Bestemmelsen i lovens § 5, stk. 2 stiller krav om, at det nye lån skal optages "til at afløse" et lån med tilsvarende pant i samme ejendom. Bestemmelsen indeholder således en afgiftsbegunstigelse for den del af det nye lån, som rent faktisk optages til at afløse et lån med tilsvarende pant i samme ejendom. Afgiftsfriheden er knyttet til selve afløsningen, dvs. låneomlægningen. Der skal kun betales variabel afgift i det omfang, det nye lån overstiger det gamle lån. Afløsning kan forekomme i 2 situationer - afløsning af et lån, der ikke er udbetalt (ikke effektueret) og afløsning af et lån, der er udbetalt (effektueret).

Det har tidligere været SKATs holdning, at bestemmelsen skulle forståes således, at overførsel af tinglysningsafgift fra et pantebrev til et andet pantebrev er betinget af, at det oprindelige lån ikke er indfriet, inden det nye lån med pant i samme ejendom ydes.

Landsskatteretten har den 22. december 2006, jf. SKM2007.281.LSR afsagt kendelse i en sag, hvor spørgsmålet var, om der kan være en mellemfinansieringsperiode mellem indfrielsen af det gamle lån og optagelsen af det nye lån. I sagen var der en periode på godt 4 måneder fra det oprindelige lån blev indfriet til det nye pantebrev blev anmeldt til tinglysning. Landsskatteretten lagde i sin kendelse vægt på, at det afløsende realkreditpantebrev blev anmeldt til tinglysning samme dag som det forholdsvist nyligt indfriede pantebrev, der skulle afløses, blev anmeldt til aflysning. Landsskatteretten fandt på den baggrund, at det har fremstået som kendeligt på tinglysningstidspunktet, at der var tale om en faktisk afløsningssituation i forholdet mellem de to pantebreve. Landskatteretten fandt, at der i denne sag kunne overføres tinglysningsafgift fra det indfriede pantebrev, der skal aflyses, til det nye afløsende realkreditpantebrev.

På baggrund af kendelsen er praksis nu ændret således, at det afgørende ved opgørelse af afgiftsgrundlaget vil være, om der foreligger en normal afløsningssituation imellem de pågældende pantebreve. Der vil normalt foreligge en afløsningssituation, såfremt det nye pantebrev er anmeldt til tinglysning mindre end et år efter indfrielsen af det oprindelige pantebrev. De øvrige betingelser i § 5 stk. 2, forudsættes opfyldt.

Eksempel
A køber en ejendom af B. I ejendommen er tinglyst er pantebrev på (B1) på 1.000.000 kr., som er udbetalt. I forbindelse med købet optager A et nyt lån på 1.200.000 kr., og opretter et pantebrev (A1) på 1.200.000 kr., som underskrives den 1. september 2006. B's pantebrev (B1) på 1.000.000 kr., er indfriet den 5. januar 2006.

A vil gerne benytte afgiftsbegunstigelsen i § 5, stk. 2, ved beregning af tinglysningsafgiften på det nye patebrev (A1). Pantebrevet (A1) på 1.200.000 kr. anmeldes til tinglysning og tinglyses den 5. september 2006. Det tidligere pantebrev (B1) på 1.000.000 kr. er aflyst samme dag.

Der foreligger i dette eksempel en normal afløsningssituation mellem A's pantebrev på 1.200.000 kr. og B's pantebrev på 1.000.000 kr., da B's pantebrev er indfriet mindre end 1 år før A's pantebrev er anmeldt til tinglysning, og da pantebrevet (B1) endnu ikke er aflyst på dette tidspunkt.

Eksempel
A køber en ejendom af B. I ejendommen er der tinglyst et pantebrev (B1) på 1.000.000 kr., som ikke er udbetalt. I forbindelse med købet optager A et nyt lån på 1.200.000 kr. og opretter et pantebrev (A1), som underskrives den 1. september 2004. Pantebrevet (A1) anmeldes til tinglysning og tinglyses den 10. september 2004, og A vil i den forbindelse gerne benytte afgiftsbegunstigelsen i § 5, stk. 2, ved beregning af tinglysningsafgiften.

Da B's lån ikke har været udbetalt, er der ikke noget krav om, at det nye pantebrev (A1) er anmeldt til tinglysning mindre end 1 år efter indfrielsen af det oprindelige pantebrev (B1).

Der er dog stadig krav om, at det tidligere pant (B1) endnu ikke er aflyst og at det tidligere pant (B1) aflyses senest 1 år efter anmeldelsen af det nye pant (A1) til tinglysning.

Eksempel
Afløsning af et ikke-effektueret lån.
A køber ejendom 1 af B. I ejendom 1 er der tinglyst et lån på 1.000.000 kr., som ikke er blevet udbetalt. I forbindelse med købet optager A et nyt lån på 1.200.000 kr. og opretter et pantebrev, som han underskriver den 1. september 2004. Pantebrevet bliver anmeldt til tinglysning og tinglyst den 10. september 2004, og A vil i den forbindelse gerne benytte afgiftsbegunstigelsen i § 5, stk. 2 ved beregning af tinglysningsafgiften. Da B's lån ikke har være udbetalt, er der ikke noget krav om, at A's lån skal være ydet, før B's lån er blevet indfriet. A kan derfor udnytte afgiftsbegunstigelsen og overføre det fulde pålydende på 1.000.000 kr. fra B's pantebrev til sit eget pantebrev på 1.200.000 kr. efter § 5, stk. 2. Herefter skal der kun betales afgift af forskellen mellem det nye lån og det gamle lån efter § 5, stk. 1.