Som udgangspunkt er der ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter vedrørende serviceydelser i hjemmet eller reparations- og vedligeholdelsesarbejde på boligen.

Som en forsøgsordning blev der dog med BoligJobordningen indført en begrænset fradragsret for denne type udgifter i perioden fra og med den 1. juni 2011 til og med den 31. december 2013. Ordningen havde oprindeligt virkning til udgangen af 2013, men blev som led i finanslovsaftalen for 2012 afkortet med et år. Siden er ordningen ophørt, genindført med tilbagevirkende kraft, udvidet med fritidsboliger og forlænget til og med 2015. Se Den juridiske vejledning 2016-1 afsnit C.A.4.3.6 om fradrag til og med 2015.

xVed lov nr. 134 af 16. februar 2016 blev der for 2016 og 2017 indført en grøn BoligJobordning, der gav fradrag for lønudgifter til hjælp og grøn istandsættelse i hjemmet eller en fritidsbolig samt tilslutning til bredbånd. Loven ændrede i en række af bestemmelserne i LL § 8 V. Se herom den juridiske vejledning 2018-1 afsnit C.A.4.3.6.x

xVed lov nr. 396 af 2. maj 2018 er der indført en permanent BoligJobordning med virkning fra 1. januar 2018. Der er i den forbindelse sket en justering af de omfattede ydelser. Herudover bliver fradragsloftet på henholdsvis 6.000 kr. for serviceydelser og 12.000 kr. for håndværksydelser, pr. person fremover reguleret efter personskattelovens § 20. Fradragslofterne er fastsat til et grundbeløb på henholdsvis 5.400 kr. og 10.900 kr. (2010-niveau), hvilket svarer  til henholdsvis 6.000 kr. og 12.000 kr. i 2018.x 

xEfter LL § 8 V er der således fradrag for arbejdsløn til en række serviceydelser, grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm, der udføres i perioden fra og med 1. januar 2018.x

Hvilke personer

Alle skattepligtige personer der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år, og som havde fast bopæl i helårsboligen på tidspunktet for arbejdets udførelse, er omfattet af den personkreds, der kan foretage fradrag vedrørende helårsboliger. Se LL § 8 V, stk. 2, nr. 1 og 2.

Vedrørende fritidsboliger er fradragsretten begrænset til den personkreds, der ejer og er ejendomsværdiskattepligtig af fritidsboligen på tidspunktet for arbejdes udførelse. Endvidere er ejerens ægtefælle omfattet af personkredsen, såfremt ægtefællerne var gift og samlevende på tidspunktet for arbejdets udførelse. Det er en betingelse, at personen er skattepligtig og fyldt 18 år ved indkomstårets udløb. Se LL § 8 V, stk. 2, nr. 1 og 2. samt stk. 3. Begrænset skattepligtige kan foretage fradrag i forhold til en fritidsbolig, der er beliggende i Danmark under samme betingelser som fuldt skattepligtige.

Se endvidere afsnit C.F.5.4 om fradrag i forhold til begrænset skattepligtige der har valgt beskatning efter grænsegængerreglerne i kildeskatteloven afsnit I A.

Hvilke ydelser

Reglen giver fradrag for to kategorier af arbejdsydelser:

  • serviceydelser (servicefradrag)
  • xgrøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm (håndværkerfradrag)x

Serviceydelser i hjemmet (helårsboligen) og i en fritidsbolig omfatter almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde.

xGrøn istandsættelse mv. vedrørende eksisterende helårsboliger, samt fritidsboliger omfatter eksempelvis energibesparende foranstaltninger i form af isolering af tag og ydervægge, udskiftning af vinduer og yderdøre mv. I forhold til ordningen for 2016 og 2017 er der sket en justering af de omfattede ydelser. Ordningen er således udvidet til også at omfatte installation af tyverialarm. Samtidig er en række ydelser udgået af ordningen. Det drejer sig om installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, solafskærmning af vinduer og glasdøre, energirådgivning, udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger, sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse, installation af ladestik til elbiler og fjernelse af asbest, PCB og bly.x  

xDe specifikke arbejdsydelser der er omfattet af BoligJobordningen fra 1. januar 2018, og betingelserne knyttet til de enkelte ydelser, fremgår af LL § 8 V, hvor der i bilag 1 er en opregning af de omfattede ydelser, og af bekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018 om BoligJobordningen i 2018 og frem.x Se SKM2016.321.SR om udskiftning af stråtag, SKM2017.390.SR om installation af forbrugsmålere, SKM2017.632.SR om kloakarbejde.

Betingelser

Det er en betingelse for fradrag, at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. I forhold til serviceydelser, må arbejdet dog tillige være udført af en person, der er fyldt 18 år inden udgangen af det pågældende indkomstår, og som er fuldt skattepligtig til Danmark. Se LL § 8 V, stk. 2, nr. 3.

I forhold til udenlandske fritidsboliger, og helårsboliger der tilhører grænsegængere, er der også fastsat betingelser vedrørende registrering mv. i forhold til den der udfører arbejdet. Se herom LL § 8 V, stk. 8 samt xbekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018x §§ 9 og 12.

Det er en betingelse for fradrag, at der ikke er ydet tilskud til arbejdet efter andre offentlige støtteordninger, herunder efter reglerne i lov om hjemmeservice. I forhold til fradrag for arbejde vedrørende etablering af vedvarende energianlæg omfattet af §§ 41 og 47 i lov om fremme af vedvarende energi, er det en betingelse, at der ikke er modtaget offentlig driftsstøtte til disse anlæg. I forhold til fradrag for arbejde vedrørende afmontering af brændeovne og pejseindsatse, er det en betingelse, at der ikke er modtaget offentligt tilskud til skrotning af disse. Se LL § 8 V, stk. 6, 1. pkt. Udgifter til børnepasning, der er skattefritaget hos modtageren efter LL § 7 Æ er ligesom udgifter der er fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter andre regler i skattelovgivningen ikke fradragsberettigede. Se nærmere herom i LL § 8 V, stk. 6, 2. pkt.

Det er en betingelse for fradrag for serviceydelser vedrørende fritidsboliger, at fritidsboligen ikke har været udlejet i indkomståret. Det skyldes at der allerede indirekte bliver givet fradrag for sådanne ydelser efter de gældende regler om fradragsret ved udlejning. Se LL § 8 V, stk. 6, 3. pkt.

Det er en betingelse for fradrag at personer, der bor i lejebolig, andelsbolig eller ejerlejlighed, har en individuel råderet over den del af ejendommen arbejdet er udført på. Se SKM2013.341.LSR

Det er en betingelse for fradrag, at arbejdet ikke er udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres, ligesom der heller ikke kan foretages fradrag for udgifter til arbejde vedrørende en fritidsbolig udført af en person, der ejer fritidsboligen, eller af en person, der har fast bopæl i samme helårsbolig som ejeren eller en af ejerne af fritidsboligen. Se LL § 8 V, stk. 7.

Se endvidere afsnittet vedrørende betingelser om elektronisk indberetning og betaling nedenfor.

Fradragstidspunktet

Fradraget henføres til det indkomstår, hvor betalingen for arbejdet er sket. Fradraget henføres dog til det indkomstår, hvor arbejdet er udført, hvis betaling for arbejdet er sket inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb. xFradrag for arbejde udført i 2018, der betales inden 1. marts 2019, henføres således til indkomståret 2018.x Se LL § 8 V, stk. 4, 1. og 2. pkt.

xBemærk, at der er indført en overgangsregel i forhold til arbejde udført i 2017, der vedrører ydelser der er videreført i den permanente BoligJobordning. Sådanne fradrag henføres i overensstemmelse med den generelle regel om periodisering til det indkomstår, hvor betaling sker, dog til indkomståret 2017, hvis betalingen er sket inden 1. marts 2018. Fradrag, der efter overgangsreglen henføres til indkomståret 2018 eller senere, er omfattet af de beløbsgrænser der gælder for fradrag efter den permanente BoligJobordning. Se afsnittet om fradragets størrelse nedenfor.x

Fradragets størrelse

Der kan i et indkomstår højest fradrages udgifter til arbejdsløn til serviceydelser (servicefradrag) op tilx 6.000 kr. årligt (2018-niveau)x og udgifter til arbejdsløn til grøn istandsættelse mv. (håndværkerfradrag) op til x12.000 kr. årligt (2018-niveau)x, pr. person, der er fyldt 18 år. Se LL § 8 V, stk. 5. Fradraget kan således højest udgøre 18.000 kr. årligt pr. person i 2018, hvis begge kategorier af fradrag udnyttes fuldt ud. En person med både helårs- og fritidsbolig kan samlet højest få servicefradrag og håndværkerfradrag for fradragsberettigede udgifter op til x18.000 kr. (2018-niveau)x pr. år.

Elektronisk indberetning og betaling

Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde og dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. Se SKM2016.558.SR. Kontant betaling og betaling med check, herunder bankcheck, giver ikke ret til fradrag. Se xbekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018x, §§ 3, 4, 8 og 11. Se endvidere SKM2016.558.SR om specifikation af regning og ydelse af lån til finansiering.

Fradraget er endvidere betinget af, at der foretages elektronisk indberetning til xSkatteforvaltningenx af oplysninger om det udførte arbejde samt betaling herfor. Se xbekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018x, §§ 5-7. Dette gælder dog ikke for skattepligtige omfattet af afsnit I A i kildeskatteloven (grænsegængere) og ejere af fritidsboliger i udlandet. Se xbekendtgørelse nr. 419 af 2. maj 2018x, §§ 10 og 13.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2013.341.LSR

Der var ikke ret til servicefradrag efter BoligJobordningen for et medlem af en ejerforening for en forholdsvis andel af udgifter, der var afholdt af ejerforening, idet fakturaen var betalt samlet af ejerforeningen.

xSkatterådetx
SKM2017.649.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger og dennes hustru kunne fradrage udgifter til arbejdsløn til installation af et el-fyr og en varmepumpe efter reglerne om håndværkerfradrag i LL § 8 V, forudsat spørger og dennes hustru opfyldte og valgte beskatning efter grænsegængerreglerne i de relevante indkomstår.

El-fyret blev efter en konkret vurdering anset for omfattet af punkterne energibesparelser, herunder punktet installation af intelligent varme- ventilations- og lysstyring, og energiforsyning i bilag 1 til ligningsloven, mens udgifter til arbejdsløn til installation af varmepumper fremgik direkte af bilaget.

Fradraget for udgifter til arbejdsløn til installation af el-fyret skulle henføres til indkomståret 2016, hvor el-fyret var installeret og betalt, mens fradraget for udgifter til arbejdsløn til installation af varmepumpen skulle henføres til indkomståret 2017, hvor varmepumpen var installeret og efterfølgende betalt.

xBemærk at visse af de omhandlede ydelser er udgået af ordningen med virkning fra 1. januar 2018, og således ikke længere giver adgang til fradrag efter BoligJobordningen. Se hvilke ydelser der omfattet af ordningen med virkning fra 1. januar 2018 i bilag 1 til lov nr. 396 af 2. maj 2018.x 

 

SKM2017.632.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at arbejdslønnen for installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer, herunder kloakarbejde, kunne fradrages efter LL § 8 V, selvom udførelsen af arbejdet blev foretaget af en underentreprenør. Det blev i den forbindelse lagt til grund, at spørgers fakturering af ejeren i forhold til det konkrete fradragsberettigede kloakarbejde, afspejledes i den faktura spørger modtog fra den selvstændige virksomhed, der udførte hele eller del af arbejdet.

Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at arbejdsløn vedrørende projektering ved kloakarbejdet kunne fradrages, da det kun er lønudgifter til energirådgivning der er omfattet af BoligJobordningen.

SKM2017.390.SR

Uanset formålet med installationen af forbrugsmålere til måling af varmeforbrug og forbrug af koldt og varmt forbrugsvand måtte anses for "grønt" som følge af den adfærdsregulerende effekt, var installationen ikke omfattet af Bilag 1 til ligningsloven, der oplister de ydelser, der er omfattet af BoligJobordningen for 2016-2017. Skatterådet kunne derfor ikke bekræfte, at der kunne tages fradrag efter BoligJobordningen jf. LL § 8 V.

SKM2016.558.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at den forholdsmæssige andel af de omkostninger der relaterede sig til arbejdsløn for etablering af stikledning og investering i husinstallation kunne fradrages efter BoligJobordninen jf. LL § 8 V, medmindre den enkelte kundes regning var så specificeret jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016, at det tydeligt fremgik, hvor stor en andel heraf, der udgjorde den egentlige arbejdsløn for det arbejde, der reelt var udført for den enkelte kunde.

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers tilskud i form af en kontantrabat kunne fordeles fortrinsvis på ydelser der ikke indeholdt udgifter til arbejdsløn og materialer forudsat, at der ikke skete en forvridning af fordelingen mellem arbejdsløn og materialer, således at der blev betalt overpris for ydelser, der indeholdt arbejdsløn.

Herudover kunne Skatterådet bekræfte, at fradragsretten ikke blev påvirket af, at spørger tilbød en finansieringsordning/lønordning, men det var en betingelse for fradrag, at betalingen for det udførte arbejde kunne dokumenteres i form af et kontoudtog eller kvittering for gennemført betalingsoverførsel jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 135 af 16. februar 2016.

SKM2016.321.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der kunne tages fradrag efter BoligJobordningen for 2016-2017 jf. LL § 8 V. Efter ændring af BoligJobordningen pr. 1. januar 2016 gælder, at der alene er fradragsret for isolering af tag, men ikke for udskiftning af tag. En nedtagelse af gamle strå og pålægning af nye strå i en tykkelser, der svarer til det, der er normalt for stråtage på 2/3 af taget, måtte anses for en udskiftning af tag, uagtet at dette samtidig måtte have en vis positiv indvirkning på isoleringsevnen.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter