgift har virket som en hindring for den frie udveksling af tjenesteydelser i relation til den konkrete leasingydelse, påstandene vedrører. EU-retten indebærer således ikke, at en national lovbestemmelse, hvis anvendelse kan føre til traktatstridige restriktioner i den frie bevægelighed, skal anses for generelt ugyldig og herunder ikke kan anvendes som grundlag for en afgiftsopkrævning i de tilfælde, hvor den konkrete anvendelse ikke strider mod EU-retten.

 

Det EU-retlige grundlag

 

Det følger af EU-Domstolens afgørelse i sag C-45 1/99, Cura Anlagen, præmisserne 68 - 69, at medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at autoleasingvirksomheder fra andre medlemsstater, som for en tidsbegrænset periode leverer tjenesteydelser i form af udleasing af biler, ikke udsættes for faktisk diskrimination, fordi de ikke har samme mulighed for at tjene en afgift hjem som indenlandske leasingvirksomheder, hvis køretøjer indregistreres med henblik på permanent anvendelse i den pågældende medlemsstat. Som følge heraf skal medlemsstaterne sikre, at der er forholdsmæssighed mellem den afgift en udenlandsk leasinggiver pålægges ved indregistrering af en bil, som er udleaset til en kunde i en anden medlemsstat, og varigheden af indregistreringen.

 

EU-Domstolen har i flere afgørelser om afgifter ved indførsel af brugte biler antaget, at en afgiftsberegning er i strid med artikel 110 om diskriminerende interne afgifter på varer, hvis afgiftsberegningen indebærer, at den afgift den importerede bil pålægges, overstiger residualværdien af afgiften i tilsvarende brugte køretøjer, der allerede er indregistreret i indførselsstaten, jf blandt andet sag C-101/00, Tulliasiamies og Antti Siilin, præmis 44, og tilsvarende sag C-134/07, Piotr Kawala mod Gmina Miasta Jaworzna, præmis 30. I tilfælde, hvor afgiftsberegningen vedrørende det importerede køretøj hviler på standardbetragtninger og -beregninger, skal det i den forbindelse være muligt for importøren at opnå en prøvelse af den på gennemsnitlige betragtninger baserede afgift med henblik på at undgå i det konkrete tilfælde at betale en for høj afgift set i forhold til indenlandske konkurrenter, jf. herved sag C-393/98, Ministério Püblico og Anténio Gomes Valente mod Fazenda Pública, præmisserne 31-37 og 44.

 

Der foreligger ikke retspraksis fra EU-Domstolen om TEUF artikel 56, som på samme måde som retspraksis efter artikel 110 slår fast, at forbuddet mod restriktioner, der hindrer den frie udveksling af tjenesteydelser, indebærer, at ethvert konkret eksempel på faktisk afgiftsmæssig forskelsbehandling i sig selv udgør en krænkelse af traktaten. Landsretten finder imidlertid, at den foreliggende retspraksis om artikel 56, sammenholdt med EU-Domstolens øvrige praksis om fri bevægelighed, indebærer, at i hvert fald i de tilfælde, hvor faktisk forskelsbehandling ikke fremtræder som et atypisk og ikke forventeligt resultat af den nationale lovgivning, er en sådan forskelsbehandling i strid med artikel 56. Dette gælder, uanset om den nationale lovgivning ikke ud fra en gennemsnitsbetragtning fører til forskelsbehandling.

 

Foreneligheden af registreringsafgiftslovens § 3 b, som affattet ved 2003-loven, med TEUF artikel 56

 

Indførelsen af § 3 b ved lov nr. 154 af 12. marts 2003 havde, som det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, til formål at indføre en regel i registreringsafgiftsloven, som sikrer opfyldelse af det krav, der er stillet ved Cura Anlagen-dommen om forholdsmæssighed af den registreringsafgift, en udenlandsk leasinggiver pålægges.

 

Afgiftsberegningen og 5.000 kroners-tillægget er ifølge lovforslaget og det af Skatteministeriet under denne sag anførte, baseret på gennemsnitsbetragtninger om en typisk afskrivningsprofil på leasingbiler på 8 år. Denne gennemsnitlige afskrivningsprofil begrundes i en forudsætning om, at leasingbiler ofte er relativt store og dyre, og at der derved sker en større afskrivning i bilens første leveår end i de efterfølgende. 5.000 kroners-tillægget er som ovenfor nævnt i lovens forarbejder begrundet i en antagelse om, at bilens anvendelse til udlejning erfaringsmæssigt medfører, at den er undergivet et større værditab end personbiler, der anvendes til almindelig brug. Omkostningsudligningstillægget skal ifølge de specielle bemærkninger kompensere for, at en udenlandsk leasingvirksomhed får en likviditetsmæssig fordel sammenlignet med de omkostninger, den danske leasingvirksomhed, som betaler fuld registreringsafgift, har. Tillægget har dermed til formål at sikre en konkurrencemæssig ligestilling mellem danske og udenlandske leasingvirksomheder, hvor udenlandske leasingvirksomheder ikke afgiftsmæssigt stilles bedre end deres danske konkurrenter.

 

Det fremgår af bevisførelsen, herunder de fremlagte regneeksempler, at udenlandske leasingvirksomheder, som har betalt forholdsmæssig registreringsafgift og 5.000 kroners-tillæg, i en række tilfælde er blevet stillet ringere end deres indenlandske konkurrenter. At beregningsreglerne i dagældende § 3 b, stk. 2, i nogle tilfælde førte til sådanne resultater, er ikke bestridt af Skatteministeriet. Det er ikke under bevisførelsen nærmere klarlagt, i hvor mange tilfælde der er sket en sådan faktisk forskelsbehandling. Det ligger imidlertid bevismæssigt fast, at H1 har opnået en tilbagebetaling på ca. 2,7 mio. kr. vedrørende 210 leasingbiler, der udgør ca. 25 % af de biler, som virksomheden kunne have indgivet ansøgning for efter overgangsreglen i 2008-loven. På den baggrund lægger landsretten til grund, at det forhold, at udenlandske leasingvirksomheder i nogle tilfælde stilles ringere end indenlandske leasingvirksomheder, ikke var en atypisk og ved gennemførelsen af 2003-loven uforudsigelig konsekvens af beregningsreglerne. I de konkrete tilfælde, hvor bestemmelserne førte til, at den udenlandske tjenesteyder betalte en højere registreringsafgift end en tilsvarende dansk leasingvirksomhed, som betalte fuld indregistreringsafgift, forholdsmæssigt ville komme til at betale angående samme udlejningsperiode, må forskelsbehandlingen dermed anses for stridende med TEUF artikel 56.

 

Den omstændighed, at det ved gennemførelsen af det krav, der er fastlagt i Cura Anlagen-dommen om forholdsmæssighed af den registreringsafgift, som en udenlandsk leasingvirksomhed pålægges, tilstræbes at udligne den likviditets- og rentemæssige fordel, som udenlandske leasingvirksomheder får ved ikke at betale fuld registreringsafgift, kan ikke i sig selv anses for en restriktion eller forskelsbehandling, som strider mod TEUF artikel 56. Omkostningsudligningstillægget er således kun i strid med artikel 56, såfremt og i det omfang det indebærer, at den udenlandske leasingvirksomhed stilles ringere end den tilsvarende danske leasingvirksomhed, som skal finansiere en fuld registreringsafgift.

 

Efter de foreliggende oplysninger har den fastsatte rente på 0,5 % månedligt i perioden 2003 - 2008 gennemsnitligt ligget over markedsrenten for ikke-finansielle selskaber, som efter landsrettens opfattelse er den rente, der må tages udgangspunkt i ved bedømmelsen af, om der er sket en forskelsbehandling. Leasingvirksomheder kan i den forbindelse ikke kategoriseres som finansielle selskaber, og det forhold, at flere danske leasingselskaber er bankejede, kan heller ikke begrunde, at udgangspunktet skal være markedsrenten for finansielle selskaber.

 

Skatteministeriet har ikke godtgjort, at den forskel, der gennemsnitligt har været mellem markedsrenten for ikke-finansielle selskaber og den rente, der følger af dagældende § 3 b, blot har sikret en udligning af en mindsket konjunkturrisiko og/eller en lavere forsikringspræmie. Påligningen af omkostningsudligningstillægget er derfor isoleret betragtet udtryk for en forskelsbehandling af den udenlandske leasingvirksomhed set i forhold til de danske konkurrenter. Omkostningsudligningstillægget indgår imidlertid i den samlede regulering, der havde til formål at sikre en faktisk ligestilling af udenlandske tjenesteydere med de danske leasingvirksomheder, og kan derfor ikke betragtes isoleret. Om påligningen af omkostningsudligningstillægget har udgjort en restriktion, som er forbudt efter TEUF artikel 56, afhænger således af, om den udenlandske leasingvirksomhed i relation til den konkrete leasingydelse samlet set er blevet stillet afgiftsmæssigt ringere end en dansk leasingvirksomhed, som har udleaset en helt tilsvarende bil i samme periode, og hvor den faktiske situation - bortset fra afgiften - er fuldstændig identisk.

 

H1 har tillige gjort gældende, at ansøgnings- og indregistreringsproceduren er diskriminerende og i hvert fald udgør en gene for de udenlandske leasingvirksomheder, der er uproportionalt ressource- og tidskrævende, og dermed strider mod TEUF artikel 56. Da anbringendet vedrørende ansøgnings- og indregistreringsproceduren ikke har nogen sammenhæng med de nedlagte påstande, finder landsretten ikke grundlag for at behandle dette anbringende yderligere.

 

Reglerne i § 3 b, stk. 2, om beregning af registreringsafgift inklusive 5.000 kroners-tillægget og omkostningsudligningsudlægget, som affattet i 2003-loven, må således anses for stridende mod TEUF artikel 56 i de tilfælde, hvor anvendelsen af bestemmelsen samlet medfører en konkret afgiftsmæssig forskelsbehandling.

 

Om H1 kan få medhold i de nedlagte påstande, afhænger dermed af, om der med hensyn til den konkrete bil samlet set er betalt en forholdsmæssigt set højere afgift end den afgift, der ville gælde for en dansk leasinggiver, som på samme tidspunkt havde betalt fuld leasingafgift af en fuldstændig tilsvarende ny bil, og som på samme tidspunkt og efter samme antal kørte km fik leasingperioden forkortet som følge af en totalskade i 2005.

 

Der enighed mellem parterne om, at der skal sammenlignes med det "tab" af registreringsafgift, som en dansk leasinggiver, der ved indregistrering af en ny bil har betalt fuld registreringsafgift, ville lide ved en totalskade på samme tidspunkt. Ved beregningen af dette "tab" finder landsretten det mest nærliggende, at tabet af registreringsafgift i en bil, der er indregistreret i Danmark som ny, og hvoraf der er betalt fuld registreringsafgift, må anses at ske proportionalt med bilens værditab i øvrigt. Der er ikke i sagen faktiske oplysninger, der understøtter, at dette ikke skulle være tilfældet. På den baggrund lægger landsretten til grund, at tabet er ligefremt proportionalt med bilens værditab over tid. Det forhold, at der afgiftsteknisk gælder en særlig "knæk"-skala ved indførelse og registrering af brugte biler, kan herved ikke i sig selv begrunde, at den danske leasinggiver, som har betalt fuld registreringsafgift, skal antages at have tabt registreringsafgift efter samme skala.

 

Værdiansættelsen af en tilsvarende bil, hvoraf der er betalt fuld afgift, er behæftet med nogen usikkerhed. TN har forklaret, at en vurdering baseret på beregningen i bilpriser.dk i 2005 ville føre til værdi på 160.000 kr., G1 forsikrings taksator har skønnet, at værdien vil være 173.000 kr., og H1 har baseret på erstatningsbeløbet på de 121.000 kr. beregnet et beløb på 183.716 kr. Efter en samlet vurdering lægger landsretten til grund, at sammenligningsprisen ikke overstiger det beløb på 173.000 kr. ekskl. moms, som er skønnet af G1 forsikrings taksator, og som Skatteministeriet har anerkendt.

 

Efter den på øvrige punkter ubestridte beregning i Skatteministeriets hjælpebilag A lægges det på den baggrund til grund, at afgiftsberegningen efter dagældende registreringsafgiftslov § 3 b, stk. 2, indebar en økonomisk fordel for H1 set i forhold til en sammenlignelig dansk leasinggiver på 3.542 kr.

 

Det tab, påligningen af omkostningsudligningstillægget har påført H1 set i forhold til en dansk leasinggiver, skal som anført ovenfor beregnes med udgangspunkt i den markedsrente, som ikke-finansielle selskaber har betalt i perioden. Ifølge beregningen i Skatteministeriets hjælpebilag B, som H1 ikke har haft indsigelser over for - bortset fra det principielle spørgsmål om sammenligningsrenten - udgør tabet 2.919 kr. Da tabet på omkostningsudligningstillægget ikke overstiger den beløbsmæssige fordel, H1 i øvrigt har haft ved at betale forholdsmæssig afgift, er H1 ikke ved påligningen af den forholdsmæssige registreringsafgift på i alt 62.034 kr. blevet udsat for forskelsbehandling eller udsat for en restriktion i strid med TEUF artikel 56. H1 kan dermed hverken få medhold i sine anerkendelses- eller betalingspåstande.

 

Skatteministeriet frifindes som følge heraf.

 

Som det fremgår af det ovenfor anførte, finder landsretten, at der ikke er en tvivl om forståelsen af det EU-retlige retsgrundlag, som kan begrunde, at der stilles præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen i medfør af TEUF artikel 267.

 

Sagsomkostninger

 

Under hensyn til sagens karakter og udfald samt til omfanget af forberedelsen og til, at hovedforhandlingen har varet 3½ dag, finder landsretten, at H1 skal betale 300.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet. Der er herved tillige henset til, at sagen to gange forud for den faktisk gennemførte hovedforhandling har været berammet til hovedforhandling, som i vidt omfang har været forberedt, før aflysning fandt sted og forberedelsen blev genoptaget. Endelig er sagens begrænsede værdi tillagt en vis betydning i nedadgående retning.

 

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

 

Skatteministeriet frifindes.

 

I sagsomkostninger skal H1 inden 14 dage betale 300.000 kr. til Skatteministeriet.

 

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.