Indhold

Dette afsnit handler om reglerne om proklama for dødsboer.

Afsnittet indeholder:

    • Definition
    • Regel
    • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition

Et proklama betyder, at der i forbindelse med behandlingen af et dødsbo skal indrykkes en bekendtgørelse (et proklama) i Statstidende, hvor den afdødes kreditorer opfordres til at anmelde deres krav i boet inden otte uger. Hvis kravene ikke anmeldes inden udløbet af denne frist, bortfalder kravene (kravene prækluderes). Se DSL kap. 20.

Regel

Der er fire former for dødsboskifte, hvor der skal udstedes præklusivt proklama:

RIM skal inden udløbet af proklamafristen på otte uger anmelde krav. En række krav, herunder skatte- og afgiftskrav i det omfang det er bestemt i anden lovgivning, er dog undtaget fra præklusion. Se DSL § 83, stk. 2, nr. 4.

Et krav anmeldes opgjort per dødsdagen. Kravet kan eventuelt anmeldes foreløbigt. Se UfR 2001.1963.ØLD.

Ved anmeldelse i et dødsbo efter dettes udstedelse af proklama afbrydes den 3-årige forældelsesfrist. Se forældelsesloven § 17, stk. 1, nr. 4.

Skattekrav under klagebehandling på proklamatidspunktet anses for opgjort inden dette tidspunkt og er derfor omfattet af et eventuelt proklama.

Bemærk        

RIM skal ved anmeldelsen i et dødsbo huske at tage forbehold for eventuelle efterbetalinger. Se SKM2001.433.ØLR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

UfR 2001.1963.ØLD

En kreditor anmeldte i et dødsbo en fordring på "minimum 739.600 kr." Kreditor fulgte imidlertid ikke rettidigt op med en endelig anmeldelse. Boet gjorde gældende, at kravet herefter var prækluderet.

Retten udtalte, at kreditors anmeldelse af kravet fandtes at være en foreløbig anmeldelse, efter DSL § 82, stk. 3. Det forhold, at den foreløbige anmeldelse ikke var fuldt op af en endelig opgørelse af kravet, indebar ikke, at kravet var prækluderet, men at kreditor var bundet inden for det beløb, der foreløbigt var anmeldt.

SKM2001.433.ØLR

Skattemyndighederne havde ved anmeldelse af krav i et dødsbo inden proklamafristens udløb taget forbehold for eventuelle efterbetalinger, herunder reguleringsforpligtelser for investeringsgoder.

Byretten anså skattemyndighedernes krav om renter for prækluderet, da myndighederne ikke med anmeldelsen havde taget udtrykkeligt forbehold for renter eller havde godtgjort, at forbeholdet om renter på anden måde var fremsat inden proklamafristens udløb.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med en bemærkning om, at dødsboskifteloven ikke var gældende i sagen.

Den omstændighed, at det i dommen nævnes, at dødsboskifte-
loven ikke var gældende i den pågældende sag, må skyldes, at loven kun gælder for dødsfald indtrådt efter den 1. januar 1997, og at det i sagen foreliggende dødsfald var indtrådt tidligere.