Bemærk

Hvis SKAT vil gennemføre en forhøjelse efter udløbet af den ordinære frist i SFL § 26 og benytte reglerne i SFL § 27, skal fristoverskridelsen begrundes i forslag og afgørelse, dvs. SKAT skal angive hjemmel til og begrundelse for den ekstraordinære ansættelse. Hvis fristoverskridelsen ikke er begrundet, er afgørelsen som udgangspunkt ugyldig, medmindre begrundelsesmanglen er af uvæsentlig betydning eller at begrundelsen for fristoverskridelsen i øvrigt er åbenbar eller begrundelsen for fristoverskridelsen er uden betydning for borgerens muligheder for at anfægte afgørelsen. Se bl.a. SKM2010.93.LSR, SKM2007.160.LSR, SKM2012.12.ØLR, SKM2013.550.VLR, SKM2012.168.ØLR, SKM2003.248.ØLR, SKM2015.689.VLR, SKM2015.513.VLR, SKM2014.29.BR , xSKM2016.444.ØLR, SKM2016.570.BR og SKM2016.588.VLRx

Se A.A.7.4.7.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

xSKM2016.588.VLRx

xSKAT havde i sin afgørelse ved en fejl henvist til SFL § 27, stk. 5, og ikke til SFL § 27, stk. 1, nr. 5. Landsretten fandt det ikke påvist, at SKATs begrundelse led af mangler af betydning for afgørelsens indhold eller borgerens muligheder for at anfægte afgørelsen.x

 

xSKM2016.444.ØLRx

xAfgørelsen anses at opfylde kravene til begrundelsen da SKAT har henvist til de anvendte retsregler, samt de faktiske forhold, som var tillagt betydning ved afgørelsen, herunder kundskabstidspunktet. Det bemærkes, at vurderingen af uagtsomhed ikke beror på et administrativt skøn. Der er således ikke tale om en mangel, når SKAT i afgørelsen alene henviser til borgerens undladelse af at selvangive hele sin lønindkomst, som begrundelse for ekstraordinær genoptagelse.x

 

SKM2015.689.VLR

Krav til begrundelse var opfyldt uanset at der ikke var anført en nærmere begrundelse for de subjektive forhold der begrundede anvendelsen af SFL § 27, stk. 1 og ordlyden af bestemmelserne ikke var gengivet.

 

SKM2015.513.VLR

Selskabet havde gjort gældende, at SKATs afgørelse om ekstraordinær ansættelse af afgiftstilsvar, ikke opfyldte begrundelseskravet og dermed var ugyldig. Selskabet gjorde gældende, at de enkelte forhøjelser burde have været begrundet, ligesom der burde have været redegjort for, hvorfor SKAT var af den opfattelse, at selskabet havde handlet groft uagtsomt. I afgørelsen havde SKAT henvist til SFL § 32, stk. 1, nr. 3 og redegjort for indholdet heraf, angivet størrelsen af ændringerne fordelt på de enkelte regnskabsår, og henvist til en 47 siders vedhæftet sagsfremstilling. I sagsfremstillingen var der nærmere redegjort for de punkter hvor SKAT havde foretaget ændringer i selskabets momsangivelser og der var vedhæftet 3 bilag med detaljerede opgørelser af reguleringerne. Landsretten fandt på den baggrund, at selskabet ikke kunne være i tvivl om, at der var tale om en ekstraordinær genoptagelse for så vidt angik den periode der lå mere end 3 år tilbage i tiden, og hvad der var begrundelsen for dette.

 

SKM2015.396.VLR

Landsretten tog ikke stilling til begrundelsen.

Begrundelsen skal findes i SKM2014.29.BR:

Retten fandt, at borgeren havde handlet groft uagtsomt, og at betingelserne for ekstraordinær skatteansættelse i SFL § 27, stk. 1, nr. 5 var opfyldt. Til trods for, at der ikke var henvist til denne bestemmelse i SKATs afgørelse, fandt retten, at SKATs begrundelse i sagsfremstillingen angav de relevante lovbestemmelser og de hovedhensyn, der havde ført til sagens afgørelse. SKATs afgørelse led dermed ikke af begrundelsesmangler.

 

SKM2013.550.VLR

Borgeren kan efter indholdet af SKATs afgørelse sammenholdt med den vedlagte sagsfremstilling og de vedlagte opgørelser, herunder opgørelsen over private udgifter, ikke antages at have været i tvivl om, at genoptagelsen vedrørende indkomstårene 2000-2002 skyldtes, at der efter SKATs opfattelse var udeholdt indtægter, at SKAT anså dette for i hvert fald groft uagtsomt, ligesom SKAT anså regnskaberne for mangelfulde og dermed anså sig berettiget at ansætte indkomsten skønsmæssigt.

 

SKM2013.494.VLR

I afgørelserne var der givet en udførlig redegørelse både for de faktiske omstændigheder, der var lagt til grund, og for de synspunkter, der havde ført til anvendelsen af de retsregler, der var henvist til i afgørelserne. Da SFL § 26, stk. 3, for ansættelser, der ikke beror på et skøn, alene fastslår, at fristerne i bestemmelsens 1. stk. gælder, var en manglende henvisning hertil under alle omstændigheder uden betydning for gyldigheden af afgørelserne.

 

SKM2012.168.ØLR

Den manglende præcisering af hjemlen i SFL § 27 i afgørelserne kan efter de foreliggende oplysninger ikke antages at have haft betydning for afgørelsernes indhold eller borgerens muligheder for at anfægte afgørelserne. Det tiltrædes derfor, at begrundelsesmanglen har været uden konkret væsentlighed og derfor ikke bevirker afgørelsernes ugyldighed.

 

SKM2012.12.ØLR

Der var sket ekstraordinær genoptagelse, jf. SSL § 35, stk. 4, men uden at SKAT havde henvist til lovbestemmelsen eller i øvrigt omtalt eller begrundet, at der var sket ekstraordinær genoptagelse.

Landsretten bemærkede, at den manglende begrundelse under de foreliggende omstændigheder havde været af uvæsentlig betydning og derfor ikke kunne medføre ugyldighed.

 

SKM2003.248.ØLR

En manglende begrundelse vedrørende henvisning til SSL § 35 og grundlaget for suspension af ordinær ansættelsesfrist var en så væsentlig mangel, som måtte antages at have haft betydning for borgerens vurdering af sine muligheder for at anfægte afgørelsen, at skatteansættelsen var ugyldig.

 

Byretsdomme

xSKM2016.570.BRx

xSagen drejede sig om beskatning af indsættelser på bankkonti vedrørende en hovedaktionær og direktør.

Byretten udtalte bl.a.: Der er ikke grundlag for at anse reaktionsfristerne i SFL § 27, stk. 2, for overskredet. Det bemærkes hertil, at skatteansættelsen, der fremgår af SKATs afgørelse af 28. oktober 2011, blev udsat efter anmodning fra As advokat den 21. september 2011, hvilket også fremgår af SKATs svar af samme dag, hvor der udtrykkeligt henvises til SFL § 27, stk. 2.x

Landsskatteretskendelser

SKM2010.93.LSR

SKAT har truffet afgørelse om, at betingelserne for ekstraordinær fastsættelse af afgiftstilsvaret efter SFL § 32 er opfyldt. Dette fremgår imidlertid ikke af SKATs afgørelse, som hverken omtaler den ordinære frist eller hjemmelen til og grundlaget for en ekstraordinær fastsættelse af afgiftstilsvaret efter SFL § 32.

Landsskatteretten finder på den baggrund, at SKATs afgørelse lider af en væsentlig mangel, som må antages at have haft betydning for borgerens vurdering af sin mulighed for at anfægte afgørelsen. Allerede af den grund er afgørelsen ugyldig.

SKM2007.160.LSR

SKAT har truffet afgørelse om, at betingelserne for en ekstraordinær fastsættelse af afgiftstilsvaret efter SSL § 35 C, stk. 1, nr. 3, vedrørende opfyldt. Dette fremgår ikke a SKATs afgørelse, som hverken omtaler den ordinære frist for ansættelsen af afgiftsgrundlaget i SSL § 35 B eller hjemmelen til og grundlaget for den ekstraordinære fastsættelse af afgiftstilsvaret efter SSL § 35 C, stk. 1, nr. 3.

Landsskatteretten finder på denne baggrund, at SKATs afgørelse lider af en væsentlig mangel, som må antages at have haft betydning for selskabets vurdering af sine muligheder for at anfægte afgørelsen. Allerede af denne grund er den påklagede afgørelse om forhøjelse af selskabets momstilsvar ugyldig.