Dato for udgivelse
09 Jan 2012 09:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Dec 2011 14:05
SKM-nummer
SKM2012.15.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
21. afdeling, B-3431-11
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Udlæg, indestående, bankkonto, sameje
Resumé

Der findes en formodningsregel for, at indestående på en konto, med to kontohavere, ejes med 50/50 til hver kontohaver. Denne formodningsregel kan imidlertid fraviges ved en konkret bevisvurdering som sket i den konkrete sag, hvor Landsretten fandt det bevist, at ejerskabet til kontoen ikke var 50/50 til hver kontohaver

Reference(r)

Retsplejeloven § 507

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2011-2 G.5.1.1.1


Parter

A
(advokat Jesper Sidenius)

mod

SKAT

Afsagt af landsdommerne

Sanne Kolmos, Bloch Andersen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)

----------

Fogedsrettens kendelse af 30. september 2011, FS 32-14638/2011

Sagen handler om ejerforholdet til en konto, i hvilken SKAT har foretaget udlæg den 8. juni 2011 i 50 % af indeståendet på kontoen.

Påstande

SKAT nedlagde påstand om, at udlægget i konto nr. ..., Danske Bank, stort 158.615,00 kr. stadfæstes, subsidiært at udlægget stadfæstes for et mindre beløb.

A nedlagde påstand om, at udlægget ophæves.

Sagsfremstilling

SKAT foretog den 8. juni 2011 udlæg i konto ... for et beløb på 158.615,00 kr. svarende til 50 % af indeståendet på kontoen.

Udlægget blev foretaget på baggrund af skyldners restance til SKAT for restskat for årene 2001, 2003 og 2004, B-skat for 2004, samt restarbejdsmarkedsbidrag for årene 2001-2004.

Forklaringer

A har bl.a. forklaret, at han mødte op til møde på skattecenteret den 8. juni 2011.

Under mødet gjorde SKAT ham opmærksom på, at man havde konstateret, at han havde et indestående på en konto i Danske Bank. Han kendte hverken noget til dette indestående eller til selve kontoen. Medarbejderen fra SKAT oplyste, at hun ville udsætte sagen og bad ham undersøge forholdene omkring kontoen og vende tilbage til hende efterfølgende.

Han blev ikke behørigt formanet under mødet og blev ikke oplyst om, at der blev foretaget udlæg i kontoen i Danske Bank.

Da parret i sin tid skulle flytte sammen. besluttede hans samlever sig for at købe et hus til dem. Hun havde derfor to konti, en konto hvor gælden på 780.000 kr. var noteret på og så hendes egen konto, hvor hendes formue stod på. Den formue, samleveren havde på sin egen konto, blev modregnet i gældsposten, så hun betalte mindre i rente, jo mere hun havde stående på sin egen konto.

Han og samleveren skrev den 14. august 2008 under på pantebrevet med sikkerhed i ejendommen beliggende .... Ved en fejl brugte bankrådgiveren samleverens egen konto som den konto, hvorpå et evt. indestående ville blive modregnet i renten på lånet. Da bankrådgiveren opdagede fejlen, blev konto ... oprettet, hvor både A og samleveren stod på som indehavere. Aftalen angående denne konto blev ligeledes underskrevet den 14. august 2008. Det var den konto, som SKAT foretog udlæg i. Den 5. januar 2009, blev samleverens personlige formue overført til konto ....

Parternes synspunkter

SKAT har til støtte for sin påstand gjort gældende, at både A og samleveren har skrevet under på både pantebrevet og aftalen om etablering af konto ..., samt at det fremgår af aftalevilkårene til kontoen, at kontoen var en almindelig konto til at hæve fra og sætte penge ind på. Endvidere var der sket en sammenblanding af parrets formue, idet de begge havde sat penge ind på kontoen, og der var blevet hævet penge fra kontoen til fællesudgifter i forbindelse med parrets bolig. Der er derfor ikke grundlag for at fastslå, at kontoen reelt kun tilhører samleveren.

A har til støtte for sin påstand gjort gældende, at kontoen alene er hans samlevers. Han kendte ikke til kontoen og havde hverken hævekort eller netadgang til den. Det var hans samlever, der betalte alle udgifter i forbindelse med køb og vedligeholdelse af huset, herunder løbende udgifter og forbrug. Derfor var det naturligt, at det tilgodehavende for hjemmekontor som han havde hos sin arbejdsgiver, blev overført til samleverens konto. Der var således sket to indbetalinger, første gang den 30. december 2009 for et beløb på 18.401,00 kr. og anden gang den 5. september 2010 for et beløb på 9.200,43 kr. A var derfor ikke reelt kontoindehaver, hvorfor der ikke kan foretages udlæg i indeståendet.

Rettens begrundelse og resultat

Det fremgår af sagen, at A og dennes samlever underskrev pantebrevet og aftalen om oprettelse af konto ... den 14. august 2008. Det fremgår endvidere, at samleverens formue på 552.006,66 kr. blev overført fra dennes personlige konto til konto ... den 5. januar 2009.

Retten lægger til grund, at A ved sin underskrift den 14. august 2008 på aftalen om oprettelse af konto ... blev medindehaver af denne konto. Derudover er der blevet indsat to beløb fra As arbejdsgiver som betaling for udgifter i forbindelse med As hjemmekontor.

A har således i en længere periode været medejer af kontoen.

Retten finder derfor, at A ikke har ført det nødvendige bevis for, at han ikke var medindehaver af kontoen.

Indeståender på denne konto må derfor betragtes som tilhørende både A og dennes samlever med den følge, at det af SKAT foretagne udlæg af 8. juni 2011 på 158.615 kr. stadfæstes.

Hver part afholder egne omkostninger.

D e r f o r   b e s t e m m e s

Udlæg stort 158.615,00 kr. foretaget af SKAT den 8. juni 2011 i konto ... stadfæstes.

----------

Østre Landsrets kendelse af 5. december 2011, 21. afdeling, B-3431-11

Efter votering afsagdes sålydende kendelse

Landsretten tiltræder af de grunde, der er anført af fogedretten, at A er medindehaver af konto nr. ..., og at der er foretaget udlæg i kontoen. Landsretten finder, at det efter de oplysninger, der er forelagt for landsretten, må lægges til grund, at indeståendet på kontoen reelt tilhører BA, bortset fra indbetalingerne den 30. december 2009 på 18.401,00 kr. og den 5. september 2010 på 9.200,43 kr., der må anses for at tilhøre A.

Landsretten ophæver derfor det foretagne udlæg for så vidt angår det beløb, der ligger ud over 27.601,43 kr.

T h i   b e s t e m m e s

Fogedrettens kendelse ændres således, at udlæg i kontoen ud over 27.601,43 kr. ophæves.

SKAT skal i kæremålsomkostninger inden 14 dage betale 2.000 kr. til A.