Indhold

Det følger af offentlighedsloven, at enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i for­bind­else med dens virksomhed.

Dette betyder, at alle der anmoder om aktindsigt i en ad­ministrativ straffesag, og som ikke er part i en afgørelsessag i forvaltningslovens forstand, skal behandles efter offentlig­hedslovens regelsæt. Det­te gælder også den hvis straffesag, ikke kan afgøres administrativt.

Regel

Der er ikke aktindsigt i administrative straffesager for enhver. Dette følger af OFL § 19, stk. 1.

Dog er der aktindsigt i juridiske personers vedtagne bødeforelæg. Se OFL § 19, stk. 2. Ved disse anmodninger om aktindsigt, finder den særlige tavshedspligt i SFL § 17 anvendelse.

Bemærk

Der kan ikke gives meroffentlighed i oplysninger, der er omfattet af SFL § 17.

Der er ikke adgang til aktindsigt i egne oplysninger efter OFL § 8 (egenacces), da bestemmelsen undtager sager inden for strafferetsplejen.

Se også

Om aktindsigt efter offentlighedsloven, afsnit A.A.6.2.2.3