Dato for udgivelse
24 May 2012 09:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Mar 2012 14:56
SKM-nummer
SKM2012.309.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
12-00927
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgiftspligt, rustvogn, motorcykel
Resumé

En begravelsesforretnings motorcykel med en specialbygget sidevogn til transport af kister kunne fritages for registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 4.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 4

Henvisning

SKATs Juridiske Vejledning 2012-1 afsnit E.A.8.1.2

Henvisning

SKATs Juridiske Vejledning 2012-1 afsnit E.A.8.1.3.2


Der er klaget over SKATs bindende svar på spørgsmålet:

"Til brug i selskabets begravelsesforretning, H1 ApS, påtænkes anskaffet en motorcykel med sidevogn, hvor sidevognen er specialbygget til transport af kister (se information nedenfor). Vil en sådan MC-rustvogn kunne fritages for dansk registreringsafgift i henhold til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 4?"

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har besvaret spørgsmålet med "Nej".

Landsskatteretten ændrer svaret til "Ja".

Sagens oplysninger

Selskabets ejer har den 28. oktober 2011 via SKATs hjemmeside bedt SKAT om at afgive bindende svar på spørgsmålet:

"Til brug for min begravelsesforretning "H1 ApS" påtænker jeg at anskaffe en motorcykel med sidevogn, hvor sidevognen er specialbygget til transport af kister (se information nedenfor). Vil en sådan MC-rustvogn kunne fritages for dansk registreringsafgift i henhold til registreringsafgiftsloven (§ 2, stk. 1, nr. 4)?"

Det er i anmodningen oplyst, at der ejeren bekendt aldrig tidligere været indregistreret en MC til rustvognskørsel i Danmark, men at han er i forbindelse med direktør SP fra det engelske firma G1, som siden 2002 har haft et antal MC-rustvogne, som bruges til begravelser overalt i England. Der er i den forbindelse vedhæftet en pdf-fil med billeder af det engelske selskabs køretøjer.

Det er endvidere oplyst, at ejeren påtænker at kunne tilbyde tilsvarende mulighed i Danmark, og derfor overvejer at få bygget en MC-rustvogn i England - selvsagt med sidevognen til højre - for på den måde at kunne drage nytte af de erfaringer, man har i England omkring den tekniske konstruktion.

Det er endelig oplyst, at ejeren er i forbindelse med Trafikstyrelsen og en lokal synshal, som i givet fald vil medvirke til, at alle tekniske krav til syn og godkendelse bliver overholdt.

Dispositionen er i henhold til det oplyste ikke blevet sat i værk endnu, idet det vil være af afgørende betydning for rentabiliteten i projektet, at motorcyklen kan fritages for afgift på lige fod med traditionelle rustvogne.

Det er i anmodningen understreget, at det ikke er muligt at anvende den påtænkte rustvogn til andre formål end netop rustvognskørsel, da sidevognen er en integreret del af både det elektriske system og bremsesystemet, og ikke vil kunne afmonteres uden, at motorcyklen ombygges og synes igen.

SKATs afgørelse

SKAT har ved den påklagede afgørelse besvaret det stillede spørgsmål med "Nej".

Det er som begrundelse for afgørelsen anført:

Som hovedregel svares der afgift til staten af motorkøretøjer. Afgiften fastsættes efter reglerne i Lovbekendtgørelse nr. 836 af 1. juli 2011 om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

Det fremgår således af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1, at der skal svares afgift til statskassen af motorkøretøjer, som skal registreres efter færdselsloven, og af påhængs- og sættevogne til sådanne motorkøretøjer. Afgiften svares i forbindelse med et køretøjs første registrering, medmindre andet følger af bestemmelserne i denne lov.

Lovens § 2 indeholder bestemmelser, der fritager køretøjer for afgift.

Lovens § 2, stk. 4, fritager således ambulancer og rustvogne, der specielt er indrettet og udelukkende anvendes til ambulance- og rustvognskørsel.

Det er imidlertid færdselsloven, der som udgangspunkt fastsætter reglerne for færdsel på de danske veje. Dernæst er det reglerne i lovbekendtgørelse nr. 580 af 7. juni 2011 om registrering af køretøjer, som bestemmer registreringspligten for køretøjet. Derefter er det registreringsafgiftsloven, som fastsætter hvilken registreringsafgift, der i givet fald skal betales.

Det fremgår af SKATs Juridiske Vejledning 2012-1 afsnit E.A.8.1.2, at de afgiftspligtige motorkøretøjer bliver afgrænset på grundlag af færdselslovens definitioner.

Færdselsloven indeholder bl.a. en definition på et motordrevet køretøj, nemlig ethvert køretøj, der er forsynet med motor som drivkraft.

Færdselsloven bestemmer således, hvilken køretøjskategori et køretøj eller køretøjer af en bestemt type skal henføres.

Denne klassificering henhører under Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen har meddelt, at begrebet "rustvogne" ikke eksisterer som en defineret kategori af køretøjer. Der er alene en beskrivelse om, at en rustvogn er en personbil, der er særligt indrettet og anvendes til dette formål.

Det bindende svar skal således afgives på grundlag af en fortolkning af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 4, hvorefter "ambulancer og rustvogne, der er specielt indrettet og udelukkende anvendes til ambulance- og rustvognskørsel" er fritaget for afgift.

Det er SKATs opfattelse, at ordet "rustvogne" ikke kan fortolkes på en sådan måde, at det også omfatter motorcykel med sidevogn. "Vogne" må forstås som "biler", og ikke motorcykler med sidevogn.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabet har nedlagt påstand om, at besvarelsen skal ændres til "Ja".

Der er til støtte for påstanden, under henvisning til en fremlagt artikel fra Kristeligt Dagblad, henvist til, at en rustvogn historisk set ikke er en bil, men derimod en hestetrukket vogn. Ordet "rust" stammer fra Tyskland, hvor det i ældre tid betød udrustning eller at forberede sig. Når datidens konger og storfyrster skulle transporters rundt i landet skulle bagagen, maden og den militære udrustning medbringes i en separat vogn, med tiden kaldet rustvognen. Senere begyndte man også at bruge vognene til at transportere rustninger og ammunition ud til soldaterne ved fronten, når der var krig, og samme vogn tog de døde soldater med tilbage. Dermed fik rustvognen sin forbindelse til døden. Siden 1900-tallet har ordet været brugt i den betydning, vi kender det i dag.

Den teknologiske udvikling i sidste århundrede har ført til, at bilerne stort set har overtaget markedet for rustvogne. Det er dog fortsat muligt at leje en hestetrukket vogn til begravelser, f.eks. hos en begravelsesforretning og det engelske firma G1 er et levende bevis på, at der findes moderne rustvogne, som ikke er biler.

I Danmark er endvidere indregistreret motorcykler som udrykningskøretøjer, der er fritaget for afgift, idet bl.a. den privatejede ambulanceoperatør G2 har fået afgiftsfritagelse for en "akut-motorcykel", der er udstyret med en hjertestarter. Der er således i forhold til andre typer af køretøjer ikke skelnet mellem motorcykler og biler i relation til reglerne i registreringsafgiftslovens § 2.

Der er derfor heller ikke belæg for at antage, at afgiftsfritagelsen for rustvogne i bestemmelsen skal begrænses til alene at omfatte biler. Denne fortolkning er både for snæver og forkert. Både i Danmark og de nærmeste nabolande findes rustvogne, som ikke er biler.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 4, at "ambulancer og rustvogne, der specielt er indrettet og udelukkende anvendes til ambulance- og rustvognskørsel" er fritaget for registreringsafgift.

Der er i Juridisk Vejledning 2012-1 afsnit E.A.8.1.3.2 om afgiftsfritagelse efter denne bestemmelse anført følgende om afgiftsfritagelsen for "rustvogne":

Afgiftsfritagelsen gælder for køretøjer, der er indrettet til transport af kister og udelukkende benyttes til rustvognskørsel. Et køretøj kan ikke godkendes som rustvogn, hvis det er forsynet med indretninger eller udstyr, fx anhængertræk, så køretøjet kan bruges til andet formål (fx transport).

Afgiftsfritagelsen efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 4, må under henvisning hertil udstrækkes til at omfatte alle køretøjer, der er indrettet til transport af kister og udelukkende benyttes til dette formål.

En motorcykel anses i relation til registreringsafgiftsloven som et motordrevet køretøj, jf. også det af SKAT anførte omkring definitionerne i færdselsloven.

Den motorcykel, der påtænkes anskaffet af selskabet, vil i henhold til det oplyste være særligt indrettet til transport af kister, og den vil i henhold til det oplyste udelukkende blive benyttet til dette formål. Der foreligger ikke oplysninger, der giver grundlag for at antage, at motorcyklen vil være forsynet med indretninger eller udstyr, der gør motorcyklen anvendelig til andre formål.

Det påklagede svar ændres under henvisning hertil i overensstemmelse med påstanden til "Ja".