Dato for udgivelse
20 Nov 2015 16:31
Gyldig til
17. december 2015
Til
virksomheder beskæftiget med registreringsafgift og Køretøjsregistret (DMR)
Sagsnummer
15-3171605
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Skatteministeren har den  20. november 2015 fremsat forslag nr. L 69 til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, der betyder en nedsættelse af 180 % afgift til 150 %.

 


Skatteministeren har 20. november 2015 fremsat forslag nr. L 69 til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, der betyder en nedsættelse af 180 % afgiften til 150 %.

Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2016, men har allerede virkning fra datoen for lovforslagets fremsættelse i Folketinget. Dvs. fra og med den 20. november 2015.

Det medfører, at afgiften efter lovforslaget udgør 

 • nye personbiler 105 pct. af 82.800 kr. (2016-niveau) og 150 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi.
 • nye motorcykler 105 pct. af 9.400 kr. - 26.100 kr. (2016-niveau) og 150 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi.
 • nye autocampere 105 pct. af 82.800 kr. (2016-niveau) og 150 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi, men dog mindst 0 kr. af kr. 12.100 og 60 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi.

Afgiftsberegningen for brugte køretøjer er uændret, dvs. afgiften beregnes på samme måde som for nye køretøjer, og nedsættes med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt.

De resterende afgiftssatser, beløbsgrænser, tillæg og fradrag er uændrede.

At loven har virkning fra og med den 20. november 2015 betyder,

 1. At køretøjer, som er anmeldt til registrering eller, hvor der er fremsat anmodning om eksportgodtgørelse, i henhold til reglerne i registreringsafgiftsloven den 20. november 2015 eller senere, vil være omfattet af afgiftsnedsættelsen. 

  Da loven først træder i kraft den 1. januar 2016, vil der for køretøjer, som anmeldes til registrering i perioden fra og med den 20. november 2015 til og med den 31. december 2015, ske afgiftsberigtigelse efter de gældende regler og afgiftssatser. SKATs sagsbehandling i forhold til de omhandlede køretøjer fortsætter derfor uændret til og med den 31. december 2015.

  Efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2016 vil registreringsafgiften blive genberegnet med anvendelse af den nye afgiftssats og en eventuel difference i den afgiftspligtiges favør vil blive udbetalt. Dvs. den difference der opstår, når der foretages genberegning af de køretøjer, der har betalt 180 % i registreringsafgift. Tilsvarende vil der ske efteropkrævning i de tilfælde, hvor der er udbetalt eksportgodtgørelse med et for højt beløb.

 2. Afgiftsnedsættelsen gælder også for køretøjer, som i perioden fra og med den 20. november 2015 til og med den 31. december 2015 anmeldes til registrering under en ordning med betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, dvs.
  • Køretøjer, som stilles til rådighed for herboende arbejdstagere
  • Leasingkøretøjer, og
  • Køretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse i Danmark.

Det vil sige, at beregning af den forholdsmæssige registreringsafgift sker efter gældende regler og afgiftssatser. Efter forslagets ikrafttræden vil SKAT foretage beregning af de omhandlede afgiftsdifferencer og foretage udbetaling eller efteropkrævning.

I forhold til leasingkøretøjer vil det være et anliggende mellem parterne, hvorvidt regulering af registreringsafgiften efterfølgende skal afspejles i en ændret leasingydelse.

Tilbagebetaling

For de køretøjer, som er afgiftsberigtiget i perioden fra lovforslagets fremsættelse den 20. november 2015 til lovens ikrafttræden, den 1. januar 2016, vil det efter lovens ikrafttræden blive nødvendigt at foretage tilbagebetaling af en del af den betalte registreringsafgift.

Beløbet vil blive tilbagebetalt af SKAT til den virksomhed eller borger, der har betalt afgiften af det pågældende køretøj til SKAT.

Såfremt den virksomhed, som modtager tilbagebetalingen fra SKAT, har indbetalt registreringsafgiften på vegne af køberen af den pågældende bil, og bilforhandlerens udgift således i relation til registreringsafgiften er blevet overvæltet på en tredjemand, bør bilforhandleren viderebetale beløbet til denne tredjemand. Viderebetaling af overvæltede afgiftsbeløb er et privatretlig anliggende. Parterne bør tage højde for dette forhold i de købskontrakter, som indgås i den omhandlede periode.

Krav om tilbagebetaling af registreringsafgift kan af en køber af et køretøj, som ikke selv har forestået registreringen af køretøjet, alene rettes imod den afgiftspligtige forhandler.

Efter- og tilbagebetalingskrav forfalder den 29. februar 2016 og forrentes fra forfaldsdagen efter reglerne i rentelovens § 5, stk. 1.

Eksport mv.

Afgiften af et brugt køretøj, der er afgiftsberigtiget efter bestemmelserne i registreringsafgiftsloven, godtgøres, såfremt køretøjet afmeldes fra Køretøjsregisteret og udføres fra landet.

Lovforslaget medfører, at personbiler, motorcykler og autocampere, som fra og med den 20. november 2015 anmeldes med anmodning om eksportgodtgørelse i Køretøjsregisteret, herunder køretøjer medtaget på den registrerede forhandleres månedsangivelse, vil være omfattet af forslaget, dvs. den nedsatte afgiftssats.

SKATs sagsbehandling i forhold til de omhandlede køretøjer fortsætter uændret til og med den 31. december 2015.

Efter forslagets ikrafttræden vil SKAT foretage genberegning og evt. efteropkrævning af for meget udbetalt afgiftsgodtgørelse.  Beregningen baseres på den værdifastsættelse, der sker på tidspunktet for anmeldelsen til eksportgodtgørelse eller det tidspunkt, hvor den registrerede forhandler medtager køretøjet på sin måneds-angivelse i Køretøjsregistret.

Køretøjsregistret (DMR)

Køretøjsregistret vil først blive tilrettet, når loven træder i kraft, dvs. den 1. januar 2016, under forudsætning af, at lovforslaget vedtages endeligt.

Genberegning med de ændrede satser vil ske straks i januar 2016, således at reguleringer kan ske via de registrerede forhandleres md-angivelse. Om muligt allerede i forbindelse med godkendelse af md-angivelse for december, der godkendes senest 15. januar 2016. Ellers via md-angivelsen for januar 2016.

Regneeksempel

Eksempel. Benzindreven personbil med en afgiftspligtig værdi på 150.000 kr. inkl. moms men eksklusiv afgift og et brændstofforbrug på 20 km/l, der indregistreres i 2016

Beregning

Kr.

1.

Forhandlers udsalgspris ekskl. moms

120.000

2.

Moms

25 pct. * (1.)

30.000

3.

Bilens pris inkl. moms

1. + 2.

150.000

 

Fradrag i beskattet værdi

4.

Radio

600

5.

Airbag (3.-6. airbag, dvs. 4 stk.)

4 * 1.280

5.120

6.

ABS

3.750

7.

ESP (anti-spin)

2.500

8.

Max NCAP-stjerner

2.000

9.

Beskattet værdi

3. - (4. + 5. + 6. + 7. + 8.)

136.030

Værdiafgift v. 180 pct.

10.

Registreringsafgift under progressionsknæk på 82.800 kr. (sats for 2016)

105 pct. * 82.800

86.940

11.

Registreringsafgift over progressionsknæk på 82.800 kr.

180 pct. * ((9.) - 82.800)

95.814

12.

Registreringsafgift før fradrag i afgiften

10. + 11.

182.754

Fradrag i afgiften

13.

Nedslag for energieffektivitet

-4.000 * (20-16)

-16.000

14.

Nedslag for selealarmer (3 stk.)

-600

15.

Samlet registreringsafgift

12. + 13. + 14.

166.354

16.

Bilens pris inkl. moms og registreringsafgift v. afgift på 180 pct.

3. + 15.

316.354

Værdiafgift v. 150 pct.

17.

Registreringsafgift over progressionsknæk på 82.800 kr.

150 pct. * ((9.) - 82.800)

79.845

18.

Samlet registreringsafgift

10. + 17. + 13. + 14.

150.385

19.

Bilens pris inkl. moms og registreringsafgift v. afgift på 150 pct.

3. + 18.

300.385

20.

Ændring i registreringsafgift

15. - 18.

-15.969