Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår tidligere perioder med ansættelse i en forskningsinstitution eller en virksomhed medfører, at en medarbejder ikke kan anvende forskerskatteordningen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Koncernforbindelse på ansættelsestidspunktet
  • Ikke ansat i koncernen 3 år forud for ansættelsen
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Forskerskatteordningen kan ikke anvendes ved ansættelse i en forskningsinstitution eller en virksomhed, hvis medarbejderen

  • tidligere har været skattepligtig her, og
  • tidligere har været ansat i den pågældende institution/virksomhed eller i en virksomhed, der indgår i samme koncern, og
  • ansættelsesforholdet har bestået helt eller delvis i en periode, der omfatter tidsrummet mellem 3 år før og 1 år efter, at medarbejderens skattepligt ophørte.

Eksempel

En skatteyder flytter fra Danmark i forbindelse med ansættelse i et udenlandsk datterselskab af A A/S. Indtil fraflytningen var han ansat i B A/S, som ikke er eller har været koncernforbundet med A A/S. Han kan kun anvende ordningen ved efterfølgende ansættelse i A A/S eller B A/S, hvis han ikke har været ansat i de pågældende koncerner i 3 år. Se afsnittet "Ikke ansat i koncernen 3 år forud for ansættelsen".

Koncernforbindelse på ansættelsestidspunktet

Spørgsmålet om koncernforbindelse vurderes på ansættelsestidspunktet. Hvis der er koncernforbindelse mellem den virksomhed, hvor medarbejderen ansættes og en anden virksomhed, hvor medarbejderen var ansat i perioden på 3 år før og 1 år efter, at skattepligten ophørte, kan ordningen ikke anvendes. Se SKM2008.985.LSR.

Eksempel

En skatteyder ønsker at anvende forskerskatteordningen efter ophør af skattepligt i 10 år. Indtil fraflytningen var han ansat i A A/S og har derefter været ansat i A A/S's datterselskab i udlandet. Aktierne i A A/S er under skatteyderens udlandsophold overdraget til B A/S, der ikke tidligere har været koncernforbundet med A A/S. Skatteyderen er nu blevet ansat i B A/S. Da der på ansættelsestidspunktet er koncernforbindelse mellem datterselskabet i udlandet (hvor han var ansat i forbindelse med skattepligtens ophør) og B A/S, kan ordningen ikke anvendes.

x

Skatteministeriet er af den opfattelse, at forskerskatteordningen vil kunne anvendes, hvis koncernforbindelsen mellem den ansættende virksomhed og den virksomhed, som skatteyderen var ansat i inden skattepligtsophøret, er opstået på et tidspunkt, der ligger senere end 1 år efter skatteyderens ophør af skattepligt. Det er en forudsætning, at skatteyderen ikke i denne periode har været ansat i andre virksomheder i koncernen.

xIkke ansat i koncernen 3 år forud for ansættelsen

Hvis medarbejderen ikke på noget tidspunkt i en periode på 3 år forud for ansættelsen har været ansat i virksomheden eller en koncernforbundet virksomhed, kan forskerskatteordningen anvendes. Se KSL § 48 E, stk. 4.

Se også

Se også afsnit C.F.6.3.4 om godkendte forskere, der kan anvende forskerskatteordningen, selv om de tidligere har været ansat i virksomheden eller koncernen.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2008.985.LSR

Forskerskatteordningen kunne ikke anvendes i en virksomhed, som på ansættelsestidspunktet var koncernforbundet med en udenlandsk virksomhed, som medarbejderen blev ansat i, da hans skattepligt ophørte. Det gjorde ingen forskel, at den ansættende virksomhed først blev en del af koncernen ca. 8 år efter, at medarbejderens skattepligt ophørte.