Indhold

Dette afsnit handler om fastlæggelse af leveringsstedet for adgang til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lign., herunder messer og udstillinger, samt ydelser i tilknytning hertil. Se ML § 21, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Regler
 • Kendetegn for de ydelser, der er omfattet af ML § 21, stk. 1
 • Kurser af længere varighed
 • Kursus - adgang til et uddannelsesmæssigt arrangement
 • Kursus - uddannelsesmæssig aktivitet 
 • Ydelser, der leveres i tilknytning til "adgang til arrangementer"
 • Videresalg af billetter
 • Regler før 2011
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

ML § 21, stk. 1 har følgende ordlyd:

"Leveringsstedet for adgang til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lign., herunder messer og udstillinger, og ydelser i tilknytning hertil, der leveres til en afgiftspligtig person, er her i landet, når disse arrangementer rent faktisk finder sted her."

Momssystemdirektivets artikel 53 har følgende ordlyd:

"Leveringsstedet for adgang til arrangementer inden for kultur, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende, som f.eks. messer og udstillinger, og tjenesteydelser i tilknytning dertil, der leveres til en afgiftspligtig person, er det sted, hvor disse arrangementer rent faktisk finder sted."

Momsforordningens artikel 32 har følgende ordlyd:

"1. Ydelser, der har til formål at give adgang til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning eller lignende arrangementer, jf. artikel 53 i direktiv 2006/112/EF, omfatter ydelser, hvis væsentlige kendetegn består i mod betaling af en billet eller et gebyr, herunder i form af et abonnement, et periodekort eller et regelmæssigt kontingent, at give adgang til et arrangement.

2. Stk. 1 finder især anvendelse på:

a) adgang til forestillinger, teaterforestillinger, cirkusforestillinger, messer, forlystelsesparker, koncerter, udstillinger samt andre lignende kulturelle arrangementer

b) adgang til sportsarrangementer som kampe eller konkurrencer

c) adgang til uddannelsesmæssige og videnskabelige arrangementer som f.eks. konferencer og seminarer.

3. Brug af anlæg som f.eks. gymnastiksale eller andet mod betaling af et kontingent er ikke omfattet af stk. 1."

Momsforordningens artikel 33 har følgende ordlyd:

"De i artikel 53 i direktiv 2006/112/EF omhandlede tilknyttede ydelser omfatter ydelser, der har direkte forbindelse med adgangen til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning eller lignende, som leveres separat til den person, der deltager i et arrangement, mod en nærmere fastsat modydelse.

Disse tilknyttede ydelser omfatter bl.a. brug af omklædningsrum og sanitære installationer, men omfatter ikke ydelser, der leveres af formidlere i forbindelse med billetsalg."

Momsforordningens artikler 32 og 33 er suppleret ved artikel 33 a, der er indsat i Momsforordningen ved artikel 1, nr. 2, litra d), nr. iii, i Gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1042/2013.

Artikel 33 a har virkning fra 2015 og har følgende ordlyd:

"Levering af billetter til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende af en mellemmand, som handler i eget navn, men for arrangørens regning, eller af en afgiftspligtig person, bortset fra arrangøren, som handler for egen regning, er omfattet af artikel 53 og artikel 54, stk. 1, i direktiv 2006/112/EF."

Regler

Leveringsstedet for moms for adgang til arrangementer inden for:

 • kultur og lignende
 • Kunst og lignende
 • sport og lignende
 • videnskab og lignende
 • undervisning og lignende
 • underholdning og lignende

der leveres til en afgiftspligtig person, er her i landet, når disse arrangementer rent faktisk finder sted her. Se ML § 21, stk. 1.

Messer og udstillinger er omfattet af "og lignende". Leveringsstedet for moms af adgang til messer og udstillinger er her i landet, når arrangementerne finder sted her. Se ML § 21, stk. 1.

Leveringsstedet for moms af ydelser, der til en afgiftspligtig person leveres i tilknytning til sådanne arrangementer, er også her i landet, når arrangementerne finder sted her. Se ML § 21, stk. 1.

Kendetegn for de ydelser, der er omfattet af ML § 21, stk. 1

Ydelser, der er omfattet af ML § 21, stk. 1, om "adgang til arrangementer", er kendetegnet ved, at der mod betaling af en billet eller et gebyr (herunder et abonnement, et periodekort eller et regelmæssigt kontingent), gives adgang til et arrangement. Se også momssystemdirektivets artikel 53 og momsforordningens artikel 32, stk. 1.

Ved adgang til arrangementer forstås fx adgang til:

 • forestillinger
 • teaterforestillinger
 • cirkusforestillinger
 • messer
 • forlystelsesparker
 • koncerter
 • udstillinger
 • andre lignende kulturelle arrangementer
 • sportsarrangementer som kampe eller konkurrencer
 • uddannelsesmæssige og videnskabelige arrangementer som fx konferencer og seminarer.

Se momsforordningens artikel 32, stk. 2.

Brug af anlæg, (som fx gymnastiksale eller andet) mod betaling af et kontingent, er ikke omfattet af "adgang til arrangementer". Se momsforordningens artikel 32, stk. 3.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at uddannelsesmæssige- og videnskabelige arrangementer også omfatter kurser.

Kurser af længere varighed

Skattestyrelsen har på baggrund af Skatterådets bindende svar i SKM2015.507.SR ændret praksis for fastlæggelsen af leveringsstedet for undervisningsydelser på kurser af længere varighed leveret til afgiftspligtige personer. Praksisændringen har virkning fra 1. januar 2016. Se SKM2015.611.SKAT.

Praksisændringen betyder, at leveringsstedet for undervisningsydelser på kurser af længere varighed, som sælges til afgiftspligtige personer, skal fastlægges efter ML § 16, stk. 1, i stedet for ML § 21, stk. 1. Om fastlæggelsen af leveringsstedet efter ML § 16, stk. 1, se afsnit D.A.6.2.4.1.

Ved "kurser af længere varighed" forstås "kurser af længere varighed, som overstiger den tidsmæssige udstrækning af almindeligt forekommende konferencer og seminarer, samt kurser, der udgør et ikke-sammenhængende undervisningsforløb".

Mellemliggende kursusfri dage i form af lørdage, søn- og helligdage har ingen betydning for vurderingen af om der er tale om et undervisningsforløb af sammenhængende varighed.

Ved fastlæggelsen af leveringsstedet for undervisningsydelser på kurser leveret til afgiftspligtige personer skal der derfor sondres mellem, om der er tale om en uddannelsesmæssig aktivitet, hvor leveringsstedet skal fastlægges efter ML § 16, stk. 1, eller om der er tale om adgang til et uddannelsesmæssigt arrangement, hvor leveringsstedet skal fastlægges efter ML § 21, stk. 1.

Når der er tale om adgang til et uddannelsesmæssigt arrangement, er leveringsstedet for undervisningsydelsen her i landet efter ML § 21, stk. 1, når arrangementet rent faktisk finder sted her. Når arrangementet rent faktisk finder sted i udlandet, er leveringsstedet ikke her i landet, efter ML § 21, stk. 1, modsætningsvis.

Kursus - adgang til et uddannelsesmæssigt arrangement

Ved vurderingen af, om et kursus skal karakteriseres som adgang til et uddannelsesmæssigt arrangement, skal der lægges vægt på, om der er tale om undervisningsforløb af kortere sammenhængende varighed, som f.eks. konferencer og seminarer.

Leveringsstedet for sammenhængende kurser, der tidsmæssigt svarer til den tidsmæssige udstrækning af almindeligt forekommende konferencer og seminarer, skal ved salg til afgiftspligtige personer fastlægges efter reglerne om adgang til et arrangement efter ML § 21, stk. 1. Se SKM2015.507.SR.

Mellemliggende kursusfri dage i form af lørdage, søn- og helligdage har ingen betydning for vurderingen af om der er tale om et undervisningsforløb af sammenhængende varighed.

Hvordan og hvornår betalingen for deltagelsen foregår, er uden betydning for bedømmelsen af, om der er tale om adgang til et uddannelsesmæssigt arrangement. Tilsvarende har det ingen betydning for bedømmelsen, om det pågældende kursus er et grundkursus eller f.eks. et efteruddannelseskursus.

Eksempel

En virksomhed udbyder et kursus i regnskab og bogføring til ansatte i virksomheder. Kurset afholdes her i landet og varer i alt 5 dage og gennemføres 5 sammenhængende hverdage i træk.

Der er tale om et sammenhængende kursusforløb, som ikke overstiger den tidsmæssige udstrækning af almindeligt forekommende konferencer og seminarer. Der er derfor tale om adgang til et uddannelsesmæssigt arrangement og leveringsstedet er her i landet efter ML § 21, stk. 1.

Kursus - uddannelsesmæssig aktivitet

Ved vurderingen af, om et kursus skal karakteriseres som en uddannelsesmæssig aktivitet, og leveringsstedet derfor skal fastlægges efter ML § 16, stk. 1, skal der lægges vægt på om kurset udgør:

 • et undervisningsforløb af længere sammenhængende varighed, som overstiger den tidsmæssige udstrækning af almindeligt forekommende konferencer og seminarer, se SKM2015.507.SR 
 • et ikke tidsmæssigt sammenhængende undervisningsforløb
 • undervisning af blot én enkelt person
 • undervisning af én enkelt virksomheds medarbejdere i denne virksomheds lokaler, se SKM2015.634.SR.

Der skal også lægges vægt på, om virksomheden er underleverandør af undervisningsydelser til en kursusvirksomhed.

Mellemliggende kursusfri dage i form af lørdage, søn- og helligdage har ingen betydning for vurderingen af om der er tale om et undervisningsforløb af sammenhængende varighed.

Eksempel

En dansk virksomhed udbyder et kursus i regnskab og bogføring til ansatte i virksomheder. Kursusvirksomheden drives med gevinst for øje. Kurset afholdes her i landet, varer i alt 11 dage og gennemføres 11 hverdage i træk.

Der er tale om et længere sammenhængende kursusforløb, som overstiger den tidsmæssige udstrækning af almindeligt forekommende konferencer og seminarer. Leveringsstedet for kurset skal derfor fastlægges efter ML § 16, stk. 1.

Eksempel

En dansk virksomhed udbyder et kursus i regnskab og bogføring til ansatte i virksomheder. Kursusvirksomheden drives med gevinst for øje. Kurset afholdes i udlandet og varer i alt 5 dage og gennemføres over 5 uger med en kursusdag pr. uge.

Der er tale om et ikke tidsmæssigt sammenhængende kursusforløb. Leveringsstedet for kurset skal derfor fastlægges efter ML § 16, stk. 1.

Eksempel

En dansk virksomhed tilbyder undervisning i engelsk af enkeltpersoner ansat i en virksomhed. Kursusvirksomheden drives med gevinst for øje. Kurset afholdes her i landet og varer i alt 5 hverdage og gennemføres 5 sammenhængende hverdage i træk.

Der er tale om undervisning af én enkelt person. Leveringsstedet for kurset skal derfor fastlægges efter ML § 16, stk. 1. 

Ydelser, der leveres i tilknytning til "adgang til arrangementer"

Ydelser, der leveres i tilknytning til "adgang til arrangementer", omfatter ydelser, der har direkte forbindelse med adgangen til arrangementer inden for:

 • kultur
 • kunst
 • sport
 • videnskab
 • undervisning
 • underholdning
 • eller lignende.

Det er en betingelse, at ydelserne leveres separat til den person, der deltager i et arrangement, mod betaling.

Se momssystemdirektivets artikel 53 og momsforordningens artikel 33, stk. 1.

Tilknyttede ydelser omfatter bl.a. brug af omklædningsrum og sanitære installationer.

Ydelser, der leveres af formidlere i andens navn i forbindelse med billetsalg, er ikke omfattet. Se momsforordningens artikel 33, stk. 2.

Om formidling i andens navn, se afsnit D.A.6.2.4 om hovedregel 1 om leveringsstedet ved leverancer til afgiftspligtige personer og afsnit D.A.6.2.8.6 om formidlingsydelser (særregler for leverancer til ikke-afgiftspligtige personer).

Videresalg af billetter

I Momsforordningens artikel 33 a, der er indsat i Momsforordningen ved artikel 1, nr. 2, litra d), nr. iii, i Gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1042/2013, med virkning fra 1. januar 2015 er det præciseret, at videresalg af billetter er omfattet af ML § 21, stk. 1, og Momsssystemdirektivets artikel 53. Uanset om der er tale om formidling i eget navn, men andens regning, eller en person, som handler i eget navn og for egen regning.

Om formidling i eget navn, men for andens regning, se afsnit D.A.4.2.3 om formidling i eget navn.

Regler før 2011

Leveringsstedet er her i landet, når følgende betingelser er opfyldt:

 • tilsvarende ydelser leveres til ikke-afgiftspligtige personer
 • arrangementerne finder sted her.

Se ML § 21, stk. 2.

Denne bestemmelse svarer til den bestemmelse, som før 2011 gjaldt for levering til både afgiftspligtige personer og ikkeafgiftspligtige personer. I modsætning til ML § 21, stk. 1, finder stk. 2 - når der er tale om levering af ydelser til ikkeafgiftspligtige personer - anvendelse på aktiviteter generelt inden for kultur, kunst, mv. Se afsnit D.A.6.2.8.10.

Bemærk

De ydelser, der har leveringssted her i landet efter ML § 21, stk. 1 eller 2, kan evt. være momsfrie efter ML § 13. Se afsnit D.A.5

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-647/17, Srf konsulterna AB En ydelse i form af et femdages regnskabskursus, afbrudt af en dags pause, som udelukkende blev leveret til afgiftspligtige personer, og som forudsatte, at der skete tilmelding og betaling på forhånd, blev anset for "adgang til et arrangement". Leveringsstedet var derfor det sted kurset blev afholdt. Ved redaktionens slutning, har Skattestyrelsen endnu ikke tilendebragt sine overvejelser omkring dommens betydning for dansk praksis.
Skatterådet
SKM2015.634.SR

Leveringsstedet for undervisningsydelser på kurser var ikke omfattet af reglen om adgang til et arrangement efter ML § 21, stk. 1.

Kurserne rettede sig alene mod en enkelt kunde og undervisningen fandt sted i kundens lokaler her i landet.

Leveringsstedet for undervisningsydelserne var her i landet efter ML § 16, stk. 1, da de blev leveret til en virksomhed, der handlede i egenskab af afgiftspligtig person, og som havde et fast forretningssted her i landet, hvortil ydelserne blev leveret.

Se også praksisændring i SKM2015.611.SKAT.

 SKM2015.507.SR

Leveringsstedet for et kursus med en varighed på 25 dage var ikke her i landet efter ML § 16, stk. 1, når aftageren af undervisningsydelsen ikke havde etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted her i landet.

Kurset blev anset for et undervisningsforløb af længere varighed, som oversteg den tidsmæssige udstrækning af almindeligt forekommende konferencer og seminarer.

Leveringsstedet for to kurser på henholdsvis 3 og 3-5 dage blev anset for adgang til et arrangement inden for undervisning efter ML § 21, stk. 1, og var derfor her i landet, når kurset leveres til en afgiftspligtig person og arrangementet finder sted her. Kurserne udgjorde hver især et sammenhængende undervisningsforløb og den tidsmæssige udstrækning af kurserne var sammenlignelig med almindeligt forekommende konferencer og seminarer.  

Se også praksisændring i SKM2015.611.SKAT.