Indhold

Dette afsnit handler om den skattemæssige behandling af overkurs ved aktieudstedelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Omkvalificering af skattefri overkurs til skattepligtigt tilskud mv.
  • Salg af egne aktier
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Overkurs, som et selskab får ved at udstede aktier ved

  • stiftelse eller
  • senere udvidelse af aktiekapitalen

skal ikke medregnes til selskabets skattepligtige indkomst. Se SEL § 13, stk. 1, nr. 1.

Overkurs er det beløb, der overstiger den tegnede akties pålydende værdi. Tegnes en aktie med en pålydende værdi på nominelt 100 kr. til kurs 150, udgør overkursen 50, som er skattefri for selskabet. Baggrunden for reglen er, at både indbetaling, pålydende værdi og overkursen skal behandles som skattefrit kapitalindskud.

Skattefriheden gælder både en officiel overkurs, hvor det beløb, som aktionæren indbetaler udover aktiens pålydende værdi, bogføres i selskabet som egenkapital, og en uofficiel overkurs, hvor merværdien ikke bogføres som egenkapital, men er en skjult reserve.

Selvom overkursen i forbindelse med en kapitaludvidelse overstiger, hvad en uafhængig køber ville betale for de nytegnede aktier, medfører dette ikke i sig selv, at overkursen falder uden for skattefritagelsesbestemmelsen i SEL § 13, stk. 1, nr. 1. Se SKM2006.344.LSR hvor tegning af aktier til overkurs skete som forløber for et efterfølgende internt salg af aktierne, hvorved der blev konstateret et fradragsberettiget tab. Landsskatteretten fandt, at overkursen var omfattet af SEL § 13, stk. 1, nr. 1, og dermed skattefri.

Omkvalificering af skattefri overkurs til skattepligtigt tilskud mv.

I visse tilfælde kan overkurs efter en konkret vurdering anses for en udlodning eller tilskud til de involverede parter.

Se

  • SKM2004.8.LR, hvor en overkurs blev anset for et tilskud til det selskab, der udstedte aktier.
  • SKM2004.491.LSR,  hvor overkursen blev anset for en skattepligtig medlemsudlodning fra en forening, idet overkursen blev anset for fastsat for at omdanne en skattepligtig medlemsudlodning til en skattefri aktieavance.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landskatteretskendelser

SKM2006.344.LSR

B ejede samtlige anparter i A, hvis aktivitet alene bestod i besiddelse af børsnoterede værdipapirer. A havde i 2001 og 2002 underskud på henholdsvis 23,5 mio. kr. og 21,3 mio. kr. I 2002 havde B før en kapitalforhøjelse i A på nominelt 10.000 kr. ved indskud af 24. mio. kr., ved nytegning af anparter til overkurs, et tilgodehavende i A på ca. 23. mio. kr. Samme år solgte B samtlige anparter i A videre til sit nyerhvervede selskab C, hvorved B realiserede et betydeligt tab på anparterne i A. Overkursen ved kapitalforhøjelsen var omfattet af SEL § 13, stk. 1, nr. 1, og dermed skattefri.

 

SKM2004.491.LSR

To selskaber, som ejede en forening, stiftede et selskab til kurs 100. Foreningen foretog en kapitalforhøjelse på nominelt 25.000 kr. til kurs 36.000 i det nye selskab, hvorved foreningens formue blev apportindskud i dette selskab. Foreningens indbetaling af overkurs blev anset for skattepligtige medlemsudlodninger efter SL § 4.

 

Skatterådet

SKM2017.554.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en fars overdragelse af kapitalandele til overkurs til et selskab, hvori hans søn havde tegnet anparter til kurs 100, var skattefri for faren.

Skatterådet kunne endvidere ikke bekræfte, at farens overdragelse af kapitalandelene til det fælles selskab var skattefri for sønnen.

SKM2016.439.SR

6 eksterne parter fik tilbudt at tegne yderligere B-andele i et nystiftet kapitalselskab, der var 100% ejet af Spørger. B-andelene skulle tegnes til en overkurs mod til gengæld at blive tildelt en udbyttepræference. Skatterådet fandt at den påtænkte kapitaludvidelse ikke var skattepligtigt for Selskabet, jf. SEL § 13. Spørgsmålet var herefter om tegning af yderligere kapital måtte anses for at være afståelse af Spørgers kapitalandele i Selskabet. Idet der ikke var interessefællesskab mellem Spørger og de eksterne parter fandt Skatterådet, at der ikke sker nogen formueforskydning og ændring af vilkårene anses derfor ikke for en afståelse. Herefter var transaktionen ikke skattepligtig for Spørger. 

SKM2014.760.SR

Nytegning af anparter i et selskab med to selskabsanpartshavere kunne foretages på en sådan måde, at der til de nytegnede anparter knyttede sig en forlods udbytteret, uden at dette medførte skattepligt hos nogen af de involverede selskaber.

SKM2013.73.SR

A A/S var ejet af udenlandsk selskab. A A/S havde et lån i det udenlandske selskab. Gælden skulle konverteres til egenkapital. Skatterådet fandt, at overkursen i forbindelsen med konverteringen af gæld til aktier ikke havde skattemæssige konsekvenser, da overkursen var omfattet af SEL § 13, stk. 1, nr. 1.

SKM2004.8.LR

D A/S var ejet af personerne A, B og C med en tredjedel til hver. A, B og C ville stifte et nyt selskab M2 A/S, der indirekte skulle ejes af A, B og C ligeledes med en tredjedel til hver. Herefter skulle D A/S nytegne aktier i M2 A/S til en betydelig overkurs. Nytegningen skulle ske ved apportindskud af aktierne og anparterne i D´s datterselskaber. Ligningsrådet udtalte, at forskellen mellem handelsværdien af kapitalandelene i datterselskaberne og det modtagne vederlag i skattemæssig henseende ville være at betragte som et ikke-fradragsberettiget tilskud fra D til M2 A/S, som M2 A/S ville være skattepligtig af. Den påtænkte disposition ville ikke udløse beskatning hos A, B eller C.