Dato for udgivelse
11 Nov 2013 15:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Oct 2013 09:56
SKM-nummer
SKM2013.797.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0216795
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Underskudsfremførsel, bortfald, ændring aktionærkreds, økonomisk, risiko, erhvervsmæssig, virksomhed
Resumé

Skatterådet bekræfter, at skattemæssige underskud i A bank A/S fortabes, idet A bank A/S ikke driver finansieringsvirksomhed og i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet på overdragelsestidspunktet. Endvidere er betingelsen om ejerskifte opfyldt, idet alle aktierne i A bank A/S er overdraget fra B til C i juni 2013.

Hjemmel

Selskabsskatteloven § 12 D, stk. 2

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 12 D, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 C.D.2.4.5.2.2

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at skattemæssige underskud i A bank A/S fortabes ved overdragelse af samtlige aktier i selskabet, idet selskabet i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet på overdragelsestidspunktet?

Svar

 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

I det følgende redegøres i afsnit 1 for aftalen om overdragelse af aktierne i A bank A/S til C, og i afsnit 2 nærmere for de erhvervsmæssige forhold i A bank A/S.

1. Overdragelse af A bank A/S

B har forhandlet med C om en overdragelse af A bank A/S som en tom "bank-skal" med banklicens, infrastrukturaftaler mv., men uden engagementer, medarbejdere eller andre aktiver. C har ønsket at overtage selskabet for at kunne lancere sin egen bank med fokus på investerings- og opsparingsløsninger inden årets udgang.

Købsprisen er fastsat til indre værdi (foreløbigt opgjort til x kr., jf. vedlagte balance) med tillæg af en merpris x kr. og med fradrag af den bogførte værdi af immaterielle aktiver (opgjort til x kr.). Som yderligere købesum skal betales op til x kr. for sælgers omkostninger til indgåelse og gennemførelse af overdragelsen.

Den aftalte merpris afspejler, at C med købet af A bank A/S med tilhørende banklicens og infrastruktur undgår selv at skulle etablere et pengeinstitut fra bunden, hvilket typisk er en tidskrævende og omkostningstung proces. Med købet har C både sparet tid og penge i forhold til selv at etablere en ny bank.

Overdragelsen af aktierne i A bank A/S blev gennemført ved closing i x 2013, hvor A bank A/S, jf. nedenstående, i det væsentligste var uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet.

A bank A/S' aktiver bestod på overtagelsestidspunktet hovedsageligt af tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker samt værdi af immaterielle aktiver i form af tilslutningsaftaler mv. samt depositum til datacentralen x og periodiseret bidrag til Indskydergarantifonden. Bankens passiver bestod udelukkende af egenkapital samt skyldig skat for lønudbetaling for x 2013.

Alle engagementer, medarbejdere mv. er - med undtagelse af de i afsnit 2 nævnte infrastrukturaftaler - blevet overtaget af B inden overdragelsen til C. Dette er sket ved overdragelsesaftale mellem B og A bank A/S indgået og gennemført i x 2013, nærmere bestemt dagen inden closing.

Der var ved udgangen af 2012 betydelige skattemæssige underskud i A bank A/S på ca. x euro svarende til x mio. kr. Hertil kommer eventuelle yderligere skattemæssige tab realiseret i forbindelse med overdragelsen af aktiver og passiver til B i x 2013.

B havde som betingelse for aktieoverdragelsen, at

 1. vederlaget fuldt ud afspejler værdien af det skattemæssige underskud, eller
 2. at det skattemæssige underskud bortfalder ved overdragelsen.

Dette er afspejlet i aktieoverdragelsesaftalens punkt x og x. Parterne er enige om, at anse A bank A/S for at være uden tilstrækkelig økonomisk risiko til at kunne fremføre underskuddene. Parterne har aftalt at bekræfte dette ved indhentelse af bindende svar.

Endvidere har parterne aftalt - om nødvendigt - at gennemføre en skattefri fusion efter overdragelsen for at eliminere/udslukke underskuddene, såfremt SKAT mod forventning ikke imødekommer anmodningen om bindende svar.

I forlængelse af aktieoverdragelsesaftalen ønskes derfor bekræftet, at de skattemæssige underskud i A bank A/S fortabes i forbindelse med overdragelsen fra B til C, da A bank A/S på aftaletidspunktet i det væsentligste er uden risiko ved erhvervsmæssig aktivitet.

Nærmere om A bank A/S' forhold

B overtog D Bank i x 2010. D Bank havde på overtagelsestidspunktet ydet et lån til E A/S mod sikkerhed i samtlige aktier i A bank A/S. Da E A/S gik i konkursbehandling og ikke kunne indfri sit lån, overtog B i x 2013 samtlige aktier i A bank A/S, som var stillet som sikkerhed for lånet.

Ved gennemførelse af overdragelsesaftalen vedrørende Carve-out-aktiviteterne blev i al væsentlighed alle aktiver og passiver overdraget til B i x 2013.

Overdragelsen omfatter alle tilbageværende kunder og engagementer, forpligtelser, medarbejdere mv., samt de dertil hørende aftaler, sikkerhed og dokumentation.

Kun enkelte infrastrukturaftaler blev tilbage i A bank A/S (Aftalerne er ikke medtaget i offentliggørelsesteksten).

Yderligere er A bank A/S stadig part i verserende retssager vedrørende nogle udenlandske engagementer. Engagementerne er ved carve-out i x 2013 overdraget til B.

I overdragelsesaftalen er i punkt x aftalt, at B fører alle disse sager i A bank A/S' navn for Bs regning og risiko i enhver henseende. Det anføres således, at B skal afholde alle omkostninger, når de forfalder, og friholde A bank A/S herfor ved påkrav. B oppebærer ligeledes ethvert provenu fra de pågældende sager, hvis sådant skulle modtages. De verserende retssager udgør derfor efter overdragelsen ikke nogen egentlig økonomisk risiko for A bank A/S eller C, da såvel gevinst som tab som følge af disse vil tilfalde B.

Baggrunden for denne model er, at retssagerne føres i udlandet, hvor det ikke i praksis er muligt at udskifte parter. A bank A/S' udenlandske advokat har oplyst, at det er sædvanlig praksis ved "asset-deals" i det pågældende udland, at retssager formelt set bliver i sælger-selskabet, men bliver ført for købers regning og risiko.

Hovedparten af A bank A/S' tidligere serviceaftaler er enten allerede opsagt eller under opsigelse grundet opsigelsesperiode. (Aftalerne er ikke medtaget i offentliggørelsesteksten.)

Eventuelle efterkrav i forbindelse med ovenstående opsagte aftaler er overtaget fuldt ud af B ved overdragelsen gennemført den x 2013.

Spørgers opfattelse og begrundelse

A bank A/S er omfattet af selskabsskattelovens ("SEL") § 1, stk. 1, nr. 1.

Skattemæssige underskud kan som udgangspunkt fremføres til anvendelse i senere indkomstår efter SEL § 12. Retten til fremførsel af skattemæssige underskud kan dog begrænses eller fortabes efter SEL § 12 D (bestemmelsen er flyttet til selskabsskatteloven med virkning fra 1. juli 2012, men var tidligere at finde som ligningslovens § 15, stk. 7, med samme indhold).

Efter SEL § 12 D, stk. 2, kan skattemæssige underskud fra tidligere år ikke anvendes til at nedbringe den skattepligtige indkomst i efterfølgende indkomstår, såfremt:

 1. der er sket ændringer i ejerkredsen, således at mere end 50 pct. af aktiekapitalen ved indkomstårets udløb ejes af andre end ved begyndelsen af tidligere indkomstår, og
 2. selskabet i det væsentligste er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet.

Det afgørende tidspunkt for bedømmelsen af, om et selskab er uden økonomisk risiko ("tomt") er som udgangspunkt tidspunktet, hvor aftalen om overdragelse indgås, jf. cirkulære nr. 26 af 5. februar 1996.

Er ovenstående betingelser opfyldt, fortabes eventuelle skattemæssige underskud i det overtagne selskab.

Ad betingelse a) ændringer i ejerkredsen

De skattemæssige underskud vedrører perioden frem til afslutningen på regnskabsåret 2012 samt underskud realiseret ved overdragelsen af aktiver fra A bank A/S til B i x 2013. Ved overdragelse af samtlige aktier i A bank A/S fra B til C i x 2013 må første betingelse uomtvisteligt være opfyldt, da 100 pct. af aktiekapitalen ejes af andre end ved begyndelsen af de indkomstår, hvori underskuddet er oparbejdet.

Den første betingelse for udslukning af fremførebare skattemæssige underskud må derfor anses for opfyldt.

Ad betingelse b) Er A bank A/S "i det væsentlige uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet" på aftaletidspunktet.

Det afgørende spørgsmål må på baggrund af ovenstående være, om A bank A/S må anses for at være i det væsentligste uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, som et selskab, hvor (vores fremhævelse):

"den økonomiske aktivitet er ophørt, eller hvor den erhvervsmæssige aktivitet i selskabet er ubetydelig."

Om den erhvervsmæssige aktivitet skal anses for at være ophørt beror på den samlede vurdering af selskabets aktivitet. Der bør, jf. cirkulære nr. 26 af 5/2 1996 om ligningslovens § 15, stk. 7, og handel med underskudsselskaber, særligt lægges vægt på følgende:

 1. om selskabet eller foreningen har afskediget alle eller hovedparten af de ansatte,
 2. om selskabets eller foreningens produktion af varer, tjenesteydelser mv. reelt er ophørt,
 3. om selskabet har afhændet de fysiske aktiver som produktionsudstyr og varelager, og
 4. om der er en omsætning i selskabet eller foreningen.

Yderligere eksempler på definitionen af ikke uvæsentlig økonomisk risiko som følge af erhvervsmæssig aktivitet kan findes i praksis:

I SKM2005.299.LSR lagde selskabets repræsentant vægt på, at selskabet på tidspunktet for indgåelse af overdragelsesaftalen stadig havde én ansat (hvortil der var afholdt personaleudgifter), der havde været en omsætning, selskabets aktivitet var blevet videreført og selskabets direktør var ansat i selskabet også efter overdragelsen. Baseret på disse forhold samt sagens omstændigheder i øvrigt blev selskabet af Landsskatteretten anset for at have en vis økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, hvorfor der ikke blev nægtet ret til underskudsfremførsel.

I TfS 2000, 1016 havde et selskab i det væsentligste indstillet sin aktivitet, idet driftsmidler og inventar var afhændet. Det eneste med selskabet forbundne aktiv bestod af et mindre varelager bestående af minkskind. Landsskatteretten udtalte, at selskabet "i det væsentligste" var uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, herunder med henvisning til bestemmelsens ordlyd og forarbejder, hvor det nævnes, at bestemmelsen også fandt anvendelse, såfremt aktiviteten var "ubetydelig".

I SKM2006.261.SR, et bindende svar fra Skatterådet, lagde Skatterådet til grund, at da det pågældende selskabs aktiekapital var tabt, selskabets aktiviteter indstillet, og selskabet ikke besad nogen anlægsaktiver men udelukkende tilgodehavender og en likvid beholdning, måtte selskabet på overdragelsestidspunktet anses for "tomt" efter ligningslovens § 15, stk. 7, hvorefter der blev nægtet adgang til underskudsfremførsel. At selskabet havde forpligtelser i form af garantier på entrepriser førte ikke til, at selskabet måtte anses for at have en økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet.

Alle engagementer, medarbejdere, fysiske aktiver mv. er blevet overdraget til B forud for salget af A bank A/S, hvilket indikerer, at de 4 betingelser, der, jf. cirkulære 26 af 5/2 1996, bør lægges særligt vægt på, må anses for opfyldt. Dog er A bank A/S pr. x 2013 stadig part i verserende retssager, der som udgangspunkt må indebære en vis økonomisk risiko i A bank A/S.

Den aftalte bestemmelse i overdragelsesaftalens punkt x indebærer, at B skal afholde alle omkostninger, når de forfalder, og friholde A bank A/S herfor ved påkrav. B oppebærer ligeledes ethvert provenu fra de pågældende sager, hvis sådant skulle modtages. De verserende retssager udgør derfor efter overdragelsen ikke nogen egentlig økonomisk risiko for A bank A/S. I henseende til vurderingen af den økonomiske risiko i A bank A/S udgør retssagerne derfor de facto ingen risiko.

Der findes således kun infrastrukturaftaler samt serviceaftaler af begrænset økonomisk betydning og tilladelse fra finanstilsynet til at drive bankvirksomhed (banklicens). Den økonomiske risiko ved erhvervsmæssig aktivitet i A bank A/S må derfor være begrænset til at vedrøre eventuelle betalingsforpligtelser på serviceaftaler og infrastrukturaftaler, indtil disse kan opsiges.

Ovenstående forpligtelser bør, jf. ovenstående bemærkninger og praksis, ikke medføre, at A bank A/S bliver anset for at have væsentlig økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet. Størstedelen af A bank A/S' serviceaftaler er opsagt, hvorfor de økonomiske konsekvenser af aftalerne kan fastlægges med stor sikkerhed. Det samme gør sig gældende for ikke-opsagte infrastrukturaftaler mv., hvis økonomiske konsekvenser med stor sikkerhed kan fastlægges.

Det er på baggrund af ovenstående vores opfattelse, at der på aftaletidspunktet ikke kan anses for i det væsentligste at være økonomisk risiko forbundet med erhvervsmæssig aktivitet i A bank A/S, jf. selskabsskattelovens § 12 D, stk. 2.

De skattemæssige underskud i A bank A/S som opgjort den x 2013 ved overdragelsen af aktierne til B bør derfor falde bort.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at skattemæssige underskud i A bank A/S fortabes ved overdragelse af samtlige aktier i selskabet, idet selskabet i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet på overdragelsestidspunktet.

Lovgrundlag

Selskabsskatteloven § 12 D, stk. 2:

"Ved ændring af ejerkredsen som nævnt i stk. 1, 1. pkt., eller ændring af stemmeværdien som nævnt i stk. 1, 2. pkt., kan underskuddet endvidere ikke nedbringe den skattepligtige indkomst, hvis selskabet eller foreningen på tidspunktet for ændring i ejerforhold til kapitalandele eller andele eller for ændring af råden over stemmeværdien i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet eller ved erhvervsmæssig aktivitet i et eller flere datterselskaber, hvori selskabet ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis selskabet eller foreningen fra stiftelsen og indtil tidspunktet for ændring i ejerforhold til kapitalandele eller andele eller for ændring af råden over stemmeværdien ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed."

Forarbejder

L 139 94/95-1, § 1, nr. 3:
"(...)

Afgørende for den foreslåede udvidelse af underskudsreglerne er, om selskabet m.v. på det tidspunkt, hvor der indgås aftale om overdragelse af kapitalandele m.v. (eller om ændring af råden over stemmeværdien) er "tomt". Såfremt selskabet m.v. på aftaletidspunktet for overdragelse af kapitalandele m.v. er tomt, og der er aftalt overdragelser af kapitalandele for mere end 50 pct. af aktiekapitalen m.v., finder bestemmelsen således anvendelse. (...)

Ved selskaber, der i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, forstås selskaber, hvor den erhvervsmæssige aktivitet er ophørt, eller hvor den erhvervsmæssige aktivitet i selskabet er ubetydelig. Formuleringen kan dog også omfatte selskaber, hvor der på aftaletidspunktet for overdragelse af kapitalandele nok findes en ikke uvæsentlig erhvervsmæssig aktivitet i selskabet, men hvor der på dette tidspunkt er indgået en bindende aftale om mulighed for afhændelse af den erhvervsmæssige aktivitet. (...)

Afgrænsningen af "tomme" selskaber er den samme som i selskabsskattelovens § 33 A, stk. 3. Efter denne regel er bestemmelsen i selskabsskattelovens § 33 A, stk. 1, om hæftelse for selskabsskat m.v. ved overdragelse af kapitalandele til overpris begrænset til selskaber, der reelt er frigjort for risikoen ved erhvervsmæssig virksomhed. (...)"

L 117 95/96-1, § 1, nr. 4:
"(...)

Underskudsbegrænsningsreglerne finder efter lovteksten i § 15, stk. 7, 1. pkt., anvendelse, såfremt mere end 50 pct. af aktiekapitalen ved indkomstårets udløb ejes af andre aktionærer end ved begyndelsen af underskudsåret. (...)

Bestemmelsen i ligningslovens § 15, stk. 7, 3. pkt., foreslås affattet således, at der indtræder underskudsbegrænsning, såfremt selskabet m.v. på tidspunktet for ændring i ejerforhold til kapitalandele eller andele eller for ændring af råden over stemmeværdien i det væsentligste er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet. (...)"

Praksis

SKM2006.261.SR:
Skatterådet lagde til grund, at selskabets aktiviteter blev indstillet primo 2004. Endvidere var selskabets aktiekapital tabt, og selskabets ledelse havde besluttet at opløse selskabet. Selskabet havde ultimo 2004 ingen anlægsaktiver men alene tilgodehavender og en likvid beholdning. Derfor anses selskabet på overdragelsestidspunktet i foråret 2006 for at være "tomt" og i alt væsentlighed uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, hvorfor der ikke var adgang til underskudsfremførsel. Uanset at selskabet havde forpligtelser i form af garantier på entrepriser, kunne dette ikke medføre et andet resultat.

SKM2005.299.LSR:
Landsskatteretten lagde vægt på, at selskabet på overdragelsestidspunktet havde én ansat og afholdt personaleudgifter hertil, at der har været en omsætning, at selskabets aktivitet er blevet videreført, og at selskabets direktør er ansat også efter overdragelsen. Ud fra disse forhold og sagens omstændigheder i øvrigt fandt Landsskatteretten, at selskabet på tidspunktet for ændringen i ejerforholdet anses at have haft en vis økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, og derfor var der ikke grundlag for at nægte underskudsfremførsel.

SKM2002.116.VLR:
Aktierne i et selskab blev overdraget til en ny ejer den 1. september 1996. I indkomståret 1996 havde selskabet underskud. Landsretten lagde til grund, at underskuddet reelt var realiseret ved aktieoverdragelsen. På grundlag af oplysninger i selskabets regnskab fandt landsretten endvidere, at selskabets drift reelt havde været indstillet i 20 måneder forud for aktieoverdragelsen, hvorfor selskabet på overdragelsestidspunktet ansås i alt væsentligt at være uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig virksomhed og således måtte betragtes som "tomt", efter ligningslovens § 15, stk. 7, 3. pkt. Begrænsningen i adgangen til at foretage fremførsel af underskud fandt derfor anvendelse på den foreliggende situation.

TfS 2000, 1016 LSR:
Landsskatteretten lagde til grund, at bedømmelsen af selskabets risiko og aktivitet skulle tage udgangspunkt i selskabets status den 12/4 1995. Landsskatteretten fandt, at selskabets aktivitet i det væsentlige var indstillet den 12/4 1995, idet driftsmidler og inventar var afhændet, og selskabets hidtidige aktivitet med minkavl ikke skulle fortsætte. Virksomhedens eneste aktiv var et varelager bestående af minkskind, der i alt væsentligt var indleveret i kommission hos Danske Pels Auktioner, samt 20-30 levende dyr. Det blev konstateret, at køber ikke havde haft noget arbejde med afviklingen af varelageret, ligesom afregningspriserne viste, at der ikke var nogen større risiko forbundet med at overtage varelageret. Idet selskabet i det væsentlige var uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet på tidspunktet for aftalen om overdragelse af anparterne, var der ikke adgang til underskudsfremførsel.

Cirkulære nr. 26 af 5. februar 1996:
"2.1.2. Hvis selskabet eller foreningen på det tidspunkt, hvor der indgås aftale om at overdrage kapitalandele i selskabet eller andele i foreningen, i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, er selskabet omfattet af ligningslovens § 15, stk. 7, 3. pkt. (...)

2.1.2.1. Afgørende for, om der indtræder underskudsbegrænsning efter ligningslovens § 15, stk. 7, 3. pkt., er, om selskabet eller foreningen er "tomt" på det tidspunkt, hvor der indgås aftale om overdragelse af kapitalandele eller andele eller ændring af råden over stemmeværdien. (...)

Ved afgørelsen af, om den erhvervsmæssige aktivitet i selskabet eller foreningen må anses for ophørt, kan der særlig lægges vægt på,

 1. om selskabet eller foreningen har afskediget alle eller hovedparten af de ansatte,
 2. om selskabets eller foreningens produktion af varer, tjenesteydelser m.v. reelt er ophørt,
 3. om selskabet har afhændet de fysiske aktiver som produktionsudstyr og varelager, og
 4. om der er en omsætning i selskabet eller foreningen. (...)

2.2. Undtagelse fra begrænsning af adgangen til underskudsfremførsel (...)

Underskud hidrørende fra en finansieringsvirksomhed, hvori der sker et ejerskifte på mere end 50 pct. eller en ændring af råden over stemmeværdien med mere end 50 pct., er omfattet af den skærpede underskudsfremførselsbegrænsning i ligningslovens § 15, stk. 7, 3. pkt., såfremt finansieringsvirksomheden i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet på det tidspunkt, hvor der aftales overdragelse af kapitalandele eller ændring af råden over stemmeværdien. I sådanne tilfælde kan underskud således ikke nedbringe finansieringsvirksomhedens skattepligtige indkomst."

Juridisk Vejledning C.D.2.4.5.2.2 Underskudsbegrænsning ved væsentlig skift i selskabets ejerkreds ? SEL § 12 D:

"Væsentlig skift i ejerkreds

(...)

Salg af tomme selskaber

Underskudsfremførsel kan ikke ske, hvis selskabet på aftaletidspunktet for overdragelse af kapitalandele eller aftaler om ændring af råden over stemmeværdien i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, dvs. et tomt selskab. Se SEL § 12 D, stk. 2. (...)

Afgørende er således, om selskabet mv. på det tidspunkt, hvor der indgås aftale om overdragelse af kapitalandele mv. (eller om ændring af råden over stemmeværdien) er tomt. (...)

Uden økonomisk risiko

Ved selskaber, der i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, forstås selskaber, hvor den erhvervsmæssige aktivitet er ophørt, eller hvor den erhvervsmæssige aktivitet i selskabet er ubetydelig. Formuleringen kan dog også omfatte selskaber, hvor der på aftaletidspunktet for overdragelse af kapitalandele nok findes en ikke uvæsentlig erhvervsmæssig aktivitet i selskabet, men hvor der på dette tidspunkt er indgået en bindende aftale om mulighed for afhændelse af den erhvervsmæssige aktivitet. (...)"

Begrundelse

Reglen om begrænsning af underskudsfremførsel ved ejerskifte i tomme selskaber findes i selskabsskattelovens § 12 D, stk. 2 (tidligere ligningslovens § 15, stk. 7, 3. pkt.).

Ejerskifte defineres således, at mere end 50 pct. af aktiekapitalen mv. ved indkomstårets udløb ejes af andre aktionærer mv. end ved begyndelsen af et tidligere indkomstår, hvor den skattepligtige indkomst udviste underskud.

Rådgiver oplyser, at de skattemæssige underskud i A bank A/S vedrører perioden frem til afslutningen på regnskabsåret 2012 samt underskud realiseret ved overdragelsen af aktiver fra A bank A/S til B i x 2013.

SKAT mener, at betingelsen om ejerskifte i nærværende sag er opfyldt, idet alle aktierne i A bank A/S er overdraget fra B til C den x 2013, og derved er hele aktiekapitalen ejet af andre end ved begyndelsen af de indkomstår, hvor det skattemæssige underskud er oparbejdet.

Afgørende for om der indtræder begrænsning af underskudsfremførsel efter selskabsskattelovens § 12 D, stk. 2, er, om selskabet er tomt på det tidspunkt, hvor der indgås aftale om overdragelse af kapitalandele mv.

Hvorvidt et selskab i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet forstås efter selskabsskattelovens § 12 D, stk. 2, for det første et selskab, hvor den erhvervsmæssige aktivitet reelt er ophørt, eller for det andet hvor den er så ringe, at selskabet praktisk taget er tomt.

Hertil oplyser rådgiver, at alle engagementer, medarbejdere, fysiske aktiver mv. er blevet overdraget til B den x 2013, det vil sige dagen inden salget af A bank A/S til C.

Derudover har B påtaget sig alle forpligtelser og rettigheder i forbindelse med A bank A/S verserende retssager, hvilket medfører, at A bank A/S efter overdragelsen til C ikke har nogen reel økonomisk risiko herfor.

Endvidere er der infrastrukturaftaler samt serviceaftaler af begrænset økonomisk værdi og tilladelse fra Finanstilsynet til at drive bankvirksomhed (banklicens). Hertil er knyttet begrænsede betalingsforpligtelser for aftalerne indtil en eventuel opsigelse af disse aftaler.

Det er SKATs opfattelse, at A bank A/S ikke har nogen nævneværdig økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet på overdragelsestidspunktet den x 2013, idet selve bank-aktiviteterne, både aktiver og passiver, er overdraget til B dagen før, den x 2013.

Forpligtelser i forbindelse med de tilbageværende infrastrukturaftaler fører ikke til et andet resultat, da disse ikke i det væsentlige medfører økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet.

Er den erhvervsmæssige aktivitet, der udøves i selskabet, ikke af et sådant omfang, at selskabet herved kan siges i det væsentlige, at have en økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet finder selskabsskattelovens § 12 D, stk. 2, anvendelse.

En undtagelse til begrænsningen af underskudsfremførsel efter selskabsskattelovens § 12 D, stk. 7, gælder for selskaber, som i hele underskudsåret drev virksomhed som pengeinstitut, forsikringsselskab, investeringsforening mv. eller i øvrigt drev næring ved køb og salg af fordringer eller drev næringsvirksomhed ved finansiering.

Denne undtagelse gælder alene overdragelser af selskaber mv., som på overdragelsestidspunktet drev aktiv finansieringsvirksomhed.

Hvis finansieringsselskabet på overdragelsestidspunktet er uden aktiv erhvervsmæssig drift gælder underskudsbegrænsningen efter selskabsskattelovens § 12 D, stk. 2.

Modifikationen til undtagelsen er således, at underskud i et finansieringsselskab, hvori der sker et ejerskifte på mere end 50 pct. eller en ændring af råden over stemmeværdien på end 50 pct., er omfattet af underskudsfremførselsbegrænsningen i selskabsskattelovens § 12 D, stk. 2, hvis finansieringsselskabet i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet på det tidspunkt, hvor der aftales overdragelse af kapitalandele eller ændring over stemmeværdien.

SKAT mener ikke, at A bank A/S driver aktiv finansieringsvirksomhed på overdragelsestidspunktet den x 2013, hvorfor begrænsningen af underskudsfremførsel i medfør af selskabsskattelovens § 12 D, stk. 2, finder anvendelse, således at underskud fra tidligere indkomstår ikke kan nedbringe den skattepligtige indkomst.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.