Indhold

Dette afsnit handler om muligheden for at overføre underskud som begrænset skattepligtig og begrænsning for underskudsoverførsel i ægtefællens udenlandske indkomst.

Afsnittet indeholder:

  • Begrænset skattepligtige
  • Udenlandsk indkomst
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også

Afsnit C.F.2.4 om overførsel af underskud mellem ægtefæller, når der er lempelsesberettiget indkomst, der alene beskattes i udlandet. Der er ligeledes eksempler på lempelse og underskud. 

Begrænset skattepligtige

Det er muligt at fremføre underskud for både fuldt skattepligtige og for begrænset skattepligtige.

Underskud fra et indkomstår med begrænset skattepligt kan - inden for de gældende rammer - fradrages i den skattepligtige indkomst for indkomstår med fuld skattepligt. Tilsvarende kan underskud fra et indkomstår med fuld skattepligt fradrages i indkomsten for et indkomstår med begrænset skattepligt. Endelig må et underskud i en ansættelse som begrænset skattepligtig for den sidste del af et indkomstår modregnes i en positiv ansættelse som fuldt skattepligtig for første del af samme indkomstår.

I en sag blev der foretaget to ansættelser for en skatteyder, én som fuldt skattepligtig med negativ indkomst og én som begrænset skattepligtig med positiv indkomst. Der skulle foretages en udligning af indkomsterne i de to skattepligtsperioder, før der kunne blive tale om fremførsel af tidligere års underskud. Se Skat 1987.8.600.

Fremkommer der underskud i en ansættelse, der ikke omfatter et helt indkomstår, er det kun skattepligtsperiodens underskud og ikke underskuddet omregnet til helårsunderskud, der må føre til fradrag i de følgende indkomstår.

Udenlandsk indkomst

Ved overførsel af underskud mellem ægtefæller ses der ved opgørelsen af ægtefællernes skattepligtige indkomster og personlige indkomster i denne forbindelse bort fra personlig indkomst, der beskattes i udlandet og ikke her i landet.

Den personlige indkomst skal reduceres med fradragsberettigede udgifter vedrørende denne indkomst, uanset om disse udgifter er omfattet af PSL § 3, stk. 2. Den del af underskuddet, der modsvares af heri fradragne og ikke medregnede beløb omfattet af beløbsgrænsen i PBL § 16, stk. 1, 3. pkt. efter PSL § 13, stk. 4, må ikke overføres.

Bortseelsen er betinget af, at udlandet kan beskatte indkomsten i sin helhed. Er beskatningsretten mellem Danmark og udlandet delt, er betingelsen ikke opfyldt. Bestemmelsen gælder ikke for indkomst, som er omfattet af LL § 33 A eller af SØBL § 5 eller § 8.

En ægtefælles underskud skal ikke modregnes i den anden ægtefælles udenlandske indkomst. Det er kun ved overførsel af underskud mellem ægtefæller, at der kan ses bort fra udenlandsk personlig indkomst efter PSL § 13, stk. 5, og ikke ved fremførsel af underskud hverken for den ægtefælle, der har den udenlandske indkomst, eller for den anden ægtefælle.

Ved opgørelsen af, om en ægtefælle har underskud, der kan overføres til den anden ægtefælle, ses der bort fra udenlandsk personlig indkomst, der er skattefritaget eller kan opnå skattelempelse i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller LL § 33. Det er uden betydning, om en skattefritagelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst beror på en exemption- eller creditlempelse.

Den udenlandske indtægt, der kan bortses fra, er nettoindtægten, dvs. bruttoindtægten reduceret med fx fradrag for arbejde i udlandet. Dette er præciseret i selve lovteksten, idet der er indsat en udtrykkelig bestemmelse i PSL § 13, stk. 5, hvorefter den personlige indkomst reduceres med fradragsberettigede udgifter, der vedrører denne indkomst, uanset om de pågældende udgifter er omfattet af reglerne i PSL § 13, om fradrag i personlig indkomst.

Med virkning fra og med indkomståret 2008 gælder en yderligere begrænsning vedrørende overførsel af underskud efter PSL § 13, stk. 5, fordi den del af underskuddet, der svarer til udgifter, som den skattepligtige får fradrag for i udlandet, ikke må overføres til ægtefællen. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Andet

Skat 1987.8.600

I en sag blev der foretaget to ansættelser for en skatteyder, én som fuldt skattepligtig med negativ indkomst og én som begrænset skattepligtig med positiv indkomst. Der skulle foretages en udligning af indkomsterne i de to skattepligtsperioder, før der kunne blive tale om fremførsel af tidligere års underskud.

Udligning af indkomster i skattepligtsperioderne før fremførsel af underskud.