Indhold

Afsnittet handler om skattelempelse efter LL § 33.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Skat der er omfattet af LL § 33
  • Lempelse for betalt skat
  • Negativ udenlandsk indkomst
  • Arbejde udført i Danmark
  • Kildeskat af renteindkomst fra tredjelande
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Se også

Se også

Regel

En skattepligtig, der har betalt skat i udlandet (herunder Grønland og Færøerne) af en indkomst optjent i udlandet, har krav på lempelse af den skat, der bliver beregnet i Danmark af den udenlandske indkomst.

Lempelsen udgør det beløb, der er betalt i skat i udlandet af den udenlandske indkomst. Nedslaget kan dog maksimalt udgøre den forholdsmæssige del af den danske skat, der er beregnet af den udenlandske indkomst.

Det er kun skat, der er betalt i kildelandet, der er omfattet af LL § 33. Kildelandet anses i relation til lønindkomst for at være arbejdslandet. Hvis arbejdslandet er forskelligt fra arbejdsgiverens hjemland, kan der efter SKATs opfattelse ikke gives lempelse for skat, der betales i arbejdsgiverens hjemland.

Hvis Danmark har indgået en DBO med det andet land, kan lempelsen ikke overstige det skattebeløb, som landet har ubetinget krav på i henhold til DBO'en. Se LL § 33, stk. 1 og stk. 2.

Danmark skal således som bopælsland fx ikke give lempelse for skat, som en arbejdsgiver i det andet land indeholder for arbejde udført i et tredjeland.

Det er de danske skattemyndigheder, der afgør, om det andet land har et ubetinget krav på skattebeløbet i henhold til DBO'en. Dette afgøres efter fortolkningsprincippet i artikel 3, stk. 2, som giver et land ret til at anvende egne interne fortolkningsregler, med mindre andet følger af DBO'ens ordlyd. Det er således dansk skatteretspraksis, der er udgangspunktet for afgørelsen. Se CIR nr. 72 af 17.4.1996, pkt. 5.1.1.

LL § 33 er en intern lempelsesregel, der kan bruges, hvis der ikke er en indgået en DBO mellem Danmark og det pågældende land, eller hvis det er mere fordelagtigt at bruge den interne lempelsesregel i stedet for en DBO. Se CIR nr. 72 af 17.4.1996, pkt. 5.2.7.

LL § 33 kan ikke bruges på lønindkomst, der er omfattet af LL § 33 A (skattefrihed for lønindkomst optjent i udlandet) eller SØBL (sømandsbeskatningsloven) § 5 eller § 8. Se LL § 33, stk. 7.

Eksempel: Valgfrihed til at bruge enten intern lempelsesregel eller DBO

Landsskatteretten fandt, at et dansk selskab frit kunne vælge mellem at anvende lempelse efter en DBO eller LL § 33. Landsskatteretten fandt ikke, at selskabet indirekte havde valgt lempelse efter reglerne i DBO'en, fordi selskabet ikke havde selvangivet den udenlandske indkomst fra 1992 til 1995. Se TfS 2000, 69 LSR.

Se også

Se også afsnit C.F.4.3.2 om de principper, der gælder for opgørelsen af lempelsesberettiget udenlandsk indkomst. I afsnittet er det også beskrevet hvordan lempelsesberegningen efter exemptionmetoden foretages.

Skat der er omfattet af LL § 33

LL § 33 omfatter faktisk betalte udenlandske indkomstskatter og særlige indkomstskatter, men ikke formueskatter. Se CIR nr. 72 af 17.4.1996, pkt. 5.1.1.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der ved selskabets skatteberegning kunne ske lempelse efter LL § 33 for betalt svensk "avkastningsskat" vedrørende svenske kapitalforsikringer, idet der er tale om en formueskat. Se SKM2014.32.SR.

Bemærk

Den islandske lønskat, som er en arbejdsgiverbetalt skat (arbejdsmarkedsbidrag) af bruttoløn, giver ikke ret til nedslag efter LL § 33.

Lempelse for betalt skat

Den skattepligtige skal dokumentere, hvor meget skat der er betalt i udlandet. Skatten behøver ikke at være betalt i det indkomstår den vedrører. En senere påligning og betaling af skat til udlandet berettiger til nedslag i det indkomstår, hvor indkomsten er optjent. Se cirkulære nr. 72 af 17.4.1996, pkt. 5.1.1.

Den udenlandske skat skal være opkrævet (pålignet) direkte af den udenlandske skattemyndighed som skat af den udenlandske indkomst. Se Skd.1979.50.SKM.

Der kan kun gives nedslag for betalt skat i udlandet, hvis den udenlandske indkomst er positiv, når den bliver opgjort efter danske regler. Den udenlandske indkomst skal opgøres efter nettoprincippet i LL § 33 F. Se LSR 1984, 174 som er refereret i eksempel 1 og SKM2008.910.SR som er refereret i eksempel 2.

Se også

Se afsnit C.F.2.3 om nettoprincippet.

Er en udenlandsk indkomst ikke skattepligtig i Danmark, kan der kun gives nedslag for den betalte skat i udlandet, hvis der i den danske indkomstopgørelse indgår andre indkomster, der er knyttet til den samme indkomstkilde i udlandet.

Se også

Se også afsnit C.F.4.3.1 om nedslag i udenlandsk indkomst, der ikke er skattepligtig i Danmark.

Eksempel 1: Kun nedslag ved positive udenlandske indkomster

Et dansk selskab udførte diverse entreprenørarbejde i Grønland. Den samlede indkomst blev i Danmark opgjort til et negativt beløb. Som følge af specielle opgørelsesregler for indkomst i Grønland blev der betalt grønlandsk kommuneskat af de enkelte entreprenørarbejder, der gav overskud - uden modregning af dem, der gav underskud.

Landsskatteretten bemærkede, at LL § 33, 2. pkt., måtte forudsætte, at nedslag kun kunne indrømmes i forbindelse med udenlandske positive indkomster. Se LSR 1984, 174.

Eksempel 2: Nedslag uanset beskatning i forskellige indkomstår

Et selskab blev løbende pålignet skat i udlandet i takt med færdiggørelsen af den enkelte entreprise. I Danmark skete hele beskatningen på tidspunktet for den endelige levering af entreprisen. Der skulle gives nedslag for den betalte skat i udlandet uanset, at skattebetalingen skete i forskellige indkomstår i de to lande. Se SKM2008.910.SR.

Se også

Se også afsnit C.F.2.3 om nettoprincippet efter LL § 33 F.

Negativ udenlandsk indkomst

Ved opgørelsen af den samlede skattepligtige indkomst kan der ikke ses bort fra negativ indkomst fra et eller flere lande.

Det har betydning fordi nedslag efter LL § 33 beregnes efter forholdet mellem den udenlandske indkomst og den samlede skattepligtige indkomst.

Eksempel

 

Landskatteretten fandt, at der ikke var hjemmel til ved beregningen af lempelse i skatten at se bort fra indtægter eller fradrag. Fordelingen af skatten af den samlede indkomst måtte ske efter forholdet mellem på den ene side den udenlandske indkomst og på den anden side den samlede skattepligtige indkomst. Det uanset om der i den samlede skattepligtige indkomst indgik negative komponenter. Se LSRM 1976, 99 LSR.

Eksempel

Skattedepartementet fik en henvendelse der vedrørte beregningen af nedslag efter LL § 33 for udenlandske fragtskatter i tilfælde, hvor der indgår negative indkomstkomponenter. Se TfS 1988, 429 Skd.

Skattedepartementet erklærede sig enig i, at princippet i LSRM 1976, 99 LSR må følges, uanset at den del af indkomsten, der er beskattet i udlandet, ikke kan opgøres direkte.

Se også

Se også afsnit C.D.10.2.4 om adgang til at se bort fra underskud efter LL § 33 H.

Arbejde udført i Danmark

Hvis en skattepligtig udfører arbejde i Danmark for et udenlandsk firma, kan der ikke gives nedslag efter LL § 33 for en betalt skat i udlandet.

Det er fordi, at kilden anses for at være det sted, hvor arbejdet udføres og ikke det sted, hvorfra lønnen udbetales.

Det gælder også for personer, der er ansat ved udenlandske repræsentationer i Danmark. Se CIR nr. 72 af 17.4.1996, pkt. 5.1.1.

En ambassade udgør en del af modtagerstatens territorium. Se Justitsministerens svar til retsudvalget 2010-11, alm. del, spørgsmål 345.

Eksempel

Skatterådet bekræftede, at der ikke kunne gives nedslag i den danske skat vedrørende aktieoptioner, der blev tildelt den 15. marts 2003 og som kunne udnyttes fra den 15. marts 2006 og de efterfølgende 5 år. Retserhvervelsen ansås for sket på tildelingstidspunktet, selv om udnyttelsen ifølge optionsprogrammet var delvis betinget af ansættelse i koncernen indtil 15. marts 2006. Da spørgeren fortsat var fuldt skattepligtig til Danmark, skulle optionerne beskattes ved udnyttelsen i henhold til  LL § 28, uanset at spørgeren havde været bosat i Hong Kong siden 15. juni 2004. Optionerne var ikke omfattet af en DBO, og der var ikke hjemmel til lempelse efter LL § 33 eller § 33 A, idet optionerne ansås for optjent i Danmark. Se SKM2007.478.SR.

Kildeskat af renteindkomst fra tredjelande

Hvis indkomstmodtageren af en renteindkomst er en filial af et foretagende, der er hjemmehørende i Danmark, kan nedslaget ikke overstige den skat, der er betalt i filiallandet, og den kildeskat der er betalt i et tredjeland.

Nedslaget kan heller ikke overstige den del af de danske skatter, der forholdsmæssigt falder på tredjelandsindkomsten.

Det samme gælder, hvis der i stedet for en filial er tale om et datterselskab, der er sambeskattet med et foretagende, der er hjemmehørende i Danmark. Se CIR nr. 72 af 17.4.1996, pkt. 5.1.1.

Se også

Se også afsnit C.D.10.2.3 om betydningen af LL § 33 for udenlandske selskaber, der er omfattet af sambeskatning med et dansk moderselskab.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 2000, 691 LSR

 

Landsskatteretten fandt at et dansk selskab frit kunne vælge mellem at anvende lempelse efter en DBO eller LL § 33. Landsskatteretten fandt, at selskabet ikke indirekte havde valgt lempelse efter reglerne i DBO'en, fordi selskabet ikke havde selvangivet den udenlandske indkomst fra 1992 til 1995. Nedslag godkendt.

LSRM 1984, 174

 

Et dansk selskab udførte diverse entreprenørarbejde i Grønland. Den samlede indkomst blev i Danmark opgjort til et negativt beløb.

Landsskatteretten bemærkede, at LL § 33, 2. pkt. måtte forudsætte, at nedslag kun kunne indrømmes i forbindelse med udenlandske positive indkomster. Nedslag nægtet.

LSRM 1976, 99 LSR

 

Landskatteretten fandt ikke, at der var hjemmel til ved beregningen af nedslaget i skatten at se bort fra indtægter eller fradrag. Fordelingen af skatten af den samlede indkomst måtte ske efter forholdet mellem på den ene side den udenlandske indkomst og på den anden side den samlede skattepligtige indkomst. Det uanset om der i den samlede skattepligtige indkomst indgik negative komponenter. Negative komponenter godkendt.

SKAT

SKM2014.32.SR

 

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der ved selskabets skatteberegning kunne opnås lempelse efter LL § 33 for betalt svensk "avkastningsskat" vedrørende svenske kapitalforsikringer, idet der er tale tale om en formueskat. Se SKM2014.32.SR.

SKM2011.431.SR

 

Et selskab kunne fratrække skat til et land, som Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, idet det blev lagt til grund, at den udenlandske skat blev opkrævet i henhold til det pågældende lands lovgivning.

SKM2008.910.SR

 

Et selskab blev løbende pålignet skat i udlandet i takt med færdiggørelsen af den enkelte entreprise. I Danmark skete hele beskatningen på tidspunktet for den endelige levering af entreprisen. Der skulle gives nedslag for den betalte skat i udlandet uanset, at skattebetalingen skete i forskellige indkomstår i de to lande. Nedslag godkendt.

SKM2007.478.SR

 

Der kunne ikke gives nedslag for betalt skat i Hong Kong af aktieoptioner retserhvervet inden flytning til Hong Kong. Nedslag nægtet.

TfS 1988, 429 SKM

 

Skattedepartementet erklærede sig enig i, at princippet i LSR-kendelse 1976, nr. 99 må følges, uanset at den del af indkomsten, der er beskattet i udlandet, ikke kan opgøres direkte. Henvendelsen vedrørte nedslag for udenlandske fragtskatter. Nedslag i fragtskatter.