Indhold

Dette afsnit handler om indkomst fra sociale ydelser mv., der er begrænset skattepligtigt efter KSL § 2, stk. 1, nr. 11 - 29.

Afsnittet indeholder:

 • Reglerne
 • Folkepension mv.
 • Sygedagpenge og lignende
 • Arbejdsløshedsdagpenge mv.
 • SU og lignende
 • Betydningen af DBO'erne
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Reglerne

Den begrænsede skattepligt efter KSL § 2, stk. 1, nr. 11-29, omfatter personer, der uden at være skattepligtige efter KSL § 1 erhverver indkomst i form af

 • udbetaling af pensionsopsparing eller pension og andre sociale ydelser, der ville være skattepligtig for en person omfattet af fuld skattepligt ( nr. 11)
 • arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge og andre ydelser, som træder i stedet for lønindkomst, og som ville være skattepligtige for en fuldt skattepligtig person (nr. 12)
 • stipendier, der udbetales efter lov om statens uddannelsesstøtte (nr. 13)
 • skattepligtig voksenuddannelsesstøtte (SVU), der udbetales til uddannelsessøgende (nr. 14)
 • skattepligtig elevstøtte m.m. (nr. 15)
 • skoleydelse, der udbetales af produktionsskoler (nr. 16)
 • skolepraktikydelse, der ydes til elever(nr. 17)
 • godtgørelse i henhold til arbejdsgivernes elevrefusion(nr. 18)
 • skattepligtig voksenuddannelsesstøtte (VUS) til uddannelsessøgende (nr. 19)
 • elevstøtte, der ydes efter lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelse (nr. 20)
 • skoleydelse (nr. 21)
 • tilskud, som ph.d.-studerende modtager fra stipendiegiver til afholdelse af rejseudgifter til studierejser i Danmark og i udlandet, herunder den godskrevne værdi af billetter og lign., når ydelsen berettiger den ph.d.-studerende til supplerende ph.d.-stipendium (nr. 22)
 • godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (nr. 23)
 • støtte til beskæftigede, der deltager i uddannelse som led i jobrotationsordninger (nr. 24)
 • uddannelsesgodtgørelse mv., jobrotationsydelse og aktiveringsydelse mv. til ledige (nr. 25)
 • skattepligtig del af tilskudsbevillinger til forskning, der administreres af forskningsstyrelsen (nr. 26)
 • stipendium til dækning af leveomkostninger efter universitetsloven (nr. 27)
 • stipendium til dækning af leveomkostninger efter lov om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser (loven er erstattet af lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser) (nr. 28)
 • vederlag til domsmænd og nævninge ved domstolene (nr. 29).

Pension og andre sociale ydelser

Skattepligten omfatter udbetaling af pensionsopsparing eller pension og andre sociale ydelser, der er skattepligtig for en person, der er omfattet af fuld skattepligt, herunder

 • folkepension
 • førtidspension
 • visse udbetalinger fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
 • udbetalinger af førtidspension til førtidspensionister, der modtog førtidspension før den 1. januar 2003, og som nu reguleres særskilt i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.
 • skattepligtige løbende ydelser i henhold til lov om social pension, lov om delpension, lov om social service og lov om aktiv socialpolitik
 • fleksydelser.

Se KSL § 2, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.

Skattepligten omfatter ikke udbetalinger efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5. Se KSL § 2, stk. 1, nr. 11, 2. pkt.

Sociale ydelser, der er fritaget for beskatning efter LL § 7, som fx invaliditetsydelser, personlige tillæg, bistands- og plejetillæg, er ikke omfattet af bestemmelsen.

Sygedagpenge og lignende

Skattepligten omfatter forskellige ydelser, der træder i stedet for løn, og som er skattepligtig for en person, der er omfattet af fuld skattepligt, herunder

 • ydelser, der udbetales af en arbejdsløshedskasse efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv.
 • sygedagpenge og andre ydelser, der træder i stedet for lønindkomst eller indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 4, og som er skattepligtig for en fuldt skattepligtig person
 • efterløn
 • strejke- og lockoutgodtgørelser
 • dagpenge efter loven om dagpenge ved sygdom og fødsel
 • børnepasningsorlovsydelser
 • seniorydelser
 • løn, der udbetales af en arbejdsgiver under lønmodtagerens fravær fra arbejdet på grund af sygdom, graviditet eller barsel og adoption
 • forskellige skattepligtige erstatningsydelser som nævnt i kildeskattebekendtgørelsens § 19.

Se KSL § 2, stk. 1, nr. 12.

Selvstændige erhvervsdrivende

Selvstændigt erhvervsdrivende med fast driftssted i Danmark, der er socialt sikrede her i landet, og derfor kan modtage sygedagpenge og lignende ydelser, bliver begrænset skattepligtige heraf.

Lån eller skattepligtig ydelse?

Hvis en arbejdsløshedskasse yder lån til konfliktramte medlemmer, må der foretages en konkret vurdering af, om der reelt foreligger et låneforhold.

SU og lignende

Stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte er omfattet af den begrænsede skattepligt. Se KSL § 2, stk. 1, nr. 13.

Se omvendt SKM2018.15.SR, hvor udenlandske studerende, der månedligt modtog stipendium fra Erasmus+ programmet, ikke var begrænset skattepligtige af stipendiet.

 

Betydningen af DBO'erne

Selvom Danmark har intern dansk hjemmel til at beskatte efter KSL § 2, stk. 1, nr. 11-29, kan beskatningsretten være tillagt et andet land.

Hvis personen er bosiddende i et land, som Danmark har en DBO med, vil retten til at beskatte indkomsten afhænge af bestemmelserne i den pågældende DBO. Har Danmark ikke indgået en DBO med det pågældende land, kan Danmark altid beskatte.

OECD's modeloverenskomst indeholder ikke særlige bestemmelser om beskatning af sociale ydelser eller andre offentlige ydelser, der udbetales til en person, som i en DBO er hjemmehørende i et andet land. I nyere DBO'er tillægges kildelandet ofte ret til at beskatte sociale ydelser i bred forstand (navnlig i artikel 17 eller 18). I andre tilfælde er der behov for at få afgrænset, hvad der forstås ved sociale ydelser, i forhold til DBO'en.

Er sociale ydelser ikke omtalt i den enkelte DBO, behandles den efter reglerne om anden indkomst, på samme måde som efter artikel 21 i modeloverenskomsten. Det indebærer, at bopælslandet har beskatningsretten. Se SKM2011.254.SKAT.

Se også

 • C.F.8.2.2.17 om OECD's modeloverenskomst artikel 17
 • C.F.8.2.2.18 om OECD's modeloverenskomst artikel 18
 • C.F.8.2.2.21 om OECD's modeloverenskomst artikel 21
 • C.F.8.2 om OECD's modeloverenskomst
 • C.F.9.2 om danske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2003.90.HR

Folkepension ansås for en social pension, der er omfattet af den begrænsede skattepligt til Danmark. Sociale pensioner, som udbetales af Danmark til en person, som er bosat i Tyskland, ifølge DBO'en artikel 18, stk. 2, skal beskattes i Danmark. Artikel 18, stk. 4, vedrører efter sin ordlyd private pensioner og ikke sociale pensioner.

Landsretsdomme

SKM2008.679.VLR

Løn under barsel blev anset som omfattet af den begrænsede skattepligt i henhold til kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra b, jf. § 43, stk. 2, litra g, jf. kildeskattebekendtgørelsens § 20, nr. 7. (Ydelser i forbindelse med barselsorlov er omfattet af den nugældende kildeskattelov § 2, stk. 1, nr. 12.) Ifølge DBO med USA tilkom beskatningsretten Danmark som kildeland, jf. art. 19. Af disse grunde var lønnen med rette beskattet i Danmark. Ydelser ved barselsorlov.

SKM2007.123.ØLR

En erstatning til besættelsestidens ofre (årlige udbetaling) blev anset for omfattet af KSL § 2, stk. 1, litra b, jf. § 43, stk. 2 (nu KSL § 2, stk. 1, nr. 11). Da invalideerstatningen var en social ydelse efter DBO artikel 18, skulle den beskattes i Danmark. Ydelsen ville have været skattefri i Sverige, hvor skatteyder boede.

TfS 2000, 543 ØLR

Sagsøgeren, der i en årrække havde været bosiddende i Nigeria, og siden Thailand, blev anset for begrænset skattepligtig af sine pensionsudbetalinger fra PFA pension. En skattefritagelseserklæring havde ikke givet skatteyder en retsbeskyttet forventning om opnåelse af skattefrihed.

Skatterådet

SKM2018.15.SR

Udenlandske studerende, der månedligt modtog stipendium fra Erasmus+ programmet, ikke var begrænset skattepligtige af stipendiet.