Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om opgørelse og afregning af elafgift, der gælder for registrerede virksomheder.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftsperiode
 • Levering af elektricitet uden elafgift
 • Eget forbrug af elektricitet.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden efter elafgiftsloven er måneden. Afgiften skal opgøres og indbetales til Skatteforvaltningen senest den 15. i den efterfølgende kalendermåned. Se xELAL § 8x, stk. 1. Afgiften skal indberettes digitalt til Skatteforvaltningen, Se TastSelv Erhverv på www.skat.dk

Levering af elektricitet uden elafgift

Registrerede virksomheder skal ikke betale afgift af følgende leverancer af elektricitet:

  • Elektricitet, der leveres til virksomheder, som erhvervsmæssigt afsætter elektricitet, og som er registrerede efter xELAL § 4x (Se xELAL § 5x, stk. 1, litra a)
  • Elektricitet, der leveres til virksomheder, som er registrerede efterx § 4x, stk. 3-5 (Se xELAL § 5x, stk. 1, litra b)
  • Elektricitet, der udføres (leveres) til udlandet (Se xELAL § 5x, stk. 1, litra c).

Virksomheder, der er registrerede efter xELAL § 4x, kan som nævnt ovenfor levere elektricitet uden afgift til andre virksomheder, der er registrerede efter xELAL § 4x, når virksomhederne erhvervsmæssigt afsætter elektricitet eller til forbrugsregistrerede virksomheder. Der gælder således en generel afgiftsfritagelse ved leverancer af elektricitet mellem registrerede virksomheder.

Dette indebærer blandt andet, at en netvirksomhed kan levere elektricitet uden afgift til andre registrerede netvirksomheder, til registrerede el-producenter omfattet af xELAL § 3x, stk. 1, nr. 2 og til virksomheder, der er forbrugsregistrerede for elektricitet.

Registrerede elproducenter kan få leveret elektricitet uden afgift fra det kollektive elforsyningsnet til det forbrugssted, hvor elproduktionsanlægget er beliggende. Fra 1. april 2016 gælder det virksomhedens aftagenummer eller aftagenumre ved forbrugsstedet.

Efter engrosmodellens ikrafttræden den 1. april 2016 er afgiftsfritagelsen for leverancer af elektricitet til registrerede virksomheder, der erhvervsmæssigt afsætter elektricitet, betinget af, at elektriciteten leveres til et aftagenummer, som kun vedrører netop en virksomhed nævnt i xELAL § 5x, stk. 1, litra a.  

Betingelsen for leverancer af elektricitet til aftagenumre vedrører ikke elektricitet, der overføres direkte mellem to registrerede virksomheder, som er omfattet af xELAL § 3x, stk. 1, nr. 1, og stk. 2 (netvirksomheder). Det er herved forudsat, at den pågældende elektricitet ikke leveres til et aftagenummer til forbrug, og at den dermed ikke indgår i engrosafregningen, herunder faktureringen fra en registreret virksomhed til en elhandelsvirksomhed. I praksis kan der være tale om, at en registreret netvirksomhed får leveret elektricitet fra Energinets transmissionsnet via en anden registreret netvirksomheds distributionsnet. Den leverede elektricitet måles på en såkaldt udvekslingsmåler, som er registreret i datahubben. De registrerede netvirksomheder fakturerer for deres transportydelser. Der skal ikke betales elafgift af elektricitetsleverancen mellem de to registrerede netvirksomheder.

Se xELAL § 5x, stk. 2. 

Efter engrosmodellens ikrafttræden den 1. april 2016 er afgiftsfritagelsen for elektricitet til forbrugsregistrerede virksomheder betinget af, at elektriciteten leveres til et aftagenummer, som kun vedrører en forbrugsregistreret virksomhed.

Se xELAL § 5x, stk. 3.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.8 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Eget forbrug af elektricitet

Virksomhedens forbrug af egne varer sidestilles med udlevering. Det vil sige, at virksomheden skal medregne eget forbrug af elektricitet ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde, herunder elektricitet anvendt til formål omfattet af xML § 42x, stk. 1.

Det gælder fx varer, som virksomheden har anvendt til

 • indehaverens privatforbrug
 • opvarmning af funktionærboliger med videre
 • andre formål, der ikke vedrører omsætningen af momspligtige varer og ydelser.

Ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde kan virksomheden fradrage forbruget af elektricitet, der er anvendt til godtgørelsesberettigede formål (procesformål). Se xELAL § 11x og x§ 11 cx.

Se også

 • Afsnit E.A.4.3.7.3 om opgørelse af afgift på elektricitet indtil 1. april 2016: Netvirksomheder
 • Afsnit E.A.4.3.7.5 om opgørelse af afgift på elektricitet: El-producenter
 • Afsnit E.A.4.3.7.6 om opgørelse af afgift på elektricitet: Forbrugsregistrerede virksomheder
 • Afsnit E.A.4.3.7.9 om opgørelse af afgift på elektricitet: Netvirksomheder
 • Afsnit E.A.4.6 om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift til momsregistrerede virksomheder.