Begrebet Lønperiode bruges også, når udbetalingen ikke er reel løn, men fx pension. Lønperiode skal udfyldes i alle indberetninger.

Fastsættelse af lønperioden
Det er den reelle opgørelsesperiode for hovedbestanddelen af lønnen, der skal angives som lønperiode. Hvis lønnen opgøres fx fra den 20. i den ene måned til den 19. i den følgende måned, er det den periode, der skal angives. Ikke kalendermåneden for slutdatoen i opgørelsesperioden.

Ekstraordinære og supplerende udbetalinger, som fx overenskomstmæssige reguleringer, udbetaling af bonus, overarbejdsbetaling og befordringsgodtgørelse kan indberettes under den lønperiode, hvor udbetalingerne finder sted.

Hvor fx pension for et helt år udbetales på én gang, pga beløbets størrelse, skal lønperioden vise den periode udbetalingen dækker. Det kan være et helt år.

Lønperiode start
Lønperiodens startdato. Første dag i den periode udbetalingen vedrører. Indsættes med ÅÅÅÅMMDD.

Ved forudløn er det denne dato, der afgør afregningstidspunkt for A-skat mv. for indkomstudbetaleren (den indeholdelsespligtige) og beskatningstidspunkt (år) for lønmodtageren (skatteyderen). 

Lønperiode slut
Lønperiodens slutdato. Sidste dag i den periode indkomstudbetalingen vedrører. Indsættes med ÅÅÅÅMMDD. År i lønperiodens slutdato må ikke være større end indeværende år + 1.

Dispositionsdato
Dispositionsdato/udbetalingsdato. Indsættes med ÅÅÅÅMMDD. År i dispositionsdatoen må ikke være tidligere end 1 år før år i lønperiodens startdato. Fx hvis lønperiodens startdato er 01.01.2018 kan dispositionsdato teoretisk være 01.01.2017, men ikke 31.12.2016.

I det omfang der ikke eksisterer en reel dispositionsdato, fx hvis der kun skal indberettes et kryds i et felt eller rådigheden af et personalegode, skal man sætte sidste dato i lønperioden som dispositionsdato.

Vigtig info om dispositionsdatoen
Dispositionsdatoen afgør hvilken afregningsperiode indberetningen hører til og afgør også beskatningstidspunkt (år) for lønmodtageren.

Hvis du fx indberetter en lønperiode for januar med dispositionsdato den 31. januar, så er der indberettet for januar. Men hvis du fx er for sent på den med lønberegningen, så dispositionsdatoen først bliver den 1. februar, så er der ikke indberettet for januar måned, selvom lønperioden er januar måned. I det tilfælde, skal du indberette en nulangivelse for januar  - altså for den måned, hvor der reelt ikke har været udbetalt løn. Se evt nærmere i afsnit 12. Nulangivelse.

Afregningen af A-skatten og am-bidraget af lønnen, der blev for sent udbetalt, skal ske sammen med den næste måneds afregning - så den bliver dobbelt.

Ved forudløn, dvs løn, der udbetales før den lønperiode den dækker, er det lønperiodens startdato, der bruges til at styre afregningen.

Særligt om dispositionsdato for feriepenge for fratrædende funktionærer
Feriepenge for en fratrædende funktionær, hvor nettoferiepengene skal indbetales til FerieKonto eller en feriekasse, er skattepligtige i fratrædelsesåret, og skatten skal indeholdes i fratrædelsesmåneden. Derfor skal dispositionsdatoen for disse feriepenge angives med fratrædelsesdatoen uanset et eventuelt senere tidspunktet for udbetaling af supplerende feriepengegrundlag. Det gælder således beløb i felterne for nettoferiepenge, det skattepligtige feriepengebeløb (bruttoferiepengene) i felt 13 Am-bidragspligtig A-indkomst og den indeholdte skat i felterne 15 A-skat og 16 Am-bidrag. Et eventuelt supplerende feriepengegrundlag skal indberettes med den reelle dispositionsdato.

Forud/bagud
Det angives om indkomstudbetaling er forud eller bagud. Angives med F = forud og B = bagud. Der er tale om forud, hvis der udbetales normal løn før lønperiodens startdato. Lønforskud skal altid angives med B.