En afgiftspligtig, der ønsker afgiftstilsvaret ændret, skal senest 3 år efter angivelsesfristens udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen. Se SFL § 31, stk. 2, 1. pkt.

Fristen i SFL § 31, stk. 2, omhandler det tidspunkt, hvor anmodningen senest skal være kommet frem til Skatteforvaltningen. Det er borgerens ansvar, at anmodningen modtages af Skatteforvaltningen senest på det angivne tidspunkt.

xHvis fristdagen falder på en lørdag, søndag eller helligdag vil en anmodning være at anse som rettidigt modtaget den førstkommende hverdag inden for normal kontortid for fysiske henvendelser og klokken 23.59 på dagen for fristens udløb for en digital anmodning. En anmodning til Skatteforvaltningen kan således anses for rettidigt indleveret på forskellige tidspunkter, alt efter hvilken anmodningsform der anvendes, se nedenstående eksempler. x

En godtgørelsesberettiget, der ønsker godtgørelse af afgift, skal senest 3 år efter det tidspunkt, hvor kravet om godtgørelse tidligst kunne gøres gældende, fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde godtgørelse af afgiften. Se SFL § 31, stk. 2, 2. pkt. Se eksempel SKM2012.72.BR.

Anmodning om genoptagelse vedrørende for meget betalt el-afgift. Anmodning blev indgivet i januar 2012 efter, at fristen for genoptagelse var udløbet. Selvom el-afgiften ved en fejl først var angivet i januar 2009, kunne genoptagelse ikke ske efter fristens udløb, se SKM2013.589.LSR (samme afgørelse SKM2013.594.LSR).

Der findes ingen frister for, hvornår Skatteforvaltningen senest skal tage stilling til anmodningen om genoptagelse, eller for, hvornår der senest kan ske ansættelsesændring på baggrund af en eventuel genoptagelse.

Se mere om beregning af fristen i A.A.8.3.1.1.4.

xEksempler på rettidig indlevering

Ved fysisk indlevering, hvor fristen falder på en hverdag.

Hvis en afgiftspligtig ønsker et afgiftstilsvar ændret, skal dette ske senest 3 år efter angivelsesfristens udløb, herudover skal det afgiftspligtige fremlægge oplysninger af en faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen, se SFL § 31, stk. 2. Hvis angivelsesfristen udløber fredag den 2. september 2016 er den seneste rettidige dato for indlevering mandag den 2. september 2019.   

Ved fysisk indlevering, hvor fristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag.

Hvis en afgiftspligtig ønsker et afgiftstilsvar ændret, skal dette ske senest 3 år efter angivelsesfristens udløb, herudover skal det afgiftspligtige fremlægge oplysninger af en faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen se SFL § 31, stk. 2. Hvis angivelsesfristen udløber torsdag den 1. september 2016, er den seneste rettidige dato for indlevering søndag den 1. september 2019, men da fristen falder på en søndag, vil en anmodning være at anse som rettidigt modtaget mandag den 2. september 2019 inden for normal kontortid.

Ved digital indlevering

Hvis en afgiftspligtig ønsker et afgiftstilsvar ændret, skal dette ske senest 3 år efter angivelsesfristens udløb, herudover skal det afgiftspligtige fremlægge oplysninger af en faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen se SFL § 31, stk. 2. Ved digital indlevering sondres der ikke mellem, om fristen falder på en hverdag eller en lørdag, søndag eller helligdag. Ved digital indlevering er fristen således på fristdagen klokken 23.59. x

Anmodning om genoptagelse på momsområdet sker ikke via efterangivelse, men skal ske via www.skat.dk/tastselv.

For hjælp til den elektroniske genoptagelse kan der altid rettes henvendelse til Skatteforvaltningen. Se A.A.8.3.1.3 om Digital Ret Indberetning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Byretsdomme

SKM2018.314.BR

Det var ubestridt, at underleverandørkontrakten og salgsfakturaerne udgjorde nye faktiske oplysninger, og spørgsmålet var derfor, om disse nye faktiske oplysninger kunne begrunde en ændring af SKATs afgørelse, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, 1. pkt.

Retten fandt, at hverken disse nye oplysninger eller sagsøgerens forklaring for retten kunne begrunde en ændring af SKATs afgørelse om nægtelse af fradrag for købsmoms og ansvar, som påstået af skatteyderen. Retten lagde særlig vægt på SKATs oplysninger om usædvanlige forhold i relation til de underleverandører, som skatteyderen hævdede at have indgået aftaler med.

Anket til Østre Landsret

SKM2012.72.BR

Godtgørelse af registreringsafgift. Fristen skulle regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren fik tilbagebetalt det depositum, som oversteg det, afgiften blev beregnet til, da borgeren på dette tidspunkt kunne have gjort yderligere krav gældende.

Landsskatteretskendelser

SKM2013.594.LSR

Anmodning om genoptagelse vedrørende for meget betalt elafgift. Anmodning blev indgivet i januar 2012, efter at fristen for genoptagelse var udløbet. Selvom elafgiften ved en fejl først var angivet i januar 2009, kunne genoptagelse ikke ske efter fristens udløb. Landsskatteretten udtalte, at tre års fristen i SFL § 31, stk. 2, skal beregnes fra udløbet af angivelsesfristen for det afgiftstilsvar, beløbet burde være henført til, og ikke fra udløbet af angivelsesfristen for det afgiftstilsvar, beløbet er angivet under.

SKM2013.589.LSR samme afgørelse.