Dato for udgivelse
19 Dec 2011 08:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Dec 2011 08:45
SKM-nummer
SKM2011.814.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-187284
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
elbil taxa registreringsafgift frikørsel
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at en elbil anvendt som taxa ikke skal frikøres ligesom almindelige taxa-biler for at kunne sælges afgiftsfrit - under forudsætning af, at elbilen på købstidspunktet var afgiftsfrie for alle.

Reference(r)
Registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, og § 6 a, stk. 1, og stk. 4.
Henvisning
  

Spørgsmål:

1. Skal en elbil anvendt som taxa frikøres ligesom almindelige taxa-biler for at kunne sælges afgiftsfrit? (Under forudsætning af, at de på købstidspunktet er afgiftsfrie for alle)

Svar:

1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger, som er et taxa-selskab, overvejer at begynde at bruge elbiler i deres taxa flåde fra 2012.

Spørger påtænker at gennemføre et flådeprojekt bestående af op til 30 eltaxaer fra 2012-2014.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Taxaer skal normalt have kørt 250.000 km for at kunne sælges uden afgift - altså være "frikørt".

Elbiler er imidlertid ikke afgiftsbelagte ved første gangs køb for nogen - hverken for privatpersoner eller erhverv.

Spørger finder ikke, at et taxaselskab kan pålægges at "frikøre" en elbil før den kan sælges afgiftsfrit, idet den kan købes afgiftsfrit af alle fra starten.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger, som er et taxaselskab, ikke skal "frikøre" elbiler på samme måde som med almindelige biler for at de kan sælges afgiftsfrit. (Under forudsætning af, at de på købstidspunktet er afgiftsfrie for alle.)

Lovgrundlag

Registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1,  

Fritaget for afgift er:

13) Eldrevet motorkøretøj, hvis køretøjet er anmeldt til registrering inden udgangen af 2012.

Registreringsafgiftslovens § 6 a:

For køretøjer, som har tilladelse til taxikørsel efter § 1, stk. 1, i lov om taxikørsel, udgør afgiften 0 pct. af de første 230.000 kr. af den afgiftspligtige værdi og 70 pct. af resten, hvis køretøjet alene benyttes til erhvervsmæssig personbefordring(...)

(...)

Stk.4. (...)Afgiften bortfalder, hvis omregistrering sker, efter at køretøjet her i landet har kørt

1)mindst 3 år og mindst 210.000 km, heraf mindst 97.000 besatte kilometer, eller

2)mindst 2 år og mindst 250.000 km, heraf mindst 115.000 besatte kilometer.

(...)

Begrundelse

Efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 13, er eldrevne motorkøretøjer fritaget for afgift. Det er en forudsætning, at køretøjet anmeldes til registrering inden udgangen af 2012.

Der er derfor ikke nogen sammenhæng over til lovens § 6a om afgift af hyrevogne med den tilhørende frikørselsordning.

Det er på den baggrund Skatteministeriets opfattelse, at afgiftsfritagne elbiler ikke er omfattet af reglerne om frikørsel i registreringsafgiftslovens § 6a, stk. 4.

Det bemærkes, at fritagelsesordningen kun omfatter egentlige eldrevne køretøjer, dvs. køretøjer med drivkraftsystem, som udelukkende består af elmotorer. Fritagelsesordningen omfatter således ikke fx køretøjer, der er forsynet med en benzindrevet ladegenerator, som starter og stopper automatisk, når akkumulatorerne har behov herfor.

Det bemærkes endvidere, at fritagelsesordningen er gældende indtil udgangen af 2012. Det er politisk tilkendegivet, at fritagelsesordningen vil blive forlænget til 2015.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej" - el elbil anvendt som taxa skal ikke frikøres for at kunne sælges afgiftsfrit - under forudsætning af, at elbilen på købstidspunktet var afgiftsfri for alle..

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.