En ansøger skal opfylde en række generelle kriterier for at få en tilladelse til at udbyde og arrangere spil i Danmark.

Se også

 • Afsnit J.A.3.5 Sammenligningstabel i SPILL/SPILGRØL

De generelle kriterier i henhold til spilleloven

Kriterierne, som er opstillet i skemaform nedenfor, gælder for alle typer af spil, og findes i SPILL §§ 26-30.

Kriterium

Hvem skal opfylde kravet?

Ansøger skal være fyldt 21 år.

Når der er tale om en juridisk person, skal både direktøren og bestyrelsesmedlemmerne* opfylde dette krav.

Hvis ansøger har en repræsentant, skal denne også opfylde dette krav.

Ansøger må ikke være under værgemål eller samværgemål i Danmark.

Når der er tale om en juridisk person, skal både direktøren og bestyrelsesmedlemmerne opfylde dette krav.

Hvis ansøger har en repræsentant, skal denne også opfylde dette krav.

Ansøger må ikke have indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs, gældssanering eller være under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering.

Når der er tale om en juridisk person, skal både den juridiske person i sig selv, direktøren og bestyrelsesmedlemmerne opfylde dette krav.

Hvis ansøger har en repræsentant, skal denne også opfylde dette krav.

Ansøger må ikke være dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil.

Se nærmere om Spillemyndighedens vurdering af dette generelle kriterium i afsnittet nedenfor

Når der er tale om en juridisk person, skal både den juridiske person i sig selv, direktøren og bestyrelsesmedlemmerne opfylde dette krav.

Hvis ansøger har en repræsentant, skal denne også opfylde dette krav.

Ansøger må ikke have forfalden gæld til det offentlige.

Se nærmere om Spillemyndighedens vurdering af dette generelle kriterium i afsnittet nedenfor.

Når der er tale om en juridisk person, skal både den juridiske person i sig selv, direktøren og bestyrelsesmedlemmerne opfylde dette krav.

Hvis ansøger har en repræsentant, skal denne også opfylde dette krav.

Ansøger skal have bopæl/være etableret i Danmark eller et andet EU- eller EØS-land.

Hvis dette ikke er tilfældet, skal ansøger udpege en repræsentant, som godkendes af Spillemyndigheden**.

Når der er tale om en juridisk person, skal denne være etableret i Danmark eller i et andet EU-/EØS-land.

Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan kun gives til ansøgere, der må antages at kunne udøve virksomhed med spil på økonomisk og faglig forsvarlig vis.

Se nærmere om Spillemyndighedens vurdering af dette generelle kriterium i afsnit J.A.4.3.

* Indtræder der et nyt medlem, skal dette anmeldes til Spillemyndigheden inden 14 dage.

** Repræsentanten skal godkendes af Spillemyndigheden. Hvis repræsentanten er en person, skal denne have bopæl her i landet, og hvis repræsentanten er et selskab mv. (juridisk person), skal denne være etableret her i landet. Repræsentanten skal være bemyndiget til at repræsentere tilladelsesindehaveren over for myndighederne samt under søgsmål og i forbindelse med eventuelle straffesager.

Strafbare forhold

Spillemyndigheden skal vurdere, om domme for overtrædelser af love mv. medfører en høj grad af sandsynlighed for, at ansøger vil misbruge adgangen til at arbejde med spil til at begå andre overtrædelser. Alle domme kan være relevante i denne forbindelse. Der vil dog altid blive taget hensyn til typen af overtrædelse, hvornår overtrædelsen er sket i forhold til ansøgningstidspunktet, og om der er tale om gentagelser eller systematiske overtrædelser.

Særligt vil overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen have betydning ved Spillemyndighedens vurdering af ansøger. Se bemærkninger til SPILL § 26.

Bemærk

Vedtagelse af bøder, der fremgår af straffeattesten sidestilles også med "domme" i relation til Spillemyndighedens vurdering under SPILL § 26, stk. 1, nr. 4.

Forfalden gæld til det offentlige

Der er ikke tale om forfalden gæld til det offentlige, hvis:

 • der er stillet sikkerhed for gælden, 
 • der er indgået afbetalingsordning,
 • fordringen ikke er oversendt til restanceinddrivelsesmyndigheden, eller
 • fordringen bestrides og restanceinddrivelsesmyndigheden har tillagt denne bestridelse opsættende virkning.

Bemærk

De enkelte spiltyper kan have yderligere kriterier, som ansøgere skal opfylde for at få en tilladelse.

Se også

 • Afsnit J.A.5 om lotteri
 • Afsnit J.A.6 om klasselotteri
 • Afsnit J.A.7 om Almennyttige lotterier
 • Afsnit J.A.8 om væddemål
 • Afsnit J.A.9 om lokale puljevæddemål
 • Afsnit J.A.10 om landbaseret kasino
 • Afsnit J.A.11 om onlinekasino
 • Afsnit J.A.12 om gevinstgivende spilleautomater