Dato for udgivelse
21 Jan 2014 11:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 Dec 2013 08:44
SKM-nummer
SKM2014.64.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Randers, BS 7-1824/2012
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Gulpladebil, seng, overnatning, hylde, ombygning, opholdsrum, motocross
Resumé

Sagen omhandlede spørgsmålet, om sagsøgerens varebil - som følge af sagsøgerens ombygning heraf - på tidspunktet for SKATs kontrol "utvivlsomt var indrettet og konstrueret til godstransport", jf. registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 12.

Såvel SKAT som Landsskatteretten (dissens: 2-2) fandt, at den ombygning, som sagsøgeren havde fortaget af bilens varerum, hvor det på kontroltidspunktet bl.a. kunne konstateres, at sagsøgeren havde etableret en ca. 2 meter lang hylde, som efter skattemyndighedernes opfattelse kunne anvendes til overnatning i bilen, medførte, at sagsøgerens varebil kunne anvendes til personbefordring/ophold. Sagsøgerens bil var dermed ikke længere utvivlsomt indrettet til godstransport.

Retten fandt derimod ikke, at det kunne lægges til grund, at sagsøgerens bil som følge af ombygningen ikke længere utvivlsomt var indrettet og konstrueret til godstransport i medfør registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, nr. 2.

Skatteministeriet skulle derfor anerkende, at sagsøgerens varebil opfylder betingelsen i registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, nr. 2.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 5, stk. 1

Registreringsafgiftsloven § 5, stk. 12

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 E.A.8.1.4.3

Parter

A
(Advokat Simon B. Clark)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/adv. Anders Roed)

Afsagt af byretsdommer

Astrid Lohmann Knudsen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagsøgeren, A, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøgers varebil, Mercedes Benz, reg.nr. ..., opfylder betingelserne for at blive afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1. Sagsøger efteropkræves ikke yderligere registreringsafgift med 14.863 kr.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgerens varevogn indregistreret på gule plader, utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport.

Af Landsskatterettens kendelse af 26. september 2012 fremgår:

"...

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har opkrævet yderligere registreringsafgift med 14.863 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger

SKAT har i samarbejde med politiet foretaget en kontrol i december 2011, om formiddagen, hvor en bil, en Mercedes Benz, med registreringsnummer ..., var til stede på adressen ... til et motocross stævne.

Bilen er ejet af klageren, der ligeledes er registreret som bruger.

Ved besigtigelse af bilen har SKAT konstateret, at bilen er på gule plader og indregistreret som varebil til godstransport, men at varerummet er opdelt i to dele. Den bagerste del er et varerum til opbevaring af motorcykler. Den forreste del af varerummet er indrettet på følgende måde: Krydsfinerplader som væg- og loftbeklædning samt rumadskillelse, træbeklædt gulv og et løst liggende gulvtæppe, knagerække med bøjler til f.eks. tøj og køredragt, en fastmonteret køje/seng med høj kant samt madras og en fastmonteret hylde.

Som forklaring på indretningen af bilen har klageren forklaret, at han har købt bilen med henblik på at indrette den som en arbejdsvogn, til brug for hans fars virksomhed, hvori han er ansat. Virksomheden beskæftiger sig med montering af varmepumper. Han var påbegyndt indretningen af varevognen med hylder og en arbejdsplads. Der er ikke - som anført af SKAT - tale om en seng med madras, men en skumgummiplade uden betræk, som klagerens hund ligger på. Bilen blev på kontroltidspunktet anvendt til privat kørsel, da klageren skulle deltage som official. Der er ikke tale om, at han skulle overnatte i bilen som anført af SKAT, da banen kun lå 4 km fra klagerens hjem.

Klageren har indbetalt fuld moms ved købet af bilen.

Klageren har endvidere i brev af 1. marts 2012 fra SKAT fået svar på spørgsmål omkring indregistrering som en specialindrettet værkstedsvogn/bil, hvoraf det fremgår, at SKAT ikke vil gå nærmere ind i vurdering af varerummet, men oplyser, at varebilen kun kan indregistreres som et specialindrettet køretøj, hvis formålet med indretning er erhvervsmæssig. Men denne mulighed eksisterer ifølge SKAT kun for erhvervsdrivende. Endvidere fremgår det af brevet, at en kassevogn, der i varerummet er indrettet med fastmonterede hylder og reoler og lignende med henblik på en hensigtsmæssig transport af gods (materialer, reservedele og værktøjer m.v.) ikke bliver anset som specialindrettet i relation til registreringsafgiftsloven. Indretning af kassevogn med en egentlig arbejdsplads (arbejdsbord og stol) anses derimod som en specialindretning efter registreringsafgiftslovens § 5, stk. 11. Privatpersoner har kun mulighed for at indregistrere varebilen til udelukkende godstransport med det resultat, at varerummet skal fremstå som et stort rum.

Det er alene afgørelsen af 1. marts 2012 om opkrævning af registreringsafgift, som er påklaget til Landsskatteretten.

SKATs afgørelse

SKAT har anset klageren for at skulle betale registreringsafgift med 14.863 kr.

Køretøjet er ulovligt ombygget, idet der er indsat en adskillelse i varerummet, hvorefter bilen ikke længere fremstår som utvivlsomt indrettet til godstransport. Den omtalte del af varerummet er indrettet med krydsfinerplader som væg- og loftbeklædning samt som rumadskillelse, træbeklædt gulv og et løst liggende gulvtæppe, knagerække med bøjler til f.eks. tøj og køredragt, en fastmonteret køje/seng med høj kant samt en madras. Derudover er der fastmonteret en hylde.

Køretøjet opfylder ikke længere betingelsen i registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, som en bil, der er konstrueret og indrettet til godstransport, hvorfor køretøjet i henhold til § 5, stk. 12 skal indregistreres som personbil efter § 4.

Der er henvist til juridisk vejledning, afsnit E.A.8.1.4.3.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har nedlagt påstand om, at varebilen ikke er ombygget med henblik på at bruge den til overnatning, men klageren havde påbegyndt indretning af varevognen, så den kunne bruges til montering af varmepumper.

Det er således ikke korrekt, at varebilen er indrettet med en seng og madras. Der er tale om en skumgummiplade uden betræk, som klagerens hund ligger på samt et gammelt stykke gulvtæppe på 1 x 1 meter.

Der henvises til fremsendte billeder, hvor bilen er færdigindrettet. Billederne har været forevist SKAT, hvor TV svarede, at hvis klageren indbetalte 14.863 kr. var alt i orden. Men klageren vil ikke betale uden at vide hvorfor.

SKAT ved MP har oplyst, at klageren ikke kan anvende bilen uden at være momsregistreret håndværker. Derfor har klageren kontaktet Forenede Danske Motorejere i håb om, at de kan hjælpe med at finde ud af, hvad der er rigtigt.

Klageren troede, at når han havde købt varevognen og indbetalt fuld moms, at den kunne bruges til såvel arbejdsvogn, som privat.

Varevognen er således ikke indrettet med henblik på at man skal overnatte i den, hvilket SKAT har antaget.

Klageren har oplyst, at han ejer en campingvogn.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1 (lovbekendtgørelse af 836 af 1. juli 2011) fremgår det, at afgiftssatsen for nye biler med en tilladt totalvægt på under 4 ton, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport, udgør 0 kr. af de første 16.900 kr. af den afgiftspligtige værdi og 50 % af resten.

Af § 5, stk. 12 fremgår det, at en bil, som er afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 1-11, afgiftsberigtiges efter § 4 (personbil), når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt.

To retsmedlemmer, herunder retsformanden, finder, at det i henhold til det oplyste må lægges til grund, at klageren har foretaget ændringer på køretøjet ved at opdele varerummet i to rum, hvoraf det ene udgør et opholdsrum, hvorefter køretøjet ikke længere utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport. Da køretøjet ikke opfylder betingelserne i registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, er det med rette, at SKAT har opkrævet klageren en yderligere registreringsafgift i henhold til registreringsafgiftslovens § 4.

To retsmedlemmer finder, at køretøjet både efter beskrivelse og de fremlagte fotos er konstrueret og indrettet til godstransport. Den løse madras i skumplast ændrer ikke på køretøjets konstruktion og indretning. Disse retsmedlemmer stemmer for, at køretøjet ikke kan anses for at være ombygget, således at det fortsat utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, og ved stemmelighed er retsformandens stemme afgørende. Det er herefter Landskatterettens vurdering, at køretøjet - med opdelingen af varerummet i to rum - ikke kan anses at være utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport. SKATs afgørelse stadfæstes hermed.

..."

Forklaringer

Sagsøgeren har blandt andet forklaret, at han købte varevognen i begyndelsen af 2011. Varevognen er første gang indregistreret i 1996, og han betalte 23.000 kr. for den. Han kører motocross, og hjælper faderen i dennes varmepumpefirma. Han hensigt var at indrette bilen til brug i forbindelse med begge aktiviteter. Varmepumperne vejer ca. 40 kg., og står bedst og sikrest let løftet fra bilens bund. Han monterede derfor den lodret og den vandretgående krydsfinerplade op langs varerummets venstre side. Bag dette opsatte han et værkstedsbord, og en stolpe, hvortil han kunne fastspænde motorcyklen. Han har ikke udskiftet bunden i varerummet, og det beskrevne tæppe er en gammel måtte fra en bil. Varerummet er ikke opdelt, idet hele varerummet er indrettet til godstransport. Den løse madras bruges til hans hund. Han var i december 2011 slet ikke færdig med at indrette varerummet til fragt af varmepumperne, hvilket han oplyste overfor de to betjente, der gennemgik bilen. Den færdige indretning fremgår af det fremlagte foto. Hylderne er to meter fordi kabelbakkerne er denne længde. Man ville i december 2011 kunne havde ligget på hylden, men det var aldrig af hensigten, at bruge varerummet til ophold eller overnatning.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har gjort gældende,

at

varebilen ikke er indrettet med seng og madras, idet der er tale om en skumgummiplade uden betræk, der anvendes af sagsøgers hund, hvorefter varebilen således ikke er indrettet med henblik på overnatning,

at

varerummet ikke er opdelt i to særskilte rum, og at der således ikke er tale om et opholdsrum,

at

der i varebilen er monteret hylder og reoler, hvilket understøtter, at den er konstrueret til godstransport,

at

varebilen således utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport,

at

varebilen således skal afgiftsberigtiges efter registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse af 836 af 1. juli 2011.

Sagsøgte har gjort gældende, at sagsøgerens køretøj ikke utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport, jf. registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, nr. 2.

Sagsøgerens bil opfylder således ikke betingelserne for den lempelige afgiftsberegning, hvorfor sagsøgeren hæfter for betaling af yderligere registreringsafgift med kr. 14.863,-, jf. registreringsafgiftslovens § 4.

Det følger af registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, at for nye biler udgør afgiften 0 kr. af de første 16.900 kr. (2010-niveau) af den afgiftspligtige værdi og 50 pct. af resten, hvis bilen har en tilladt totalvægt ikke over 4 tons, og såfremt bilen utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport.

Der skal således svares en lavere afgift af biler, som opfylder disse betingelser, end den afgift, der normalt opkræves. Afgiften for andre køretøjer udgør således 105 pct. af de første kr. 79.000,- (2010-niveau) og 180 pct. af resten, jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

Efter registreringsafgiftslovens § 5, stk. 12, skal en bil, som er berigtiget med afgift efter § 5, stk. 1-11, i stedet skal afgiftsberigtiges efter § 4, når betingelserne i § 5 ikke længere er opfyldt.

Det fremgår af Landsskatterettens afgørelser i LSR 12-02549 og LSR 08-03111, at indretningen blot skal være egnet til eller gjort det muligt at benytte varerummet til andet end godstransport. Der er således intet krav om, at indretningen rent faktisk skal være benyttet til ophold eller eventuel overnatning.

På tidspunktet for SKATs kontrol af sagsøgerens bil var betingelserne for afgiftsberigtigelse i medfør af registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1 ikke længere opfyldte, hvorfor bilen skal afgiftsberigtiges efter lovens § 4.

SKAT konstaterede således i forbindelse med en kontrol i december 2011 ved et motocrossstævne på adressen ..., at sagsøgerens køretøj var blevet ombygget, og at køretøjets varerum var "opdelt" i to dele:

Den bagerste del var regulært varerum til opbevaring af motorcykler m.v.

Den forreste del af varerummet var indrettet som opholdsrum med 1) krydsfinerplader som væg og loftsbeklædning og rumadskillelse, 2) træbeklædt gulv og et løst liggende gulvtæppe, 3) knagerække med bøjler til f.eks. tøj og køredragt, 4) fastmonteret køje/seng/sædearrangement samt madras, og 5) fastmonteret hylde, jf. bilag A, side 2, midt for, og bilag B.

Sagsøgerens køretøj var dermed på dette tidspunkt ikke utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport.

Sagsøgeren har i stævningen, side 2, bestridt, at han har foretaget ombygning af varebilen.

Dette er dog vanskeligt at forstå, når sagsøgeren selv til SKAT har oplyst, at bilen på kontroltidspunktet var under ombygning, jf. SKATs sagsfremstilling (bilag A), side 6, og når der henses til, at det er hans køretøj og at det er sagsøgeren, der anvender det.

Det er imidlertid ikke afgørende for den retlige vurdering, hvorvidt det er sagsøgeren eller tredjemand, der har foretaget ombygning af bilen. Afgørende er derimod alene, om bilen opfylder betingelserne i registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, nr. 2.

Betingelsen i registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, nr. 2 var ikke opfyldt på tidspunktet for SKATs kontrol af sagsøgerens køretøj. Det er køretøjets konstruktion og indretning på kontroltidspunktet, der er afgørende for vurderingen af, om køretøjet utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport, idet køretøjet på dette tidspunkt var taget i brug på færdselslovens område.

Det er således også uden betydning, at sagsøgeren efterfølgende har foretaget ændringer i køretøjets konstruktion og indretning, jf. bilag C.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det fremgår af de fremlagte fotos, at sagsøgeren forud for december 2011 i varerummets forreste venstre side havde opsat tre krydsfinerplader, der dannede bagvæg, endevæg og bund. Bunden var løftet 30-40 cm fra varerummets gulv. Sagsøgeren har forklaret, at hensigten var at lave et hyldesystem, der var egnet til transport af varmepumper og tilbehør hertil. Bag hyldesystemet er monteret et lille værkstedsbord og en stolpe til fastgørelse af motorcykler. Der var tale om et ikke færdiggjort projekt. Varerummet fremstod med den originale bund.

Henset til de fremlagte fotos og tiltaltes forklaring finder retten ikke, at det kan lægges til grund, at varerummet var opdelt, og at den forreste del var indrettet som opholdsrum, således at denne del af varerummet var egnet til eller muliggjorde en benyttelse af varerummet til andet end godstransport. Køretøjet kan derfor ikke anses for at være ombygget, således at det ikke utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport.

Varevognen opfylder derfor betingelserne for at blive afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, og der er ikke grundlag for at efteropkræve yderligere registreringsafgift som sket.

Sagsøgerens påstand tages derfor til følge.

Efter sagens udfald skal sagsøgte betale sagsomkostninger til sagsøgeren. Sagsomkostningerne er fastsat således, at 1.000,00 kr. vedrører den af sagsøgeren betalte retsafgift og 14.000 kr. vedrører sagsøgerens udgift til advokatbistand. Denne del af beløbet indeholder moms.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøgers varebil, Mercedes Benz, reg.nr. ..., opfylder betingelserne for at blive afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1.

Sagsøgte skal inden 14 dage i sagsomkostninger betale 15.000,00 kr. til sagsøgeren.