Indhold

Dette afsnit handler om fradrag for omkostninger efter PAL § 9, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Baggrund
 • Formueforvaltningsomkostninger ►(pengeinstitutordninger)
 • Formueforvaltningsomkostninger (pensionsinstitutter)
 • Formueforvaltningsomkostninger (forsikringer uden ret til bonus som beskattes efter PAL §§ 4-4a)
 • Kickback, indregnet fortjeneste og lign.◄
 • Undtagelse for fradrag: Ligningslovens § 5 H 
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Den skattepligtige kan fradrage omkostninger, der i indkomståret er afholdt til at forvalte den skattepligtige formue, i beskatningsgrundlaget,► herunder den del af omkostningerne, der tilbagebetales i form af en rabat, provision og lign. fra formueforvaltere mv. (kickback og lign.), og den del af omkostningerne, der udgør fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.).◄

For forsikringer uden ret til rentebonus ►(markedsrenteordninger)◄fradrages de omkostninger, der i indkomståret er afholdt til forvaltning af forsikringen i beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 4 eller 4 a.

Pensionsinstituttet m.v. kan ikke ►samtidig◄ fratrække de omkostninger, som pensionsopspareren kan fratrække i beskatningsgrundlaget efter PAL §§ 4 og 4 a.  Se PAL § 9, stk. 2, 2. pkt.

Den skattepligtige skal opgøre omkostningerne efter skattelovgivningens almindelige regler om skattepligtig indkomst.

Reglerne om skattemæssige afskrivninger kan dog kun bruges ved afskrivning på driftsmidler. Se PAL § 9, stk. 2.

Bemærk

Handelsomkostninger i form af kurtage og lignende vedrørende køb og salg af skattepligtige værdipapirer, fast ejendom eller anden erhvervsvirksomhed behandles efter PAL § 15. Se afsnit C.G.3.2.3. om opgørelse af forskellige typer afkast.

Baggrund

Bestemmelsen er en videreførelse af § 5a, i Lov om beskatning af visse pensionskapitaler, som blev indsat ved lov nr. 1294 af 20. december 2000.

Af bemærkningerne til denne lov fremgår blandt andet,

 • at der ikke er fradrag for omkostninger til forvaltning af formue, hvis afkastet af formuen ikke er skattepligtigt efter PAL, og
 • at omkostningerne til formueforvaltning i tvivlstilfælde må fordeles skønsmæssigt.

Se bemærkningerne til L 71 af 1. november 2000.

Formueforvaltningsomkostninger ►(pengeinstitutordninger)◄

Formueforvaltningsomkostninger omfatter de faktiske omkostninger, den skattepligtige har til administration og porteføljepleje af pensionsformuen, herunder administrationsgebyr vedrørende ►pengeinstitutternes◄ puljeordninger.

Desuden er gebyr til pensionsrådgivning omfattet i det omfang det har virkning på den enkelte pensionskonto. Se afsnit C.A.10.2.2.4.4.

Ikke omfattet

Den skattepligtiges udgifter til fx internet, computer, avis, porto og telefon falder uden for, hvad der er fradragsret for efter PAL § 9, stk. 2. Se bemærkningerne til L71 af 1. november 2000 og TfS1999.862SKM.

Der vil ofte være sammenfald mellem de udgifter, der kan fradrages efter PAL § 9, stk. 2 og de udgifter, der kan hæves af en pensionskonto i et pengeinstitut før det aftalte udbetalingstidspunkt, uden en afgift på 60 procent efter PBL. Se afsnit C.A.10.2.2.4.4.

Under visse forudsætninger, kan omkostninger til formueforvaltning trækkes fra i PAL beskatningsgrundlaget. Det kræver dog en konkret vurdering af de enkelte omkostninger og deres sammenhæng for at afgøre, om der er fradrag for netop denne type omkostning.

Fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber

Siden den 1. januar 2000 har gebyrer for rådgivning og porteføljepleje vedrørende en præcist angivet pensionskonto i et pengeinstitut ydet af et fondsmæglerselskab kunnet debiteres kontohaverens konto, uden at dette skal betragtes som en afgiftspligtig hævning i utide fra pensionskontoen, jf. TfS 1999, 862 DEP. Der er ved praksisændringen lagt afgørende vægt på karakteren af fondsmæglerselskabernes rådgivning og på indholdet af porteføljeaftalerne mellem et fondsmæglerselskab og en kunde herunder, at der er tale om en nærmere angiven pensionskonto. Se afsnit C.A.10.2.2.4.4.

Det er en forudsætning, at der er

 • en porteføljemanagementaftale mellem kunden og fondsmæglerselskabet, hvori sidstnævnte påtager sig at forvalte midlerne på en nærmere angiven konto med tilhørende depot på en nærmere angiven måde
 • en klar aftale om, hvilke rådgivningshonorarer, gebyrer mv. fondsmæglerselskabet er berettiget til
 • en handelsfuldmagt, hvor kunden giver fondsmæglerselskabet fuldmagt til at foretage nogle nærmere angivne handler mv., samt at pensionsinstituttet modtager kopi af denne fuldmagt.

På tilsvarende måde kan gebyrer for rådgivning og porteføljepleje vedrørende en præcist angivet pensionsopsparing i et forsikringsselskab (et såkaldt unit-link produkt) ydet af et fondsmæglerselskab debiteres pensionsopsparerens pensionskonto, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig hævning i utide fra pensionskontoen.

Ovennævnte gebyrer til fondsmæglerselskaber kan ligeledes fradrages efter PAL § 9, stk. 2.  

Investeringsforvaltningsselskaber, der er godkendt af Finanstilsynet til at udøve virksomhed som beskrevet i § 10 i lov om finansiel virksomhed sidestilles fra og med indkomståret 2013 i denne sammenhæng med fondsmæglerselskaber. Der er således fra og med indkomståret 2013 under samme vilkår og forudsætninger som ovenfor nævnt under fondsmæglerselskaber fradragsret efter PAL § 9, stk. 2 for gebyrer for rådgivning og porteføljepleje betalt til et investeringsforvaltningsselskab som nævnt i § 10 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse ►nr. 2497 af 15. december 2021.◄ .     

I henhold til Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.2.2.4.4., er udbetaling fra en pensionskonto med tilknyttet individuelt depot som betaling for rådgivning, som investeringsrådgivere omfattet af lov om finansiel virksomhed § 343 a-n, har ydet pensionsopspareren, at anse for en udbetaling, der udløser afgift. Der er ved denne vurdering lagt vægt på, at investeringsrådgivere, jf. lov om finansiel virksomhed § 343 a-n, ikke kan opnå tilladelse til skønsmæssig porteføljepleje af de enkelte investorers værdipapirbeholdninger efter instruks fra investorerne, jf. lov om finansiel virksomhed Bilag 4, afsnit A, nr. 4, og derfor ikke kan sidestilles med fondsmæglervirksomheder og investeringsforvaltningsselskaber.

Idet fradragsretten for formueforvaltningsomkostninger i pensionsafkastbeskatningsloven er knyttet op på en samtidig afgiftsfritagelse i pensionsbeskatningsloven, er det Skattestyrelsens vurdering, at der heller ikke er fradragsret for disse omkostninger til investeringsrådgivere omfattet af lov om finansiel virksomhed § 343 a-n, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 9, stk. 2. Se SKM2015.743.SR nedenfor.

►Kickback, indregnet fortjeneste og lign.

Ved lov nr. 2610 af 28. december 2021 er fradragsretten for formueforvaltningsomkostninger udvidet til at omfatte den del af formueforvaltningsomkostningerne, der tilbagebetales i form af en rabat, provision og lign. fra formueforvaltere mv. (kickback og lign.), og den del af omkostningerne, der udgør fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.).

I henhold til forarbejderne medfører denne ændring af bestemmelsen ingen ændring i pengeinstitutordningernes fradragsret for formueforvaltningsomkostninger. Pensionsopsparerne i pengeinstitutter har således fortsat fradrag for de faktisk afholdte formueforvaltningsomkostninger, uanset om omkostningerne indeholder elementer af provision og lign. Det bemærkes, at sådanne beløb, der tilbagebetales til pensionsopsparere i pengeinstitutordninger, anses som en rentebetaling, der er skattepligtig efter PAL § 3.◄

►Formueforvaltningsomkostninger (pensionsinstitutter omfattet af PAL § 6 og § 7)

Pensionsinstitutter omfattet af PAL § 6 og § 7 kan ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter § 6 og § 7 fradrage de omkostninger, der i indkomståret er afholdt til forvaltning af den skattepligtige formue, herunder den del af omkostningerne, der tilbagebetales i form af en rabat, provision og lign. fra formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og den del af omkostningerne, der udgør en fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.).

Formueforvaltningsomkostninger er i forarbejderne til lov nr. 2610 af 28. december 2021 beskrevet som "de omkostninger, der afholdes i forbindelse med pensionsinstituttets investeringsvirksomhed, dvs. omkostninger forbundet med at investere de pensionsberettigedes opsparing, f.eks. betaling til eksterne formueforvaltere for investering i værdipapirer, depotgebyrer, ekstern investeringsrådgivning, drift af særlige it-systemer til overvågning af investeringer og handel med værdipapirer, omkostninger til intern porteføljepleje og overvågning af eksterne formueforvaltere m.v."

Pensionsinstitutter, som beskattes efter PAL § 7, kan ikke samtidig fratrække de omkostninger, som pensionsopspareren kan fratrække i beskatningsgrundlaget efter PAL § 4 og § 4 a. Se PAL § 9, stk. 2, 2. pkt. Bemærkningerne til lovforslag nr. 75 fra 10. november 2021 præciserer, at fradraget for formueforvaltningsomkostninger vedrørende markedsrenteordninger ikke kan foretages i instituttets eget beskatningsgrundlag, men skal foretages i pensionsopsparerens individuelle beskatningsgrundlag efter PAL § 4 eller § 4 a. Lovforslaget definerer i den forbindelse markedsrenteordninger som forsikringer uden ret til rentebonus, fx unit link ordninger, hvor pensionsopspareren har direkte indflydelse på investeringen af pensionsmidlerne, og hvor pensionsopsparerens afkast i den rene udgave følger de faktiske investeringer.

Formueforvaltningsomkostninger (forsikringer uden ret til bonus som beskattes efter PAL § 4 og § 4a)

For forsikringer uden ret til rentebonus (markedsrenteordninger) fradrages de omkostninger, der i indkomståret er afholdt til forvaltning af forsikringen i beskatningsgrundlaget efter PAL § 4 eller § 4 a.

Det individuelle fradrag for formueforvaltningsomkostninger er indført ved lov nr. 1339 af 19. december 2008, der omplacerede fradragsretten fra pensionsinstituttet til pensionsopspareren, når der er tale om såkaldte markedsrenteordninger. Fradragsretten forudsætter, at den skattepligtige rente m.v. (formueafkast), jf. PAL § 4 og § 4a, som fradraget skal modregnes i, er en bruttorente m.v. (brutto-formueafkast), hvori der endnu ikke er sket fradrag for formueforvaltningsomkostninger.

Fradragsretten omfatter den del af omkostningerne, der tilbagebetales i form af en rabat, provision og lign. fra formueforvaltere m.v. (kickback og lign.), og den del af omkostningerne, der udgør en fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.), jf. mere nedenfor.

Bemærkningerne til § 2, nr. 8 lovforslag 75 fra 10. november 2021 præciserer, at fradraget for formueforvaltningsomkostninger vedrørende markedsrenteordninger ikke kan foretages i instituttets eget beskatningsgrundlag, men skal foretages i pensionsopsparerens individuelle beskatningsgrundlag efter PAL § 4 eller § 4a.

Lovforslaget definerer også i den forbindelse markedsrenteordninger som forsikringer uden ret til rentebonus, fx unit link ordninger, hvor pensionsopspareren har direkte indflydelse på investeringen af pensionsmidlerne, og hvor pensionsopsparerens afkast i den rene udgave følger de faktiske investeringer.

Lovforslaget definerer endvidere de formueforvaltningsomkostninger, der for markedsrenteordninger kan fradrages i beskatningsgrundlaget efter PAL § 4 eller § 4a, som de omkostninger, der er forbundet med at investere de pensionsberettigedes opsparing, f.eks. betaling til eksterne formueforvaltere for investering i værdipapirer, depotgebyrer, ekstern investeringsrådgivning, drift af særlige it-systemer til overvågning af investeringer og handel med værdipapirer, omkostninger til intern porteføljepleje og overvågning af eksterne formueforvaltere m.v.

Kickback, indregnet fortjeneste og lign.

Fradraget for formueforvaltningsomkostninger omfatter den del af formueforvaltningsomkostningerne, der tilbagebetales i form af en rabat, provision og lign. fra formueforvaltere mv. (kickback og lign.), og den del af omkostningerne, der udgør fortjeneste ved formueforvaltning af de pensionsberettigedes midler (indregnet fortjeneste og lign.). Det gælder både formueforvaltningsomkostninger som er fradraget af pensionsinstituttet efter PAL § 9, stk. 2, 1. pkt. og formueforvaltningsomkostninger som er fradraget i markedsrentekundernes individuelle PAL-beskatningsgrundlag efter PAL § 9, stk. 2, 2. pkt.

Hidtil er tilbagebetalte beløb blevet modregnet i de foretagne fradrag for formueforvaltningsomkostninger. Ved lov nr. 2610 af 28. december 2021, § 2, nr. 1-8 er beskatningen omlagt, så der ikke længere skal modregnes i fradraget efter PAL § 9, stk. 2. I stedet indregnes de tilbagebetalte beløb i beskatningsgrundlaget hos pensionsinstituttet eller hos pensionsopsparerne. Vedrørende beskatningen af de tilbagebetalte beløb, henvises til afsnit C.G.2.3.2.1.2. om beskatningen efter § 4, C.G.2.3.3.1. om beskatningen efter § 4 a, C.G.2.5.1.1. om beskatningen efter § 6 og C.G.2.5.2 om beskatningen efter § 7.

Nedenstående to skemaer giver et overblik over den samlede beskatning af beløb der hidrører fra kickback, indregnet fortjeneste og lign.


Skatten på institutniveau:

  Institut omfattet af PAL § 6 Institut omfattet af PAL § 7
Fradrag for formueforvaltningsomkostninger Fradrag også for den del af omkostningerne der tilbagebetales i form af kickback, indregnet fortjeneste og lign. Se PAL § 9, stk. 2, 1. pkt. Fradrag også for den del af omkostningerne der tilbagebetales i form af kickback, indregnet fortjeneste og lign. Se PAL § 9, stk. 2, 1. pkt.
Dog er der ikke fradragsret for den del af kickback, indregnet fortjeneste og lign. som vedrører markedsrenteordninger, idet denne fradragsret ligger på "individniveau", jf. PAL § 9, stk. 2, 2. pkt.
Tillæg til beskatningsgrundlaget Samtlige beløb, der hidrører fra kickback, indregnet fortjeneste og lign. tillægges beskatningsgrundlaget. Se PAL § 6, stk. 1 Samtlige beløb, der hidrører fra kickback, indregnet fortjeneste og lign. tillægges beskatningsgrundlaget, uanset om betalingerne sker i forbindelse med formueforvaltning af investeringsaktiver, der ligger til dækning for pensionskassens egenkapital, ufordelte midler, gennemsnitsrente- eller markedsrenteordninger m.v. Se PAL § 7, stk. 1.
Fradrag i beskatningsgrundlaget - Beløb som hidrører fra kickback, indregnet fortjeneste og lign. som beskattes efter PAL § 4 eller § 4 a, fradrages i beskatningsgrundlaget. Se PAL§ 7, stk. 2, nr. 11

Skatten på indvidniveau:

  Ordning beskattet efter PAL § 4 Ordning beskattet efter PAL § 4 a
Fradrag for formueforvaltningsomkostninger Markedsrentekunder har også fradrag for den del af omkostningerne der tilbagebetales til pensionsinstituttet i form af kickback og lign., og den del af omkostningerne der udgør indregnet fortjeneste og lign. Se PAL § 9, stk. 2, 2. pkt. Markedsrentekunder har også fradrag for den del af omkostningerne der tilbagebetales til pensionsinstituttet i form af kickback og lign., og den del af omkostningerne der udgør indregnet fortjeneste og lign. Se PAL § 9, stk. 2, 2. pkt.
Tillæg til beskatningsgrundlaget Beløb der hidrører fra kickback, indregnet fortjeneste og lign. tillægges beskatningsgrundlaget, hvis beløbet tilskrives depotet, hvis beløbet på anden måde er tilknyttet forsikringen eller pensionskasseordningen, eller hvis det udbetales direkte til den berettigede i årets løb. 
Der tillægges skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2.
Se PAL § 4, stk. 2, nr. 13.

Reglen gælder både for markedsrente- og gennemsnitsrenteordninger.
Beløb der hidrører fra kickback, indregnet fortjeneste og lign. tillægges beskatningsgrundlaget, hvis beløbet tilskrives depotet, hvis det på anden måde er tilknyttet forsikringen eller pensionskasseordningen, eller hvis det udbetales direkte til den berettigede i årets løb.
Der tillægges skattebeløb indeholdt efter § 21, stk. 2. 
Se PAL § 4 a, stk. 2, nr. 7.

Reglen gælder både for markedsrente- og gennemsnitsrenteordninger.
Kunder i selskaber omfattet af PAL § 8  Reglerne i § 4, stk. 3, nr. 13 og § 9, stk. 2, 2. pkt. gælder for ordninger i institutter omfattet af PAL § 7 og § 8.  Reglerne i § 4 a, stk. 2, nr. 7 og § 9, stk. 2, 2. pkt. gælder for ordninger i institutter omfattet af PAL § 7 og § 8.


Eksempel 1: Pensionskasse omfattet af PAL § 7:

Pensionskassen har 200.000 markedsrentekunder, der i 2021 hver betaler 6.500 kr., som udgør en forholdsmæssig andel af faktisk afholdte formueforvaltningsomkostninger i instituttet. 
Instituttet modtager i 2022 200. mio. kr. i kickback som tilføres egenkapitalen. 
I 2025 tilbagefører pensionskassen 1.000 kr. til hver markedsrentekunde, i alt 200 mio. kr., som er hele den i 2022 modtagne kickback.

Beskatning af pensionskassen:

Indkomståret 2022 Tillæg til beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 7, stk. 1 200.000.000
Indkomståret 2025 Fradrag i beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 7, stk. 2, nr. 11 -200.000.000

Beskatning af markedsrentekunden:

Indkomståret 2021 Fradrag for formueforvaltningsomkostninger, jf. PAL § 9, stk. 2, 2. pkt. -6.500
Indkomståret 2025 Tillæg til beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 4, stk. 3, nr. 13 eller § 4 a, stk. 2, nr. 7 1.000


Eksempel 2: Pensionskasse omfattet af PAL § 7:

Pensionskassen har "kun" gennemsnitsrentekunder. I 2022 afholdes 100 mio. kr. i formueforvaltningsomkostninger i instituttet.
Instituttet modtager i 2023, 20 mio. kr. i kickback, som tilføres egenkapitalen eller de ufordelte midler. Retserhvervelsestidspunktet er i 2023. 
I 2025 overfører pensionskassen 20 mio. kr. fra egenkapitalen eller de ufordelte midler til sine gennemsnitsrentekunder, som er hele den i 2023 modtagne kickback.

Beskatning af pensionskassen:

Indkomståret 2022 Fradrag for formueforvaltningsomkostninger, jf. PAL § 9, stk. 2, 1. pkt. -100.000.000
Indkomståret 2023 Tillæg til beskatningsgrundlaget, jf. PAL §  7, stk. 1 20.000.000
Indkomståret 2025 Fradrag i beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 7, stk. 2, nr. 11 -20.000.000

Beskatning af gennemsnitsrentekunderne, i alt

Indkomståret 2025 Tillæg til beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 4, stk. 3, nr. 13 eller § 4 a, stk. 2, nr. 7 20.000.000


Eksempel 3: Livsforsikringsselskab omfattet af PAL § 8:

Livsforsikringsselskabet har "kun" gennemsnitsrentekunder. I 2022 afholdes 100 mio. kr. i formueforvaltningsomkostninger i instituttet.
Livsforsikringsselskabet og selskabets gennemsnitsrentekunder har ikke en direkte fradragsret herfor i beskatning efter PAL § 8 eller PAL § 4 eller § 4a.
Livsforsikringsselskabet modtager i 2023, 20 mio. kr. i kickback som tilføres de ufordelte midler. Livsforsikringsselskabet beskattes heraf med 20 mio. kr, jf. PAL § 8, stk. 4
I 2025 overfører livsforsikringsselskabet 20 mio. kr. fra de ufordelte midler til sine gennemsnitsrentekunder. Livsforsikringsselskabet beskattes (fradrag) heraf med 20 mio. kr., jf. PAL § 8, stk. 4.

Beskatning af livsforsikringsselskabet:

Indkomståret 2023 Tillæg til beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 8, stk. 4 20.000.000
Indkomståret 2025 Fradrag i beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 8, stk. 4 -20.000.000

Beskatning af gennemsnitsrentekunderne, i alt:

Indkomståret 2025 Tillæg til beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 4, stk. 3, nr. 13 eller § 4 a, stk. 2, nr. 7 20.000.000


Eksempel 4: Livsforsikringsselskab omfattet af PAL § 8:

Livsforsikringsselskabet har "kun" markedsrentekunder. I 2022 afholdes 100 mio. kr. i formueforvaltningsomkostninger i instituttet. Livsforsikringsselskabet overvælter samtlige formueforvaltningsomkostninger til markedsrentekunderne, som derfor har en direkte fradragsret herfor i beskatningen efter PAL § 4 eller § 4 a, jf. PAL § 9, stk. 2, 2. pkt. 
Livsforsikringsselskabet modtager i 2023, 20 mio. kr. i kickback som tilføres de ufordelte midler. Livsforsikringsselskabet beskattes heraf med 20 mio. kr., jf. PAL § 8, stk. 4.
I 2025 overfører livsforsikringsselskabet 20 mio. kr. fra de ufordelte midler til sine markedsrentekunder. Livsforsikringsselskabet beskattes (fradrag) heraf med 20 mio. kr., jf. PAL § 8, stk. 4. 
Markedsrentekunderne beskattes individuelt, jf. PAL § 4, stk. 3, nr. 13 eller § 4 a, stk. 2, nr. 7.

Beskatning af livsforsikringsselskabet:

Indkomståret 2023 Tillæg til beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 8, stk. 4 20.000.000
Indkomståret 2025 Fradrag i beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 8, stk. 4 -20.000.000

Beskatning af markedsrentekunderne, i alt:

Indkomståret 2022 Fradrag for formueforvaltningsomkostninger, jf. PAL § 9, stk. 2, 2. pkt. -100.000.000
Indkomståret 2025 Tillæg til beskatningsgrundlaget, jf. PAL § 4, stk. 3, nr. 13 eller § 4 a, stk. 2, nr. 7 20.000.000


Undtagelse for fradrag: Ligningslovens § 5 H

Med virkning fra 1. juli 2021 er der indført en ny bestemmelse i ligningslovens § 5 H, som også gælder for alle PAL-skattepligtige omfattet af PAL § 1.

Bemærk at virksomheder, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, men som er undtaget fra selskabsskattepligt efter selskabsskattelovens § 3, også er omfattet af bestemmelsen. Det indebærer, at betalinger omfattet af bestemmelsen ikke vil kunne påvirke (medregnes ved) opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven for f.eks. pensionskasser, LD, ATP og arbejdsmarkedsrelaterede livforsikringsaktieselskaber, der er undtaget for selskabsskattepligten efter selskabsskattelovens § 3, men som er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2. 

Bestemmelsen indebærer, at betalinger hverken kan fradrages som en formueforvaltningsomkostning eller på anden måde indgå ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter pensionsafkastbeskatningsloven, når modtageren af betalingen er skattemæssigt hjemmehørende eller registreret i et af 11 af de i alt 12 lande, der aktuelt er optaget på EU’s sortliste over skattely som nævnt i ligningslovens § 5 H, stk. 2, og den pågældende betalingsmodtager desuden er interesseforbundet med den skattepligtige. Se forarbejderne til lov nr. 788 af 4. maj 2021. Se også afsnit C.D.2.4.8

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer
Skatterådet
SKM2018.16.SR

Et livsforsikringsselskab (spørger) udbød et markedsrenteprodukt til sine kunder. Skatterådet kunne bekræfte, at en påtænkt gebyromkostning, som kunderne overvejes pålagt at betale til spørger for spørgers rådgivning og porteføljepleje, ville være fradragsberettiget i kundernes formueafkast ved opgørelsen af kundernes individuelle pensionsafkastskat (PAL) for forsikringer uden ret til rentebonus (markedsrenteprodukter).

Der blev i afgørelsen ikke taget stilling til, om en fortjenstmargin på formueforvaltningsomkostninger er fradragsberettiget efter PAL § 9, stk. 2, for markedsrenteordninger i pensionskasser, idet der i dette tilfælde i givet fald vil ske en egenkapitalopbygning, som hverken selskabsbeskattes eller pensionsafkastbeskattes, hvilket er i modstrid med lovens intentioner.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at en fortjenstmargin på formueforvaltningsomkostninger ikke er fradragsberettiget efter PAL § 9, stk. 2, for markedsrenteordninger i pensionskasser og pensionsfonde, der beskattes efter PAL § 7.

SKM2015.743.SR

Et investeringsrådgivningsselskab ønskede at udøve porteføljerådgivning og service for en række pensionskunder, hvis formue var placeret på pensionsdepot i et pengeinstitut. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at omkostninger som en pensionskunde havde i forbindelse med aftaler med selskabet var fradragsberettiget som en formueforvaltningsomkostning i PAL-beskatningsgrundlaget efter PAL § 9, stk. 2.

Selskabet havde tilladelse til investeringsrådgivning iht. § 343 a-n i lov om finansiel virksomhed (FIL).

 
SKM2016.156.SR  

Skatterådet bekræftede, at et engelsk selskab, der tilbyder og har tilladelse til at foretage investeringsrådgivning og porteføljepleje med køb og salg af værdipapirer på kundens vegne, måtte sidestilles med et dansk fondsmæglerselskab.

Midler, der tages fra kundens pensionskonti til betaling af gebyr til det engelske selskab for porteføljepleje vedrørende investering af pensionsmidler i et konkret depot i et pengeinstitut ansås herefter ikke for en hævning i utide, som er afgiftspligtig efter PBL § 29.

Ovennævnte gebyr kunne ligeledes fradrages efter PAL § 9, stk. 2.