Indhold

Dette afsnit beskriver en særlig tilskudsordning for foreninger mv. med velgørende og almennyttige formål, som tidligere har modtaget udlodning fra spillehaller efter reglen i den tidligere gældende § 13 i lov om afgifter af spil.

Afsnittet indeholder:

 • Baggrund
 • Regel
 • Hvem kan søge om tilskud?
 • Størrelsen af beløb, der kan søges om
 • Eventuel reduktion eller forøgelse af tilskudsbeløb
 • Ansøgning, frister og udbetaling
 • Kontrol mv.
 • Klage

Baggrund

Der er indført en særlig tilskudsordning ved en bevilling på finansloven for 2016. Ordningen er midlertidig, og er indført som en konsekvens af, at reglen i den hidtil gældende § 13 i Lov om afgifter af spil (SPILAL) er ophævet med udgangen af 2015. Den tidligere § 13 i SPILAL gav mulighed for, at spillehaller kunne foretage udlodning af midler til foreninger mv. med velgørende og almennyttige formål, og samtidig opnå reduktion i den afgift, de skulle betale af indtægten ved spil på gevinstgivende spilleautomater. Formålet med den midlertidige tilskudsordning er at foreninger, som tidligere har modtaget udlodninger, i et vist omfang kan bibeholde økonomisk støtte som de hidtil har fået ved udlodning fra spillehaller. Det forventes, at den midlertidige tilskudsordning vil fortsætte til og med 2017, hvilket da vil ske ved en bevilling på finansloven for 2017. Ordningen administreres af SKAT.

Regelgrundlaget findes i finansloven for 2016, § 9, tekstanmærkning nr. 108. ad 09.21.20., samt bekendtgørelse nr. 1801 af 22. december 2015 om fordeling af midler til velgørende foreninger mv. i stedet for udlodning fra spillehaller.

Se også

Se om de hidtidige regler vedrørende udlodning af midler til velgørende formål fra spillehaller i den tidligere udgave af SKATs juridiske vejledning, Den juridiske vejledning 2015-2 afsnit E.A.9.5, under overskriften "Nedslag i afgiften".

Regel

Tekstanmærkning til § 9 i finansloven for 2016, § 9, nr. 108, har følgende ordlyd:

"Velgørende og almennyttige foreninger mv., der er omfattet af ligningslovens § 8 A, eller har formål, der kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, eller er arrangører af kulturelle arrangementer på friluftsscener og i koncertsale med musik og sang, teater med pantomime- og børneforestillinger og pige- og drengegarder i store forlystelsesparker, og som modtog udlodningsbeløb fra spillehaller i 2014, kan efter ansøgning få et tilskud. Der kan ansøges om midler beregnet som den enkelte ansøgers samlede modtagne udlodningsbeløb fra spillehaller i årene 2012-2014 divideret med det antal år, der i perioden er modtaget udlodninger i.

Stk. 2. I det omfang det samlede ansøgte beløb overstiger den på kontoen afsatte bevilling, reduceres alle de ansøgte beløb med den samme procentsats. Eventuelt overskydende midler fordeles ligeligt med samme beløb mellem de ansøgere, der i årene 2012-2014 har modtaget større beløb end det gennemsnitsbeløb, som de har ansøgt om.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan føre kontrol med midlernes anvendelse hos modtagerne af midler samt offentliggøre en liste over modtagerne. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for kontrol og fordeling af midler." 

Hvem kan søge om tilskud?

Velgørende eller almennyttige foreninger mv. kan søge om tilskud, hvis:

 • de har modtaget udlodning fra spillehaller i 2014 og
 • er omfattet af ligningslovens § 8 A, eller
 • har formål, der kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, eller
 • er arrangører af kulturelle arrangementer på friluftsscener og i koncertsale med musik og sang, teater med pantomime- og børneforestillinger og pige- og drengegarder i store forlystelsesparker.

Se bekendtgørelse nr. 1801 af 22. december 2015 om fordeling af midler til velgørende foreninger mv. i stedet for udlodning fra spillehaller, § 1.

Den kreds af foreninger mv., der vil kunne søge om tilskud er den samme, som efter de tidligere regler i SPILAL § 13 har kunnet modtage udlodninger fra spillehaller. Se nærmere om denne kreds af foreninger mv. i den tidligere udgave af SKATs juridiske vejledning, Den juridiske vejledning 2015-2 afsnit E.A.9.5, under overskriften "Nedslag i afgiften".

Størrelsen af beløb, der kan søges om

Størrelsen af det beløb, der kan søges om, afhænger af størrelsen på de udlodninger fra spillehaller, som ansøgeren tidligere har modtaget.

Den enkelte ansøger kan således søge om et beløb, der beregnes som ansøgerens samlede modtagne udlodningsbeløb fra spillehaller i årene 2012-2014 divideret med det antal år, som ansøgeren i perioden har modtaget udlodninger i.

Se bekendtgørelsen om fordeling af midler til velgørende foreninger mv. i stedet for udlodning fra spillehaller, § 2, stk. 1.

Udlodningsbeløb skal være modtaget af ansøgeren i de nævnte kalenderår, altså udbetalt til ansøgeren, for at kunne indgå i beregningen.  Det er dermed uden betydning, om udlodningerne vedrører spillehallens afgift for et foregående kalenderår. Udlodninger, som først er modtaget/udbetalt i 2015 kan dermed heller ikke indgå i beregningen.

Eksempel

En idrætsforening har i 2012 modtaget i alt 20.000 kr. i udlodning fra forskellige spillehaller, samt i 2013 modtaget 15.000 kr. og i 2014 modtaget 10.000 kr.

Det beløb, foreningen kan ansøge om i tilskud i 2016 beregnes således:

Samlet udlodningsbeløb modtaget 2012-2014: 20.000 + 15.000 + 10.000 = 45.000 kr.

Antal år i perioden 2012-2014, hvor ansøgeren har modtaget udlodninger: 3.

Ansøgningsbeløb: 45.000/3 = 15.000 kr.

Eventuel reduktion eller forøgelse af tilskudsbeløb

Tilskudsmidlerne i ordningen stammer fra en fastsat bevilling, som skal fordeles fuldt ud mellem ansøgerne i ansøgningsåret. Derfor er der ud over reglerne for ansøgningsbeløb fastsat supplerende regler for, hvordan midlerne skal fordeles mellem ansøgerne. 

Hvis det samlede beløb, der er ansøgt om i det pågældende år overstiger den afsatte bevilling, reduceres alle de ansøgte beløb med den samme procentsats. Eventuelle overskydende midler fordeles ligeligt med det samme beløb mellem de ansøgere, der i et af årene 2012-2014 modtog et større udlodningsbeløb end det gennemsnitsbeløb, som de har ansøgt om efter § 2, stk. 1 (se ovenfor). Det kan altså forekomme, at ansøgerne får udbetalt enten mindre og mere, end det beløb, der faktisk er ansøgt om. Det vil afhænge af, hvor meget der samlet bliver ansøgt om i tilskud.

Se bekendtgørelse om fordeling af midler til velgørende foreninger mv. i stedet for udlodning fra spillehaller, § 2, stk. 2.

Til brug for beregningen skal udlodningsbeløb henføres (periodiseres) til det kalenderår, hvor beløbet er modtaget, altså udbetalt til ansøgeren. I den forbindelse er det uden betydning, om udlodningerne vedrører spillehallens afgift for et foregående kalenderår.

Ansøgning, frister og udbetaling

Ansøgning om midler i årene 2016 og 2017 skal senest være modtaget hos SKAT henholdsvis den 1. februar 2016 og den 1. februar 2017. Se bekendtgørelse om fordeling af midler til velgørende foreninger mv. i stedet for udlodning fra spillehaller § 3, stk. 1.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Det beløb, som der ansøges om.

2) Oplysning om og dokumentation for alle udlodningsbeløb modtaget i årene 2012-2014.

3) En tro og love-erklæring fra ansøgeren om,

 • at alle udlodningsbeløb modtaget i 2012-2014 blev modtaget retmæssigt, og
 • at foreningen mv. både på udlodningstidspunkterne og på tidspunktet for ansøgning
  • var og er godkendt efter ligningslovens § 8 A, eller
  • havde og har et formål, som kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, eller
  • var og er arrangør af kulturelle arrangementer på friluftsscener og i koncertsale med musik og sang, teater med pantomime- og børneforestillinger og pige- og drengegarder i store forlystelsesparker.

4) Navn, adresse og cvr-nummer eller lignende udenlandsk identifikationsnummer på tilladelsesindehavere, hvorfra der i årene 2012-2014 er modtaget udlodninger, samt navn og adresse på de konkrete spillehaller, hvorfra udlodningerne er foretaget, hvis dette kendes.

5) Oplysninger om eventuelt medlemskab af en hovedorganisation eller et forbund (f.eks. DGI, DIF eller lignende).

Ansøgningen indgives til:

SKAT
Munch Petersens Vej 8
3700 Rønne

Ansøgningen skal indgives elektronisk. Dette sker via SKATs hjemmeside på skat.dk/spiltilskud.

Se bekendtgørelse om fordeling af midler til velgørende foreninger mv. i stedet for udlodning fra spillehaller, § 4.

Midlerne udbetales henholdsvis den 1. juli 2016 og den 1. juli 2017. Udbetaling af midler sker til ansøgerens NEM-konto eller et overfor SKAT angivet udenlandsk kontonummer. Se bekendtgørelse om fordeling af midler til velgørende foreninger mv. i stedet for udlodning fra spillehaller, § 5, stk. 1.

Kontrol mv.

SKAT offentliggør senest 2 uger efter udbetalingerne en liste over modtagerne af midler, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Foreninger m.v., der ansøger om tilskud, skal efter anmodning udlevere eller indsende materiale til SKAT, som SKAT finder nødvendigt i forbindelse med udbetaling af midler og efterfølgende kontrol, herunder oplysninger til kontrol af, at udlodningsbeløb i 2012-2014 er modtaget og anvendt retmæssigt, samt til kontrol med anvendelsen af udbetalte midler efter tilskudsordningen.

Der kan eksempelvis være tale om regnskabsmateriale.

Hvis det nævnte materiale ikke bliver indsendt, hvis betingelserne for at modtage midler ikke er opfyldt, eller hvis SKATs efterfølgende kontrol viser, at midlerne ikke er modtaget retmæssigt, kan SKAT afvise ansøgningen eller kræve det udbetalte beløb tilbagebetalt. Opkrævningslovens regler gælder ved eventuelle krav om tilbagebetaling af tilskud. Det betyder, at der vil kunne opkræves renter af et eventuelt tilbagebetalingsbeløb efter opkrævningslovens § 7. Tilbagebetalte beløb bliver overført til det efterfølgende års finanslov.

Se bekendtgørelse om fordeling af midler til velgørende foreninger mv. i stedet for udlodning fra spillehaller, § 6.

Klage

Klage over SKATs afgørelser vedrørende tilskud kan ske til Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens § 35b, stk. 2.

Se også

Se nærmere om reglerne vedrørende klage i afsnit A.A.10.