Indhold

Dette afsnit beskriver skatteprocenterne for de forskellige skattesubjekter og skatteobjekter.

Afsnittet indeholder:

  • Fuldt skattepligtige
  • Begrænset skattepligtige
  • Kooperationsbeskattede
  • Fondsbeskattede.

Fuldt skattepligtige

Indkomstskatten for selskaber og foreninger mv., der er hjemmehørende her i landet efter SEL § 1, bortset fra andelsforeninger, er 22 pct. (2020-niveau) af den skattepligtige indkomst. Se SEL § 17, stk. 1.

Bemærk

Selskabsskattesatsen blev gradvist sænket fra 25 pct. i 2013, således at den udgør 24,5 pct. for indkomståret 2014, 23,5 pct. for indkomståret 2015 og 22 pct. for indkomståret 2016 og efterfølgende indkomstår.

Begrænset skattepligtige

Indkomstskatten for udenlandske selskaber og foreninger mv., der er begrænset skattepligtige efter SEL § 2, stk. 1, litra a, b og f, er 22 pct. (2020-niveau) af den skattepligtige indkomst. Se SEL § 21.

Udbytter og afståelsessummer

Der betales en endelig skat på 22 pct. (2020-niveau) af udbytter og afståelsessummer, der er skattepligtige efter SEL § 2, stk.1, herunder udbytter mv., der går til et fast driftssted her i landet. Denne skat indeholdes efter KSL § 65 eller betales efter KSL § 65 A, stk. 1.

Skattesatsen på 22 pct.  blev nedsat fra 27 pct. ved vedtagelsen af lovforslag 123 den 2. juni 2016. Loven trådte i kraft den 1. juli 2016, men har virkning for udbytter, der udloddes den 1. januar 2007 eller senere, hvis det udbyttemodtagende selskab er hjemmehørende i EU eller EØS, og for udbytter, der udloddes den 1. juli 2016 eller senere, hvis det udbyttemodtagende selskab er hjemmehørende uden for EU og EØS. I kalenderårene 2007 til og med 2013 er satsen 25 pct. Satsen er 24,5 pct. for kalenderåret 2014, 23,5 pct. for kalenderåret 2015 og 22 pct. for kalenderåret 2016 og efterfølgende kalenderår.

Selvom satsen nedsættes, har det udloddende danske selskab fortsat pligt til at indeholde 27 pct. ved udlodningen af udbytte. Se KSL § 65. Den udenlandske udbyttemodtager må derfor efterfølgende tilbagesøge det for meget indeholdte beløb.   

Arbejdsudleje

Indtægter ved arbejdsudleje er skattepligtige indtægter efter SEL § 2, stk. 1, litra e, og der skal betales en skat på 30 pct. af bruttoindtægten efter KSL § 65 B.

Royaltyindtægter

Royaltyindtægter er skattepligtige efter SEL § 2, stk. 1, litra g, og skatten er på 22 pct. af den modtagne royalty efter KSL § 65 C, stk. 1. Satsen var tidligere 25 pct. Ved lov nr. 202 af 27. februar 2015 blev satsen nedsat til 22 pct. og har virkning for royalty, der udbetales den 1. marts 2015 eller senere.

Der kan fastsættes regler om, at der enten slet ikke skal indeholdes skat, eller at der skal indeholdes med en sats, der er mindre end 22 pct., hvis Danmark og den stat, hvor royaltymodtageren er hjemmehørende, i en DBO har aftalt, at royaltybetalinger fra kilder her i landet til modtagere i den pågældende stat ikke kan beskattes eller kun beskattes med en sats, der er lavere end 22 pct. Se KSL § 65 C, stk. 2.

Bruttobeskatning

Skatten på

  • 22 pct.  ved beskatningen af udbytter og afståelsessummer
  • 30 pct. ved beskatning af indtægter ved arbejdsudleje og
  • 22 pct. ved beskatning af royaltyindtægter

er en bruttobeskatning, så det modtagende selskab ikke får fradrag for udgifter i forbindelse med erhvervelsen af de pågældende indtægter, ligesom der ikke kan fradrages udgifter ved anden begrænset skattepligtig virksomhed.

Den skat, som betales af udenlandske selskaber, der er begrænset skattepligtige her til landet efter SEL § 2, stk. 1, nedsættes eller bortfalder, hvis Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den stat, hvor det udenlandske selskab er hjemmehørende.

De befuldmægtigede i Danmark for selskaber med begrænset skattepligt efter SEL § 2, stk. 1, er medansvarlige for skattens betaling. Se SEL § 2, stk. 4.

Se også

Se også afsnit

  • C.D.8.10.5 om beskatning udbytteindtægter hos begrænsede skattepligtige
  • C.D.8.10.7 om beskatning af indtægter ved arbejdsudleje
  • C.D.8.10.9 om beskatning af royaltyindtægter.

Kooperationsbeskattede

Skatten er 14,3 pct. af den skattepligtige indkomst for andelsforeninger omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3, hvis indkomst opgøres på grundlag af foreningens formue. Se SEL § 19.

Skatten er dog 22 pct. (2020-niveau) af indkomst, der er omfattet af SEL § 32 (CFC-indkomst), men det er samtidig bestemt, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, der skal beskattes med 14,3 pct., ikke skal medregnes den del af andelsforeningens formue, som består af aktier i selskaber, der er omfattet af SEL § 32.

Skattepligtig formuetilvækst, som er nævnt i SEL § 5 B, stk. 4, beskattes ved udlodningen med 50 pct. dvs. ved overgang til anden beskatning en andelsbeskatning. Se SEL § 19, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.D.8.7 om andelsbeskatning.

Fondsbeskattede

Indkomstskatten for fonde og foreninger mv., som er omfattet af FBL § 1, er 22 pct. (2020-niveau) af den skattepligtige indkomst. Se FBL § 11.