Indhold

Afsnittet handler om fordelinger til brug for beregning af ejendomsværdiskat i forbindelse med mindre udlejningsejendomme, der er vurderet som ejerlejligheder.

Afsnittet indeholder:

  • Første kategori af beboelsesejendomme
  • Anden kategori af ejendomme omfattet af VUL § 33 A
  • Boligfællesskaber
  • Gebyr.

Første kategori af beboelsesejendomme

Ejere af en udlejningsejendom med 3-6 beboelseslejligheder, hvor højst én lejlighed er beboet af en eller flere ejere, kan lade sig beskatte efter de standardiserede regler for beregning af ejendomsværdiskat for denne lejlighed. Se EVSL § 4, stk. 1, nr. 6.

Beskatningen træder i stedet for indkomstbeskatning som lejeværdi efter SL § 4, stk. 1, litra b. 2. pkt. Det er kun den lejlighed, som ejeren selv bebor, der er omfattet af beskatningen efter ejendomsværdiskatteloven. Vurderingen foretages som om den pågældende lejlighed var tinglyst som en selvstændig ejerlejlighed.

Vurderingen af den del af ejendommen, som ikke tjener til bolig for ejeren, foretages som om den var en selvstændig ejendom. Se VUL § 33, stk. 4.

Tidsfrister

For at ejeren kan anvende reglen i EVSL § 4, stk. 1, nr. 6, er det en betingelse, at han anmoder om en vurdering af lejligheden senest ved indgivelsen af selvangivelsen for det første indkomstår efter, at vedkommende ejer og bebor lejligheden.

Når ejer har modtaget den særlige § 33 A vurdering, skal han senest den 1. oktober i det år vurderingen forligger give SKAT besked om, at lejligheden skal være omfattet af ejendomsværdiskatteloven. Valget er bindende.

Vurderingen

SKAT foretager en vurdering af den del af ejendommen, der tjener til bolig for ejeren og for den resterende ejendom. Det følger af VUL § 33 A, stk. 2.

Bemærk

Summen af boligværdien for lejligheden og den resterende ejendom kan afvige fra den ejendomsværdi, der ansættes for den samlede ejendom.

Anden kategori af ejendomme omfattet af VUL § 33 A

For udlejningsejendomme med 3-6 lejligheder, hvori mere end én lejlighed var beboet af ejere den 27. april 1994, og som i indkomståret 1999 var undergivet de dagældende regler om standardiseret lejeværdi efter LL § 15 C, kan det antal lejligheder, som var beboet af ejerne på den nævnte dato, være omfattet af beskatning efter ejendomsværdiskatteloven.

Det ikke er noget krav, at det er de samme lejligheder der bebos af ejerne som i 1994. Ejerne kan omfordele lejlighederne i mellem sig under forudsætning af, at antallet af beboede lejligheder, er det samme som i 1994. Antallet af lejligheder, der bebos af en ejer, må ikke forøges. Ved en sådan omfordeling skal ejer bede SKAT om en § 33 A vurdering for den nye lejlighed, som ejer bor i.

Hvis en ejer flytter fra sin lejlighed og derfor ikke bor i den i mere end to år, indgår denne lejlighed ikke længere i det antal, der er omfattet af ejendomsværdiskatten. Se EVSL § 4, stk. 1, nr. 7.

Vurderingen

SKAT foretager en særskilt vurdering både af hver enkelt lejlighed, der tjener til bolig for en ejer og for den resterende ejendom. Se VUL § 33 A, stk. 2.

Bemærk

Summen af boligværdien for lejligheden eller lejlighederne og den resterende ejendom kan afvige fra den ejendomsværdi, der ansættes for den samlede ejendom.

Boligfælleskaber

Definition

Ved boligfællesskaber forstås boligsamejer, boliginteressentskaber og boligkommanditselskaber. Andre fælleskaber er også omfattet, når de ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt.

For beboelsesejendomme med mere end to ejendomme/ejerlejligheder, som ejes og bebos af et boligfællesskab, gælder, at de lejligheder, som ejerne har brugsret over, er omfattet af ejendomsværdiskatteloven. Det er en betingelse, at ejendommen i 1999, var undergivet de dagældende regler om standardiseret lejeværdi i LL § 15 C. Se EVSL § 4, stk. 1, nr. 8.

Bemærk

Bemærk, at fremtidige ejere er bundet af boligfællesskabets valg.

SKAT foretager en særskilt vurdering både af hver enkelt lejlighed, der tjener til bolig for en ejer og for den resterende ejendom. Se VUL § 33 A, stk. 2.

Bemærk

Summen af boligværdien og den resterende ejendom kan afvige fra den ejendomsværdi, der ansættes for den samlede ejendom.

Gebyr

Der betales et gebyr for anmodning om vurdering efter VUL § 33 A.