Indhold

Dette afsnit handler om beskatningsret for det land, hvor renten er opstået.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Rentebeskatningsdirektivet
  • Specifikke undtagelser
  • Oversigt over kildelandets beskatning af renter ifølge danske DBO'er
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hovedregel

Det land, hvor en rente er opstået (kildelandet), kan beskatte rentebetalingen. Skatten kan dog ikke overstige 10 pct. af rentebetalingens bruttobeløb, hvis den retmæssige ejer af renten er hjemmehørende i det andet land. Se modeloverenskomstens artikel 11, stk. 2.

Bemærk

Satsen på 10 pct. er modeloverenskomstens udgangspunkt. Nogle danske DBO'er indeholder andre procentsatser.

De danske regler om begrænset skattepligt indeholder ikke generel hjemmel til, at Danmark kan beskatte rentebetalinger fra Danmark til en fordringshaver i udlandet. Dog er der hjemmel til at beskatte renter af kontrolleret gæld. Se SEL § 2, stk. 1, litra d, og afsnit C.D.8.10.6 om begrænset skattepligt af renter for selskaber.

Hvis modeloverenskomstens artikel 11, stk. 2, er udeladt, kan kildelandet beskatte renter efter dets interne nationale regler uden begrænsninger, hvis artikel 11, stk. 1, følger modeloverenskomsten.

Se også

Se også afsnit

  • C.F.3.1 om begrænset skattepligt
  • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten til en indkomst
  • C.F.8.2.2.11.1.3 om hvad det vil sige at en rente er opstået i et land

Rentebeskatningsdirektivet

Inden for EU udveksler alle lande undtagen Luxembourg og Østrig automatisk hvert år oplysninger om rentebetalinger til fysiske personer i andre medlemslande. Denne ordning findes i rentebeskatningsdirektivet. Se Rådets direktiv 2003/48/EØF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger.

En række andre lande og områder har aftaler med EU-landene om, at de også udveksler disse oplysninger automatisk med EU-lande.

Se også

Specifikke undtagelser

De DBO'er, der tildeler kildelandet en ret til at beskatte rentebetalinger med en vis procent, indeholder ofte en eller flere undtagelser. De går ud på, at kildelandet enten:

  • ikke kan beskatte en rentebetaling, eller
  • kan beskatte rentebetalinger med en lavere procentsats end den, der gælder efter hovedreglen i den pågældende DBO.

Undtagelserne kan enten være begrundet i særlige forhold hos den retmæssige ejer af rentebetalingen eller i særlige forhold hos skyldneren.

Undtagelserne kan være meget specifikke eller mere generelt formulerede. Nedenfor gives nogle eksempler på de mest almindelige undtagelser.

Stater og statslige institutioner som fordringshaver

Nogle danske DBO'er indeholder en bestemmelse, som friholder den anden stat, dens centralbank, andre offentlige myndigheder og offentlige institutioner, som kontrolleres af regeringen i den anden stat, fra beskatning i kildelandet. Se punkt 7.4 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 11.

Mange lande afstår i deres eget retssystem fra at beskatte renter, som et selskab i landet betaler direkte til staten i det andet land eller til statslige institutioner i det andet land som fx landets nationalbank. Danmark og mange andre lande gør det, fordi den fremmede stat anses for omfattet af det immunitetsprincip der knytter sig til fremmede stater. Se punkt 6.38 og 6.39 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 1. Se også TfS 1994, 236 DEP og afsnit C.F.8.2.2.1.4 om, i hvilken udstrækning stater og andre offentlige myndigheder og institutioner er omfattet af modeloverenskomsten.

En række lande kan dog kun afstå fra at beskatte rentebetalinger til andre stater mv., hvis der er en særlig hjemmel til det i DBO'en.

Stater og statslige institutioner som skyldner

Nogle danske DBO'er indeholder en bestemmelse om, at landene afstår fra at beskatte betalinger fra staterne og andre offentlige myndigheder og institutioner, fx landenes centralbanker, til modtagere i det andet land. Se punkt 7.5 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 11. Se også TfS 1994, 236 DEP og afsnit C.F.8.2.2.1.4 om, i hvilken udstrækning stater og andre offentlige myndigheder og institutioner er omfattet af modeloverenskomsten.

Denne undtagelse omfatter fx renter af statsobligationer og statsgældsbeviser. Baggrunden er, at et skattetræk i det land, der har udstedt statsobligationen eller statsgældsbeviset, kan blive overvæltet på staten selv, fordi fordringshaveren kræver forhøjet rentestats for at opnå kompensation for skattetrækket.

Eksportfinansieringsprogrammer

Nogle danske DBO'er indeholder en bestemmelse, hvor landene afstår fra at beskatte rentebetalinger, der er led i eksportfinansieringsprogrammer og lignende. Se punkt 7.6. i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 11.

Betalinger til finansielle institutioner

Enkelte danske DBO'er indeholder en bestemmelse, hvor landene afstår fra at beskatte rentebetalinger, der tilfalder finansielle institutioner, fx banker. Se punkt 7.7 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 11.

Renter af kreditsalg 

Nogle danske DBO'er indeholder en bestemmelse, hvor landene afstår fra at beskatte renter af kommercielt kreditsalg af fx udstyr, varer til videresalg eller tjenesteydelser. Se punkt 7.8. i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 11.

Betalinger til pensionskasser og lignende

Mange danske DBO'er indeholder en bestemmelse, hvor landene afstår fra at beskatte rentebetalinger, der tilfalder pensionskasser og lignende enheder i det andet land. Se punkt 7.10 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 11. 

Baggrunden er, at mange lande i deres egen skattelovgivning undtager pensionskasser og lignende fra beskatning af renter. De kan have et ønske om, at renter, som deres pensionskasser og lignende modtager fra andre lande, heller ikke skal beskattes. 

Formålet med at medtage en særbestemmelse om pensionskasser i de danske DBO'er er at undgå, at der opstår tvivl om danske pensionskassers ret til at søge betalt udenlandsk skat af rentebetalinger tilbagebetalt.

Bemærk

Om dansk beskatning af pensionsafkast se afsnit C.G.3.3.4 om skat betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne. 

Oversigt over kildelandets beskatning af renter i danske DBO'er

Nedenfor findes en oversigt over procentsatser for kildelandets beskatning af renter i de danske DBO'er.

Hvis der under kolonnen kildeland er anført 0, er det kun bopælslandet, som har beskatningsretten til renter.

Når kildelandets beskatning er markeret med * indeholder artiklen nogle helt specielle bestemmelser, og der henvises til den enkelte DBO for indholdet af bestemmelsen.

Oversigten indeholder også de mest almindelige undtagelser, hvor kildelandet ikke kan beskatte renter. Der henvises til de enkelte landes DBO'er for indholdet af undtagelserne. Se afsnit C.F.9.2 om de danske DBO'er og internationale aftaler.

Land

Kildeland

  

(Angivet i pct.)

Undtagelser

Se DBO for præcise formulering

(Angivet i pct.)

Argentina

12

0 (stater og statslige institutioner)

Australien

10

Bangladesh

10

0 (stater og statslige institutioner)

Belarus

0

Belgien

10

Brasilien

15

0 (stater og statslige institutioner)

Bulgarien

0

Canada

10*

0 (stater og statslige institutioner)

Chile

15

Cypern

0

Egypten

15

Estland

10

0 (stater og statslige institutioner)

Filippinerne

10

0 (stater og statslige institutioner)

Finland (Norden)

0

Færøerne (Norden)

0

Georgien

0

Ghana

8

0 (stater og statslige institutioner)

0 (godkendt/garanteret af stat mv.)

0 (pensionskasse eller anden lign institution)

0 (gældsforpligtelse - salg på kredit)

Grækenland

8

Grønland

0

Indien

15

0 (stater og statslige institutioner)

10 (banklån)

Indonesien

10

0 (stater og statslige institutioner)

Irland

0

Island (Norden)

0

Israel

5

0 (stater og statslige institutioner)

0 (pensionskasse)

Italien

10*

0 (stater og statslige institutioner)

Jamaica

12,5

0 (stater og statslige institutioner)

Japan

10

Kildelandets beskatningsret omfatter kun visse nærmere opregnede renter, jf. artikel 11, stk. 2. Se endvidere ekstra krav i artikel 21.

Jugoslavien

0

Kenya

20

0 (stater og statslige institutioner)

Kina

10

0 (stater og statslige institutioner)

Korea

15

Kroatien

5

Letland

10

0 (stater og statslige institutioner)

Litauen

10

0 (stater og statslige institutioner)

Luxembourg

0

Makedonien

0

Malaysia

Ubegrænset

0 (hvis approberet af regeringen)

Malta

0

Marokko

10

0 (stater og statslige institutioner)

Mexico

15

0 (stater og statslige institutioner)

5 (banklån)

5 (pensionskasse)

Montenegro (Jugoslavien)

0

Nederlandene

0

New Zealand

10

Nordirland

0

Norge (Norden)

0

Pakistan

15

0 (stater og statslige institutioner)

Polen

5

0 (stater og statslige institutioner)

Portugal

10

0 (stater og statslige institutioner)

Rumænien

10

0 (stater og statslige institutioner)

Rusland

0

Schweiz

0

Serbien

10

0 (stater og statslige institutioner)

Singapore

10

0 (stater og statslige institutioner)

Slovakiet (Tjekkoslovakiet)

0

Slovenien

5

Sri Lanka

10

0 (stater og statslige institutioner)

Storbritannien

0

Sverige (Norden)

0

Sydafrika

0

Taipei/Taiwan

10

0 (stater og statslige institutioner)

Tanzania

12,5

Thailand

15

0 (stater og statslige institutioner)

10 (finansielt institut)

Tjekkiet 

0

Trinidad & Tobago

15

Tunesien

12

0 (stater og statslige institutioner)

Tyrkiet

15

0 (stater og statslige institutioner)

Tyskland

0

Uganda

10

0 (stater og statslige institutioner)

Ukraine

10

0 (stater og statslige institutioner)

Ungarn

0

USA

0*

Venezuela

5

0 (stater og statslige institutioner)

Vietnam

10

0 (stater og statslige institutioner)

Zambia

10

0 (stater og statslige institutioner)

Østrig

0

Tilbagebetaling af dansk kildeskat

I tilfælde med begrænset skattepligt har Danmark kun intern hjemmel til at beskatte renter af kontrolleret gæld. Se SEL § 2, stk. 1, litra d og SKM2009.667.LSR.

Tilbagebetaling af udenlandsk kildeskat

Anmodningen skal indgives til skattemyndighederne i det pågældende land. Oplysninger om tilbagebetaling, herunder hvilke blanketter, som eventuelt skal anvendes, må søges ved henvendelse til myndighederne i det pågældende land eller eventuelt det pågældende lands ambassade i Danmark. Enkelte lande har udarbejdet en særlig blanket og har meddelt hvor tilbagebetalingsanmodninger skal sendes til. Se afsnit C.F.9.2 om de danske DBO'er og internationale aftaler.

Bemærk

Danske skattemyndigheder skal på begæring attestere, at pensionskasser og investeringsforeninger er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, uanset at de er skattefritaget efter SEL § 3. Se TfS 2000, 394.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelse

SKM2009.667.LSR

Et selskab blev anset for indeholdelsespligtigt af renteskat af renter af gæld til selskab på Isle of Man, jf. kildeskatteloven § 65 D, jf. selskabsskatteloven 2, stk. 1, litra d, da gælden ansås for kontrolleret gæld efter skattekontrollovens § 3 B.